Tải bản đầy đủ

SKKN sáng kiến kinh nghiệm giáo dục dinh dưỡng cho trẻ em mầm non trong quá trình hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh trần thị kim cúc

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - n¨m 2008 – 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
LỜI NÓI ĐẦU
Như chúng ta đã biết Bác Hồ đã nói :
“Trẻ em như búp trên cành.
Biết ăn, biết ngủ học hành là ngoan”.
Quả đúng là như vậy trẻ em như búp non trên cành nếu được chăm sóc cẩn thận
thì chồi non đó sẽ phát triển. Cũng như con người nếu được chăm sóc ngay từ khi
mới sinh của người mẹ và gia đình cho đến khi đứa trẻ đó được tới trường, tới lớp
được sự chăm sóc chu đáo của cô giáo mầm non thì đứa trẻ đó sẽ phát triển toàn diện
về “ Đức, trí, lao, thể, mỹ”. Muốn đứa trẻ phát triển toàn diện thì điều đầu tiên chúng
ta nhắc đến đó là “ sức khoẻ” do đó dinh dưỡng là nhu cầu sống hàng ngày của mỗi
con người. Trẻ em cần dinh dưỡng để phát triển về thể lực và trí tuệ và góp phần
phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ, người lớn cần dinh dưỡng để duy trì sự sống
và làm việc.
Dinh dưỡng học nghiên cứu mối quan hệ thiết yếu giữa thức ăn và cơ thể con
người, tất cả chúng ta đều thấy rõ tầm quan trọng của việc ăn uống là một nhu cầu
hằng ngày, một nhu cầu cấp bách bức thiết không thể không có. Tuy vậy hiện nay
trong nền kinh tế thị trường các vấn đề nảy sinh do chế độ dinh dưỡng không đầy đủ

và không hợp lý vẫn là điều mọi người phải quan tâm xem xét. Chúng ta biết rằng
tình trạng dinh dưỡng tốt của mọi người nói chung, trẻ em nói riêng phụ thuộc vào
khẩu phần dinh dưỡng thích hợp, việc được chăm sóc sức khoẻ đầy đủ có môi
trường sống hợp vệ sinh.
Trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng của giá trị dinh dưỡng và điều kiện
kinh tế hiện nay, là một giáo viên mầm non tôi cần giáo dục dinh dưỡng cho mọi
người, nhất là đối với trẻ ngay ở độ tuổi mầm non.
Giáo dục dinh dưỡng là một quá trình tác động có tác động có mục đích, có kế
hoạch đến tình cảm, lý trí con người nhằm làm thay đổi nhận thức, thái độ và hành
động để đi đến tự giác. Chăm lo vấn đề ăn uống và sức khoẻ cá nhân, tập thể cộng
đồng.
Chính vì vậy, khi nghiên cứu đề tài “ Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mầm non
trong quá trình hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh” độ tuổi
từ 5-6 tuổi.
Khi tiến hành làm đề tài này tôi được sự giúp đỡ nhiệt tình của :
- Ban giám hiệu Nhà trường
- Của các giáo viên trong trường mầm non Quang Trung.
- Đã giúp đỡ và cung cấp tài liệu và kiến thức cơ bản để tôi hoàn thành đề tài này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!.
1
TrÇn ThÞ Kim Cóc
Tr-êng MÇu gi¸o Quang Trung


Sáng kiến kinh nghiệm - năm 2008 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com

PHN I :
NHNG VN CHUNG.
I. Lý do chn ti.
1. C s lý lun:
Con ngi cú sc kho cú muụn vn c m, ngi khụng cú sc kho ch cú
mt c m duy nht l Sc kho. Tht vy Sc kho l vn quý nht ca con
ngi, cú sc kho l cú tt c, l iu kin quyt nh n s nghip tin tng
lai.
H Ch Tch ó núi Mun cú xó hi ch ngha phi cú con ngi xó hi ch
ngha. Ch tch hi ng B trng Phm Vn ng ti hi ngh tng kt ngnh
th dc th thao 23/03/1973 cú núi Con ngi xó hi ch ngha l con ngi kho


mnh lỳc no cng sung sc, c th tt, thn kinh, tinh thn tt.
t c iu ú.
Vỡ li ớch mi nm trng cõy,
Vỡ li ớch trm nm trng ngi.
Trong vn kin i hi ln th IV Ban chp hnh TW ng cng sn Vit Nam
khoỏ 7 thỏng 12/1993 khng nh : Giỏo dc o to l quc sỏch hng u, l
ng lc phỏt trin kinh t xó hi Giỏo dc l s nghip ca ng, Nh nc v
ton dõn.
Mc ớch ca nn giỏo dc XHCN Vit Nam l o to ra nhng con ngi cú
kin thc vn hoỏ, cú sc kho, cú k nng ngh nghip, lao ng t ch sỏng to v
cú k lut, giu lũng nhõn ỏi, yờu nc, yờu ch ngha xó hi, cú cuc sng lnh
mnh ỏp ng nhu cu phỏt trin ca t nc.
Cỏc c s giỏo dc mm non cú nhim v to iu kin tt nht tr phỏt trin
hi ho th cht v tinh thn, phi kt hp gia gia ỡnh v nh trng, gia ỡnh - xó
hi chm súc giỏo dc tr t 0-6 tui phỏt trin mt cỏch ton din, t nn tng
u tiờn cho s hỡnh thnh nhng phm cht con ngi mi XHCN :
Kho mnh, nhanh nhn c th phỏt trin hon ho cõn i.
Giu lũng yờu thng, bit quan tõm, nhng nhn giỳp nhng ngi gn
gi, tht th, l phộp, mnh dn, hn nhiờn.
Yờu thớch cỏi p, bit gi gỡn cỏi p v mong mun to ra nhng cỏi p
xung quanh.
2
Trần Thị Kim Cúc
Tr-ờng Mầu giáo Quang Trung


S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - n¨m 2008 – 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
 Thông minh, ham hiểu biết, thích khám phá tìm tòi, có một số kỹ năng sơ
đẳng ( quan sát, so sánh, phát triển tổng hợp, suy luận ) cần thiết để lên lớp
lớn và tiếp tục và trường phổ thông, thích đi học.
Như chúng ta đã thấy vấn đề dinh dưỡng chiếm một vị trí rất quan trọng. Có ảnh
hưởng quyết định đến sự sinh trưởng và phát triển cơ thể trẻ. Vì vậy chương trình
lồng ghép giáo dục nội dung dinh dưỡng vào giảng dạy cho trẻ mẫu giáo nhằm
giúp trẻ hiểu và nhận biết về lợi ích của vấn đề dinh dưỡng đối với cơ thể con
người và tạo ra sự liên thông về giáo dục dinh dưỡng liên tục từ lứa tuổi mẫu giáo
đến lứa tuổi học đường, tiến hành giáo dục cho trẻ mẫu giáo sẽ góp phần quan
trọng trong chiến lược con người, tạo ra một lớp người mới có sự hiểu biết đầy
đủ về vấn đề dinh dưỡng, sức khoẻ. Biết lựa chọn một cách thông minh tự giác
các cách ăn uống, để đảm bảo sức khoẻ của mình, đẩy lùi bệnh tật, hạ thấp tỷ lệ
suy dinh dưỡng ở trẻ em.
2. Cơ sở thực tiễn.
Năm học 2008-2009 Trường mầm non Quang Trung vẫn tiếp tục thực hiện
chuyên đề giáo dục dinh dưỡng- vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường với mục
tiêu tiếp tục giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trong các lớp ở mức độ tuổi thấp nhất.
Từ tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ mẫu giáo 4- 5 tuổi của trường mầm non
Quang trung. Năm học 2008 – 2009 tình trạng suy dinh dưỡng vẫn còn. Đầu năm
học tỷ lệ suy dinh dưỡng ở dưới lớp là 7% ( Lớp bé chuyển lên) đến khám sức
khoẻ định kỳ đợt II thì tỷ lệ suy dinh dưỡng còn 5%.
Thực trạng công tác giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ tại trường mầm non Quang
Trung. Công tác này đã được thực hiện thường xuyên liên tục, đứng trước nhiệm
vụ trước mắt là thực hiện công tác giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ trong Nhà
trường mầm non Quang Trung ngày càng có chất lượng và hiệu quả cao. Tuy vậy
tỷ lệ suy dinh dưỡng vẫn còn, trước tình hình này là một giáo viên mầm non đang
công tác tại trường tôi luôn trăn trở suy nghĩ mình phải làm gì ? và làm thế nào?
cùng đội ngũ giáo viên trong Nhà trường tìm ra biện pháp giáo dục dinh dưỡng,
sức khoẻ một cách phù hợp sẽ hạ thấp dần tỷ lệ suy dinh dưỡng hay tỷ lệ suy dinh
dưỡng không còn tại trường mình và nâng dần thể lực cho trẻ. Vì vậy tôi mạnh
dạn nghiên cứu đề tài : “ Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong
quá trình hướng dẫn trẻ làm quen môi trường xung quanh”.
II. Mục đích nghiên cứu:
Tìm ra biện pháp hữu hiệu nhất, phù hợp nhất để giáo dục dinh dưỡng cho trẻ
mầm non.
3
TrÇn ThÞ Kim Cóc
Tr-êng MÇu gi¸o Quang Trung


