Tải bản đầy đủ

skkn pht với công tác chỉ đạo đổi mới ppdh để nâng cao chất lượng dạy học ở trường th

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CHÂU Ổ
--------------

ĐỀ TÀI
“ PHÓ HIỆU TRƯỞNG
VỚI CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
“ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỂ
NÂNG CAO CHẤT LƯNG DẠY- HỌC
Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC”


Họ và tên:
Chức vụ :
Đơn vò :

Phạm Thò Hồng Thái
Phó Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Thò trấn Châu Ổ
Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi


Tháng 10/2010


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.

PHẦ N THỨ NHẤ T

NHỮ N G VẤ N ĐỀ CHUNG
1. LÍ DO CHỌ N ĐỀ TÀ I :
1.1. Cơ sở pháp lí:
Giá o dục và Đào tạ o có vò trí, vai trò rấ t quan trọ n g đố i với
công cuộc đổ i mớ i đấ t nước.
Văn kiệ n Đạ i hội Đả n g lần thứ X đã đònh hướ n g phát triể n
giá o dục đà o tạ o là: “Ưu tiê n hà n g đầ u cho việc nâ n g cao chấ t
lượ n g dạ y và học. Đổi mớ i chương trình, nộ i d ung, phương phá p
dạ y và học, nâ n g cao chấ t lượ n g độ i ngũ giá o viê n và tă n g
cườ n g cơ sở vậ t chất củ a nhà trườ n g, phát huy khả nă n g sá n g tạo
và độc lậ p suy nghó của học sinh, sinh viên”.
Thực hiệ n Nghò quyế t 40/ 2000/ QH khóa X (9.12.2000) về
Đổi mớ i chương trình giá o dục phổ thô n g và thay sách giá o khoa
bậc tiể u học (từ lớ p 1 đế n lớ p 5), từ năm học 2002 – 2003 đế n
nay chương trình tiể u học mới đã được triể n khai hoàn thà n h trê n
toà n quố c .
Tiế p tục thực hiệ n cuộc vậ n độ n g "Hai khô n g", phong trào
“ Xây dựng trườ n g học thâ n thiệ n , họ c sinh tích cự c ” do Bộ
Giá o dục phá t độ n g.
Thực hiện tốt phong trà o “Học tậ p và là m theo tấm gương
đạ o đức Hồ Chí Minh"
Là nă m học thứ hai thực hiệ n chủ đề nă m học: “Đổi mới
công tá c quản lývà nâng cao chất lượ n g dạ y họ c ”
Song song với việ c đổ i mớ i nội dung chương trình sách giá o
khoa là việ c đổi mới phương phá p dạ y học.
Bê n cạ n h sự quan tâm của gia đình và nhà trườ n g, các em
còn được Nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm bằ n g những quy
đònh cụ thể trong các luật và cô n g ước:
- Cô n g ước của Liên hợ p quố c về quyề n trẻ em (năm 1990)
- Luật Bả o vệ, chăm sóc và giáo dụ c trẻ em (năm 1990)
- Luật Phổ cậ p giá o dục tiể u học (năm 1991)


- Phá p luậ t giá o dụ c (năm 2006)
Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 2


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.

Trong Điề u 2, Luật Phổ cậ p giá o dục tiể u học củ a Nhà
nước ta đã khẳ n g đònh: “Bậ c tiểu họ c là bậ c họ c nền tả n g củ a
hệ thống giáo dục quốc dâ n ”.
Hiệ n nay tất cả các cấ p học, ngà n h học đều ra sứ c thực
hiệ n chủ trương “Đổi mớ i phương phá p dạ y học” nhằ m gó p phầ n
nâ n g cao chấ t lượ n g giá o dụ c và đà o tạ o .
1.2 Lý do chọ n đề tài:
Dạ y học ở tiể u họ c là một nghề. Nghề dạ y học ở tiể u học
có nhữ n g điểm giố n g nghề dạ y họ c ở các bậ c họ c khác, nhưng
có đặc thù riê n g về mặt sư phạm mà người làm nghề dạy học ở
bậc họ c khác khô n g cầ n hoặc khô n g có được.
“ … bậc tiểu họ c đượ c coi là bậ c khó nhấ t . Tuy kiế n thức
khoa họ c đâu có bao nhiêu nhưng mà khó thà n h cô n g. Nó đòi
hỏi ở người thầy kiến thứ c sư phạ m rất cao. Toàn bộ bản lónh
củ a ngườ i thầ y ở đây đòi hỏi hết sứ c khắt khe so với bậc học cao
hơn.” (Trầ n Hồ n g Quâ n – Mộ t số vấ n đề về giá o dụ c tiểu học –
Tạp chí GDTH 1995).
Để đá p ứng đượ c những yê u cầ u mới trong thời kì cô n g
nghiệ p hó a và hiệ n đạ i hóa đất nướ c về sự nghiệp nâ n g cao dân
trí, đà o tạo nhâ n lực và bồi dưỡ n g nhâ n tà i thì giá o dục phả i
được phá t triển đạt trình độ mớ i . Giá o dục tie å u họ c có vai trò
quan trọ n g vì nó là bậc học nề n tả n g, là bậc học đầ u tiê n của hệ
thố n g giá o dục thuộc nề n vă n minh nhà trườ n g của mỗ i quốc gia,
là bậc học củ a 100% dân cư và từ thế hệ trẻ em ngà y nay thì
toà n dâ n đề u qua ghế nhà trường tiể u học: Giá o dụ c tiể u học là
yê u cầ u bắ t buộc đố i với toà n dâ n trong thờ i kì cô n g nghiệ p hó a
và hiệ n đại hóa. Giá o dục nói chung và giá o dụ c tiể u họ c nói
riê n g là sự nghiệp củ a toà n Đả n g, của nhà Nhà nước và củ a
toà n dâ n .
Việc đảm bả o chất lượ n g học tậ p cho học sinh tiể u học đòi
hỏ i phả i đổi mới và hiện đạ i hóa phương phá p giá o dục. Chuyể n
từ truyền đạ t tri thức thụ động, thầ y giả n g, trò ghi sang hươ ù n g

Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 3


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.
dẫ n ngườ i học chủ động tư duy trong quá trình tiế p cậ n tri thức.
Dạ y cho ngườ i họ c phương phá p tự học.
Để vậ n dụng có hiệ u quả phương phá p dạ y học mới và o
quá trình dạ y họ c khô n g dễ dà n g chú t nà o bở i cá c h nghó cách
là m cũ đã ă n sâ u và o tiềm thức của mỗi thầ y giá o , cô giá o cũ n g
như cá n bộ quả n lý.
Bê n cạ n h nhữ n g thà n h tựu to lớ n mà ngà n h giá o dục đã đạt
được, giáo dục nướ c ta cò n yế u về chất lượ n g, hiệu quả giá o dụ c
chưa cao, đội ngũ giá o viê n cò n yế u , cơ sở vậ t chấ t cò n thiế u ,
công tác quả n lý chậ m đổ i mới. Mộ t trong nhữ n g nguyê n nhâ n
yế u ké m là do trình độ quản lý giáo dục chưa theo kòp với thực
tiễ n .
Đặ c biệt, trong năm học 2010- 2011 toà n ngà n h tiế p tụ c
thực hiện cuộc vậ n độ n g “HAI KHÔNG” vớ i 4 nộ i dung và cuộc
vận động “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Là
một cá n bộ quả n lý tô i luô n tră n trở : Mình phải làm gì để nâ n g
cao chất lượ n g dạ y học của trườ n g Tiể u học Thò trấ n Châ u Ổ nó i
riê n g và của toà n ngà n h nói chung.
Đổi mới phương phá p dạ y học để nâ n g cao chấ t lượ n g dạ y
học là vấ n đề cấ p bách cầ n được quan tâm.
Xuấ t phát từ nhữ n g lý do nêu trê n nên tôi đã chọ n nghiê n
cứu đề tà i : “Phó H iệu trưởng vớ i cô n g tác chỉ đạ o đổ i mớ i
phương pháp dạ y họ c để nâng cao chất lượ n g dạ y - họ c ở trường
tiể u họ c ”.
2. MỤ C ĐÍCH VÀ NHIỆ M VỤ NGHIÊN CỨ U ĐỀ TÀ I :
2.1. Mụ c đích nghiê n cứu:
Nắm được tình hình đổ i mớ i phương phá p dạ y học ở tiể u
học.
Một số biện phá p chỉ đạ o đổ i mới phương phá p dạ y học để
nâng cao chấ t lượ n g dạ y - học.
2.2. Nhiệ m vụ nghiê n cứu:
Nghiê n cứ u các cơ sở lý luậ n về quả n lý hoạ t độ n g dạ y
học, đổi mớ i phương pháp dạ y học.

Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 4


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.
Tìm hiể u thực trạ n g và đá n h giá nguyê n nhâ n dổ i mới
phương phá p dạ y học ở tiểu học.
Đề xuấ t mộ t số biệ n phá p chỉ đạo hoạt độ n g dạ y họ c theo
hướ n g tích cực hó a hoạ t độ n g củ a ngườ i học nhằm giữ vữ n g chất
lượ n g dạ y học ở trường tiể u học.
3. ĐỐI TƯ N G VÀ PHẠM VI NGHIÊ N CỨU:
3.1. Đối tượ n g nghiê n cứu
Nhữ n g biệ n phá p chỉ đạ o đổi mới phương phá p dạ y họ c của
Phó Hiệ u trưở n g để nâng cao chấ t lượ n g dạy - học ở trườ n g tiể u
học.
3.2. Phạ m vi nghiê n cứu
3.2.1. Phạm vi vấ n đề
Kế hoạch, biệ n phá p chỉ đạ o việc thực hiệ n đổi mớ i
phương phá p dạ y học nhằm nâ n g cao chất lượ n g dạ y - họ c .
3.2.2. Phạm vi nghiên cứ u
Đề tài nghiê n cứ u việc thực hiệ n đổi mớ i phương
phá p dạ y học củ a giá o viê n . Các biệ n phá p chỉ đạ o đổ i mớ i
phương pháp dạ y học cuả Phó Hiệ u trưở n g trường Tiể u học Thò
trấ n Châ u Ổ – Bình Sơn – Quả n g Ngãi.
Thời gian: Từ nă m học 2008 – 2009 đế n thá n g 10 nă m
2011.
4. PHƯƠNG PHÁ P NGHIÊN CỨ U ĐỀ TÀ I :
4.1. Phương pháp nghiê n cứ u lí luậ n .
Tìm đọc các tài liệ u có liê n quan đế n vấn đề đổ i mới
phương phá p dạ y học.
4.2. Phương pháp quan sát
Dự giờ thăm lớ p ; nắm kết quả đánh giá chuyê n môn hà n g
năm, kết quả dự giờ độ t xuất, thao giả n g.
Tham khảo hồ sơ quản lí: kế hoạch sổ theo dõ i giá o viê n
và học sinh; việc tổ chức ra đề, kiể m tra, chấm bài, đá n h giá và
xế p loại học sinh.
4.3. Phương pháp điề u tra phỏ n g vấ n

Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 5


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.
Dù n g phiếu thăm dò giá o viê n , họ c sinh để thu thậ p thô n g
tin về vấ n đề đổi mới phương phá p dạ y học.
Trưng cầ u ý kiế n về đổi mới phương phá p dạ y học và biệ n
phá p chỉ đạ o đổ i mới phương phá p dạ y học.
4.4. Phương pháp thố n g kê:
Thố n g kê số liệ u biể u đồ so sá n h về đổ i mới phương phá p ,
chất lượ n g dạ y họ c trong 2 nă m học 2008 – 2009 và 2009 – 2010.
4.5. Phương pháp nghiê n cứ u sả n phẩ m
Xem hồ sơ giá o á n của giá o viê n , kế t quả kiểm tra đònh kì,
độ t xuấ t củ a nhà trườ n g; xem vở học sinh và các bài kiểm tra đã
chấm. Kết quả chất lượng giá o dụ c học sinh trong 2 năm ở
trườ n g Tiể u học Thò trấ n Châ u Ổ.

Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 6


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.

