Tải bản đầy đủ

Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22


5 + 3
5 + 3
6 + 3
6 + 3
15 - 3
15 - 3
6 - 5
6 - 5
8 + 4
8 + 4
17 + 1
17 + 1
10 + 2
10 + 2
12 + 7
12 + 7
9 - 5
9 - 5
1 2
3

4
5 6
7
8 9
o o
o
O1
X1
X
X
X
O2
X2
O3
X3
O
OO
X
X
X
O4
X4
O5
X5
X6
O6
O
O
O
X
XX
O7
X7
O8
X8
O9
X9
Noughts and crosses

Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22


I. Vocabulary:
(to) come in:
(to) sit down:
(to) stand up:
(to) open:
(to) close:
b­íc, ®i vµo
ngåi xuèng
®øng dËy

®ãng
Unit 2: Lesson 1: A1-4/ p.20- 22
*Matching:
Stand up
Close your book
Sit down.
Open your book.
Good bye.
Come in.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×