Tải bản đầy đủ

SKKN sáng kiến kinh nghiệm HIỆU TRƯỞNG với CÔNG tác xây DỰNG kế HOẠCH năm học ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG HOÀ HƯNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT HOÀ HƯNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

“HIỆU TRƯỞNG VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM
HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀ HƯNG”

-1-


Người thực hiện: Phạm Ngọc Thiện
Chức vụ: Hiệu trưởng

Năm học: 2011-2012

-2-


I. PHẦN MỞ ẦU
1.

t cứ m t hoạt
ựng ư c
hoạt

ng ho học n o mu n ạt hiệu qu c o

hoạch Đ c iệt

i v i người hiệu trưởng mu n qu n

ng gi o ục ngo i việc thực hiện c c chức năng qu n

trưởng ph i

ựng ư c

hoạch nh trường

gi o ục r t phong ph v n i ung
trong m t thời gi n
qu n

những năm qu

trường ng

việc

ựng

ng

hoạt

ng

hoạch c o

hoạch năm học củ hiệu trưởng trong


thực hiện ư c m t s việc nhưng chư
ựng

s c i ti n c ng t c qu n

hoạch năm học
trong việc

ủ chư

ng

n th n t i v n c
ựng

hoạch nh

c ng ho n thiện hơn

V i su ngh như v
ựng

C c hoạt

ạng v h nh thức v thường i n r

i h i ph i

m t s qu tr nh củ việc
mong mu n

ng qu n

t tc c

h c người hiệu

i v i sự th m gi củ nhi u ực ư ng v v

củ người hiệu trưởng
Trong thực t

u ph i

t i chọn

t i:

Hiệu trưởng v i c ng t c

hoạch năm học ở trường trung học ph th ng H
2. P ạm v v

Hưng”

ố ượ g

-3-


- Đ i tư ng:

t i t p trung nghiên cứu việc

ựng

hoạch năm học

ở trường THPT
- Phạm vi:

t i c thể v n ụng trong việc

ựng

hoạch năm học ở

c c nh trường THPT
3. Mụ

í

v

ệm vụ

- Mục ích:
X

ựng ư c

hoạch năm học ho học c tính thực ti n nhằm ạt

ư c mục tiêu gi o ục Trên cơ sở
cũng

ựng ư c

ự trên

hoạch củ

c c

ph n chu ên m n nh trường

ph n m nh m t c ch t t nh t trên cơ sở

hoạch năm học củ hiệu trưởng

- Nhiệm vụ: T m r những ưu iểm v hạn ch củ việc
hoạch năm học củ hiệu trưởng năm qu
ựng

hoạch năm học m t c ch

i

Từ

ựng

c những c i ti n nhằm xây

n ho học hơn

II. PHẦN NỘI DUNG
.Ca. K

v
ệm

K hoạch h
qu m

m cho ph t triển m t c ch c

hoạch thường

n” (Từ iển ti ng Việt Viện ng n ngữ học NX

trên

Đ N ng 2001

-4-


X

ựng

hoạch

sự

c

nh m t c ch c căn cứ ho học những mục tiêu

ch tiêu nhiệm vụ (thời hạn t c
nh r những phương tiện cơ

t

ệc n

n ể thực hiện c

i ph t triển m t qu tr nh v
t qu những mục tiêu ch

tiêu nhiệm vụ
S n ph m củ gi i oạn
hay c n gọi

hoạch

những c ng việc ự

nh

to n

ựng

hoạch

n

hoạch

n

hoạch

những i u vạch r m t c ch c hệ th ng v

m trong m t thời hạn nh t

nh v i mục tiêu c ch

thức tr nh tự thời hạn ti n h nh” (Từ iển ti ng Việt Viện ng n ngữ học NX
Đ N ng 2001
b. CK hoạch h
N
hoạch