PHẦ N THỨ HAI

NỘ I DUNG NGHIÊ N CỨ U
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬ N
1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢ N :
1.1.Phó Hiệu trưở n g:
Phó Hiệ u trưở n g là ngườ i giúp việc cho Hiệ u trưởng và
chòu trách nhiệm trước Hiệ u trưở n g. Quyề n hạ n và nhiệm vụ của
Phó Hiệ u trưở n g được quy đònh ở điề u 18 củ a Điề u lệ trường tiể u
học.
1.2. Nhà trườ n g:
Nhà trườ n g là mộ t thiết chế xã hộ i trong đó diễ n ra quá
trình giá o dục và đà o tạ o ; là nơi triển khai mô hình giá o dục
nhất đònh, trong đó có sự hoạt độ n g tương tác giữ a hai nhân tố cơ
bả n là T hầ y và Trò. Trườ n g học là một bộ phận củ a cộ n g đồ n g
và trong guồng má y củ a hệ thố n g giá o dục Quốc dâ n , nó là đơn
vò cơ sở.
1.3. Quả n lí nhà trườ n g:
Quả n lí nhà trườ n g là tập hợ p nhữ n g tác độ n g tố i ưu như
cộng tác, tham gia, hỗ trợ, phố i hợ p , huy độ n g, can thiệ p của chủ
thể quản lý đế n tậ p thể cá n bộ giá o viê n và học sinh.
1.4. Chất lượ n g dạy họ c :
Chấ t lượ n g dạ y họ c là thực hiệ n đầ y đủ nhiệm vụ nộ i dung
dạ y học để đạt hiệ u quả cao.
1.5. Hoạt độ n g dạy họ c :
1.5.1. Hoạt độ n g:
Đặc trưng bản chất của nề n tả n g hoạ t độ n g là tính chủ
thể và tính có đố i tượ n g. Trong hoạt động có sự hiệ n diệ n của
hai đố i tượ n g: chủ thể và khách thể.
1.5.2. Dạy và họ c :
Trong dạ y học, học là mộ t hoạt độ n g có đối tượ n g, trong
đó học sinh là chủ thể, khá i niệ m khoa học là đố i tượ n g để
chiếm lónh.
Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 7


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.
Dạ y học là sự điề u khiể n tối ưu quá trình học sinh chiếm
lónh kiế n thức, hình thành nhâ n cách cho học sinh.
Dạ y và học có mục đích khác nhau. Học nhằm và o việc
chiếm lónh kiế n thức cò n dạ y có mục đích điề u khiể n việc học
tậ p . Dạ y và học có sự thố n g nhấ t biể u hiệ n ở sự tương tác qua
lạ i giữa chủ thể và đối tượ n g, đó chính là hoạt độ n g cộ n g tác
giữa dạ y và học.
Nó i đế n dạ y – học là nói tới vò trí và mối quan hệ giữ a
giá o viê n – học sinh – môi trường và điề u kiệ n dạy họ c
GIÁO VIÊN

HỌC SINH

- Lập kế hoạch
- Tổ chức
- Hướng dẫn
- Hợp tác

- Tham gia
+ Tích cực
+ Hứng thú
- Trách nhiệm
+ Phát hiện
+ Chiếm lónh
+ Vận dụng

- Ảnh hưởng
- Thích nghi
- Hỗ trợ

MÔ I TRƯỜNG VÀ ĐIỀ U KIỆN
(Lớ p họ c , giáo viên, sá c h giáo khoa,
thiết bò dạy học, thời lượng dạy học tố i thiể u )

Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 8


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.

Theo lý luậ n dạ y học của giá o sư Nguyễ n Trọ n g Quang, sự
tương tác theo kiể u cộ n g đồ n g hợ p tác giữa dạ y và học là die à u
kiệ n để duy trì và phát triể n sự thố n g nhất toà n vẹ n của quá
trình dạ y học. Đó là chất lượ n g dạy học.
SƠ ĐỒ CẤU TRÚ C QUÁ TRÌNH DẠY HỌ C
(Theo giá o sư Nguyễn Trọ n g Quang)
KHÁI NIỆM KHOA HỌC
DẠY

HỌC

Truyền đạt

Lónh hội

Điều khiển

Tự điều khiển

1.6. Phương pháp:
Phương phá p là cách thức, con đườ n g, phương tiệ n là tổ hợ p
các bước mà trí tuệ phả i đi theo để tìm ra chứ n g minh châ n lý.
1.7. Phương pháp dạy họ c :
Phương pháp dạ y học là cách thứ c hoạt độ n g của giáo viê n
– học sinh gồm phương phá p dạ y (hoạt độ n g của họ c sinh) thể
hiệ n ở mặt bê n ngoài (các thao tá c hành độ n g củ a giá o viên và
học sinh) và mặt bê n trong (cách tổ chứchoạ t độ n g nhận thức
của họ c sinh). Phương phá p dạ y học nhằm đạ t mục tiê u dạ y học.
2. ĐỔ I MỚ I PHƯƠNG PHÁ P DẠY HỌ C Ở TRƯỜ N G PHỔ
THÔNG.
2.1. Tính cấp thiế t :
Sự phá t triển củ a xã hội có tác độ n g trực tiế p và giá n tiếp
tới quá trình dạ y họ c nói chung và phương phá p dạ y học nói
riê n g.
Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 9


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.
Đáp ứng nhu cầ u củ a thời kỳ cô n g nghiệ p hó a , hiệ n đại
hó a đất nước.
Thực hiện các Nghò quyế t củ a Đả n g và Nghò quyế t 40/ QH
khó a X.
2.2. Đònh hướ n g chung:
Phương phá p dạ y học mới là phương phá p tích cực hó a hoạ t
độ n g của người họ c . Đó chính là phương phá p dạ y họ c lấy người
học làm trung tâ m . Trong đó thầ y cô gió a đó n g vai trò là ngườ i
tổ chức hoạ t độ n g của học sinh; mỗi học sinh đề u được hoạt
độ n g, mỗi học sinh đề u được bộc lộ mình và đượ c phát triển.
Kiể u dạ y học nà y giúp học sinh lónh hội đượ c kiế n thức, kó nă n g
kó xả o , thái độ, phát huy tối đa nă n g lực của các em.
2.3. Đặ c trưng cơ bả n củ a việ c đổ i mới phương pháp dạy
họ c :
- Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ độ n g sá n g tạ o cho học
sinh.
- Bồ i dưỡ n g phương pháp tự học.
- Rè n kó năng hợ p tác.
- Rè n luyện kó nă n g vậ n dụ n g kiế n thức và o thực tiễn, tác
độ n g đế n tình cả m đem lại niềm vui hứ n g thú cho họ c sinh.
Tó m lại: Đổ i mới phương phá p dạ y học tiế n hà n h đồ n g bộ
vớ i đổ i mới nộ i dung dạy học, đổ i mới thiế t bò dạ y họ c , đổi mớ i
cách đá n h giá và xế p loại học sinh. Kế t hợ p các yế u tố trê n một
cách nhuần nhuyễ n mới tạ o “chấ t mớ i ” củ a phương phá p dạ y
học.
Trong giờ học theo phương phá p mới, hoạt động củ a giá o
viê n đó n g vai trò rấ t quan trọ n g.
GIÁO VIÊN

Giao việc
cho học
sinh trình
bày

Tổ chức
cho HS
Kiểm tra
báo cáo
học sinh
kết quả
Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái
làm việc.

