Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 Phòng GD&ĐT Đại Từ, Thái Nguyên năm học 2016 - 2017

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI TỪ

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TOÁN LỚP 8
Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề

Câu 1. (2,0 điểm)
Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.
Tính nhanh: 1132 – 26.113 + 132
Câu 2. (1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) X2 – y2 + 5x – 5y

b) (2x + 1)2 + 2(4x2 – 1) + (2x – 1)2

Câu 3. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

Câu 4. (1,0 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AM. Hãy chứng minh:
BC.AM = AB.AC
Câu 5. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi I là trung

điểm của AC, N là điểm đối xứng với M qua I.
a. Chứng minh N đối xứng với M qua AC.
b. Chứng minh tứ giác ANCM là hình thoi.
c. Tam giác vuông ABC có điều kiện gì thì hình thoi ANCM là hình vuông.
Câu 6. (1,0 điểm) Tìm số a để đa thức x3 – 3x2 + 5x + a chia hết cho đa thức x – 2


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 8
Câu 1. (2,0 điểm)
Viết đúng 7 hằng đẳng thức (1,75 điểm)
113² – 26.113 + 13² = (113 – 13)² = 100² = 10000 (0,25 điểm)
Câu 2. (1,5 điểm)
a) x² – y² + 5x – 5y = (x +y) (x -y) + 5(x -y) = (x – y) (x + y + 5) (0,75 điểm)
b) (2x + 1)² + 2(4x² – 1) + (2x -1)²
= (2x + 1)² + 2(2x + 1) (2x – 1) + (2x – 1)²
= (2x + 1 + 2x -1)² = (4x)² = 16x² (0,75 điểm)
Câu 3. (1,5 điểm)

Câu 4. (1,0 điểm)
Vẽ hình đúng 0,75 điểm

Câu 5. (3,0 điểm)


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Vẽ hình, viết GT, KL đúng. (0,5 điểm)
a) Chứng minh được AC ⊥ MN Chứng minh được N đối xứng với M qua AC.
b) Chứng minh được ANCM là hình bình hành. Chứng minh được hình bình hành ANCM
là hình thoi.
c) Tìm được tam giác vuông ABC thêm điều kiện cân tại A thì hình thoi ANCM là hình
vuông.
Câu 6. (1,0 điểm) Học sinh đặt phép chia rồi cho dư bằng 0, tìm được a = – 6.

Để đa thức x3 - 3x2 + 5x + a chia hết cho đa thức x - 2 thì a + 6 = 0 => a = -6
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×