Tải bản đầy đủ

Hocmai DA de hoc ki i hoa hoc lop 10

áp án đ ki m tra h c k I – L p 10– Môn Hoá h c

ÁP ÁN

KI M TRA H C K I – L P 10
MÔN: HOÁ H C

I. Ph n tr c nghi m (4,0 đi m).
1. A

2. C

3. A

4. D

5. C

6. C

7. B


8. B

9. D

10. C

II. Ph n t lu n (6,0 đi m).
Bài 1
(3 đi m)

a.
4P + 5O2 –> 2P2O5
P là ch t kh .
O2 là ch t oxi hóa.

(1 đi m)

b.
3Cu + 8HNO3 –> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Cu là ch t kh .
HNO3 là ch t oxi hóa.

(1 đi m)

c.
2KMnO4 + 16HCl –> 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O
KMnO4 là ch t oxi hóa.
HCl là ch t kh .
Bài 2
(1,8 đi m)

Bài 3
(1,2 đi m)

(1 đi m)

a.
G i PA và PB là s proton trong 2 nguyên t A, B.
Do A chu kì 2 và B chu kì 3 => PB- PA=8 .

T ng s proton c a hai nguyên t A, B là 24 => PB+ PA=24
=> PB = 16, PA = 8.
=> A là oxi, B là l u hu nh.
=> A, B đ u là phi kim.

0,6 (đi m)

b.
Công th c h p ch t khí c a l u hu nh v i hidro: H2S
=> %mS=(32.100%)/34= 94,117%.
Công th c oxit cao nh t c a l u hu nh: SO3
=> %mS = (32.100%)/80 = 40%.
Công th c hidroxit c a l u hu nh: H2SO4
=> %mS = (32.100%)/98 = 32,65%.
c.
G i công th c c n tìm SxOy
32x=16y
=> x=1 và y = 2
=> SO2
+ Th tích 1 mol tinh th Ca : V = 40/1,55 = 25,81 cm3
+ Th tích 1 mol nguyên t Ca : V = 25,81.74% = 19,1 cm3
+ Th tích 1 nguyên t Ca : V = 19,1/(6,02.1023) = 3,17.10-23 cm3
Áp d ng công th c : V = 4 .R3/3
R = 3√( 3V/4 .) = 1,96.10-8 cm = 0,196 nm

0,6 (đi m)

Ngu n:
Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

0,6 (đi m)

0,4 (đi m)
0,4 (đi m)
0,4 (đi m)

Hocmai.vn
- Trang | 1 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×