S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - n¨m 2008 – 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
III. Khách thể nghiên cứu- đối tƣợng - phạm vi nghiên cứu:
1- Khách thể nghiên cứu : Biện pháp giáo dục dinh dưỡng cho trẻ.
2- Đối tượng nghiên cứu : Biện pháp giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 4 – 5 tuổi
trường mầm non Quang Trung.
3- Phạm vi nghiên cứu : Lớp mẫu giáo nhỡ trường mầm non Quang Trung.
IV. Các giả thiết nghiên cứu:
Nếu chúng ta tìm ra được một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng cho trẻ
mẫu giáo 4-5 tuổi trường mầm non Quang Trung trong quá trình hướng dẫn trẻ
làm quen với môi trường xung quanh một cách phù hợp sẽ hạ thấp dần tỷ lệ suy
dinh dưỡng tới mức thấp nhất hoặc không còn.

V. Nhiệm vụ nghiên cứu :
1- Nghiên cứu cơ sở lý luận về vấn đề dinh dưỡng và giáo dục dinh dưỡng cho
trẻ mẫu giáo.
2- Đề xuất một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi
trường mầm non Quang Trung năm học 2008 – 2009.
VI.Phƣơng pháp nghiên cứu:
1- Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết:
Tôi đã tìm ra được các tài liệu sau có liên quan tới để hoàn thành đề tài:
- Giáo dục học trẻ em.
- Tâm lý học trẻ em.
- Một số kiến thức về môi trường xung quanh.
- Cơ sở khoa học của việc nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ.
- Một số vấn đề chăm sóc giáo dục sức khoẻ dinh dưỡng môi trường cho trẻ từ
0- 6 tuổi.
2- Phƣơng pháp quan sát:
Là phương pháp thu thập những thông tin về đối tượng nghiên cứu bằng tri giác
trực tiếp đối tượng và các nhân tố khác liên quan đến đối tượng.
 Quan sát giờ dạy đồng nghiệp.
 Quan sát các hoạt động khác của trẻ như:
+ Khi vui chơi trẻ thích chơi gì ?
+ Khi ăn trưa trẻ thích ăn món gì ?
3- Phƣơng pháp đàm thoại trò chuyện.
4
TrÇn ThÞ Kim Cóc
Tr-êng MÇu gi¸o Quang Trung


S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - n¨m 2008 – 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
Là phương pháp trò chuyện giữa giáo viên với các đồng nghiệp, phụ huynh của
trẻ và với trẻ để tìm hiểu sự hiểu biết của trẻ về thức ăn giúp trẻ nắm được những tri
thức mới về dinh dưỡng, tìm hiểu sự hiểu biết của đồng nghiệp và của phụ huynh về
dinh dưỡng thế nào ?
4- Phƣơng pháp điều tra:
Tôi đã tiến hành điều tra những vấn đề sau:
4.1 Điều tra sức khoẻ của trẻ
stt

Họ
tên

Ngày
sinh

mẹ
Tên

Nghề
nghiệp

Kênh
A

B

C

béo
phì

4.2 Điều tra đối với giáo viên:
Tôi đã điều tra bằng câu hỏi sau:
Xin đồng chí vui lòng cho biết đồng chí đã giáo dục dinh dưỡng bằng cách nào
trong quá trình hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh.
Mức độ
Hình thức
Tiết học
Dạo chơi
Sinh hoạt hàng ngày

Thƣờng
xuyên

ít sử dụng

Không

VII. Lịch sử nghiên cứu đề tài :
Nghiên cứu vấn đề về dinh dưỡng và giáo dục dinh dưỡng là một việc làm
không phải là mới nhưng cũng không hoàn toàn cũ.
Từ những năm trước đây, vấn đề này đã được rất nhiều nhà khoa học nghiên
cứu, các chuyên gia về dinh dưỡng đã được rất nhiều thành công, họ đã tìm ra rất
nhiều phương pháp hữu hiệu để phòng chống suy dinh dưỡng. Những phương
pháp đó không phải nơi nào cũng áp dụng có hiệu quả vì còn phụ thuộc vào nhiều
yếu tố, phong tục tập quán, hoàn cảnh sống, điều kiện của địa phương, của từng
gia đình khác nhau.
Nhận thấy đây là vấn đề rất quan trọng và cấp thiết nên tôi đã mạnh dạn
nghiên cứu vấn đề “ Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi trong
quá trình hướng dẫn trẻ môi trường xung quanh” trường mầm non Quang Trung.
5
TrÇn ThÞ Kim Cóc
Tr-êng MÇu gi¸o Quang Trung


Sáng kiến kinh nghiệm - năm 2008 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
VIII. K hoch thi gian thc hin:
- Thi gian ng ký ti : 15/10/2008.
- Thi gian lm cng s lc : 20/10 30/10/2008.
- Thi gian lm cng chi tit : 01/11 15/11/2008.
- Duyt cng : 20/11/2007.
- Thi gian vit nhỏp bn tho : 20/11 30/12/2008.
- Thi gian sa bn tho : 30/12/2008 05/01/2009.
- Thi gian hon thnh : 20/03/2009.
- Thi gian np ti : 20/04/2009.

PHN II.
NI DUNG NGHIấN CU:
Chng I: C s lý lun v dinh dng v vn giỏo dc dinh dng - sc
kho.
1.Khỏi nim dinh dng :
Dinh dng l nhu cu sng hng ngy ca mi con ngi.Dinh dng l
thc n m chỳng ta n v cỏch thc s dng chỳng. Tr em cn dinh dng
phỏt trin th lc v trớ tu. Ngi ln cn dinh dng duy trỡ s sng v lm
vic, n ung l nhu cu sng hng ngy, nhu cu bc thit khụng th khụng cú.
Thc n cung cp nng lng axit amin, lipit, vitamin, cht khoỏng .cn thit cho
s phỏt trin ca c th duy trỡ t bo t chc. Thiu hay tha cỏc cht dinh
dng trờn u cú th gõy bnh hay nh hng bt li n sc kho con ngi.
2.í ngha, tm quan trng ca dinh dng i vi sc kho:
6
Trần Thị Kim Cúc
Tr-ờng Mầu giáo Quang Trung


