Tải bản đầy đủ

Unit 1: Lesson 4: C1- 4/ P.17- 19
Play game:
Jumble words
wlevte
tefeifn
nelvee
treetihn
eefturo
= twelve
= fifteen
= eleven
= thirteen
= fourteen

Unit 1: Lesson 4: C1- 4/ P.17- 19
I. Vocabulary:
sixteen:
seventeen:
eighteen:

nineteen:
twenty:
16
17
18
19
20

Unit 1: Lesson 4: C1- 4/ P.17- 19
II. Practice:
1. Listen and repeat:
one two three four five six seven eight
ten eleven twelve thirteen fourteen
nine
fifteen
sixteen seventeen eighteen nineteen twenty
S1: speak Vietnamese “ sè 1”
S2: speak English “one”
S3: write it on the board “one”

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×