Tải bản đầy đủ

SKKN sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã yên lâm

Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo
dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm
A. T VN |:
Giỏo dc Mm non l mt xớch u tiờn trong h thng giỏo dc quc dõn, l
nn tng cho s phỏt trin th cht, trớ tu, ngụn ng, tỡnh cm v thm m cho tr,
to tõm th vng chc cho tr bc vo lp 1 v l nn múng cho cỏc bc hc tip
theo. Vỡ vy tt c cỏc cp, cỏc nghnh v ton b xó hi chỳng ta phi cú s tp
chung u t cho bc hc Mm non tr c tip cn sm nht vi bc hc mm
non. Nh Bỏc H kớnh yờu ca chỳng ta ó núi: Giỏo dc Mm non tt s m u
cho nn giỏo dc tt.
Trng Mm non cú nhim v giỏo dc tr cú nhng thúi quen hc tp, sinh
hot hng ngy. trng Mm non thc hin tt nhim v ca mỡnh ũi hi nh
trng phi cú y trang thit b c s vt cht y mi thc hin tt cụng
tỏc chm súc nuụi dng giỏo dc tr.
Trờn thc t nhng nm trc õy hu nh cỏc nh trng mm non cha cú
c s vt cht trang thit b thc hin nhim v ca nh trng. Mc dự ó cú
nhiu ch chớnh sỏch, cỏc ch trng ng li ca ng v nh nc v phỏt
trin giỏo dc v o to, c bit l i vi bc hc mm non nhng giỏo dc
mm non vn cú nhng hn ch trờn con ng phỏt trin, cha c ụng o cỏc
cp, cỏc nghnh, nhõn dõn quan tõm sõu sc. Mt s a phng vn cha hiu rừ
c vai trũ, v trớ v tm quan trng ca bc. Cho n nay thc hin cỏc ch

trng chớnh sỏch v giỏo dc v o to, v giỏo dc mm non nhng giỏo dc
mm non vn cú nhng hn ch, cha ỏp ng c vi nhu cu phỏt trin ca xó
hi. Tr 5 tui cha c chun b y v k nng, tõm th bc vo tiu
hc. Mt khỏc mng li, trng lp mm non cha huy ng tr ra lp
ng u gia cỏc vựng, min, c hi n trng ca cỏc em min nỳi cũn b hn
ch. Vỡ vy Ph cp giỏo dc mm non cho tr em 5 tui cn c u tiờn hng u
nhm m bo cho tr em 5 tui trờn a bn c n trng lp, thc hin hc 2

1


Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo
dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm
bui trờn ngy, nhm chun b tt nht v th cht, trớ tu, tỡnh cm, thm m, vn
ting vit v to tõm th sn sng, hnh trang cho tr vo lp 1.
Nm hc 2011- 2012 huyn Yờn nh trin khai thc hin cụng tỏc ph cp
trờn a bn ton huyn, xó Yờn Lõm ng ký hon thnh Ph cp giỏo dc mm
non cho tr em 5 tui vo nm 2012. Bn thõn l Phú hiu trng ch o cụng tỏc
chuyờn mụn chuyờn ph trỏch cụng tỏc Ph cp, trong quỏ trỡnh thc hin Cụng tỏc
Ph cp giỏo dc cho tr em 5 tui trờn a bn xó, tụi ó gp rt nhiu khú khn
trong cỏc khõu cng nh quy trỡnh thc hin ph cp, mt khỏc cụng tỏc ph cp
cha c a phng cng nh nhõn dõn ng tỡnh ng h do ú m kt qu cụng
tỏc ph cp t c cha cao.
Trc s phỏt trin ca giỏo dc v o to, cụng tỏc ph cp giỏo dc cú v
trớ rt quan trng thỳc y s phỏt trin giỏo dc xó nh, vỡ vy bn thõn ph trỏch
cụng tỏc ph cp tụi ó trn tr v quyt nh chn ti Mt s kinh nghim
thc hin cụng tỏc Ph cp giỏo dc Mm non cho tr em 5 tui ti a bn xó
Yờn Lõm vi hy vng s cú nhng bin phỏp thc hin cụng tỏc Ph cp giỏo dc
mm non cho tr em 5 tui trờn a bn xó t hiu qu cao, gúp phn nõng cao
cht lng giỏo dc mm non ca xó nh.

2


Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo
dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm
B. GII QUYT VN :
I. C S Lí LUN CA VN THC HIN CễNG TC GIO DC PH
CP CHO TR EM 5 TUI TI A BN X YấN LM.