Sáng kiến kinh nghiệm - năm 2008 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
Dinh dng l nhng thc n cung cp nng lng axit amin, lipit, vitamin,
cht khoỏng, rt cn thit cho s phỏt trin ca c th, duy trỡ t bo t chc.
Dinh dng y s giỳp cho c th phỏt trin kho mnh, cõn i, phỏt
trin ton din c v th cht ln trớ tu.
Con ngi cn cú dinh dng duy trỡ s sng v lm vic, dinh dng l
nhu cu bc thit khụng th khụng cú ca sinh vt.
Giỏo dc tr mm non nhng kin thc s ng v lng thc, thc phm v
giỏ tr dinh dng ca nhng loi thc n ú. T ú tr s n ht cỏc loi thc n
m m v cụ giỏo nu, khụng kộn chn thc n l bin phỏp tt nht nõng cao sc
kho gúp phn tng bc h thp t l suy dinh dng tr em.
a vn giỏo dc dinh dng sc kho vo bi ging s to ra cho tr s
hng thỳ, thoi mỏi trong hc tp cng nh trong vui chi.
Giỏo dc dinh dng, sc kho gúp phn quan trng trong chin lc con
ngi to ra mt lp ngi mi cú s hiu bit y v vn dinh dng sc kho, bit chn thc n mt cỏch thụng minh v t giỏc n ung m bo
sc kho cho mỡnh.
To ra mt s liờn thụng v giỏo dc dinh dng liờn tc t tui mu giỏo n
tui hc ng.
Dinh dng v giỏo dc dinh dng luụn chim mt v trớ quan trng trong
giỏo dc mm non, l nn tng cho tng lai ca tr sau ny.
2. Ni dung giỏo dc dinh dng.
a. C s lý lun.
- Giỳp tr hiu giỏ tr dinh dng ca thc phm, li ớch ca lng thc thc
phm.
Giỏ tr dinh dng khụng ch ph thuc vo thnh phn hoỏ hc ca cỏc loi
lng thc thc phm m cũn ph thuc vo mt s yu t khỏc nh: cỏch bo
qun, ch bin, Thc t trong mi loi lng thc thc phm u cú cht dinh
dng khỏc nhau. Vỡ vy chỳng ta nờn phi hp cỏc loi lng thc thc phm
khỏc nhau cú y v cõn i cỏc cht dinh dng l mt nhu cu cp bỏch
nht ca xó hi i vi tr em, nú chim mt v trớ c bit quan trng, cú nh
hng n s sinh trng v phỏt trin ca c th tr. nuụi dng tt v dinh
dng cn phi cú khu phn n m bo v s lng, cht lng cỏc loi lng
thc thc phm m bo cho giỏo dc dinh dng tt ta cn giỏo dc cho tr
hiu bit v giỏ tr dinh dng ca cỏc loi lng thc thc phm thụng qua trũ
chi, ba n hng ngy, qua cỏc bui do chi tham quan.
Lng thc, thc phm l ngun nng lng ch yu trong c th. C th cn
y cỏc cht dinh dng nh : Prụtờin, Lipớt, ng, Mui khoỏng, Vitamin...
7
Trần Thị Kim Cúc
Tr-ờng Mầu giáo Quang Trung


Sáng kiến kinh nghiệm - năm 2008 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
cỏc cht ny duy trỡ hot ng ca cỏc c quan bờn trong c th, thc hin cỏc
hot ng sinh lý khỏc ca c th: tng hp cỏc cht sụng mi, iu ho thõn
nhit cựng vi s phỏt trin ca c th v th lc ln trớ tu
b. C s thc tin
n l mt nhu cu khụng th thiu c ca con ngi nht l i vi tr
cng phi n ung y c v s lng v cht lng hn ngi ln, n ung
cung cp nng lng cho nhu cu sng hot ng v phỏt trin ca c th, nhu
cu ny c thay i theo la tui ca tr.
Ngun nng lng cho c th hot ng sinh trng v phỏt trin u ly t
cỏc cht dinh dng khỏc nhau do thc n cung cp qua khu phn n hng ngy.
Trong cuc sng con ngi, dinh dng l mt trong nhng yu t quan trng
nh hng trc tip ti s tn ti v duy trỡ cuc sng con ngi. Vn quan
trng ca dinh dng tr em l m bo nhu cu ca c th tr ang ln. Trong
giai on phỏt trin cú nhng c im riờng v tõm lý v nhu cu dinh dng.
Nu c cung cp y nng lng, c th ca tr s dựng mt na s nng
lng ny cho cỏc hot ng hụ hp, tiờu hoỏ, bi tit, thn kinh duy trỡ phỏt
trin s sng.
Nu tr n ung khụng lng, cht, n khụng ngon ming, thỡ sc kho
ca tr s b gim sỳt. Vỡ vy phi cú ch n khoa hc, hp lý v y cỏc
cht dinh dng.
m bo cho tr cht dinh dng cn phi cho tr bit c giỏ tr ca cỏc
loi thc n v qua ú phi giỏo dc cho tr n y cỏc cht m, ng, bộo,
vitamin, nc, mui khoỏng thỡ s tng thờm calo cho c th, giỏo dc cỏc cht
trờn cú nhiu trong cỏc thc phm nh : go, khoai, tht, trng, sa, rau.Nu tr
khụng c n no cỏc cht s b suy dinh dng, m, hc kộm, chm phỏt
trin c v th cht ln trớ tu.
Vỡ vy chỳng ta mun cho tr kho mnh thụng minh, chúng ln cn giỏo dc
cho tr n ht xut ca mỡnh, n cht, lng thỡ mi kho mnh, thụng
minh, hc gii, sau ny tng lai s tt p. Vớ d: trong gi n tra, trc khi n
cụ giỏo gii thiu cựng tr cỏc mún n tr s c n hụm nay, sau ú gii thiu
luụn giỏ tr dinh dng ca cỏc mún n ú nh : Hụm nay cụ cho cỏc con n mún
tht st c chua, trong tht cú rt nhiu cht m v prụtờin, lipit, giỳp c th cỏc
con phỏt trin, thụng minh, nhanh ln, trong c chua cú nhiu vitamin A rt tt
cho mt, n vo cỏc con cú ln da hng ho, mt sỏng long lanh rt p y. V
hụm nay cỏc con cũn c n mún canh rau ci nu vi tht cú nhiu vitamin A,C
v nhiu m giỳp cỏc con chúng ln, thụng minh v bi tit tt. Vy cỏc con
phi n ht sut ca mỡnh, n tt c thc n trong bỏt ca mỡnh thỡ c th mi
kho mnh v thụng minh y.
8
Trần Thị Kim Cúc
Tr-ờng Mầu giáo Quang Trung


S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - n¨m 2008 – 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
- Ngoài việc giáo dục cho trẻ ăn uống đủ chất vẫn chưa đủ mà chúng ta còn phải
giáo dục vệ sinh cho trẻ, phải rửa tay, rửa mặt trước khi ăn và trước khi đi ngủ,
vào bàn ăn phải ngồi ngay ngắn, ngồi đúng nơi quy định, đúng chỗ của mình
ngồi. Chuẩn bị khăn ăn lau tay, phải có đĩa đựng cơm rơi vãi, phải biết mời cô
mời bạn trứơc khi ăn, trong khi ăn không đựơc nói chuyện, xúc cơm cẩn thận
không được rơi vãi ra ngoài, phải nhai kỹ, khi ho phải che miệng hoặc quay ra
ngoài, khi ăn xong phải lau miệng, lau tay, không uống nước lã.
Giáo dục trẻ không ăn quả xanh, không uống nứơc lã dễ bị vi khuẩn xâm nhập
làm đau bụng, giáo dục trẻ ăn uống từ tốn có nề nếp.
Ví dụ : Trước giờ ăn trưa, cô giáo dạy trẻ nề nếp vệ sinh: Hỏi trẻ trước khi ăn các
con phải làm gì ? ( rửa tay, rửa mặt ạ )
Cô nhắc lại : Đúng rồi các con ạ ! phải rửa tay rửa mặt trước khi ăn vì sau mỗi
buổi học và buổi chơi tay cầm vào đồ chơi, đồ dùng nên bị nhiều vi trùng bám
vào xong lại bôi lên mặt lên tay rất bẩn. Chính vì thế phải rửa tay, rửa mặt trứơc
khi ăn nếu không rất dễ bị nhiễm bệnh đấy các con ạ!
+ Cho trẻ thực hiện thao tác rửa tay, rửa mặt đúng khoa học.
+ Cho trẻ ngồi vào bàn ăn ngay ngắn đúng quy định.
Vào giờ ăn trưa cô giáo giới thiệu món ăn, giá trị dinh dưỡng của từng món ăn.
Giáo dục trẻ ăn hết xuất, ăn ngon, có ý thức, không được nói chuyện cười đùa,
trong khi ăn phải nhai kỹ và nuốt nhanh, khi ho hoặc hắt hơi phải che miệng.
Giáo dục trẻ trước khi ăn phải mời từ người cao tuổi trước.
Là một giáo viên mầm non tôi thấy việc giáo dục dinh dưỡng cho trẻ em là một
vấn đề quan trọng và cần được chú ý, sức khoẻ của trẻ phải được xã hội quan tâm
một cách khoa học cho trẻ: việc chăm sóc giáo dục trẻ không những là trách
nhiệm của giáo viên mầm non mà còn là trách nhiệm của cha mẹ và gia đình trẻ.
Do vậy phải có sự kết hợp giữa việc giáo dục ở nhà trường và gia đình, giúp trẻ
hiểu được ý nghĩa dinh dưỡng và sự cần thiết của dinh dưỡng đối với cơ thể và
phải có giáo dục ăn uống hợp vệ sinh, đầy đủ các chất cho trẻ.

