Tải bản đầy đủ

Cách tính tiền thưởng tết âm lịch 2017

TÍNH TIỀN THƯỞNG TẾT ÂM LỊCH NĂM 2017
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Họ và tên nhân viên
Nguyễn Tường Minh
Lê Thế Chung
Phạm Thanh Tùng
Phạm Thị Xuân Mơ
Nguyễn Thị ánh Tuyết
Vũ Thanh Tùng
Nguyễn Huỳnh Như
Lê Hương Ly
Đỗ Thị Thuỳ Dung

Nguyễn Ngọc Ước
Nguyễn Tài Hùng
Trần Thị Thu Trang
Nguyễn Duy Hưng
Đỗ Hoàng Tuấn
Nguyễn Thị Thu Ngân
Nguyễn Duy Dương
Bạch Đăng Sáng
Nguyễn Thanh Phượng
Nguyễn Thị Thu Thảo
Nguyễn Thị Ngọc Linh
Nguyễn Hoàng Tùng
Vũ Thái Bảo
Nguyễn Quang Hưng
Dương Thị Hồng Loan
Lã Như Hoa
Hoàng Ngọc Hương
Nguyễn Thị Lan
Bùi Gia Khánh
Lê Chí Cường
Đỗ Thuỷ Hoa
Đào Thị Ngọc
Đỗ Như Ngọc
Phạm Thị Mai
Nguyễn Thị Diệp
Nguyễn Minh Trang
Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Sỹ Trường
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Gia Huy
Vũ Thị Hương Giang
Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Tuyết Trinh
Trần Huyền Thu
Trần Huyền Thu
Nguyễn Đức Cường
Lê Minh Đức
Cao Minh Hoàng Anh

Ngày sinh % năng suất lao động
14/07/1980
50
25/11/1981
60
12/05/1983
80
22/11/1981
70
01/05/1981
40
21/03/1983
90
04/12/1984
95
09/10/1984
100
19/11/1985
50
16/09/1984
60
11/12/1985
80
08/05/1985
70
11/12/1985
40
21/06/1985
90
27/07/1989
95
21/12/1989
100
21/12/1989
80
31/12/1989
70
03/11/1989
40
29/02/1988
50
25/12/1986
60
01/06/1985
80
04/08/1986
70
28/01/1986
40
14/10/1986
50
11/12/1985
60
25/07/1986
80
09/01/1987
70
18/10/1985
40
18/12/1984
90
29/11/1987
95
19/01/1986
100
03/02/1988
70
17/09/1986
70
19/03/1987
70
09/12/1987
70
29/10/1987
70
01/12/1987
70
06/05/1986
70
16/06/1988
70
09/11/1987
70
31/12/1988
70
12/02/1987
70
13/11/1988
70
28/08/1987
65
25/10/1988
65
18/12/1987
65
27/03/1984
50

% thâm niên Tổng % thưởng
100
150
100
160
100
180
100
170
100
140
80
170
70
165
70
170
50
100
70
130
50
130
50
120
30
70
30
120
20
115
20
120
20
100
20
90
20
60
30
80
30
90
30
110
30
100
30
70
30
80
30
90
30
110
30
100
30
70
30
120
20
115
50
150
30
100
30
100
50
120
50
120
30
100
30
100
30
100
30
100
30
100
30
100
30
100
30
100
30
95
30
95
30
95
30
80


NĂM 2017
Tiền lương hàng tháng Tiền thưởng Tết
15000000
22500000 % năng suất lao động
15000000
24000000
% thâm niên được
13000000
23400000
tính như sau:
12500000
21250000
12500000
17500000 (Tính từ ngày ký hợp
12500000
21250000
đồng chính thức
12500000
20625000 đến ngày 31/12/2016)
12500000
21250000
12500000
12500000
Tổng % thưởng = % năng suất lao động + % thâm niên
14000000
18200000
Tiền lương hàng tháng (không tính phụ cấp, trợ cấp)
9000000
11700000
8500000
10200000
6000000
4200000
7000000
8400000
7200000
8280000
11000000
13200000
15000000
15000000
15000000
13500000
8500000
5100000
8500000
6800000
8500000
7650000
8500000
9350000
8500000
8500000
6000000
4200000
7000000
5600000
15000000
13500000
15000000
16500000
6000000
6000000
7000000
4900000
6000000
7200000
7000000
8050000
6000000
9000000
7000000
7000000
6000000
6000000
7000000
8400000
15000000
18000000
9000000
9000000
7000000
7000000
7000000
7000000
9000000
9000000
7200000
7200000
7200000
7200000
7200000
7200000
9000000
9000000
7200000
6840000
15000000
14250000
7200000
6840000
11000000
8800000


Theo đánh giá của Quản lý Phòng/Ban
dưới 1 năm = 10%
từ 1 đến dưới 2 năm = 20%
từ 2 đến dưới 3 năm = 30 %
từ 3 đến dưới 4 năm = 50 %
từ 4 đến dưới 5 năm = 70 %
từ 5 đến dưới 6 năm = 80%
từ 7 năm trở lên = 100%
% thưởng = % năng suất lao động + % thâm niên
ương hàng tháng (không tính phụ cấp, trợ cấp)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×