Tải bản đầy đủ

HƯỚNG dẫn báo cáo THỰC tập

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
TP.HCM

KHOA ĐIỆN
-----  -----

BÁO CÁO THỰC TẬP
TỐT NGHIỆP
NƠI THỰC TẬP: …………………………….…….

Sinh viên thực tập: ………………………………….…..
Lớp: ……………………………………..…………..……
Tháng ….. năm 2011

LỜI NÓI ĐẦU
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …. Năm 200…..

Sinh Viên Thực Tập

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ NƠI

CÔNG TY THỰC TẬP

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …. Năm 200…..

NGƯỜI NHẬN XÉT


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …. Năm 200…..

GIÁO VIÊN NHẬN XÉT

PHẦN A
TÌM HIỂU CHUNG

PHẦN B
NỘI DUNG THỰC TẬP

I/. Giới thiệu khái quát về công ty
II/. Cơ cấu tổ chức bộ máy của
Công ty.
III/. Nguồn nhân lực, chính sách và
mục tiêu của Công Ty.
IV/. Các loại sản phẩm của Công
Ty.
V/. Phương hướng - Nhiệm vụ mục
tiêu và kế hoạch trong năm
200…
(Và những gì cần nêu nếu có thêm)

I/.
Học tập nội qui, an toàn
của Công Ty
II/. Công việc thực tập được
giao
III/. Sơ đồ hệ thống phân phối
điện cho Công Ty.
IV/. Nội dung thực tập chi tiết.
(Trong phần này Sinh viên
– Học sinh phải trình bày
cụ thể nội dung quá trình
lắp đặt hoặc sửa chữa đính
kèm theo bản vẽ và dự trù
vật tư).
V/. Nhận xét chung.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×