m t chức năng qu n trọng h ng

u củ c ng t c qu n

cơ sở củ việc thực hiện c c chức năng h c nh u củ qu n
m t

n qu t

n

nh t ng thể củ nh trường trong m t thời gi n

nh

trư c
Như v
qu tr nh tư u
tiêu

hoạch

s n ph m củ hoạt

K hoạch h

nh trư c hơn nữ

trường K hoạch h

ng qu n

n

m t phương ph p ti p c n h p

t qu củ
ể ạt mục

phương ph p ti p c n h ng t ch rời h i m i
c ng cụ qu n

qu n trọng củ người qu n

củ

-5-


người hiệu trưởng N thể hiện sự hoạt
hoạt

ng c tr nh

t chức c o th

ng m nh m n thi u ph i h p th t thường ằng hoạt

nh

ư c c n nh c th
K hoạch h

hoạch h
to n

ứng ph

m t chức năng qu n

ằng qu n
V v

ph i tu n thủ c c ngu ên t c qu n

c ng t c

ựng

th qu n

hoạch h

Trong

hoạch năm học K hoạch h

th

ng th o c c qu t
th o mục tiêu

hi thực hiện chức năng

C c ngu ên t c n

c n i ung củ

c m t s ngu ên t c

n

chi ph i
hoạch

c th :

* Ngu ên t c tính Đ ng:
Ngu ên t c n

ih i

ư c những chủ trương
Đ ng ở

ường

hoạch ph i cụ thể h

v i t nh h nh

o

m thực hiện

i củ Đ ng C ng s n Việt N m v C p ủ

u

mục tiêu

c iểm củ trường củ
i nhiệm vụ inh t

* Ngu ên t c t p trung
V i tr củ hiệu trưởng
trưởng c ưu th
qu n

hoạch ph i thể hiện v

phương trong gi o ục v th ng qu gi o ục
n

m tv

n

h i củ

o tạo củ ng nh s o cho ph h p

phương nhằm phục vụ êu c u trư c
phương v c nư c

n chủ:
r t to

n X t v m t ho học người hiệu

hi ti p nh n th ng tin to n iện v nh trường: c p trên chính

phương Trong

tr ch nhiệm củ c c th nh viên h c trong nh

-6-


trường r t

n trong việc

hoạch c n c sự
c n

ựng

hoạch V v

trong việc

ựng

t h p giữ ch hu t p trung th ng nh t v i sự th m gi củ

c ng chức v o c ng t c

hoạch h

ở cơ sở

* Ngu ên t c tính ph p ệnh:

coi

K hoạch m t hi

ư c c p c th m qu n phê u ệt chính thức ư c

m t văn

Tính ph p ệnh củ

n ph p qu

hoạch

i h i nhiệm vụ

hoạch ph i ư c gi o r r ng cụ thể cho từng c nh n v i những êu c u v s
ư ng ch t ư ng ti n
hoạch

thời hạn c p thực hiện

u ph i c tr ch nhiệm

i v i việc ho n th nh

* Ngu ên t c v tính to n iện c n
Ngu ên t c n

hoạt

hoạch

i v c trọng t m:

u t ph t từ tính ch t nh trường nên việc

hoạch ph i to n iện c n
học

hoạch v c p phê u ệt

ng trung t m

i giữ c c mục tiêu Trong
n

c ng t c những iện ph p chủ

hoạch

u ph n nh mục tiêu qu n

ng ạ v

nh trường Nêu

nh m t tu n h

nhằm gi i qu t những m u thu n c tính nh t thời Ch

* Ngu ên t c v tính

n

m n i r nhiệm vụ trọng t m những

nhiệm vụ ưu tiên trong phạm vi gi i oạn nh t

iện ph p v mục tiêu

hoạt

ựng

việc c n

m t th ng
i giữ c c

r
thừ v ph t triển:

-7-


K hoạch trường học c m t
ư ng gi o ục m t năm học
v

việc

ựng

hoạch trư c

sự

c tính qu n trọng

tục ch t ư ng gi o ục năm học s u V

hoạch cho m t thời

ph i ự trên

t qu

ạt ư c củ

nh cho hệ th ng

hoạch nh

nhưng ph t triển ở mức c o hơn

* Ngu ên t c v tính cụ thể v r r ng củ

hoạch:

K hoạch cụ thể r r ng ư c hiểu
trường chứ h ng ph i ch cho

n

hoạch năm học Cho nên

hoạch s h nh ung ư c t nh h nh nh trường
m cơ sở ể c c c nh n t p thể
i u iện c n nhưng n i ung
n

ựng

nhiệm r r ng sự

hoạch củ m nh C

trí thời gi n v

thể sư phạm nhằm ho n th nh

n

hoạch

i u iện ủ V v

th o những hu n m u nh t

ựng ư c chương tr nh h nh

ọc

nh gi c ng việc nh trường

hoạch cụ thể r r ng

hoạch nh trường ph i thi t

hoạch ph i

tính iên tục Ch t

nh Trong

ng v i sự ph n c ng tr ch

i u iện thực hiện qu t t m c o củ t p

hoạch

r

* Ngu ên t c ph t triển c c iện ph p thực hiện:
Để thực hiện m t nhiệm vụ c thể c nhi u con ường V v
m t

hoạch n o c n c nhi u phương n h nh

biện ph p thực hiện c như v

v i

t

ng m i phương n c nhi u

m i c thể chọn ư c phương n

iện ph p c

-8-


hiệu qu nh t
n

N u ường như ch c m t c ch ể

c nhi u h năng g p s i

m”

N u ch ngh r

ch ng t su ngh chư

ủs us cv

con ường phương n

iện ph p người

v ic i
v c

c

m m t việc g

ư c m t con ường th

ư ng” Để c thể t m r
m

th c ch

ư c nhi u

hoạch ph i h ng tự h i

v i chính m nh ph i c sự nghiên cứu

c v

ng

u n thực ti n

h năng ph n tích phong ph
* Ngu ên t c n m vững c c
Tư tưởng cơ

ư cc c

u t gi i hạn:

n củ ngu ên t c n

u t c n trở chính

ph i t m r v gi i qu t ằng

i v i qu tr nh thực hiện mục tiêu th m i c thể

ự chọn ư c phương n t t nh t trong s c c phương n C c
ít ho c nhi u c thể h c phục ư c h

ut n

c thể

chư thể h c phục v c thể i n

theo không gi n v thời gi n Sự nh n i t c c

ut n

h

hoạch

cơ sở

i

hăn nhưng h t

sức c n thi t
Như v : C c ngu ên t c ể
to n

hoạch h

ựng

u n

trong nh trường

M t trong những nhiệm vụ củ hiệu trưởng trường ph th ng
v t chức thực hiện

nh gi

hoạch năm học Nhiệm vụ chính củ c ng t c

hoạch ở trường ph th ng

c

nh mục tiêu n

ựng
ựng

nh v ph t triển nh

-9-


trường c c nhiệm vụ cơ

n củ nh trường củ

c n ph i ho n th nh trong
iên qu n

ơn v v c nh n trong trường

hoạch Đ nh r m t s

n to n trường c n hu

iện ph p

n chủ

ng ti m ực củ mọi người

uc

c iệt

nhiệm vụ trọng t m.
Nhiệm vụ

o th o củ

ựng

hoạch ở trường ph th ng

c c i u iện m nh trường c n v c thể

ch r

p ứng cho c c ơn v trong trường

v c c c nh n cũng như cho từng m t hoạt

ng T m i m v

h i th c những

ti m năng củ c c ực ư ng gi o ục trong v ngo i nh trường ể ạt mục tiêu
m t c ch nh nh ch ng ch c ch n hơn Hệ qu
g p ph i trong qu tr nh thực hiện
h c phục Nhiệm vụ củ