Cú th núi Cụng tỏc ph cp giỏo dc mm non cho tr em 5 tui l nhim
v hng u trong chin lc nõng cao dõn trớ, o to nhõn lc, bi dng nhõn ti
ỏp ng nhu cu Cụng nghip hoỏ - Hin i hoỏ t nc, c th hin rừ trong
ngh quyt i hi ng khoỏ XI v c xỏc nh rừ trong ỏn thc hin cụng
tỏc Ph cp giỏo dc Mm non cho tr em 5 tui giai on 2010 2015.
Thc hin quyt nh s 239/Q-TTg ngy 9/2/2010 ca Th tng chớnh
ph v vic hng dn thc hin ph cp giỏo giỏo dc mm non cho tr em 5 tui.
Thc hin thụng t s 32/TTBGD&T ngy 2/12/2010 c a B giỏo dc v
o to thụng t ban hnh quy nh iu kin, tiờu chun, quy trỡnh cụng nhn
PCGDMN cho tr em 5 tui.
Thc hin cụng vn s 1178/SGD&T ngy 2/8/2010 ca S giỏo dc v
o to v vic thc hin cụng tỏc ph cp giỏo dc mm non cho tr em 5 tui.
Thc hin ỏn s 01/A-BCPCGDMN ngy 9/8/2011 ca Ban ch o
Ph cp giỏo dc huyn Yờn nh.
Thc hin ỏn s 01/A- BCPCGDMN ngy 20/8/2011 ca Ban ch o
Ph cp giỏo dc Mm non cho tr em 5 tui xó Yờn Lõm
Thc hin ngh quyt ca Hi ng nhõn dõn xó Yờn Lõm nhim k 20112015. Bn thõn ph trỏch cụng tỏc ph cp tụi ó nghiờn cu v tham mu ch o
thc hin cụng tỏc ph cp giỏo dc mm non cho tr em 5 tui trờn a bn ton
xó.
II. THC TRNG CA VN NGHIấN CU.

1. Khỏi quỏt v tỡnh hỡnh a phng.
Yờn Lõm l mt xó min nỳi duy nht ca huyn Yờn nh, a bn xó
tng i rng cú ti 5 dõn tc anh em sinh sng, phn a ngi dõn sng ch yu

3


Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo
dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm
bng ngh nụng nghip v lao ng cho gn 40 doanh nghip ỏ x úng trờn a
bn xó. i sng ca nhõn dõn trong xó cũn gp nhiu khú khn dn n ngun thu
ngõn sỏch ca a phng cũn thp. Vỡ vy vic u t cho giỏo dc cũn hn ch.
Song ng y, Chớnh quyn a phng cỏc c quan on th trong xó ó thy rừ
tm quan trng v trớ ca giỏo dc Mm non v ó cú nhiu mt quan tõm u ỏi hn
so vi bc hc khỏc. Hn na nhõn dõn hin nay cng ó nhn thc sc ỳng n
v nhn rừ tm quan trng ca bc hc mm non.
Trong iu kin ton ng ton dõn xó ang ra sc thi ua xõy dng cỏc tiờu
chớ xõy dng nụng thụn mi. Mc dự kinh t cũn gp nhiu khú khn nhng ton
ng ton dõn ó phi kt hp cht ch vi nh trng, cỏc on th thc hin
Cụng tỏc Ph cp giỏo dc Mm non cho tr em 5 tui.
2. c im tỡnh hỡnh nh trng.
a. Thun li.
Trng Mm non Yờn Lõm nm ngay ti trung tõm ca xó, bờn trc ng
giao thụng rt thun li cho vic a ún tr ti trng. Nm nay trng ó c
U ban nhõn dõn xó sa cha bp khu l v t chc bỏn trỳ c 2 khu gn 350 chỏu,
khuụn viờn rng rói thoỏng mỏt, to cho tr mt sõn chi lnh mnh, b ớch giỳp tr

Hc bng chi, chi m hc vi tng s tr l: 385 chỏu.
Trng cú tng s cỏn b giỏo viờn l 29 ng chớ, a s cỏc ng chớ trong
xó tin cho nờn tin cho vic phõn cụng cụng tỏc iu tra ti cỏc thụn. Trong ú
100% cú trỡnh chun, trờn chun 13/29 gn 45%. a s giỏo viờn tr trung, nng
ng, nhit tỡnh, yờu ngh mn tr, cú kin thc vng vng trong cụng tỏc chm
súc v giỏo dc tr.
C s vt cht trang thit b nh trng tng i y . c bit cỏc
dựng, chi theo thụng t 02/2008 ca B giỏo dc v o to