Tổ chức
đánh giá.
Trang 10


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.

Giá o viê n là ngườ i chốt lại kiến thức sau mỗi hoạt độ n g,
bài tậ p , bài học.
2.4. Mộ t số phương phá p dạy học cụ thể theo quan điể m đổi
mới:
- Phương phá p tích cực.
- Phương phá p nê u và giả i quyết vấn đề.
- Phương phá p hợ p tá c .
- Phương phá p kích thích tư duy.
- Phương phá p thí nghiệ m nghiê n cứ u .
- Phương phá p giao tiế p .
- Phương phá p phỏ n g vấ n .
- Phương phá p trự c quan.
SO SÁ N H GIỮ A HAI PHƯƠNG PHÁP
Cá c yế u
tố
Nội
dung

Phương pháp dạ y họ c mới
Hướ n g tập trung và o họ c sinh

Phương pháp dạ y họ c cũ
Thầ y dạy là m trung tâ m

Xâ y dự n g khái niệ m giả i quyế t Thực hiệ n truyề n thụ thô n g
vấ n đề.
tin, sự kiệ n có sẵ n .

Phương
pháp

- Tìm tòi.
- Khám phá giả i quyế t vấn đề.
- Người học chủ độ n g.
- Giá o viê n là ngườ i tổ chức
hướ n g dẫ n học sinh tìm tò i .

Môi
trườ n g

- Tự chủ, thâ n mật, không hình - Khô n g khí lớ p học hình
thức. Học sinh tự do trao đổ i .
thức, nghiêm ngặt. Thầ y
- Chỗ ngồ i linh hoạt.
nó i trò nghe.
- Sắ p xế p chỗ ngồ i cố

Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

-

Ghi nhớ.
Tậ p trung và o bài giả n g.
Người nghe chă m chú.
Giá o viê n là quyề n uy.

Trang 11


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.
- Sử dụ n g thườ n g xuyê n các kó đònh.
thuậ t dạy học.
- Dù n g kó thuậ t dạ y học
bằ n g lời nói, chữ viết.
- Tri thức có sẵn.
- Tri thức tự tìm.
- Trình độ nhậ n thứ c chủ
- Phát triể n cao hơn về nhậ n yế u là ghi nhớ.
Kết quả thức kể cả tình cả m và hà n h vi.
- Tự tin.
- Phụ thuộc và o tài liệ u .
- Biết tự xác lậ p các giá trò.
- Chấ p nhậ n kết quả giá trò
truyề n thống.
3. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌ C :
3.1. Quả n lý giá o dụ c :
Quả n lý giá o dục là hệ thố n g nhữ n g tác độ n g có mụ c đích
có kế hoạch hợ p quy luật của chủ thể quả n lý nhằm là m cho hệ
thố n g vận hành theo đườ n g lối và nguyê n lý giáo dụ c của Đả n g,
thực hiệ n được tính chấ t của nhà trường xã hội chủ nghóa Việt
Nam mà tiê u điể m hộ i tụ là quá trình dạ y học – giá o dục thế hệ
trẻ đưa hệ thố n g tớ i mục tiê u dự kiế n có trạ n g thái mới về chất.
3.2. Quả n lý hoạt độ n g dạy họ c :
Quả n lý hoạ t độ n g dạy học là quả n lý hoạ t độ n g dạ y củ a
thầ y và hoạt động học tậ p củ a trò để đạ t được nhữ n g mục tiê u
về quả n lý nhằ m thực hiệ n các nhiệm vụ dạ y – họ c đạt được
chất lượ n g và hiệ u quả.
Tiế n só Phan Thế Sủ n g đã đưa ra mô hình quả n lý quá trình
dạ y học như sau:

Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 12


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.

QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG DẠY
Dạy học
tốt
Mục đích dạy học
Nhiệm vụ dạy học

Phương
pháp dạy

Bài học
Điều kiện
dạy học

Kiểm tra
- HK I
- HK II
- Cả năm
- TN

Sản phẩm dạy học
Chất lượng hiệu quả

Phương pháp
học

Phương pháp

3.3.Vò trí, nhiệ m vụ , chứ c nă n g củ a quả n lý hoạ t độ n g
dạy họ c :
3.3.1. Vò trí:
Quả n lý hoạt độ n g dạ y học có vò trí rấ t quan trọ n g vì thực
chất đó là việc quả n lý trườ n g học. Đố i tượng quả n lý là cá n bộ
công nhâ n viê n chức – giá o viê n - học sinh ở hoạ t độ n g dạ y học
trê n lớ p và hoạt độ n g giáo dục ngoài giờ lê n lớ p .
3.3.2. Nhiệm vụ:
Quả n lý việc dạ y của thầy và việ c học củ a trò. Thự c hiệ n
nghiê m túc, đầ y đủ nội dung, chương trìng ở tất cả cá c lớ p .
Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 13


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.
Xây dự n g nề n nế p dạ y học, nâ n g cao chấ t lượ n g dạ y họ c .
3.3.3. Chức năng:
Chứ c năng tổ n g hợ p : Phát triển nhâ n cách, nâ n g cao dâ n
trí, đà o tạo nguồn nhâ n lực và bồ i dưỡ n g nhâ n tà i cho đất nước.
Chứ c nă n g phối hợ p trong: Liê n kế t phố i hợ p vớ i các lực
lượ n g bên trong nhà trườ n g để thực hiện chức năng dạ y chữ, dạ y
người, dạ y nghề.
Chứ c nă n g phối hợ p ngoà i : Liê n kế t phố i hợ p vớ i gia đình,
xã hội, các cơ sở giá o dục, các trung tâm vă n hó a khoa học kó
thuậ t … là điề u kiệ n tối ưu hóa việc quả n lý hoạt độ n g dạ y học.
Tó m lại: Trong giai đoạn hiệ n nay, nước ta đang bướ c và o
nề n kinh tế hội nhậ p , đòi hỏi phải có nhữ n g con người nă n g
độ n g có kiến thứ c kó năng để dá p ứng sự nghiệp đổ i mới đấ t
nước. Nhiệ m vụ củ a nhà trường trong giai đoạ n nà y đã được đại
hộ i Đả n g lầ n thứ X khẳ n g đònh: “Ưu tiê n hà n g đầu cho việ c
nâ n g cao chất lượ n g dạ y và học. Đổi mới chương trình, nộ i
dung, phương phá p dạ y và họ c , nâ n g cao chất lượng đội ngũ
giáo viê n và tăng cườ n g cơ sở vật chấ t củ a nhà trườ n g, ph át huy
khả năng sáng tạ o và độ c lậ p suy nghó của học sinh, sinh viên ”.
Chính vì vậy, chất lượ n g dạy học là điề u kiệ n tiê n quyết
để tạ o ra những con ngườ i mới đáp ứ n g được yê u cầ u của sự
nghiệ p cô n g nghiệ p hóa, hiệ n đại hó a đất nước.

Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 14


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.

CHƯƠNG II
THỰ C TRẠ N G QUẢ N LÝ , CHỈ ĐẠ O
ĐỔ I MỚ I PHƯƠNG PHÁ P DẠ Y HỌ C
ĐỂ NÂ N G CAO CHẤ T LƯ N G DẠ Y HỌ C
Ở TRƯỜ N G TIỂ U HỌ C THỊ TRẤ N CHÂ U Ổ

1. TÌNH HINH CHUNG CỦ A ĐỊA PHƯƠNG VÀ TRƯỜNG
TIỂU HỌ C THỊ TRẤ N CHÂ U Ổ HUYỆ N BÌNH SƠN:
1.1. Tình hình đòa phương:
Thò trấ n Châ u Ổ , huyệ n Bình Sơn nằm ven quốc lộ 1A.
Người dâ n chủ yế u số n g bằ n g nghề buôn bá n nhỏ, mộ t phầ n lớ n
sống bằ n g nghề nô n g. Điề u kiệ n kinh tế cò n nhiề u kh ó khă n .
Trong năm 2008, chợ Châ u Ổ bò chá y đã ả n h hưở n g lớ n đế n đờ i
sống củ a đa số bà con tiể u thương dẫ n đế n việc học củ a học sinh
gặ p khô n g ít khó khă n . Kinh tế vừa mới tạ m phục hồ i thì bã o số
9 năm 2009 lại gâ y thiệt hạ i cho toàn bộ bà con tiể u thương buô n
bá n tạ i chợ tạm và rấ t nhiều hộ ở tấ t cả 6 khu dâ n cư. Vì vậ y ,
khó khă n cho họ c sinh trong năm học 2009 -2010 và năm học
2010-2011 là điề u khô n g thể thể trá n h khỏi.
1.2. Tình hình nhà trườ n g:
Trườ n g Tiể u học Thò trấ n Châu Ổ được thà n h lập nă m 1992
(tách ra từ trườ n g Phổ thô n g cấ p I, II Bình Thới). Trườ n g có 3
điểm trườ n g cách nhau 1 km. Cơ sở vật chấ t củ a trườ n g đủ cho
việc dạ y và học. Có 10 phò n g học tầ n g được làm từ chương trình
kiê n cố hoá trườ n g học và đã đưa và o sử dụng từ nă m học 2010 2011. Các phòng học cò n lại và phò n g làm việc đề u là nhà cấ p
4. Các điểm trườ n g đề u có tườ n g rà o , nhà vệ sinh, sâ n chơi, câ y
xanh…
Trườ n g đã đạ t trườ n g chuẩ n quốc gia từ nă m 1999 và đang
phấ n đấu đế n nă m học 2011- 1012 đạt trường chuẩ n Quốc gia
giai đoạ n 2.
1.2.1. Đội ngũ CB-GV và họ c sinh:
- Tổ n g số CB-GV: 38 người
Trong đó: BGH
: 2 - nữ : 1
Giá o viên : 34 - nữ : 30
Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 15


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.
Kế toá n : 1
- nữ : 1
- Tổ n g số học sinh:
Nă m học 2008 – 2009: 764 em - 24 lớp
Nă m học 2009 – 2010: 804 em - 25 lớp
1.2.2. Trình độ chuyê n mô n :
Đạ i học
:7
CĐSP
: 13
THSP 12+2 : 17
Trung cấ p kế toá n : 1
Giá o viên dạ y giỏi tỉnh
:8
Giá o viên tổng phụ trách độ i giỏ i cấ p tỉnh : 2
Giá o viên thư việ n giỏi cấ p tỉnh
:1
Giá o viên dạ y giỏi huyệ n
: 23
:
1.3. Thuậ n lợi:
- Được sự quan tâ m củ a Đả n g ủ y – UBND – HĐND Thò trấ n
Châ u Ổ.
- Phò n g giáo dục chỉ đạ o sát sao, kòp thời.
- Chi bộ Đảng vữ n g mạnh, có 13 đồng chí đề u rấ t nhiệ t
tình, là hạ t nhân lã n h đạ o củ a trườ n g.
- Độ i ngũ cá n bộ quả n lí làm việc đú n g chức nă n g và quả n
lí mọi hoạt độ n g củ a nhà trườ n g theo chế độ thủ trưở n g.
- Giá o viê n nhiệt tình, nghiệ p vụ sư phạm vững và n g.
- Các tổ chức đoà n thể trong trườ n g có sự phối hợ p tốt,
hoạt động đạ t hiệ u quả cao.
- Học sinh ngoan, có độ n g cơ học tậ p tốt.
- Đa số phụ huynh quan tâm đế n việ c học tậ p của con em.
1.4. Khó khă n :
- Cơ sở vậ t chất cò n thiế u phò n g chứ c năng.
- Thiết bò dạ y học thiế u , nê n phầ n nà o cũng ảnh hưở n g đế n
việc dạ y học.
- Mộ t số phụ huynh phó mặc con em củ a mình cho nhà
trườ n g.

Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 16


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.
- Mộ t số em ngoà i giờ học phả i phụ giú p cha mẹ buô n bá n
hoặc làm thêm ở chợ như khâ u dé p , bá n kem, nước uố n g,… nên
ả n h hưở n g đế n kế t quả học tập.
- Việc vận dụ n g phương phá p dạy học mớ i có lúc có nơi
còn hạ n chế.
- Đầ u tư nghiê n cứu trong soạ n giả n g chưa sâ u dẫ n đế n
lú n g tú n g trong quá trình tổ chức dạ y học theo hướ n g lấ y học
sinh làm trung tâ m .
2. KẾ T QUẢ ĐIỀU TRA, KHẢ O SÁT:
2.1. Về hoạt độ n g dạy củ a giá o viê n :
2.1.1. Việ c soạ n bài và chuẩ n bò bài lên lớ p :
Qua kết quả kiể m tra đònh kì và kiểm tra đột xuất củ a
BGH, việc soạ n bài củ a giáo viê n trong hai năm học 2008 – 2009
và 2009– 2010 như sau:
TS
GV
2008 - 2009 33
2009 - 2010 34
Nă m học