CHƢƠNG II:
9
TrÇn ThÞ Kim Cóc
Tr-êng MÇu gi¸o Quang Trung


Sáng kiến kinh nghiệm - năm 2008 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
THC TRNG V NGUYấN NHN.
1. Thc trng ca vn giỏo dc dinh dng.
1.1 Tỡm hiu vn giỏo dc dinh dng trng Mm non Quang Trung lp mu
giỏo nh 4 - 5 tui.
a. c im ca trng Mm non Quang Trung.
- Trng Mm non Quang trung nm trung tõm Th xó Uụng Bớ ti a bn gia
Phng Quang Trung, mt ngụi trng ó c xõy dng li rt khang trang,
Trng c xõy dng 2 tng cú 5 phũng hc, mi lp u cú phũng hc, phũng n,
phũng v sinh riờng, dựng v tin nghi y v hin i, trng ang c xõy
dng thờm phũng chc nng, cú bp mt chiu, cú i ng giỏo viờn yờu ngh mn
tr, nhõn dõn v ph huynh luụn luụn quan tõm ng h nh trng trong cụng tỏc
chm súc nuụi dng giỏo dc tr .
b. Vn giỏo dc dinh dng Trng Mm non Quang trung
- Nhim v chm súc v giỏo dc tr ca nh trng vn luụn c t nờn hng
u do ú tr lnh hi tri thc mt cỏch y v ton din thỡ tr phi cú mt
sc kho tt, vic giỏo dc dinh dng cho tr l mt vn c nh trng rt
quan tõm.
Vic giỏo dc dinh dng c giỏo viờn thc hin mi lỳc mi ni trong tit
hc, trong hot ng do chi v c bit trong cỏc ba n hng ngy.
Vic giỏo dc dinh dng cho tr qua cỏc hot ng c thc hin thng
xuyờn trờn lp nờn tr ó cú nhng hiu bit nht nh v dinh dng.
2.Kt qu iu tra thu c trong u nm hc thỏng 9/2008:
* iu tra i vi giỏo viờn:
Mc
Hỡnh thc
Tit hc
Do chi
sinh hot hng
ngy

Thng xuyờn

ớt s dng

khụng s dng

x
x
x

3. Tỡnh trng sc kho ca tr.
Nh trng cú bp mt chiu ó c b trớ hp lý khoa hc sch s thoỏng mỏt.
Nh s kt hp gia giỏo dc trờn lp v s ch bin khộo lộo t cỏch nu cỏc
mún n ngon, hp v sinh cú s thay i cỏc mún n theo thc n ca nh bp m
tỡnh trng sc kho ca tr ó c ci thin hn
10
Trần Thị Kim Cúc
Tr-ờng Mầu giáo Quang Trung


Sáng kiến kinh nghiệm - năm 2008 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com

Kt qu kho sỏt sau khi kim tra sc kho u nm hc thỏng 9/ 2008:
STT

H v tờn

Nm
sinh

Tờn b (m)

1
2

Phm Khỏnh Linh
Hng Trang

2004
2004

on Huyn
Nguyn Tõm

3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ngh
nghip

CN
Cp
dng
V ngc Huyn
2004
Nguyn T.Nga
CN
Nguyn Mnh Cng 2004
V Th Mỏi
CN
Nguyn M Hnh
2004
Trn Th Hng
Cn
on Hng Linh
2004
Phm Th Hnh
Ni Tr
Phm Phng Linh
2004
Phm Minh Tin
bỏn Hng
Tụ Vit H
2004
Tụ Th Nguyờn
Phún viờn
Nguyn Tuyt Nhi
2004
H Th Qunh
Ni Tr
Trn Minh c
2004
Tụ Th Phng
Bỏn hng
V Tn c
2004
V c Phỳ
LTD
Phm Ngc Mai
2004
Phm Ngc Ninh
NVBHXH
Tụ Phng Anh
2004
Tụ Vn Nguyờn
buụn bỏn
Trng Thuý Hng
2004
Nguyn Th Nga
LTD
Nguyn Hong Minh 2004
Nguyn Vn Chớnh Kinh
doanh
Nguyn Hi Lam
2004
Nguyn Hi
Yt
ng Vit H
2004
ng vn Lng
K toỏn
V Hng Anh
2004
V Hng m
Ni tr
Trn Ngc Anh
2004
Nguyn Th Hng ni TR
Nguyn Quang Minh 2004
Nguyn th Hmg
ni Tr
Nguyn Mai anh
2004
H Th Mai
th Qu
Lờ Qunh Anh
2004
Ngụ Mai Anh
Giỏo viờn
Nguyn Khc t
2004
Nguyn Bỏ Lng Ni tr
Bựi Thuý Hin
2004
Nguyn Th Huyn Ni Tr
V c Thng
2004
Trn Th Oanh
k toỏn
Phm Ngc Khỏnh
2004
Nguyn T Truyờn
cụng Nhõn
Phm Hong Phỳc
2004
H th Vinh
Thu Ngõn
Phm Quc Trung
2004
Phm Th Nga
Ni tr
11
Trần Thị Kim Cúc
Tr-ờng Mầu giáo Quang Trung

Kờn
hA

Kờnh
B

Kờn
hC

Bộo
phỡ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - n¨m 2008 – 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Lê Minh Trang
Lê Ngọc Linh
Nguyễn Bá Hoàng
Nguyễn Trọng Vũ
Trần Nhật Phúc
Phạm Huyền Linh
Nguyễn Khánh Linh
Vũ Tú Dương
Lê Thuỷ Dương
Đặng Đức Huy
Phạm Hà Phương
Nguyễn Thuý Nga
Nguyễn Thanh Vân
Bùi Linh Anh
Hoàng Trung Chiến
Nguyễn Nguyên Anh
Vũ Ngọc Anh

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Nguyễn Thanh Dung
Bùi Việt Cường
Cao Khánh Linh
Bùi Phương Thảo
Vũ ý Nhân
Nguyễn Ngọc Mai
Trần Vĩnh Phong
Lê Thành Đạt
Lê Việt Đức
Trần Hồng ánh
Hà Quang Đạt

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

58
59

Phạm minh Trí
Đậu Thuỳ Trang

2004
2004

60

Phạm Minh Huyền

2004

Trần Linh Tâm
Trần Thị Thuý
Lê Bá Hà
Nguyễn TPhượng
Trần TMai
Phạm Thị Hương
NguyễnThu Hạnh
NguyễnThu Huyền
Hà Thị Huệ
Nguyễn Thị Lan
Phạm Thị Hoa
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Dung
NguyễnThanh Tiến
Nguyễn Thị Đào
Bùi Thị Mai
Trần Thị Tiến

Giáo viên
CN
Giáo Viên
Nội Trợ
CN
Nội trợ
cN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
Giáo viên
CN
Giáo viên
Kinh
doanh
Nguyễn Thị Minh Nội trợ
Vũ Thị Thanh
Nội Trợ
Bùi Thị Nga
CN
Phạm Thị Duyên
Thợ may
Vũ Thị Vinh
GV
Nguyễn Thị Huyền Nội Trợ
Nguyễn Thị Hạnh CN
Trần Thị Nhung
CN
Nguyễn Thị Lan
CN
Trần Thị Hồng
bán Hàng
Lê Thị Hà
Kinh
doanh
Phạm Thị Tâm
làm ruộng
Đậu Thi Nga
Kinh
doanh
Phạm thị Vĩnh
Kinh
doanh

