Tải bản đầy đủ

TKMH Thiết kế đường F1 Full

Kho¶ng c¸ch lÎ thiÕt kÕ

3
661.79
661.76
661.36
661.36
661.49

661.85

20.00
7.98

3
10.55
660.37

660.48

1:1


0.01

2%

1.47

661.26

661.85

1:1

2%

1.00
0.40
0.40
0.13

Cao ®é thiÕt kÕ

662.27
661.36
661.36
661.76
661.79

Kho¶ng c¸ch mia

0.92
0.40
0.40
1.00

3%

1:1

1:1


Cao ®é thiªn nhiªn

663.32

Cäc:LT
Km:0+200

Cao ®é thiÕt kÕ: 661.85

3%x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×