Tốt
SL
33
34

TL
100
100

Khá
SL
TL
0
0

Trung bình
SL
TL
0
0

Yế u
SL TL
0
0

So sá n h kết quả soạ n bà i của giá o viê n trong 2 nă m học
2008 – 2009 và 2009 – 2010 ta thấ y chất lượ n g soạ n bài của giá o
viê n được ổn đònh và giữ vữ n g.
Việc đổ i mớ i nội dung, chương trình và phương phá p dạ y
học đồ i hỏi bài soạ n cũ n g phả i đá p ứng yê u cầ u đổi mới và giá o
viê n đã đá p ứ n g được yê u cầ u đặt ra.
2.1.2. Dự giờ và đá n h giá giá o viên.
Trong 2 năm học 2008 – 2009 và 2009 – 2010 trườ n g đã
tiế n hà n h dự giờ mỗ i giá o viê n 3 tiết/ nă m để đá n h giá chuẩ n
nghề nghiệp giá o viê n tiể u học.
Hầ u hết giá o viê n đề u chuẩ n bò bà i kó, có sử dụ n g đồ dù n g
dạ y học và vậ n dụ n g cá c phương phá p tương đố i tốt và linh hoạ t .
Trong các giờ dạ y , giáo viên đã tổ chức các hoạt độ n g hơ ï p
lí do đó đã phát huy tính tích cực chủ độ n g sá n g tạ o củ a học sinh
trong quá trình khám phá, lónh hộ i kiế n thức.
Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 17


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.
Chấ t lượ n g giờ dạ y củ a giá o viê n ngày cà n g được nâ n g
cao. Trong 2 năm học giá o viên đạt loạ i tốt 100%.
Kết quả cụ thể:

Nă m học

TS
GV

2008 – 2009
2009 – 2010

32
34

Xế p loạ i chuyê n môn nghiệ p vụ
Tốt
Khá
Trung bình
Yế u
SL
TL
SL
TL
SL
TL SL TL
32
100
0
0
0
34
100
0
0
0

2.2. Chỉ đạ o đổi mới phương pháp dạy họ c ở trườ n g Tie å u
họ c Thò trấ n Châ u Ổ.
2.2.1. Sinh hoạt chuyê n môn, chuyê n đề, thao giả n g, đổ i
mới phương phá p dạ y học.
Sinh hoạt chuyê n mô n được tổ chứ c 2 lầ n / tháng. Tất cả
nhữ n g vấn đề khó khăn hoặc vướ n g mắc đề u được bà n bạc để đi
đế n thống nhất. Nhà trườ n g thườ n g xuyê n tổ chứ c sinh hoạ t
chuyê n đề như: “Bồi dưỡ n g họ c sinh giỏi”, “Sử dụ n g đồ dù n g
dạy học”, “ Đổi mới phương phá p dạ y họ c ”, “ Dạ y tích hợp
Giá o dục bả o vệ môi trường, sử dụ n g ti ết kiệ m năng lượ n g điệ n ,
dạy cá c tiế t đòa phưủ c tong các mô n học”…
Hà n g tháng các khố i đề u tổ chức thao giả n g.
Tham gia thao giả n g cụ m 2lầ n /năm theo kế hoạ c h của
Phò n g Giá o dục và Đà o tạ o .
2.2.2. Sử dụ n g đồ dù n g dạ y học.
Phương tiệ n , đồ dù n g dạ y học giú p cho học sinh phá t hiệ n
và lónh hộ i kiế n thức. Tuy trườ n g có 3 điểm trườ n g nhữ n g ngay
từ đầ u năm giáo viê n đã liê n hệ mượ n ĐDDH ở thiế t bò của
trườ n g. Đồ dù n g dạ y học được để trong từ n g lớ p nê n việc sử
dụ n g thuậ n tiệ n . Hà n g năm, trườ n g đề u có giáo viê n dự thi sử
dụ n g ĐDDH cấ p huyệ n và cấ p tỉnh đạt giả i cao. Việc sử dụ n g
ĐDDH nhìn chung chưa được thườ n g xuyê n ở mộ t số giá o viê n .
2.2.3. Bồ i dưỡ n g chuyê n mô n nghiệ p vụ.

Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 18


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.
Cô n g tác bồi dưỡ n g chuyê n môn nghiệp vụ luô n đượ c nhà
trườ n g quan tâm và tạ o điều kiệ n thuậ n lợi cho giá o viê n tham
gia các lớ p nâ n g chuẩ n hoặc bồi dưỡ n g thường xuyên. Đế n nay
giá o viê n củ a trườ n g đã được đi họ c nâ n g chuẩ n đạt tỷ lệ 55,6%.
Trườ n g cử 100% giá o viê n trực tiếp đứ n g lớp tham gia các lớ p
tậ p huấ n thay sá c h do Sở giá o dụ c tổ chức. Các giá o viê n cò n
lạ i tham gia lớ p tậ p huấ n do Phòng giá o dụ c tổ chức. Hà n g năm
cá n bộ, giá o viê n tham gia học Bồi dưỡ n g thườ n g xuyên đạ t
100%. Trường có kế hoạch cho giá o viê n đi học nâ n g chuẩ n hàng
năm từ 2 giá o viê n trở lê n . Năm học 2010 -2011 có 2 giá o viê n
học Cao đẳ n g tiể u họ c và 2 giá o viê n học Đại học tiể u học.
2.2.4. Việ c á p dụ n g phương phá p dạ y học mớ i .
Qua khả o sá t , đa số giá o viê n cho rằ n g phương phá p dạ y
học mới phá t huy được tính tích cự c , chủ độ n g của họ c sinh. Tuy
nhiên, việc vậ n dụ n g phương phá p đô i khi chưa đượ c linh hoạt
nê n hiệ u quả chưa cao.
2.2.5. Việ c thực hiệ n chương trình.
100% giá o viê n thự c hiệ n đú n g nội dung chương trình.
2.3. Về hoạt độ n g củ a trò.
Thô n g qua hoạ t độ n g của trò bằ n g cá c h kiểm tra vở ghi
ché p , vở bài tậ p , các bài kiểm tra, sổ điểm, các bài khả o sá t để
đá n h giá thực chất kết quả học tậ p củ a học sinh từ đó kiểm
chứ n g hoạt độ n g dạ y củ a nhà trườ n g.
Việc đá n h giá họ c sinh được thực hiệ n theo quyết đònh 3 0
( năm học 2008-2009) và Thô n g tư 32 (năm học 2009-2010)
2.3.1. Khả o sá t chất lượ n g đầ u nă m (mô n Toán – Tiế n g Việt).
(Không kể khố i 1)
Nă m họ c

2008 – 2009

2009 – 2010

Môn
họ c
Tiếng
Việt
Toán
Tiếng
Việt
Toán

SL

TL

SL

TL

Trung
bình
SL
TL

633

152

24.0

295

46.6

151

23.9

35

5.5

633

375

59.3

195

30.8

55

8.4

10

1.6

634

226

41,3

301

47.5

61

9.6

10

1.6

634

360

56.8

192

30.3

67

10.5

15

2.4

Số
bà i

Giỏi

Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Khá

Yế u
SL

TL

Trang 19


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.
2.3.2. Kết quả họ c lực môn cuối năm môn Tiế n g Việ t – Toá n .