12
TrÇn ThÞ Kim Cóc
Tr-êng MÇu gi¸o Quang Trung

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - n¨m 2008 – 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
* Nhận xét:
- Đánh giá sự phát triển của trẻ :
Kênh A: 56/60 = 93%
Kênh B : 3/60 = 5%
Béo Phì : 1/60 = 2%
- Tỷ lệ suy dinh dưỡng có sự giảm đi: đàu năm là 7% trẻ suy dinh dưỡng , đến đợt
kiểm tra sức khoẻ định kỳ đợt II Chỉ còn 5% so với đầu năm học.
2. Nguyên Nhân:
- Nguyên nhân của thực trạng trên là do giáo viên cho rằng đây là phần mầm trong
một bài dạy nên cũng chỉ giới thiệu đại khái qua loa.
- Một số giáo viên mới vào nghề kiến thức về dinh dưỡng sức khoẻ còn hạn chế
chưa có kinh nghiệm, hay một số giáo viên tuổi đã cao do kiến thức dinh dưỡng sức
khoẻ học đã lâu nên đôi khi bị lãng quên kiến thức nhớ không chính xác nên lúng
túng trong khi giáo dục trẻ.Đồng thời lời giáo dục trẻ của cô chưa được sâu sắc, hấp
dẫn với trẻ thơ, còn mờ nhạt ít ấn tượng mau quên.
- Do giá cả thị trường biến động phần nào có ảnh hưởng đến bữa ăn của trẻ, Mặc dù
nhà trường thường xuyên thay đổi thực đơn ăn cho trẻ hàng ngày, hàng tuần, theo
mùa, theo địa phương cho nên nhận thức của trẻ về các thực phẩm mới (hải sản) còn
hạn chế.
- Do nhận thức của một số phụ huynh còn hạn chế, chưa thực sự quan tâm đến bữa
ăn khoa học cho trẻ, mà chỉ cho trẻ ăn theo ý thích của trẻ.
- Do cơ thể của trẻ không hấp thụ được các chất dinh dưỡng.
=> Do vậy xuất phát từ nội dung giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 - 5
tuổi Căn cứ vào đặc điểm sức khoẻ của trẻ 4 -5 tuổi Trường Mầm Non Quang
Trung cần tổ chức giáo dục dinh dưỡng qua tất cả các hình thức tổ chức hướng dẫn
trẻ làm quen với Môi Trường Xung Quanh.

13
TrÇn ThÞ Kim Cóc
Tr-êng MÇu gi¸o Quang Trung


Sáng kiến kinh nghiệm - năm 2008 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com

CHNG III:
BIN PHP GIO DC DINH DNG CHO TR.
Giỏo dc dinh dng cho tr mm non (mu giỏo 4 - 5 tui) trong quỏ trỡnh hng
dn tr lm quen vi mụi trng xung quanh mun thc hin mt cỏch y v
ton din thỡ chỳng ta phi giỏo dc tr mi lỳc mi ni. Trong quỏ trỡnh giỏo dc,
giỏo viờn s dng ch yu hai hỡnh thc sau, hỡnh thc tit hc v hỡnh thc ngoi
tit hc.
I. Nõng cao cht lng giỏo dc dinh dng cho tr thụng qua b mụn MTXQ
vi cỏc hỡnh thc trong tit hc :
- Thụng qua hỡnh thc tit hc cng c, h thng hoỏ, chớnh xỏc hoỏ nhng kin thc
v dinh dng m tr ó lm quen mi lỳc mi li, phỏt trin trớ tu cho tr.
- Dy tr bit tờn gi c im cu to ca i tng tr bit c thnh phn cỏc
cht v giỏ tr dinh dng ca i tng ú i vi c th con ngi.
- Tr bit c tỏc dng ca cỏc cht Prụtớt, Lipớt, Gluxớt, Cỏc loi Vitamin v mui
khoỏng vi c th con ngi.
- Khi s dng cỏc hỡnh thc ny cn t cỏc yờu cu sau:
+ Phỏt huy tớnh t giỏc, ch ng ca tr, m bo khụng khớ vui ti thoi mỏi nh
nhng, khụng gũ bú ỏp t.
+ Gi hc phi cú trng tõm, trỏnh dn tri, lan man, cn bit phi hp cỏc phng
phỏp mt cỏch linh hot, hp lý.
* VD: Bi mt s con vt nuụi trong gia ỡnh cú 4 chõn con
(Lp mu giỏo 4 - 5 tui )
a. Mc ớch - yờu cu:
- Kin thc: Tr bit gi tờn v nhn xột c nhng im rừ nột ca mt s con vt
nuụi trong gia ỡnh cú 4 chõn, con ( Mốo, bũ, ln, th....)
14
Trần Thị Kim Cúc
Tr-ờng Mầu giáo Quang Trung


S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - n¨m 2008 – 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
Trẻ biết so sánh nhận xét được điểm giống nhau là động vật nuôi trong gia đình có
4 chân, đẻ con)Và khác nhau ( Tiếng kêu, cấu tạo, thức ăn, vận động ích lợi...)
- Kĩ năng: luyện nói lưu loát , rõ ràng
Phát triển khả năng nhạy cảm của giác quan, khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ
định cho trẻ
Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Giáo dục : Trẻ có ý thức biết chăm sóc giáo dục vật nuôi, biết giá trị dinh dưỡng
của một số con vật nuôi đối với sức khoẻ con người.
b.. Chuẩn bị:
- Máy tính, hình ảnh các con vật nuôi trong gia đình.
- Một số con vật nuôi trong gia dình(Bò, mèo, thỏ, lợn) qua vật thật và mô hình
- 04 hộp quà có gắn số từ 1-4
- Bảng dính 02 cái
- ô cửa có ký hiệu từ 1-4 (gắn phía sau các con vật mèo, Bò, lợn, thỏ...)
- Hai cái cầu
- Rổ nhựa to : 02 cái đựng hình các con vật cắt rời các bộ phận
- Trẻ thuộc một số câu đố , bài hát, đồng dao...về các con vật
- Đàn oóc, đĩa ghi nhác bài hát có nội dung các con con vật.
c. Tổ chức hoạt động.
Hoạt động của cô

Hoạt đông của trẻ
( Trẻ hát nhún nhảy
1. ổn định lớp;
- Chào mừng các con đã đến với “vườn cây tri thức” nào theo nhạc bài hát Gà
các con hãy cùng cất cao tiếng hát.
trống, mèo con và
( Trẻ hát nhún nhảy theo nhạc bài hát Gà trống, mèo cún con)
con và cún con)
- Trò chuyện về chủ đề một số con vật nuôi trong gia - Trẻ kể tên các
đình
convật
2. Giới thiệu bài:
- Đến với khu vườn tri thức hôm nay với hội thi “Bé và
các con vật thân yêu” với chủ đề „ Tìm hiểu một số con
vật nuôi trong gia đình có 4 chân, đẻ con.
3. Giảng bài:
- Đến tham gia hội thi hôm nay với sự có mặt của 2 đội - Trẻ vẫy tay chào khi
Đội “ Thỏ con và Đội Mèo con”
cô nhắc tên.
- Xin mời 2 đội giới thiệu về mình
15
TrÇn ThÞ Kim Cóc
Tr-êng MÇu gi¸o Quang Trung