ựng

tiêu chu n v c ch thức o ường
c c c nh n Nên c

hoạch v chu n

c. C

hăn c thể

những phương n ể

hoạch ở trường ph th ng nên
nh gi c c hoạt

c

nh

ng củ nh trường t v

ch tr nh cụ thể từng th ng cho ph p t h nh ung những

c ng việc c n ti n h nh trong m t năm gi p t
giữ th ng n

ự i n những h

s t việc

h ng tr ng

p

v i th ng h c


- Đi u ệ trường trung học (nhiệm vụ người hiệu trưởng

- 10 -


- Ch th củ

Gi o ục v Đ o tạo v nhiệm vụ trọng t m củ gi o ục

ph th ng
- Ch th củ Ủ
- Hư ng
2. Thự

n nh n

n t nh Kiên Gi ng v nhiệm vụ năm học

n thực hiện nhiệm vụ năm học củ Sở GD ĐT Kiên Gi ng
rạ g ô g

2.1. T ự

rạ g v ệ

xây ự g kế

ư

ở rườ g THPT Hòa Hư g
xây ự g kếở rườ g

THPT
Trong việc

ựng

th ng tin c n thi t cụ thể

hoạch năm học hiệu trưởng
th ng ê s

năm học trư c t p h p c c văn
t nh củ Sở GD ĐT những văn
ư c chu n
t i iệu
H i

ựng

thu th p S u

thu th p những

ư ng ch t ư ng hoạt

n ch th cho năm học: củ Ủ
n hư ng

ng gi o ục
n nh n

n

n v chu ên m n nghiệp vụhoạch hiệu trưởng tự m nh h o s t t nh h nh
hiệu trưởng vi t ự th o

ng nh trường hiệu trưởng th ng qu

hoạch Trong u i họp

hoạch năm học v

o c o u ệt

hoạch v i c p trên
K hoạch năm học 2011-2012 củ trường THPT H
2.2. T ự

rạ g

g

kếm

Hưng (phụ ục
ở rườ g THPT

- 11 -


B n

hoạch

ệ học sinh

nh gi những

u t t nghiệp tăng t

p ứng êu c u gi ng ạ
êu c u

Nêu ên h

t qu


ạt ư c v chư

học ưu

n gi m

m ư c như t
i ngũ gi o viên

cơ sở v t ch t phục vụ cho việc ạ v học
ủ những nhiệm vụ v

p ứng

iện ph p cụ thể trong m t s

n i ung
Trong c c
thể

n

hoạch n

thể hiện ư c ngu ên t c tính Đ ng cụ

trong phương hư ng nhiệm vụ chủ

mục tiêu
ường

o tạo củ trường

c n

u năm học 2011-2012 vạch r

gi o viên nh n viên ph i qu n triệt

i qu n iểm củ Đ ng v c ng t c gi o ục v

th n tr ch nhiệm
X
iểm tr

ư c

o tạo n ng c o tinh

thức tự gi c trong c ng t c v trong gi ng ạ

ựng m i trường gi o ục trong sạch
nh gi v thi c

Tu nhiên

n

minh ạch trong s

nh mạnh trung thực trong

ụng c c ngu n t i chính

hoạch h ng c sự th m gi

ng g p

thể nh trường v c c ực ư ng gi o ục Cho nên ch t ư ng củ
h ng c o v việc thực hiện

ủ củ t p
n

hoạch

hoạch h ng thể m ng ại hiệu qu như mong

mu n
Cũng chính v
to n iện c n

i Trong

c c
n

n

hoạch chư

m

o ngu ên t c v tính

hoạch h ng ư r những êu c u v gi o ục

- 12 -


qu c ph ng
ựng

n ninh v gi o ục th m m

i ngũ c n

gi o viên nh n viên trong hi

chu ên m n h ng
Nh n chung

ng

n

tăng t

u v chư

hoạch

cụ thể v r r ng củ
ư cv c

v cơ c u.

