Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Đại Lãnh 2, Khánh Hòa

Trường tiểu học Đại Lãnh 2

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ – I

Lớp 1 …

NĂM HỌC 2014-2015

Họ và Tên :……………………….

Môn: Toán
Ngày kiểm tra:29/12/2014
Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1: Tính:
2
+
6
…..

4


9

+
6
….

10

-

-

3
….

8
….

4
+
3
….

Bài 2: Số?
6 + … = 10

…+0 = 8

8 -… =6

9 –… = 5

Bài 3:

Bài 4: Viết các số: 8, 1 , 5, 10, 7
a) Theo thứ tự từ lớn đến bé: .........................................................................................
b) Theo thứ tự từ bé đến lớn: .........................................................................................
Bài 5 : Đánh dấu x vào chỗ chấm câu trả lời đúng:
a/ 10 - 7 + 3 =…

A… 5

B... 6

C… 7

B ... 6

C ... 7

b/ 10 + 0 - 5 =…
A... 5

Bài 6: Viết phép tính thích hợp:


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC : 2014-2015
MÔN: TOÁN 1
Bài 1: (2 điểm – đúng mỗi bài 0,4 điểm)
- Học sinh làm đúng 3 bài trở lên đánh giá đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.
- Học sinh làm đúng dưới 3 bài đánh giá chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.
Bài 2: (2 điểm – đúng mỗi bài 0,5 điểm)
- Học sinh làm đúng 2 bài trở lên đánh giá đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.
- Học sinh làm dưới 2 bài đánh giá chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.
Bài 3: (3 điểm – đúng mỗi bài 0,5 điểm)
- Học sinh làm đúng 2 bài trở lên đánh giá đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.
- Học sinh làm dưới 2 bài đánh giá chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.
Bài 4: (1 điểm – đúng mỗi bài 0,5 điểm)
- Học sinh viết đúng 1 hàng đánh giá đạt chuẩn kiến thức,kĩ năng.
- Học sinh viết sai hoặc không viết được đánh giá chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.
Bài 5 : (1 điểm – đúng mỗi bài 0,5 điểm)
- Học sinh dánh đúng câu a hoặc câu b đúng thì đánh giá đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.
Bài 6 : (1 điểm – đúng mỗi bài 0,5 điểm)
- Học sinh viết đúng phép tính đánh giá đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.
- Học sinh viết sai hoặc không viết được thì đánh giá chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×