4


Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo
dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm
Nhn thc ca ph huynh v bc hc mm non c nõng lờn so vi trc
õy, ph huynh úng gúp tin cho nh trng mua dựng chi ph v cho cỏc
chỏu theo tui v rt to iu kin cung cp thụng tin cho cụng tỏc iu tra.
Nh trng luụn c s quan tõm ca ng chớnh quyn a phng,
phũng GD & T huyn v cỏc cp lónh o to iu kin cho nh trng hon
thnh cỏc nhim v trong nm hc cng nh cụng tỏc ph cp giỏo dc hng nm.
b. Khú khn.
Bờn cnh nhng thun li trờn, nh trng cũn gp nhng khú khn nh:
- a s nhõn dõn thu nhp cũn thp, nhiu h nghốo v cú 4 thụn c bit
khú khn, nhiu gia ỡnh i lm n xa nờn vic iu tra gp khú khn, v mt s b
phn nhõn dõn cha hiu c tm quan trng ca Cụng tỏc ph cp giỏo dc cho
tr 5 tui.
- C s vt cht ca nh trng cha , cha ỏp ng c nhu cu phỏt
trin giỏo dc tr mm non hin nay.
- Mt s giỏo viờn cha iu tra trc tip nờn ụi khi s liu sai dn n s
liu ca c h thng h s s sỏch Ph cp lch sai.
3. Thc trng ca vic thc hin cụng tỏc ph cp giỏo dc Mm non
cho tr em 5 tui ti a bn xó Yờn Lõm.
Xó Yờn Lõm l xó min nỳi nm cui huyn Yờn nh, dõn c phõn b tha
tht, khụng tp chung, cú 4 thụn c bit khú khn nhõn dõn i lm xa rt nhiu
nờn cụng tỏc iu tra gp rt nhiu khú khn. Nm hc 2011 2012 Cụng tỏc Ph
cp giỏo dc bt u trin khai xó ng ký hon thnh chng trỡnh ph cp giỏo
dc vo nm 2012. Di s ch o ca Ban ch o ph cp giỏo dc mm non m
trc tip l tụi chu trỏch nhim chớnh, cụng tỏc iu tra c thc hin trờn tt c
cỏc thụn, sau khi cụng tỏc iu tra kt thỳc, tt c iu tra viờn np kt qu v Ban
ch o i chiu v vo cỏc chng loi h s. Nhng trờn thc t 2 nm va qua
nm hc 2011-2012 v 2012-2013, cụng tỏc ph cp ca xó nh vn cũn nhiu bt
5


Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo
dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm
cp nh s liu tr mi ln vo khụng khp nhau, cụng tỏc huy ng tr ra lp
khụng t yờu cu chung so vi huyn ra, t l tr bỏn trỳ khụng t yờu cu,
cht lng tr cha cao, c s vt cht thiu thn .... giỏo viờn mt s vn cũn l
m trong cụng tỏc lm ph cp cha hiu c nguyờn tc v ni dung lm, iu
tra mang tớnh i khỏi, khụng bit lm t õu v lm nhng gỡ c kt qu
chớnh xỏc, khoa hc nht.
Kt qu c th ca nm u tiờn thc hin cụng tỏc ph cp giỏo dc mm
non cho tr em 5 tui nh sau:
Nm

Phỏt trin s lng

hc

tui
5 tui
S
T l
lng
%
84/84 100

4 tui
S
T l
lng
104/104

%
100

Tng s lp

3 tui
S
T l
lng
%
77/81 95,1

1-2 tui
S
T l
lng
%
60/261 22,9

SL

TS

bỏn

lp

trỳ

12

7

II. Thc trng c s vt cht, TT b
TS phũng

2011-

hc

2012

12

TTB ng b
Kiờn c

Hc nh

Hc tm

theo
TT02/2010

6

5

1

3 b cha y


III. Cht lng chm súc giỏo dc tr 5 tui
Cht lng giỏo dc(%)
t
S
tr
78/84

Cha t

Ghi chỳ

Cht lng CS(%)
PTBT
PTBT
cõn nng
chiu cao

T l

S tr

T l

S tr

T l

S tr

T l

92,9

6/84

7,1

78/84

92,9

77/84

91,7

L nm u tiờn trin khai v thc hin cụng tỏc ph cp giỏo dc nờn qua
kt qu trờn ta thy, cht lng cha cao tt c cỏc mt. T thc t ú, vi cng
v l Phú hiu trng nh trng, nm trong ban ch o v ph trỏch cụng tỏc ph

6


Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo
dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm
cp, tụi trn tr ỳc rỳt c mt s kinh nghim nhm nõng cao hiu Cụng tỏc ph
cp giỏo dc mm non cho tr em 5 tui trờn a bn xó nh.
III. MT S BIN PHP THC HIN CễNG TC PH CP GIO DC MM
NON CHO TR EM 5 TUI TI A BN X YấN LM.