Nă m họ c
2008 – 2009
2009 – 2010

Môn

TS

T Việt
Toán
T Việt
Toán

764
764
803
803

Giỏi
SL
492
554
690
712

Khá

TL
64,4
72,5
85.7
88.7

SL
238
179
100
72

TL
31,2
22,6
12.4
9.0

Trung
bình
SL
TL
31
4,1
33
4,3
10
1.2
16
2.0

Yế u
SL
3
4
3
3

2.3.3. Kết quả xế p loại hạ n h kiể m .
Nă m họ c
2008 - 2009
2009 - 2010

Tổng
số
764
803

Đủ
SL
764
803

TL
100,0
100,0

Chưa đủ
SL
TL
0
0
0

2.3.4. Kết quả danh hiệ u thi đua cả năm.
Nă m họ c

Tổng số

2008 – 2009
2009 – 2010

764
803

Họ c sinh giỏ i
TS
TL
446
58,4
614
76,5

Họ c sinh tiên tiế n
TS
TL
183
24,0
147
18,3

Học sinh lên lớp 99,6%
Học sinh hồn thành chương trình tiểu học 100%
So sá n h chất lượ n g học tậ p và hạ n h kiểm của học sinh
trườ n g Tiểu học Thò trấ n Châ u Ổ trong hai năm học ta thấy chất
lượ n g học sinh năm sau cao hơn năm trước. Tỉ lệ họ c sinh giỏ i
tă n g 18,1 %,học sinh yế u dưới 0,5 %. Học sinh giỏi cấp huyệ n
trong hai năm học đạt 17 em.
Số lượ n g học sinh yế u vẫ n cò n do nhiều nguyê n nha â n : Học
sinh khuyết tật có 2 em. Một số em có hoà n cảnh kinh tế khó
khă n , ngoà i giờ họ c các em phải làm thêm ở chợ. Mộ t số khá c
còn ham chơi điệ n tử hoặc thiế u sự qu ả n lí củ a gia đình.
Trong thời gian qua, việc chỉ đạ o đổ i mớ i phương phá p dạ y
học đã được lã n h đạ o nhà trườ n g quan tâm đú n g mứ c . Giá o viên
có tinh thầ n tự họ c , tự rè n luyệ n chuyê n mô n nghiệ p vụ. Nhà
Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 20

TL
0,4
0,5
0.4
0.4


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.
trườ n g luô n được sự quan tâm chỉ đạ o củ a các cấ p lã n h đạ o .
Chấ t lượ n g dạ y và học củ a trườ n g ngà y mộ t nâ n g cao.
3. PHÂ N TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁ C ĐIỀ U KIỆ N NGUYÊN
NHÂN CỦ A BIỆ N PHÁP CHỈ ĐẠ O ĐỔ I MỚI PHƯƠ NG PHÁ P
DẠY HỌ C ĐỂ GIỮ VỮNG CHẤT LƯ N G DẠY HỌ C Ở
TRƯỜNG TIỂU HỌ C THỊ TRẤN CHÂU Ổ.
3.1. Tổ n g quan về hiệ n trạ n g.
3.1.1. Nhữ n g việ c đã làm được.
Để nâ n g cao chấ t lượng dạ y và họ c , trong 2 năm họ c 2008
– 2009 và 2009 – 2010 trường tiế p tụ c thực hiệ n đổ i mới phương
phá p dạy học.
Ngay từ đầ u năm học, nhà trườ n g đã có kế hoạch chỉ đạ o
hoạt độ n g chuyê n mô n . Tập thể giá o viê n bà n bạ c để đi đế n
thố n g nhấ t chỉ tiê u , biệ n phá p .
Bàn giao chấ t lượ n g cho giá o viê n ; giá o viê n cam kế t chất
lượ n g với nhà trườ n g.
Từ n g thá n g, học kì và cuố i năm nhà trườ n g đều tổ chứ c
kiểm tra việc thự c hiệ n kế hoạch. Đá n h giá, rú t kinh nghiệ m kòp
thời từ đó có sự chỉ đạ o sá t sao nhằ m đạt kết quả cao trong cô n g
tá c dạy học.
Khối và nhà trườ n g có lòch kiểm tra hồ sơ và dự giờ đònh
kì. Ngoài ra nhà trường cò n kiểm tra và dự giờ độ t xuất.
Tất cả giá o viê n đề u được đá n h giá trình độ chuyê n mô n
hà n g năm (dự giờ 3 tiết/ người đượ c rả i đề u trong nă m học).
Kiểm tra việc thự c hiện quy chế chuyê n mô n thường xuyê n
để kòp thờ i uố n nắn sai só t nế u có.
Hà n g tháng các khố i lên kế hoạ c h thao giả n g, dự giờ,
thố n g nhất chương trình giảm tả i , thời lượng dạ y , nộ i dung dạ y
của từ n g tiế t toá n theo hướ n g dẫ n củ a Bộ giá o dục.
Từ n g giá o viê n có kế hoạch dạ y họ c phù hợp với trình độ
học sinh củ a lớ p mình.
Lãnh đạ o ra đề kiểm tra đầ u năm và 4 lầ n kiểm tra đònh
kỳ. Tổ chức kiể m tra nghiêm túc, đổ i giá o viên coi kiểm tra và
tổ chức chấm bài tậ p trung. Sau mỗ i kỳ kiểm tra có so sá n h, rút
Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 21


