Tải bản đầy đủ

hợp đồng kinh tế phòng cháy chữa cháy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------***--------Thanh Hóa, ngày

tháng

năm 2016

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số /HĐKT-P&T-VVMI
Về việc: Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống PCCC
Hạng mục

: Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Công trình : Cải tạo, bổ sung Hệ thống Phòng cháy chữa cháy Trung tâm điều dưỡng
ngành than - VVMI thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa
Địa điểm: Số 41 - Đường Thanh Niên - Phường Bắc Sơn - TX Sầm Sơn - Thanh Hóa
I. Các căn cứ để ký kết hợp đồng:
-


Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

-

Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

-

Căn cứ Nghị định số 85/2009/ NĐ-CP của Chính Phủ về hướng dẫn thi hành luật
đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng;

-

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ ban hành về
Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

-

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính Phủ về hợp đồng trong
hoạt động xây dựng.

-

Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên;

Hôm nay, ngày tháng năm 2016, tại Văn phòng Trung tâm điều dưỡng
Ngành Than - VVMI - CN Tổng Công ty CN Mỏ Việt Nam TKV - CTCP chúng tôi
gồm :
II. Các bên ký hợp đồng:
1. Bên giao (bên A): Trung tâm điều dưỡng Ngành Than - VVMI - CN Tổng Công
ty CN Mỏ Việt Nam TKV - CTCP
- Địa chỉ trụ sở
Thanh Hóa

: Số 41 - Đường Thanh Niên - Phường Bắc Sơn - TX Sầm Sơn -

- Người đại diện

: Ông Hoàng Minh Hợi


Chức vụ : Giám đốc

- Điện thoại

: 037.3821.420

- Tài khoản

: 102010000379784

- Tại:

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Sầm Sơn

- Mã số thuế

: 01001 00015 -025

- Fax:

2. Bên nhận (bên B): Công ty TNHH Tư vấn - Xây lắp P&T
- Địa chỉ trụ sở : thôn Quang Trung, xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
- Người đại diện

: Ông Lê Duy Phương

Chức vụ: Giám đốc


- Điện thoại

: 0948.425.889

- Fax:

- Tài khoản

: 3500 2010 23939

- Tại
Hóa.

: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh

- Mã số thuế

: 280 242 1937

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN THIẾT KẾ HỆ THỐNG PCCC VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU
Điều 1. Nội dung công việc phải thực hiện:
Bên A giao và bên B nhận thực hiện công việc: Tư vấn Thiết kế kỹ thuật thi
công hệ thống PCCC cho công trình: Cải tạo, bổ sung Hệ thống Phòng cháy chữa cháy
Trung tâm điều dưỡng ngành than - VVMI thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa với yêu cầu
như sau:
* Nội dung thiết kế:
-

Thiết kế bao gồm phần bản vẽ, thuyết minh và dự toán thiết kế, bảo đảm thể hiện
được các phương án thiết kế, là căn cứ để xác định tổng mức đầu tư và triển khai
các bước thiết kế tiếp theo.

-

Bản vẽ Thiết kế được thể hiện với các kích thước chủ yếu bao gồm :
o Bản vẽ thể hiện phương án thiết kế hệ thống PCCC, bố trí thiết bị;
o Sơ đồ công nghệ đối với hệ thống PCCC;

Điều 2. Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật:
Chất lượng công việc do bên B thực hiện phải đáp ứng được yêu cầu của bên A,
tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, được cấp có thẩm quyền duyệt.
Với công tác thiết kế hệ thống PCCC cho công trình, chất lượng và yêu cầu kỹ
thuật phải đảm bảo các yêu cầu chủ yếu sau:
-

Có phương án thiết kế và phương án công nghệ phù hợp;

-

An toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, an toàn
phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

Điều 3. Thời gian, tiến độ thực hiện:
- Ngày bắt đầu

: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Tiến độ nộp hồ sơ : Sau 30 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết
- Ngày kết thúc

: Sau khi hai bên làm thanh lý hợp đồng.