1. Tng cng cụng tỏc tuyờn truyn v ch trng Ph cp giỏo dc
Mm non cho tr em 5 tui, huy ng tr em 5 tui n trng 100%.
Sau khi c tp hun ti huyn v Cụng tỏc Ph cp giỏo dc Mm non cho
tr, nh trng ó lm tt cụng tỏc tuyờn truyn, tham mu vi ng chớnh quyn,
UBND xó v cụng tỏc Ph cp, v ngh UBND xó ra quyt nh thnh lp Ban
ch o thc hin cụng tỏc Ph cp giỏo dc cho tr em 5 tui, Hiu trng lm phú
ban, bn thõn tụi lm ban viờn v ph trỏch cụng tỏc Ph cp ca nh trng.
Phi hp vi cỏc on th tuyờn truyn ti cỏc bc ph huynh v ni dung,
nhim v ca Cụng tỏc Ph cp, t chc hp ph huynh tuyờn truyn v phi kt
hp trong vic thc hin k hoch Ph cp.
Phi hp vi trm Y t - vi cp u cỏc thụn lm tt cụng tỏc iu tra tr
trờn a bn xó mt cỏch chớnh xỏc tng tui v huy ng tr tr 5 tui 100%
n trng c chm súc giỏo dc 2 bui /ngy.
Thc hin tt cỏc ch chớnh sỏch ca nh nc i vi hc sinh con h
nghốo, vựng 135, tr khuyt tt, ... nhm tng cng t l tr n trng. Theo dừi
nm chc s liu tr 5 tui chớnh xỏc trờn a bn xó v huy ng cng nh duy trỡ
s s tr n trng.
2. Trin khai k hoch ph cp giỏo dc mm non cho tr em 5 tui ca
huờn n ton th CBGV, NV v ph huynh hc sinh, phõn cụng nhim v c
th cho cỏc thnh viờn trong nh trng.
a cụng tỏc Ph cp giỏo dc vo k hoch hot ng hng thỏng ca nh
trng v trin khai hng thỏng thụng qua hp Hi ng nh trng. T chc trin
khai, tp hun cỏc loi vn bn ca cp trờn liờn quan n vn Ph cp ca
7


Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo
dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm
Trung ng, ca Tnh Thanh Hoỏ, ca huyn Yờn nh v ca xó Yờn Lõm ti
ton th CBGV, NV trong trng v phõn cụng nhim v c th:
* i vi Hiu trng:
Ph trỏch chung, t chc thc hin k hoch Ph cp ca xó, huyn, chu
trỏch nhim ton b cụng tỏc ph cp tr 5 tui vi a phng v ngnh giỏo dc
Tham mu vi cỏc cp v u t c s vt cht, trang thit b, dựng chi
Kim tra ụn c cỏc thnh viờn trong nh trng thc hin k hoch Ph cp ỳng
thi gian v ni dung cụng vic.
* Hiu phú v ch tch Cụng on:
Tham gia cỏc lp tp hun v trin khai ti trng, ch o cụng tỏc iu tra
trờn a bn v tng hp kt qu.
Kim tra ton b c s trang thit b, dựng chi theo thụng t 02,
tham mu vi hiu trng cú k hoch mua sm.
Giỏm sỏt vic thc hin ch chớnh sỏch cho CNGV, NV v hc sinh theo
quy nh.
Phỏt ng v t chc thc hin tt cỏc phong tro thi ua trong nh trng,
ngh khen thng kp thi nhng cỏ nhõn tp th thc hin tt cụng tỏc ph cp
tr 5 tui.
* Giỏo viờn:
Thc hin tt cụng tỏc iu tra tr trờn a bn y , chớnh xỏc. Thc hin
tt cụng tỏc chm súc nuụi dng giỏo dc tr, phi kt hp vi ph huynh
phũng chng suy dinh dng v h t l suy dinh dng. Bo qun, s dng tt
dựng chi, trang thit b v lm thờm dựng chi theo danh mc.
Giỏo viờn ng lp 5 tui ỏnh giỏ tr ỳng hng dn v ỏnh giỏ theo b
chun, c bit l lm tt cụng tỏc chun b tõm th cho tr bc vo lp 1.
* Y t hc ng