S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - n¨m 2008 – 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
+ Đội mèo con: “ Meo meo meo, chúng tôi là đội mèo
con xin chào các bạn, đội mèo con của chúng tôi, có đôi
tai rất thính, đôi mắt tinh và có tài bắt chuột đội chúng
tôi đến với hội thi hôm nay với thông điệp “Học tập và
vui chơi”
+ Đội Thỏ con ; Đội Thỏ con chúng tôi xin chào các
bạn, đến với hội thi hôm nay đội chúng tôi mang tới
thông điệp là “chiến thắng”2
- Vừa rồi cô thấy 2 đội đã có phần chào hỏi rất hay và
hấp dẫn.
* Hoạt động 1: Cung cấp kiến thức ( quan sát và nhận
xét các con vật nuôi)
Hôi thi “ Bé và con vật thân yêu”
- Trong phần thi thứ nhất đó là phần thi Hiểu Biết trong
phần thi Hiểu Biết các con cùng đến với trò chơi “ Ô
cửa bí mật”
- Phía trên đây là 4 ô cửa, sau mỗi ô cửa là các hình ảnh
mà chúng mình tìm hiểu, mỗi ô cửa là một hộp quà bên
trong đựng điều bí ẩn mà chúng mình cùng khám phá.
- Xin mời đôi thỏ con chọn ô cửa số mấy?.
- VD:Đội Thỏ con chọn ô cửa số 2. xin mời ô cửa số 2
- 1,2,3 mở : sau ô cửa số 2 là hình con gì?.
- Và không biết “Con bò” ở trong hộp quà màu gì?. Xin
mời đội mèo con các con chọn hộp màu gì?.
- Mở hộp quà cho trẻ quan sát VD: con bò cho trẻ quan
sát thật kỹ xem con Bò có điểm gì nổi bật và có nhận xét
gì về chúng nhé.
( Cô đưa con bò cho trẻ quan sát và nhận xét về đặc
điểm của con bò.) cô dặt các câu hỏi gợi mở cho trẻ để
trẻ được nói;
- VD: con bò có màu gỉ? nó có phần gì đây? cô chỉ vào
phần đầu mình chân đuôi?.
- Trên đầu bò có gì? Bò là động vật nuôi ở đâu? nó có
mấy chân. Bò đẻ con hay đẻ trứng? Bò kêu như thế nào?
( Cho trẻ bắt chiếc tiếng kêu của con bò. nuôi bò để làm
gì?.
=> Cô khái quát lại:
Bò là động vật nuôi trong gia đình có 4 chân đẻ con, bò
16
TrÇn ThÞ Kim Cóc
Tr-êng MÇu gi¸o Quang Trung

- Trẻ thực hiện
- Cả đội nói học tập
và vui chơi
- Cả đội nói chiến
thắng.

- Trẻ chọn ô cửa mà
trẻ thích.
- VD: con bò
- Trẻ trả lời
- Trẻ chọn màu quà.
- Trẻ cùng tham gia
nhận xét.
- Trẻ trả lời theo ý
hiểu của trẻ,


Sáng kiến kinh nghiệm - năm 2008 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
cú mu vng, trờn u cú ụi sng, cú ụi mt cú mừm,
uụi bũ di , bũ thng hay n c, nuụi bũ kộo xe ly
tht ly sa, tht bũ cú nhiu cht m n vo rt tt cho
c th con ngi . só bũ cú nhiu can xi v cỏc Vtamin
cỏc loi sa ti sa hp m nh cng nh n lp cỏc
con c b m cụ giỏo cho ung hng ngy u c
pha ch t sa bũ. cỏc con nh chu khú ung sa s
giỳp cho c th kho mnh thụng minh chúng ln
- Xin mi i Mốo con chn ụ ca s my
VD: ễ ca s 1 cụ m ụ ca s 1 hi tr ụ ca cha con
gỡ?.
- Khụng bit trong 3 hp qu cũn li chỳ ln con nm
trong hp qu no xin mi i Mốo con cỏc con hóy
chn hp qu mu no ?.
- VD; Tr chn hp qu mu xanh ( Cụ m hp qu v
c cõu .
Con gỡ n no
bng to mt hớp
t t t nm th phỡ phũ
bit ú l con gỡ?.
- Cho tr nhn xột v c im ca con ln? (cụ t cõu
hi gi m tng t nh con bũ)
- Con Ln; Cú mu hng nht , m en
Cú 2 tai to, 2 mt hớp, mừm di
Ln cú bng to, thớch n cỏm
Ln l ng vt nuụi trong gia ỡnh ,4 chõn,
con xp trong nhúm gia xỳc
Ln kờu,n n. eng ộec
- Cụ khỏi quỏt li: va núi va ch vo cỏc phn v kt
hp c lp núi li c im rừ nột ca con ln. cho tr
m s chõn ca ln.
- Giỏo dc dinh dng: trong tht ln cú cht m, cht
bộo giỳp cho phỏt trin cõn i kho mnh vỡ vy trong
cỏc ba n cỏc con nh phi n ht xut ca mỡnh.
- Cụ m rng cho tr con ln khoang vỡ cú m en mu
hng nht ,ngoi ra cũn cú con ln en.
- Xin mi i th con chn tip ụ ca s my
- Xin mi ụ ca s 4 m ra ú l hỡnh nh con gỡ? Cho
17
Trần Thị Kim Cúc
Tr-ờng Mầu giáo Quang Trung

- Tr chn ụ ca m
tr thớch.
- Con ln
Tr chn hp qu cú
mu tr thớch.

Con ln .

- Tr tr li.

- Tr chn theo ý ca
tr.

- 1 tr nghe oỏn con
vt qua ting kờu.
- Tr tr li


S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - n¨m 2008 – 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
trẻ chọn hộp quà.
- Cô và trẻ cùng khám phá mở hộp quà tìm con vật .
- Cô đưa hộp qua cho trẻ nghe và đoán xem bên trong
là con gì?.
(Cô gợi ý con có nghe thấy tiếng con gì kêu không)
- Cô đưa con mèo ra cho trẻ quan sát và đưa ra nhận xét
về nó.
+ Con Mèo: Có bộ lông màu trắng, có đầu mình và đuôi.
Mèo có đôi tai nhỏ, thính, mắt màu xanh và
rất tinh, Mèo kêu meo meo.
Mèo có râu , chân có đệm, có móng, đuôi dài
Mèo biết bắt chuột, biết leo trèo và chạy nhanh
Mèo là động vật sống trong gia đình có 4 chân đẻ
con được xếp vào nhóm gia xúc
Mèo rất thích ăn cá..
- Cô Khái quát lại đặc điểm của mèo, mở rộng mèo có
nhiều màu sắc khác nhau
- Đội Mèo con chọn ô cửa của mình.
Tương tự con Thỏ ;
- Cô đưa con thỏ ra cho trẻ quan sát và nhận xét về đặc
điểm nổi bật của con thỏ.
- Thỏ có bộ lông màu trắng tinh, đôi tai dài và đuôi
ngắn
Đôi mắt màu hồng, nhảy rất nhanh
Thỏ thích ăn cà rốt, ăn rau...
Thỏ là động vật nuôi trong gia đình có 4 chân đẻ con
- Cô Khái quát lại đặc điểm của thỏ.
- Giáo dục dinh dưỡng: trong thịt thỏ có chất đạm, chất
béo giúp cho phát triển cân đối khoẻ mạnh vì vậy trong
các bữa ăn các con nhớ phải ăn hết xuất của mình.

- Trẻ đoán.

- Trẻ trả lời câu hỏi
của cô.

- Gọi đại diện các tổ
lên trả lời.

* Hoạt động 2: So sánh sự giống và khác nhau của con
Mèo và con Thỏ.
- Vừa rồi cả 2 đội các con đã đưa ra hiểu biết của mình
rất chính xác và sôi động, cô thấy sự hiểu biết của 2 đội
ngang tài , ngang sức. Bây giờ cô có một câu hỏi phụ,
khi cô đọc câu hỏi xong đội nào rung chuông trước sẽ
đưởc trả lời.
-Trẻ trả lời.
18
TrÇn ThÞ Kim Cóc
Tr-êng MÇu gi¸o Quang Trung