p ứng ư c tính

th

v ph t triển tính
ự trên

t qu

ư c ph t triển ở mức c o hơn như ch tiêu tu ển sinh v o

ệ học sinh ưu

nhiệm vụ m qu
p

ng

i ngũ gi o viên có trình

hoạch Những mục tiêu ư r

n gi m t

Tính cụ thể v r r ng củcũng như h ng c mục tiêu

p 10

ệ học sinh t t nghiệp THPT tăng
hoạch nh trường thể hiện ở từng mục tiêu,

từng t chức c nh n trong nh trường c thể ư v o

hoạch củ m nh Ví ụ: trong c ng t c Đo n thể C ng o n soạn ại

iểu iểm thi u cho s t v i t nh h nh thực t nh trường sơ v t ng
thời gi i thiệu o n viên ưu t cho
viên

ạt

Như th

cụ thể h

ng ph n

n ch p h nh C ng o n s

u trong năm ph t triển 05
ự v o

t

p
ng

hoạch nh trường ể

chi ti t hơn

Ngu ên t c ph t triển c c iện ph p thực hiện trong
nêu r c c iện ph p c n chung chung

n

hoạch chư r

h ng c nhi u phương n h nh

ng

cũng như nhi u iện ph p thực hiện ch tiêu nêu r nhưng h ng ph n c ng i
m

m như th n o

t

u mv

t th c r s o

- 13 -


3.

x ấ

3. . C

ư

g

ế

Việc

ế

ư

ựng

thực Trên thực t

hoạch
n

i h i ph i c m t phương n ho học thi t

hoạch năm học 2010-2011 củ trường THPT Ho

Hưng c n m t s m t hạn ch

V vựng m t

n

n p c ch t ư ng t t c n ti n h nh th o m t tr nh tự nh t

nh

* ư c chu n

:

- Th ng

ư ng ch t ư ng c c hoạt

s

năm học trư c

i u tr n m vững t nh h nh

củ ng nh

nc

iên qu n: ch th năm học nhiệm vụ năm học

GDĐT ph ng GDTrH những văn

t u n

hoạch

hoạch ph t triển gi o ục củ

-X

ng gi o ục củ nh trường

i tư ng gi o ục m i cũng như

c c i u iện v m i trường gi o ục trong năm
- T p h p c c văn

hoạch c n n

n hư ng

những t i iệu trên v m t
c thực v t nh h nh nh trường

phương hư ng

n củ Sở

n v chu ên m n nghiệp vụ

nh tính

nh ư ng ể r t r những

u năm học

- Trong qu tr nh ti n h nh hiệu trưởng c thể ph n c ng m t s th nh
viên th m gi

h o s t t nh h nh

t i iệu ư i sự ch

ạo trực ti p củ hiệu

trưởng

- 14 -


* ư c soạn th o

hoạch

Hiệu trưởng ph i
người vi t ự th o
thủ

inh h n củ

n

hoạch V v

hoạch năm học trong qu tr nh vi t hiệu trưởng nên tr nh

i n củ t p thể c t c n trong nh trường h

c c th ng tin

hiệu trưởng

ể i u ch nh

ự i n

i n c p trên Ti p tục

hoạch cho ph h p thực t

* ư c th o u n n i
Trư c hi

n

hoạch th ng qu H i

th o c n m ng r th o u n ở chi

ng nh trường

Hiệu trưởng g i

n

n

hoạch ự

hoạch trư c những

i n tr i chi u nên cho hiệu trưởng i t trư c ể hiệu trưởng c thời gi n su
ngh t m r phương n ph h p Hiệu trưởng t m t t những