8


Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo
dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm
Cựng vi giỏo viờn theo dừi sc khe ca tr, phi kt hp vi trm Y t
khỏm sc khe v phõn loi sc kho cho tr. Ch o lm tt cụng tỏc phũng
chng dch bnh, v sinh an ton thc phm v tai nn thng tớch cho tr.
* K toỏn:
Tham mu cho hiu trng, lp k hoch thu chi ngõn sỏch, u tiờn mua
sm trang thit b dựng cho lp 5 tui.
* Cỏc thnh viờn khỏc trong nh trng:
Phi kt hp vi cỏc thnh viờn trong nh trng iu tra ph cp trờn a
bn ton xó v thc hin tt cụng tỏc nuụi dng, chm súc giỏo dc tr.
* Hi cha m hc sinh:
Hi cha m hc sinh phi kt hp cht ch vi nh trng trong vic thc
hin cụng tỏc ph cp v chm súc nuụi dng tr theo khoa hc nhm hỡnh thnh
v phỏt trin ton din nhõn cỏch cho tr.
3. Thc hin tt cụng tỏc iu tra s tr trờn a bn, cp nht phiu
iu tra ui theo h gia ỡnh v s dng tt phn mm ph cp giỏo dc
mm non cho tr em 5 tui.
a. Thc hin cụng tỏc iu tra:
Phõn cụng giỏo viờn iu tra s tr t 0-5 tui theo tng h gia ỡnh, giỏo
viờn thụn no thỡ phõn cụng iu tra a bn thụn ú thun tin cho vic iu
tra chớnh xỏc v nhanh chúng hn.
Nh trng cung cp mu phiu iu tra theo quy nh v mu tng hp tr
theo tng tui, mu tng hp chung cỏc tui. Hng dn cỏch ghi chộp c
th tng loi mu.
Giỏo viờn thc hin vic iu tra chớnh xỏc, y cỏc thụng tin theo quy
nh cú trong mu phiu, iu tra trc tip n tng h gia ỡnh. Phiu iu tra phi
cú ch ký ca ch h, trng thụn bn v chớnh quyn a phng. Giỏo viờn chu

9


Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo
dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm
trỏch nhim trc hi ng nh trng v s liu iu tra ca mỡnh. V cụng tỏc
iu tra ph cp cng l mt tiờu chớ trong xp loi thi ua ca nh trng.
b. Cp nht phiu iu tra theo tng h gia ỡnh.
Cụng tỏc iu tra ph cp l cụng tỏc thng xuyờn v thc hin hng nm.
Vỡ vy vic cp nht s liu thụng tin vo phiu iu tra l vic lm vụ cựng quan
trng, chớnh xỏc cao. Bn thõn chu trỏch nhim ph trỏch cụng tỏc ph cp nờn
tụi hng dn t m, cn thn chi tit tng ni dung, trỏnh tỡnh trng ty xoỏ mu,
phiu .... v kim tra nghim thu tng thụn, cú ch ký giao nhn.
T kt qu iu tra giỏo viờn thit lp bng tng hp iu tra ca tr t 0 5
tui, giỏo viờn cp nht s liu hc sinh t phiu iu tra sang bng tng hp phi
chớnh xỏc, khp vi s liu tr ca tng nm, s nam, n, dõn tc, khuyt tt.... c
bit l s tr 5 tui tuyt i phi chớnh xỏc, cp nht theo th t a, b, c ... cụng
tỏc ph cp c thun li v hiu qu hn.
c. S dng tt phn mm ph cp giỏo dc.
Tt c s liu, t phiu cho n cỏc mu tng hp nghim thu t giỏo viờn
kim tra chớnh xỏc, v nhp vo phn mm ph cp lu gi v bỏo cỏo v Phũng
giỏo dc v o to huyn Yờn nh.
4. Thit lp h s s sỏch ph cp giỏo dc Mm non cho tr 5 tui ti
n v
Bn thõn ph trỏch cụng tỏc ph cp giỏo dc nờn tụi ó nghiờn cu v thit
lp y h s theo quy nh v cỏch thc hin c th tng loi h s s sỏch ú
mt cỏch khoa hc. Bi õy l phn cụng vic ht sc quan trng, nú giỳp cho vic
thc hin ph cp mt cỏch chớnh xỏc v lm c s cho vic ly s liu xõy dng
k hoch tng giai on, tng nm hc, cng l c s tham mu nh trng, ban
ch o xõy dng cỏc ch tiờu thc hin lm cho cụng tỏc ph cp chớnh xỏc v
hiu qu cao.
H s ph cp gm cú:
10


Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo
dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm
Cp 1: H s ph cp
- Vn bn ch o ca xó, huyn, tnh, trung ng
- Phiu iu tra h gia ỡnh
- S theo dừi tỡnh hỡnh ph cp
- S theo dừi thụng tin tr ( Tr chuyn n, chuyn i)
- S theo dừi tr khuyt tt
Cp 2: H s cụng nhn t ph cp
- Bỏo cỏo tỡnh hỡnh v kt qu thc hin ph cp giỏo dc MN ( Kốm theo
3 biu thng kờ)
- Danh sỏch tr hon thnh chng trỡnh GDMN
- Quyt nh thnh lp on t kim tra
- Biờn bn t kim tra ca n v xó
- T trỡnh ca xó ngh cụng nhn ph cp
- Vn bn ca huyn:
+ Quyt nh thnh lp on kim tra cụng nhn hon thnh PC ca huyn
+ Biờn bn kim tra ca huyn
+ Quyt nh cụng nhn hon thnh ph cp ca huờn
- Kt qu hon thnh ph cp
T cỏc loi h s s sỏch trờn hng nm bn thõn da vo tng giai on cn
phi lm h s gỡ v h s no trc. vic cp nht h s s sỏch c thun li
cng nh thng kờ s liu chớnh xỏc cn phi lm theo cỏc bc sau:
a. Thit lp s ph cp giỏo dc cho tr Mm non 0 5 tui
S ph cp giỏo dc cho tr mm non 0 5 tui dựng theo dừi tt c cỏc
tr t 0 5 tui trờn a bn xó. S ny rt quan trng, hng nm chỳng ta phi cp
nht t phiu iu tra vo s, ũi hi vic cp nht phi tht chớnh xỏc, cp nht 5
tui trc, n 4 tui v ln lt cui cựng l 0 tui. Mi mt tui cp nht ht
thỡ trng mt s dũng iu chnh hoc ghi b sung tr chguyn n chuyn i
hng nm khi cn thit.
Khi cp nht s ny bn thõn tụi phi phi kt hp vi giỏo viờn ph trỏch
cụng tỏc ph cp hng dn giỏo viờn c th v kim tra c th cỏc thụng tin cp
nht nh: S th t, h tờn tr, ngy thỏng nm sinh, ch ( xúm , thụn), dõn tc,
11


Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo
dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm
h tờn cha hoc m, hoc ngi u, chng trỡnh hc ca tr ng vi tng nm
hc, ghi chỳ ( ghi rừ tr khuyt tt, loi khuyt tt, thi gian chuyn n, chuyn i,
hoc cht...). thc hin vic cp nht cú hiu qu, chớnh xỏc, tụi ó ch o giỏo
viờn cp nht s liu tr theo tng n v thụn theo th t a, b, c danh sỏch tr tng
tui mi thụn theo th t a, b, c.
b. Tng hp cỏc biu mu thng kờ, cỏc loi danh sỏch.
Tt c cỏc giai on lm ph cp t iu tra cho n tng hp v cỏc loi
biu mu bỏo cỏo cú liờn quan cht ch vi nhau, b sung cho nhau v tin hnh
theo mt trỡnh t nht nh. Vỡ vy vic cp nht hon chnh s ph cp v tng
hp cỏc s liu lờn cỏc biu mu thng kờ, thit lp cỏc loi danh sỏch tụi phi lm
cn thn, t m, chớnh xỏc v khoa hc nờn em li kt qu cao.
* Biu mu thng kờ:
vic thng kờ cú hiu qu chớnh xỏc thỡ trc tiờn tụi tin hnh thng kờ
biu mu s 1 thng kờ s tr 0-5 tui, tụi thc hin cp nht s liu y vo cỏc
mc ca biu mu mt cỏch chớnh xỏc sau ú so sỏnh vi s ph cp s liu
trựng khp vi nhau.
Sau ú tụi tin hnh cp nht, thng kờ biu mu 2 thng kờ i ng cỏn b
qun lý, giỏo viờn v nhõn viờn.
V cui cựng l cp nht biu s 3, thng kờ tiờu chun phũng hc, c s vt
cht ca nh trng.
Cỏc biu mu trờn c cp nht vo phn mm s liu chớnh xỏc, hiu
qu.
* Thit lp cỏc loi danh sỏch:
- Danh sỏch tr chuyn i, chuyn n:
Trờn c s s tng hp s liu hc sinh theo tng tui, theo tng thụn v
danh sỏch tr theo th t a, b, c. Tụi tng hp v thit lp danh sỏch tr hc sinh t
0 5 tui trờn a bn xó chuyn i hc ni khỏc v ni khỏc chuyn n hc ti
12


Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo
dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm
trng, sau ú úng thnh tp theo nm hc. Nhng tr chuyn i hc cỏc trng
trong huyn thỡ tụi lp danh sỏch Ban giỏm hiu trng ú xỏc nhn danh sỏch
tr ca trng tụi ang hc trng bn.
- Danh sỏch tr theo tng tui.
Trờn c s trin khai giỏo viờn ph trỏch cỏc thụn, iu tra s lng tr trờn
tng a bn thụn, sau ú tng hp danh sỏch theo tng 5 tui, 4 tui, 3 tui, 2
tui, 1 tui theo mu v np v Ban ph cp v tụi trc tip cp nht v thit lp
danh sỏch ca cỏc tui trong ton trng theo dừi tr ang hc, ó hc trong
s ph cp.
- Danh sỏch tr khuyt tt:
Trờn c s danh sỏch tr khuyt tt ca cỏc n v thụn, lp m giỏo viờn
cung cp. T ú tụi nm c s tr khuyt tt v khuyt tt ho nhp cú hng
ch o thc hin vic thit lp h s khuyt tt v ni dung giỏo dc tr khuyt tt
theo ch im mt cỏch hiu qu nht.
5. Lp k hoch bỏo cỏo cỏc giai on theo nm hc.
Trờn c s cỏc s liu thng kờ cựng vi cỏc loi cụng vn hng dn ca
cp trờn tụi ó tham mu vi Ban ch o ph cp cho tr em 5 tui ca trng lp
k hoch ph cp theo tng nm hc sỏt vi c th tỡnh hỡnh ca nh trng. Hng
nm tụi tham mu lm cỏc loi bỏo cỏo nh: Bỏo cỏo k hoch ph cp, bỏo cỏo
tin ph cp v bỏo cỏo kt qu ph cp theo tng giai on, bỏo cỏo th hin rừ
kt qu ó t c v nhng mt hn ch theo mu ca cp trờn t ú ra nhng
phng hng thc hin trong thi gian ti. Ni dung bỏo cỏo phi th hin rừ
cỏc s liu, cỏc ch tiờu c th sỏt ỳng vi thc t ca cụng tỏc ph cp trờn a
bn xó.
6. Cụng tỏc tham mu, phi kt hp vi cỏc c quan on th, ng thi
y mnh cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc.