S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - n¨m 2008 – 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
- Cô đưa ra “con mèo” và “con thỏ” cho trẻ cùng quan
sát.
- Câu 1: Các con hãy so sánh con mèo và con thỏ có
điểm gì giống nhau.
Gọi đội rung chuông trước trả lời.
Giống nhau: Mèo và Thỏ chúng đều là động vật sống
trong gia đình, đều có 4 chân đẻ con, đều được xếp vào
nhóm gia súc. Mèo và thỏ đều có bộ lông trắng tinh và
có râu.
- Câu 2: So sánh con Mèo và con Thỏ có điểm gì khác
nhau.(Gọi đội rung chuông nhanh nhất)
- Khác nhau: Con mèo tai ngắn, đuôi dài, mắt xanh
Con thỏ tai dài, đuôi ngắn, mắt màu hồng
Con mèo thích ăn cá, ăn thịt mỡ
Con thỏ thích ăn cà rốt, rau xanh
Con mèo biết bắt chuột.
Con thỏ không biết bắt chuột
Con mèo kêu meo meo...
=> Cô khái quát lại đặc điểm giống và khác nhau rõ nét
của 2 con vật trên.
- Phần thi hiểu biết đã khép lại, cả 2 đội đều xứng đáng
được tặng quà
- Đội Mèo con được thưởng 01 con cá
- Đội Thỏ con được thưởng 1 củ càc rốt
* Mở rộng Kiến thức cho trẻ xem màn hình về các con
vật nuôi trong gia đình.giáo dục dinh dưỡng cho trẻ.
* Hoạt động 3: Luyện tập
- Vừa rồi trong phần thi thứ nhất các con đã được khám
phá ô cửa bí mật và tìm hiểu một số con vật sống trong - Trẻ thực hiện theo
gia đình có 4 chân đẻ con ( Con chó, con mèo, con thỏ, yêu cầu của cô.
con lợn.)
- Giờ các con cùng xem ô cửa nào biến mất nhé.
- Cho trẻ chơi trò chơi chốn cô, cô cất dần các ô cửa.
- Trẻ chơi trò chơi.
- Lúc này các ô cửa đã biến mất
- Bây giờ các con sẽ được đến phần thi thứ 2 đó là phần
thi “Chung sức”
- Đến với phần thi chung sức các con sẽ chơi trò chơi
“ghép hình các con vật”
19
TrÇn ThÞ Kim Cóc
Tr-êng MÇu gi¸o Quang Trung


S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - n¨m 2008 – 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
- Trên đây cô đã chuẩn bị 2 bảng, 2 rổ đựng các hình cắt
rời các bộ phận của 2 con vật.
- Nhiệm vụ của 2 đội như sau; Mỗi đội cử 5 bạn lên xếp
thành hàng và khi nghe thấy cô đưa ra hiệu lệnh thì bắt
đầu từ bạn đầu hàng sẽ chạy nhanh nhặt các bộ phận rời
của con vật và ghép sao cho đúng tạo thành 1 con vật
hoàn chỉnh. thời gian trong 1 phút đội nào ghép song đội
đó sẽ thắng cuộc.
- Cho trẻ chơi Trò chơi., cô động viên cổ vũ cả 2 đội.
- Kết thúc trò chơi cô nhận xét tuyên dương.
* Hoạt động 4: Trò chơi
- Phần thi “Trổ tài”
- Cho trẻ chơi trò chơi “Đố vui”
- Cô hướng dẫn luật chơi ,
- Cách chơi, Các đội đưa ra các câu hỏi đố vui về các
con vật và các đội bạn thảo luận trả lời bằng bài hát
hoặc các bài đồng dao hoặc mô phỏng các động tác về
các con vật theo câu đố.
- Cho trẻ chơi.Cô động viên khuyến khích trẻ chơi
- Kết thúc cô thưởng quà cho đội thắng cuộc.
* Hoạt đông 5: Kết thúc
Vừa rồi các bé đã đến với “vườn cây tri thức” để tham
gia vào hội thi với chủ đề “ Một số con vật nuôi trong
gia đình có 4 chân, đẻ con, cô thấy các con đã tham gia
rất sôi nổi và tích cực cô khen cả lớp.
- Để chia tay với vườn cây tri thức các con hãy cùng
chơi trò chơi “Bắt chiếc tạo dáng các con vật” Trẻ hát
theo nhạc 2 lần và đi ra ngoài
II. Nâng cao chất lƣợng giáo dục dinh dƣỡng cho trẻ thông qua bộ môn MTXQ
với các hình thức ngoài tiết học :
- Hình thức này tạo điều kiện cho trẻ được vận động.
- Giúp trẻ hiểu thêm về môi trường xung quanh, phát triển ở trẻ khả năng quan sát và
khiếu thẩm mỹ
+ Thông qua hình thức này để giáo dục trẻ đối với thiên nhiên con người
20
TrÇn ThÞ Kim Cóc
Tr-êng MÇu gi¸o Quang Trung


Sáng kiến kinh nghiệm - năm 2008 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
- i tng quan sỏt phi m bo phự hp vi ni dung bi hc , m bo thm
m.
- Qua hỡnh thc ny tr s c tip xỳc trc tip vi cỏc loi thc n thc phm. do
vy giỏo dc cho tr tc l giỏo dc tr hiu c cỏc thnh phn vai trũ tng loi
lng thc thc phm c th nhanh hn chớnh xỏc hn.
+ Hỡnh thc ngoi tit hc gm nhiu hỡnh thc : Do chi, hot ng vui chi, cỏc
hot ng khỏc: n tra v n chiu...
- Cỏc t chc khỏc nhau s h tr cho nhau giỳp cho vic giỏo dc tr hiu qu cao
hn.
1. Thụng qua do chi
- Thụng qua mt bui do chi va giỳp tr nhn bit cỏc c im c bn ca i
tng, va giỳp tr hiu thờm v thnh phn dinh dng ca i tng ú .
- VD: Cho tr quan sỏt vn rau ca nh trng (lp Mu giỏo nh 4 - 5 tui )
a. Mc tiờu
* Kin thc:
Tr nhn bit gi c tờn, c im, thnh phn dinh dng, ca cỏc loi rau trong
vn rau.
* K nng:
M rng hiu bit, phỏt trin th lc, ngụn ng cho tr
* Giỏo dc:
Tr bit tỏc dng ca rau i vi c th t ú tr cú ý thc chm súc cõy trng cú ớch
v tng cng n rau trong cỏc ba n
b. Chun b:
- T trang cho tr.
- a im quan sỏt, sch s, an ton
c. Tin hnh:
- Cụ kim tra sc kho ca tr, cụ gii thiu ni dung bui quan sỏt (cụ cựng tr hỏt
bi ui chim n vn rau Cho tr ng v trớ phự hp trũ chuyn cựng tr)
+ Cụ con mỡnh ang ng õu (Vn Rau a.)
+ Ai cú nhn xột v vn rau (Vn rau rng, cú nhiu lung rau, cú nhiu loi rau)
+ Trong vn rau cú loi rau gỡ?. rau ci trụng th no?(b lỏ to xanh, lỏ mc t gc
mc lờn)
+ Rau rip trụng nh th no? (lỏ trờn cun vo nhau cú mu xanh)
+ Rau ngút trụng nh th no? ( Cú cnh cõy, cú thõn cõy lỏ nh...)
+ Nhng loi rau ny dựng lm gỡ?( n ung ch bin cỏc mún n)
=> Cụ khỏi quỏt li v giỏo dc tr trong rau cú cha nhiu Vitamin v cht s, mui
khoỏng cho nờn cỏc con cn n nhiu rau rt tt cho c th mỡnh, vy cú rau n
cỏc con phi chm bún, bo v lung rau xanh tt nhộ.
21
Trần Thị Kim Cúc
Tr-ờng Mầu giáo Quang Trung


