Tải bản đầy đủ

thông tin va dữ liệu

Bài 2.
Bài 2.
Thông tin và dữ liệu
Thông tin và dữ liệu
Những hiểu biết có được về một sự vật, sự kiện được
gọi là thông tin về sự vật, sự kiện đó.
Em biết được gì
khi quan sát
các hình ảnh
bên?
1. Thông tin
1. Thông tin
Nhiều sao thì nắng
Vắng sao thì mưa
2. C¸c d¹ng th«ng tin
2. C¸c d¹ng th«ng tin
Hai lo¹i:

* Sè: Sè nguyªn, sè thùc, …
LÞch vµ ®ång hå
* Phi sè: V¨n b¶n, h×nh ¶nh, ©m thanh,


- D¹ng v¨n b¶n: Tê b¸o, cuèn s¸ch, tÊm bia

- D¹ng h×nh ¶nh: Bøc tranh vÏ, ¶nh chôp,
b¶n ®å, biÓn b¸o …
- D¹ng ©m thanh: TiÕng nãi con ng­êi,
tiÕng sãng biÓn, tiÕng ®µn, tiÕng chim hãt …
3. Mã hoá thông tin trong máy tính
3. Mã hoá thông tin trong máy tính


1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
Các dạng thông
tin trên được
chuyển vào
máy tính như
thế nào?

Để máy tính xử lí được,
thông tin cần phải được
biến đổi thành dãy bit
(biểu diễn bằng các số 0,
1).
Cách biến đổi như thế đư
ợc gọi là mã hoá thông tin.

Trong tin häc, d÷ liÖu lµ th«ng tin ®·
®­îc ®­a vµo m¸y tÝnh.
01101001
Th«ng tin gèc
Th«ng tin m· ho¸
VÝ dô:
4. Biểu diễn thông tin trong máy tính
4. Biểu diễn thông tin trong máy tính
a. Thông tin loại số:
Con người
thường
dùng hệ
đếm nào ?
Hệ thập phân: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9.
Hệ nhị phân: 0, 1.
Hệ cơ số mười sáu (hexa):
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D,
E, F.
Trong tin
học thường
dùng hệ
đếm nào?
* Hệ đếm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×