13


Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo
dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm
Cụng tỏc ph cp giỏo dc mm non cho tr em 5 tui c kt qu chớnh
xỏc, hiu qu thỡ cụng tỏc tham mu, phi kt hp rt quan trng v gúp phn ln
vo vic thnh cụng ca cụng tỏc ph cp.
* Cụng tỏc tham mu:
- Bn thõn c giao nhim v ph trỏch cụng tỏc ph cp tr em 5 tui trờn
a bn xó, tụi ó nhn thy cụng tỏc tham mu vụ cựng quan trng:
Th nht tham mu vi nh trng v cp trờn u t c s vt cht
trang thit b ti thiu cho cỏc lp mu giỏo 5 tui, t ú cú cỏc bin phỏp,
phng phỏp ch o nõng cao cht lng chm súc nuụi dng giỏo dc tr.
Th 2 tham mu vi nh trng trong vic phõn cụng giỏo viờn ph trỏch
cụng tỏc iu tra ph cp cỏc thụn sao cho phự hp ng thi thu c kt qu
chớnh xỏc nht, ngoi ra vic phõn cụng giỏo viờn ng lp phự hp vi nng
lc chuyờn mụn, ngh nghip v cụng tỏc huy ng tr ra lp ỳng tui t l
huy ng cao cng l vic rt cn thit v to nờn s thnh cụng trong cụng tỏc
ph cp.
Th 3 l tham mu t chc cỏc bui tp hun ti a phng v cụng tỏc
ph cp giỏo dc cng gúp phn vo to nờn kt qu ca cụng tỏc ph cp.
* Cụng tỏc phi kt hp qua ú y mnh xó hi hoỏ giỏo dc
- Cụng tỏc phi kt hp l mt trong nhng cụng tỏc quan trng trong vic
thc hin cụng tỏc ph cp giỏo dc mm non cho tr em 5 tui, nú cn cú s
phi kt hp cht ch gia cỏc on th, cỏc ban nghnh trờn a bn xó, c
bit l cụng tỏc tuyờn truyn ph huynh thy s cn thit ca bc hc mm
non, t ú m tr c huy ng ra lp ỳng tui v t l huy ng cao,
riờng mu giỏo l 100%. T ú m y mnh cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc ca
ph huynh, cỏc on th, cỏc nh ho tõm trờn a bn ca xó.
7. Nõng cao cht lng i ng Cỏn b qun lý, giỏo viờn v nhõn viờn
trong nh trng.
14


Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo
dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm
thc hin tt cụng tỏc ph cp giỏo dc mm non cho tr em 5 tui bn
thõn l Ch tch cụng on, phú hiu trng ph chuyờn mụn v ph cp tụi ó
nõng cao cht lng i ng Cỏn b qu lý, giỏo viờn v nhõn viờn trong trng
bng cỏch:
- ng viờn to iu kin cho CBGV nhõn viờn hc hi mi lỳc, mi ni,
c bit l tham gia cỏc lp o to nõng cao trỡnh trờn chun, trỡnh lý
lun chớnh tr, trỡnh qun lý, cỏc lp bi dng do cp trờn m.
- Phỏt ng cỏc phong tro thi ua lp thnh tớch cho mng cỏc ngy l ln
trong nm, t ú khen thng, tuyờn dng kp thi nhng cỏc nhõn xut sc
v thỳc y mi ngi tớch c phỏt huy nng lc ca bn thõn.
- Vn ng khuyn khớch Cỏn b giỏo viờn, nhõn viờn ng dng cụng ngh
thụng tin vo thc hin nhim v ca mỡnh, c bit l vic s dng bi ging
in t cỏc lp 5 tui.
- n nh i ng Cỏn b giỏo viờn nhõn viờn trong trng, thc hin ỳng
ch chớnh sỏch ca nh nc i vi tng giỏo viờn. Thc hin nghiờm tc
iu l trng mm non, cỏc ni quy quy nh ca trng, ca nghnh, ca a
phng cng nh phỏp lut ca nh nc quy nh.
VI. KT QU T C KHI P DNG MT S BIN PHP THC HIN
CễNG TC PH CP GIO DC MM NON CHO TR EM 5 TUI TI A BN X
YấN LM.

