Tải bản đầy đủ

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2016 - 2017
Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau?

Gợi ý trả lời: 1 = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...
Bài 2: Mười hai con giáp
Câu 1: Cho các số: 24, 43, 37, 7, 70, 59. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ bé
đến lớn là
A. 7, 24, 37, 59, 70
B. 7, 24, 37, 43, 59, 70
C. 70, 59, 43, 37, 24, 7
D. 7, 24, 37, 43, 59, 70
Câu 2: Cho các số: 24, 43, 37, 7, 70, 59. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn
đến bé là
A. 7, 24, 37, 59, 70
B. 7, 24, 37, 43, 59, 70
C. 70, 59, 43, 37, 24, 7
D. 90, 89, 70, 50, 7

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíCâu 3: Trong các cặp số sau, cặp số có tổng bằng 100 là
A. 40 và 50
B. 23 và 37
C. 24 và 76
D. 38 và 72
Câu 4: Trong các cặp số sau cặp số có hiệu bằng 7 là
A. 74 và 67
B. 97 và 9
C. 70 và 7
D. 56 và 48
Câu 5: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có kết quả nhỏ nhất
A. 20 - 5
B. 46 - 37
C. 63 - 48
D. 100 - 9
Câu 6: Giá trị của a thỏa mãn: a - 13 = 38 là ...
A. 41
B. 45
C. 25
D. 51
Câu 7: Tổng của 46 và 27 là
A. 64
B. 74
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


C. 73
D. 63
Câu 8: Chiều dài mặt bàn khoảng
A. 20 cm
B. 80 kg
C. 8 dm
D. 80 dm
Câu 9: 7 năm nữa Tùng 15 tuổi. Vậy năm nay Tùng bao nhiêu tuổi?
Câu 10: Cách đây 4 năm Tùng 8 tuổi. Vậy bây giờ Tùng có số tuổi là?
Bài 3: Đi tìm kho báu
Câu 1: Cho 23 + 47 ... 7 + 24. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là?
Câu 2: Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm: 76 dm - 50 cm .... 90 cm + 61 dm
Câu 3: Cho 100 - 35 = ... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?
Câu 4: Tính 15 + 85 = ...

Câu 5: Cho 7 = 100 - ... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?
Câu 6: Tính 68 - 63 = ...
Câu 7: Tính 49 + 32 - 25 = ...
Câu 8: Tính 24 + 76 - 6 = ...
Câu 9: Tìm y biết 100 - y = 86. Vậy y bằng ...?
Câu 10: Tìm một số, biết rằng lấy 100 trừ đi số đó kết quả là 13. Vậy số đó là?
Câu 11: Tìm một số, biết rằng lấy số lớn nhất có hai chữ số khác nhau cộng với số
đó thì được kết quả 100. Vậy số cần tìm lại là?
Câu 12: Trong một phép tính trừ, biết số bị trừ là số tròn chục liền sau số 90, hiệu

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


là 96. Vậy số trừ là
Câu 13: Trong sân có 6 chục con gồm cả gà và vịt, biết số gà bằng số lẻ liền sau số
31. Vậy trong sân có ... con vịt
Câu 14:

Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10
Bài 1:
1 = 11; 2 = 4; 3 = 5; 6 = 14; 7 = 17; 8 = 19; 9 = 13; 10 = 20; 12 = 18; 15 = 16
Bài 2:
Câu 1: D

Câu 6: D

Câu 2: C

Câu 7: C

Câu 3: C

Câu 8: C

Câu 4: A

Câu 9: 8

Câu 5: B

Câu 10: 12

Bài 3:
Câu 1: >

Câu 8:94

Câu 2: >

Câu 9: 14

Câu 3: 65

Câu 10: 83

Câu 4: 100

Câu 11: 2

Câu 5: 93

Câu 12: 4

Câu 6: 5

Câu 13: 27

Câu 7: 56

Câu 14: 49

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×