chính củ

hoạch g i cho gi o viên như ch tiêu chọn phương n những iện ph p cụ
thể L

i n củ H i phụ hu nh v những v n

nh trường v H i S u

sung những

c

i n

iên qu n trực ti p giữ

ng g p

v o ự th o

hoạch
K ti p

th o u n ở t

L m th n o ể việc th o u n ở t

hiệu qu ? Người hiệu trưởng ph i c hư ng
trưởng chọn người ghi iên

n trư c

n Hiệu trưởng ti p thu

i v i

i nr c
ng chí t

i n củ t viên ho n

- 15 -


th nh ự th o văn
nh hưởng nhi u

n

hoạch ch

n h i ngh c n

n những v n
c ng chức

Hiệu trưởng t chức h i ngh c n
trường hiệu trưởng
t th o u n

o c o to n văn

c ng chức Trư c h i

n

hoạch

nh trường trong m t năm học, c

c n thi t v
n

oc o

mọi người s hiểu r nhiệm vụ nh trường
việc củ m nh hơn S u
h nh

ng nh

hoạch t chức th o u n chung t ng

iểu qu t những v n

trưởng iện to n văn

m t qu n t m v n

t u n h i ngh Hiệu

hoạch thể hiện
ng g p

chí to n

t p thể

i n củ t p thể

o

ơn v v như th họ s

hiệu trưởng tr nh u ệt

m t t c ng

hoạch v i c p trên v

n

hoạch
3.2. C

ế

g

kế

Kh ng thể ư r m uhoạch chung m t c ch chi ti t N i ung

hoạch năm học phụ thu c v o c c mục tiêu củ nh trường trong năm học
c c nhiệm vụ ể thực hiện c c mục tiêu

Để thực hiện nhiệm vụ c n

v
ựng

những iện ph p r r ng h thi Cụ thể:
* C ng t c

ựng

Nhiệm vụ: Ai m?

i ngũ c n
t

gi o viên

u? Khi n o? Kinh phí thực hiện?

- 16 -


iện ph p: X
g ch

cho c n

ựng chi n ư c qu hoạch
gi o viên i học tự

* Công tác phát triển mở r ng v

i ư ng.
u tr s

Nhiệm vụ: L m g ? Ai m? Ph i h p
iện ph p: L m th n o? C ch
* C ng t c qu n

o tạo r s o? Tạo i u iện

ư ng học sinh

ph n cơ qu n n o? Khi n o?

g ? Chính s ch r s o?

n ng c o ch t ư ng gi ng ạ

Nhiệm vụ: L m g ? Nhằm mục ích g ? Thời gi n thực hiện?
iện ph p: Ai thực hiện? Thực hiện ằng c ch n o? Qu n
* C ng t c qu n

ạ v học trên

Nhiệm vụ: L m c i g ?

p

ph n n o m? Ph i h p v i

iện ph p: L m như th n o? Ai iểm tr qu n
* C ng t c qu n
Nhiệm vụ: S

v

ph n n o?

? Ai ch u tr ch nhiệm?

ựng cơ sở v t ch t

chữ tu

r s o?

thu t

mu s m c i g ? Dự tr

inh phí

o nhiêu từ

u? Thời iểm thực hiện?
iện ph p: L m ằng c ch n o? L m
Qu n

n

u? Thời iểm ho n th nh?

như th n o?

* Công tác qu n

t i chính

Nhiệm vụ: L m g ? Mu s m g ? Ai m? Ai ch u tr ch nhiệm?

- 17 -


iện ph p: L m như th n o?
* C ng t c iểm tr hoạt

ng sư phạm gi o viên

Nhiệm vụ: Ai m? Thời gi n

t

u

t th c

o c o?

iện ph p: Ai iểm tr ? Ai ư c iểm tr ? Kiểm tra cái gì? Kiểm tr r
sao?
* C ng t c thi u
Nhiệm vụ: X

ựng chu n thi u r s o? Thời gi n thực hiện?

ph n

n o iểm tr ? L m như th n o? Kinh phí h tr ?
* C ng t c qu n
Nhiệm vụ: Ai

hoạt

ng gi o ục ạo ức học sinh

m? Ph i h p v i những

ph n n o? Ai

ựng

hoạch?
iện ph p: L m như th n o?