Sáng kiến kinh nghiệm - năm 2008 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
* kt thỳc: Nhn xột - tuyờn dng
- Hỏt em yờu cõy xanh
2. Hot ng gúc:
- T chc giỏo dc dinh dng cỏc trũ chi trong gúc phõn vai
+VD: Trũ chi ca hng bỏch hoỏ
Trũ chi Ca hng n ung
a. Mc ớch - yờu cu:
* Kin thc:
Tr th hin c vai ca mỡnh v chi sỏng to.
* K nng:
Tr núi c tờn thnh phn dinh dng ca cỏc loi lng thc thc phm
Rốn kh nng tỏi to li cụng vic ca ngi ln
* Giỏo dc: Tr chi on kt
b. Chun b:
chi cho ca hng bỏch khoỏ; B chi rau, qu, hp bỏnh, ko sa.....
- chi cho ca hng n ung:B nu n, Trang phc nh bp.
c. Tin hnh:
* Tho thun chi: hỏt trũ chuyn theo ch .
- Cụ gii thiu gúc chi , ni dung ca tng gúc chi
+ Gúc phõn vai: Trũ chuyn v ca hng bỏch khoỏ gm cú nhng ai?. cn nhng
gỡ? phi cú thỏi c x nh th no?( Cụ gi ý cõu hi cho tr tr li)
+ Cụ nhc li: Ngi bỏn hng phi cho khỏch mua hng, phi núi c tờn hng
v giỏ tr dinh dng ca mt hng ú, qung cỏo cỏc hng. Ngi mua hng i mua
phi noớ c tờn mt hng, hi ngi bỏn hng v cỏc cht dinh dng cú trong mt
hng mỡnh cn mua.
+ Trũ chi ca hng n ung, phi bit ch bin ra cỏc mún n t cỏc thc phm
c mua v v núi c cỏc cht dinh dng ca nhúm ú khi khỏch hi.
- Cụ giỏo dc thỏi c x ca cỏc tr vi nhau trong khi chi.
* Quỏ trỡnh chi:
- Cho tr chi: Cụ cú th nhp vai chi cựng tr, cụ quan sỏt gi ý tr chi.
VD: Bỏc i cho tụi mua hp bỏnh b bu: Ngi bỏnh hng núi v giỏ tr dinh dng
ca loi bỏnh ú cho khỏch hng hiu.
- Cụ to tỡnh hung tr giao lu gia cỏc nhúm chi.
* Kt thỳc:
- Cụ n tng nhúm nhn xột.
- Cho tr t gii thiu v cỏc sn phm ca nhúm chi ca mỡnh.
- Cụ nhn xột tuyờn dng chung
3. Hot ng chiu:
22
Trần Thị Kim Cúc
Tr-ờng Mầu giáo Quang Trung


S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - n¨m 2008 – 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
- Tổ chức giáo dục dinh dưỡng cho trẻ vào các họat động chiều dưới hình thức ôn
luyện các hình thức đã học, nhằm giúp trẻ khắc sâu được kiến thức hơn.
- VD:Khi thực hiện chủ đề “Cá” thì vào buổi chiều cô cho trẻ ôn luyện qua trò chơi
“Đố vui” về các loại cá sau đó cô nói cho trẻ biết có rất nhiều loại các chúng sống ở
khắp nơi như ao, hồ, sông, suối, Trong thịt các chứa rất nhiều đạm, canxi là nguồn
thực phẩm rất tốt cho cơ thể con người, cá chế biến rất nhiều món ăn, cho trẻ kể các
món ăn được chế biến từ cá., và giáo dục trẻ năng ăn thức ăn chế biến từ cá.
4. Tổ chức các trò chơi về giáo dục dinh dƣỡng:
Trong quá trình tổ chức giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua bộ môn làm quen
với môi trường xung quanh, ngoài các hình thức trên tôi còn áp dụng một số trò chơi
nhằm gúp trẻ hiểu biết thêm về dinh dưỡng:
VD: Trong tiết học có chủ đề “Làm quen với một số loại rau” sau khi đã cung cấp
kiến thức tôi đã sử dụng trò chơi đi siêu thị để trẻ biết cách chọn rau tươi, rau sạch
và các chất dinh dưỡng có trong các loại rau đó.
Hoặc trò chơi với lô tô: Phân nhóm các loại thực phẩm theo các chất dinh dưỡng
vào các tiết học có chủ đề các con vật sống trong gia đình.
Ngoài ra còn cho trẻ được trải nghiệm thông qua trò chơi bé tập làm nội trợ như:
cho trẻ xếp lô tô theo quy trình pha nước cam... làm bánh, pha sữa, làm sinh tố hoa
quả.....
Khi áp dụng các trò chơi trên vào trong các hoạt động tôi thấy trẻ rất hứng thú và
phát huy được tính tích cực của trẻ trong các hoạt động đạt kết quả cao.

23
TrÇn ThÞ Kim Cóc
Tr-êng MÇu gi¸o Quang Trung


S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - n¨m 2008 – 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com

CHƢƠNG IV
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC - BÀI HỌC KINH NGHIỆM
I. Kết quả dạt đƣợc
- Qua việc đưa nội dung giáo dục dinh dưỡng trong quá trình hướng dẫn trẻ làm
quen với môi trường xung quanh của Trường Mầm non Quang Trung- Thị xã Uông
Bí nói chung, đặc biệt trẻ mẫu giáo nhỡ nói riêng, các cháu đã hiểu được giá trị dinh
dưỡng của thực phẩm, ích lợi của lương thực qua đó trẻ biết ăn uống đầy đủ, ăn hết
xuất và biết ăn uống văn minh hợp vệ sinh
- Giáo dục dinh dưỡng qua môi trường xung quanh giúp trẻ tiếp thu kiến thức về
dinh dưỡng một cách nhẹ nhàng sâu sắc, từ đó các cháu đã có những hiểu biết nhất
định về dinh dưỡng, do đó trẻ đã có sức khoẻ tốt hơn
* Kết quả khảo sát cuối năm học tháng 4/2009:
STT

Họ và tên

Năm
sinh

Tên bố (mẹ)

1
2

Phạm Khánh Linh
Đỗ Hương Trang

2004
2004

Đoàn Huyền
Nguyễn Tâm

3
4
5
6

Vũ ngọc Huyền
Nguyễn Mạnh Cương
Nguyễn Mỹ Hạnh
Đoàn Hồng Linh

2004
2004
2004
2004

Nguyễn T.Nga
Vũ Thị Mái
Trần Thị Hường
Phạm Thị Hạnh

24
TrÇn ThÞ Kim Cóc
Tr-êng MÇu gi¸o Quang Trung

Nghề
nghiệp

CN
Cấp
dương
CN
CN
Cn
Nội Trợ

Kên
hA

x
x
x
x
x
x

Kênh
B

Kên
hC

Béo
phì


Sáng kiến kinh nghiệm - năm 2008 2009
http://nhipdieu.tk
;
www.mamnon.webnode.com
7
9
10
11
12
13

Phm Phng Linh
Tụ Vit H
Nguyn Tuyt Nhi
Trn Minh c
V Tn c
Phm Ngc Mai

2004
2004
2004
2004
2004
2004

Phm Minh Tin
Tụ Th Nguyờn
H Th Qunh
Tụ Th Phng
V c Phỳ
Phm Ngc Ninh

14
15
16

Tụ Phng Anh
Trng Thuý Hng
Nguyn Hong Minh

2004
2004
2004

Tụ Vn Nguyờn
Nguyn Th Nga
Nguyn Vn Chớnh

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Nguyn Hi Lam
ng Vit H
V Hng Anh
Trn Ngc Anh
Nguyn Quang Minh
Nguyn Mai anh
Lờ Qunh Anh
Nguyn Khc t
Bựi Thuý Hin
V c Thng
Phm Ngc Khỏnh
Phm Hong Phỳc
Phm Quc Trung
Lờ Minh Trang
Lờ Ngc Linh
Nguyn Bỏ Hong
Nguyn Trng V
Trn Nht Phỳc
Phm Huyn Linh
Nguyn Khỏnh Linh
V Tỳ Dng
Lờ Thu Dng
ng c Huy
Phm H Phng
Nguyn Thuý Nga
Nguyn Thanh Võn

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

Nguyn Hi
ng vn Lng
V Hng m
Nguyn Th Hng
Nguyn th Hmg
H Th Mai
Ngụ Mai Anh
Nguyn Bỏ Lng
Nguyn Th Huyn
Trn Th Oanh
Nguyn T Truyờn
H th Vinh
Phm Th Nga
Trn Linh Tõm
Trn Th Thuý
Lờ Bỏ H
Nguyn TPhng
Trn TMai
Phm Th Hng
NguynThu Hnh
NguynThu Huyn
H Th Hu
Nguyn Th Lan
Phm Th Hoa
Nguyn Th Hoa
Nguyn Th Dung

25
Trần Thị Kim Cúc
Tr-ờng Mầu giáo Quang Trung

bỏn Hng
Phún viờn
Ni Tr
Bỏn hng
LTD
NVBHXH
buụn bỏn
LTD
Kinh
doanh
Yt
K toỏn
Ni tr
ni TR
ni Tr
th Qu
Giỏo viờn
Ni tr
Ni Tr
k toỏn
cụng Nhõn
Thu Ngõn
Ni tr
Giỏo viờn
CN
Giỏo Viờn
Ni Tr
CN
Ni tr
cN
CN
CN
CN
CN
CN
CN

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×