Tải bản đầy đủ

Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên: ......................................................................... Mã số SV: .............................................
Bộ phận thực tập: .............................................................................................................................................
Nội dung đề tài:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
1. Khả năng ứng dụng
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2. Phẩm chất cá nhân:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3. Tri thức, kỹ năng:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
4. Khả năng hoà nhập, tính phối hợp
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
5. Tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6. Thái độ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................


7. Đề xuất của bộ phận
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
8. Đề xuất của Phòng TCHCNS
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9. Ý kiến của Tổng giám đốc:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Chủ quản

Trưởng Phòng TCHCNS

Tổng giám đốcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×