ph n n o ti n h nh iểm tr t ng

tr t

inh nghiệm
III. KẾT UẬN
.B
Để
trưởng c n c

k

g ệm

ựng ư c m t
ư c chu n

chu

n

hoạch c ch t ư ng h thi người hiệu
o n m

tích c c th ng tin ường trư c ư c những h

ủ chính

c c c th ng tin ph n

hăn trở ngại hi thực hiện

- 18 -


hoạch ể c phương n

ph h p Hiệu trưởng c thể ph n c ng cho c c

ph hiệu trưởng vi t m t ph n n i ung n o
ch p

t

n

hoạch Ch t ư ng củ

th o u n ự th o
chi

hoạch

ởi hi

nhưng hiệu trưởng ph i

n

hoạch c n phụ thu c v o việc

hoạch ư c m ng r th o u n r ng r i ở

ở c c t chu ên m n hiệu trưởng s t p h p

i n

ng g p củ c c

th nh viên ực ư ng trong nh trường Người hiệu trưởng ph i
ư c

m nh th nh
Khi tr nh

K hoạch
gi p c c

mục tiêu

iện ph p trong

n

ọng ng n gọn

hoạch ph i ơn gi n c ng
nh chừng n o th sự t c

n
c ng cụ i u hiển qu n

c ực củ hiệu trưởng K hoạch

ph n c nh n i t m nh ư c êu c u i u g ? L m nhiệm vụ n o?

L m v i i? Khi n o m? V c n m như th n o? Đi u n
c nh n
r

ms o i n

nh củ t p thể th ng qu th o u n

ơn gi n c ng t t n i ung ph i c
ng củ n c ng

người

gi p từng

ph n

thức ư c mục tiêu tr ch nhiệm củ m nh trong hệ th ng t chức tạo

ư c sự qu n t m v tr ch nhiệm c ng

chung ch thực hiện ư c hi m i c nh n

ng ho n th nh nhiệm vụ Mục tiêu
ph n ho n th nh mục tiêu nhiệm

vụ củ m nh

- 19 -


Ch
hiện th ng

n c ng t c thi u
i những mục tiêu

ởi thi u
r

Ch tiêu ư r ph i s t thực t

h thi N u h ng ủ cơ sở ể thực hiện th

h ng nên ư ch tiêu r cho c

Ch tiêu ư r
tiêu

tr

ể ph n

h ng qu

u ạt ư c

2.

x ấ

ố v

h i

h

Qu

s

h ng ích thích v

u củ t p thể Ch tiêu ư r ph i thi t thực h

h ng
Sở G

ng
ụ v

T chức H i ngh triển h i
trưởng chủ

t qu mong mu n t t hơn V th ch

v cũng h ng qu

m m t i sự nhiệt t nh ph n
thi nhưng thực hiện n

hoạch

iện ph p qu n trọng nhằm thực

ng trong việc n m


hoạch năm học trong th ng 8 ể hiệu

t th ng tin ể

hoạch năm học củ nh trường

ựng

hoạch v triển

p thời /.
Người vi t

Phạm Ngọc Thiện

- 20 -


MỤC ỤC

N i ung

I Ph n mở
1 L

Trang

u

o chọn

t i
1

2 Phạm vi v

i tư ng

3 Mục ích v nhiệm vụ

II PHẦN NỘI DUNG
2
1 Cơ sở

u n v ph p

- 21 -


Kh i niệm
Cơ sở

u n

c Cơ sở ph p
2 Thực trạng c ng t c

ựng

hoạch ở trường THPT H

5

Hưng

2 1 Thực trạng việc thực hiện c c ư c

ựng

hoạch ở

trường THPT

6

2 2 Thực trạng n i ung

3 Đ

n

hoạch năm học ở trường THPT

u t phương n c i ti n
7

3 1 C i ti n c c ư c

3 2 C i ti n n i ung

n

hoạch

9

III KẾT LUẬN
10
1

2 Đ

i học inh nghiệm

u t

i v i Sở Gi o ục v Đ o tạo

5

- 22 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×