Điều 4. Giá trị hợp đồng:
Giá trị hợp đồng tính theo quyết định 957/BXD-VP của bộ xây dựng gồm :

2


Chi phí thiết kế kỹ thuật là : Gtv1= 2,36%xGxdx1,1= 2,36%x780.000.000x1,1 =
20.248.800 đồng
Chi phí thiết kế bản vẽ thi công là : Gtv2= 55%Gtv1= 55%x20.248.800 = 11.136.840
đồng.
Tổng chi phí thiết kế là : Gtv= Gtv1+ Gtv2= 20.248.800 +11.136.840 =31.385.640 đồng
Giá trị hợp đồng (tạm tính) : 31.385.640 đồng
(Bằng chữ : Ba mươi mốt triệu, ba trăm tám lăm nghìn, sáu trăm bốn mươi đồng)
Trong đó :
-

Thuế giá trị gia tăng : 10%

-

Gxd là chi phí xây dựng tạm tính chưa có VAT : Gxd= 780.000.000 đồng.

-

Định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng cấp II – thiết kế 3 bước theo
bảng 4 – Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ xây dựng là :
chi phí thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức tại bảng số 4 là 2,36% và chi
phí thiết kế bản vẽ thi công tính bằng 55% của chi phí thiết kế kỹ thuật.

Điều 5. Thể thức thanh toán hợp đồng:
5.1. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
5.2.Thanh toán:
- Sau khi thỏa thuận ký kết hợp đồng bên A sẽ tạm ứng cho bên B 50% giá trị hợp
đồng.
- Sau khi hoàn thành bàn giao hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công PCCC hai bên thanh lý hợp
đồng, bên B xuất hóa đơn GTGT hợp lệ tương ứng với giá trị thanh lý hợp đồng cho
bên A. Bên A sẽ thanh toán cho bên B 90% giá trị thanh lý hợp đồng công trình.
Sau khi bên B hoàn thành nhiệm vụ giám sát tác giả thi công công trình, bên A thanh
toán cho bên B 10% giá trị thanh lý hợp đồng còn lại.
5.3. Đồng tiền áp dụng để thanh toán là: VNĐ
Điều 6. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp:
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng thì các bên cùng nhau thương lượng,
giải quyết;
- Trường hợp không đạt được thoả thuận giữa các bên, tranh chấp giải quyết bằng hoà
giải, thì hai bên đều có quyền đưa ra Toà án giải quyết theo quy định của Pháp luật.
Phán quyết của Toà án buộc hai bên phải thi hành và bên thua phải chịu mọi phí tổn
liên quan ;
Điều 7. Thưởng, phạt khi vi phạm hợp đồng.
Thực hiện chế độ thưởng phạt và trách nhiệm hoàn thành hợp đồng theo các quy
định hiện hành của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Bên B :
- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện công việc theo nội dung hợp đồng.
- Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

3


- Hồ sơ tư vấn đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật và đáp ứng đầy đủ các quy
định, quy phạm của Nhà nước và nghành đang hiện hành.
- Bàn giao đầy đủ hồ sơ và thực hiện các công việc đúng tiến độ quy định tại Điều 3 của
hợp đồng này.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống PCCC
cho công trình và đóng dấu vào Hồ sơ bản vẽ thiết kế
- Số lượng hồ sơ giao cho Bên A :
+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống PCCC công trình

: 03 bộ

+ Bộ file bản vẽ thiết kế

: 01 bộ

+ Giấy chứng nhận Thẩm duyệt hồ sơ

: 01 bản

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Bên A :
- Hướng dẫn địa điểm.
- Xác định nhiệm vụ thiết kế giao cho bên B.
- Cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu, số liệu bảo đảm tính pháp lý cần thiết có liên quan
đến công trình.
- Phối hợp với bên B trong các phần việc có liên quan.
- Tạm ứng và thanh quyết toán kịp thời với Bên B theo Điều 5 của hợp đồng này.
- Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B các khoản kinh phí phát sinh đã được hai
bên thoả thuận và thống nhất.
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật ( nộp phí thẩm duyệt theo quy định).
Điều 10. Điều khoản chung
10.1. Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ
được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật;
10.2. Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng;
10.3. Hợp đồng làm thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B
giữ 02 bản;
10.4. Hiệu lực của hợp đồng : Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×