Nh lm tt cụng tỏc tham mu vi nh trng, vi lónh o a phng v
phi kt hp cht ch gia giỏo viờn vi cỏc t chc on th v nhõn dõn trong xó
m n nay cụng tỏc Ph cp giỏo dc trờn a bn xó Yờn Lõm trong 3 nm nay ó
thu c kt qu ỏng khớch l. Kt qu th hin rừ rng s tin trin t nm u
tiờn ph cp cho n nay. c bit l t l tr huy ng ra lp, nm u tiờn t l
huy ng tr ra lp mu giỏo cha t c 100%, tui nh tr rt thp khụng t
t l chung ca ton huyn, c s vt cht, trang thit b thiu ... Vy m sau khi

15


Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo
dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm
thc hin mt s bin phỏp lm cụng tỏc ph cp giỏo dc cho tr em 5 tui. Kt
qu thu c sau:
Nm

Phỏt trin s lng

hc

tui
S

5 tui
T l

lng
%
84/84 100

4 tui
S
T l
lng
108/108

%
100

Tng s lp

S

3 tui
T l

lng
%
85/85 100

1-2 tui
S
T l
lng
%
94/316 29,7

TS

SL bỏn

lp

trỳ

12

11

II. Thc trng c s vt cht, TT b
TS phũng
hc

2013-

Kiờn c

12

Hc nh

9

2014

Hc tm

3

TTB ng b
TT02/2010

6 , 3 b

cha
III. Cht lng chm súc giỏo dc tr 5 tui
Cht lng giỏo dc(%)

t
S
tr
80/84

Cha t

Cht lng CS(%)

Ghi chỳ

PTBT
cõn nng

T l

S tr

T l

S tr

T l

95,2

4/84

4,8

80/84

95,2

PTBT
chiu cao
S
tr
4/84

T l
4,8

VI. Cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc
Ph huynh ó mua trang b mi lp mt ti vi, 1 u a, mua trang thit
b phc v cụng tỏc bỏn trỳ khu l vi tr giỏ gn 29.700.00 v khu
trung tõm mua mỏy chiu tr giỏ hn 20.800.000

16


Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo
dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm

C. KT LUN
I. KT LUN CHUNG:

Cú th núi Cụng tỏc ph cp giỏo dc mm non cho tr 5 tui l vic lm
thit thc gúp phn nõng cao cht lng chm súc nuụi dng giỏo dc tr. Nhng
lm tt cụng tỏc ny thỡ cn cú s tham mu, phi kt hp gia cỏc ban nghnh
on th, y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, y mnh cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc.
Vỡ vy m cht lng cụng tỏc ph cp c nõng lờn rừ rt gúp phn nõng cao
cht lng chm súc nuụi dng giỏo dc tr ca nh trng.
II. BI HC KINH NGHIM:

thc hin tt cụng tỏc ph cp giỏo dc Mm non cho tr em 5 tui thỡ
chỳng ta cn lu ý nhng vn sau:

17


Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo
dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm
- Trin khai y cỏc loi cụng vn ca cp trờn n ton b Cỏn b giỏo
viờn nhõn viờn trong ton trng.
- Tuyờn truyn ni dung tm quan trng ca cụng tỏc ph cp giỏo dc mm
non cho tr em 5 tui, huy ng tr ra lp t t l cao nht.
- Lm tt cụng tỏc iu tra tr trờn a bn ton xó v s dng tt phn mm
ph cp giỏo dc.
- Nõng cao cht lng i ng Cỏn b giỏo viờn nhõn viờn, c bit l giỏo
viờn ng lp 5 tui.
- y mnh cụng tỏc xó hi hoỏ xó hi trờn a bn vi phng chõm: Tt
c vỡ cht lng giỏo dc
- Qun lý v lm , ỳng, chớnh xỏc, khoa hc h thng h s s sỏch ca
Ph cp.
III. í kin xut:
- Cỏc cp cỏc nghnh cựng tham gia cụng tỏc Ph cp giỏo dc cho tr em 5
tui.
- Nh nc cú ch trng h tr u t trang thit b, kinh phớ trong vic
xõy dng c s vt cht, h tr cho Cỏn b giỏo viờn lm cụng tỏc Ph cp.
Yờn Lõm, ngy 20 thỏng 3 nm 2014
Xỏc nhn ca Th trng Trng MN
ca .................................................................
dung .................................................................

Tụi xin cam oan õy l SKKN
mỡnh vit khụng sao chộp ni
ca ngi khỏc.

.................................................................
.................................................................
Lờ Th Hng Tớnh

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×