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.
kinh nghiệm và có biệ n pháp chỉ đạ o kòp thờ i để giữ vữ n g chấ t
lượ n g.
Trườ n g tổ chức sinh hoạ t chuyê n đề : Rèn chữ viết cho giá o
viê n và học sinh; sử dụng đồ dù n g dạ y học; nâ n g cao chấ t lượ n g
thao giả n g; đổi mớ i phương phá p dạ y học;…
Hà n g năm, BGH kiểm tra toà n diệ n 1/3 số giá o viê n của
trườ n g. Trê n cơ sở đó nhà trường có biệ n phá p chỉ đạ o kòp thời
việc dạ y củ a giá o viê n và chất lượ n g của học sinh
Tổ chức họ p phụ huynh 3 lần/ nă m nê n đã phố i hợ p tố t
giữa nhà trườ n g vớ i phụ huynh trong việc giá o dục họ c sinh.
Tiế n hà n h khảo sá t phâ n loại họ c sinh ngay từ đầ u năm
học. Lập kế hoạch bồi dưỡ n g họ c sinh giỏ i và phụ đạ o học sinh
yế u .
Cuối học kì I và cuố i năm, trườ n g chỉ đạ o cho các khố i lớ p
họ p sơ kết rú t kinh nghiệm trong cô n g tác dạ y và họ c của khố i
trước khi trườ n g tổ chức sơ, tổ n g kết.
Tạo điều kiện cho giáo viên đi họ c nâ n g chuẩ n CĐSP và
Đạ i học.
3.1.2. Nhữ n g việ c tồn tạ i .
Trong quá trình thực hiệ n đổ i mớ i phương phá p dạy học
vẫ n cò n mộ t số tồ n tạ i sau:
- Cơ sở vậ t chất chưa đá p ứng được yê u cầu đổi mớ i .
- Thiế t bò dạy họ c cung cấ p chưa kòp thời, một số đồ dùng
chất lượ n g còn thấ p . Giá o viê n chưa sử dụ n g ĐDDH thườ n g
xuyê n .
Tác dụ n g củ a thao giả n g, hộ i giả n g chưa cao vì c hỉ mang
tính hình thức, khô n g rút kinh nghiệ m , nế u có cũ n g chỉ qua loa.
Tuy tỉ lệ họ c sinh giỏ i , khá có tă n g, họ c sinh trung bình
giả m nhưng tỉ lệ họ c sinh yếu vẫ n cò n 0,5 %.
Việc phụ đạ o họ c sinh yế u có tổ chức nhưng thiế u kiê n
quyết, chưa có biệ n phá p thuyết phục, cụ thể để các học sinh
học lự c yế u tích cự c đi họ c phụ đạ o .
3.2. Nguyê n nhâ n .
3.2.1. Về phía giá o viê n .
Đa số giá o viê n có tay nghề vữ n g.
Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 22


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.
Tuy nhiê n vẫ n cò n mộ t số giá o viên không dạ y đượ c toà n
cấ p .
Số giá o viê n lớ n tuổ i vậ n dụ n g phương phá p dạy học mớ i
thiế u sự linh hoạ t .
3.2.2. Về phía họ c sinh.
Đa số học sinh có độ n g cơ thái độ họ c tậ p tố t .
Mộ t số học sinh chưa có phương phá p tự học tốt, thái độ
học tập chưa đú n g đắ n , hỏ n g kiến thức cơ bả n ở lớ p dưới hoặc
thiế u đồ dùng dạ y học do hoàn cả n h khó khăn nên kế t quả học
tậ p chưa tốt.
3.2.3. Về phía phụ huynh học sinh.
Đa số phụ huynh quan tâm đế n việ c học hành của con em.
Mộ t số phụ huynh phó mặc con cá i cho nhà trườ ng, buô n g
lỏ n g sự quản lí ở nhà. Một số ít phụ huynh lại nuô n g chiề u con
quá mức nê n các em có tính ỉ lại, thiế u sự kiê n trì…
3.2.4. Cô n g tác xã hộ i hó a giá o dụ c .
Chính quyề n , hộ i đồ n g giá o dục cơ sở cù n g vớ i nhà t rường
là m tốt cô n g tác xã hội hó a giá o dụ c .
3.2.5. Cơ sở vậ t chất, trang thiết bò.
Sở giáo dục đã cung cấ p thiết bò dạ y học cho tất cả các
khố i lớ p nhưng nhìn chung vẫn cò n thiếu nê n rấ t khó khă n cho
quá trình thực hiệ n đổ i mới phương phá p .
Mộ t số phò n g học bò xuống cấ p nghiê m trọ n g cũ n g ả n h
hưở n g khô n g nhỏ tới chấ t lượ n g dạ y học.

Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 23


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.

CHƯƠNG III
CÁ C BIỆ N PHÁ P QUẢ N LÍ CHỈ ĐẠ O ĐỔ I MỚ I
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỂ GIỮ VỮNG CHẤT LƯNG
DẠ Y HỌ C Ở TRƯỜ N G TIỂ U HỌ C
Quả n lí tốt hoạt độ n g dạ y học sẽ gó p phầ n giữ vữ n g chấ t
lượ n g dạy học. Muố n vậ y , ngườ i cá n bộ quả n lí phải có nhữ n g
biệ n phá p thật cụ thể, tố i ưu giú p cho hoạ t động dạ y và họ c đạ t
hiệ u quả như mong muố n .
Trê n cơ sở nhữ n g kế t quả đã đạt đượ c và nhữ n g mặt tồ n tại
của trườ n g Tiể u họ c Thò trấ n Châ u Ổ về chấ t lượ n g dạ y và học,
tôi đã đề ra mộ t số biệ n phá p sau:
1. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ GIỮ VỮ N G CHẤT LƯ N G DẠY
CỦ A GIÁO VIÊ N .
1.1. Xây dự n g kế hoạ c h.
Kế hoạch có vai trò quan trọ n g trong quá trình quả n lí bở i
vì toà n bộ mọ i hoạt độ n g củ a nhà trườ n g trong đó có cả kế
hoạch dạ y học phải được vạch ra dự a trê n cơ sở đònh hướ n g củ a
ngà n h cấp trê n . Do đó kế hoạch phải đảm bả o các yê u cầu sau:
- Kế hoạch phải thố n g nhấ t mọ i hoạt độ n g của các thà n h
viê n trong nhà trường và các lự c lượ n g gáio dụ c ngoà i nhà
trườ n g.
- Kế hoạch năm học phả i có tính kế thừ a kế hoạch nă m
trước đồng thờ i chuẩ n bò cho kế hoạ c h năm sau.
- Khi lậ p kế hoạ c h phả i că n cứ và o kế hoạch năm họ c của
PGD, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT để đề ra phương hướ n g chỉ tiê u
biệ n phá p sát vớ i tình hình thực tế của trườ n g. từ n g mảng
công tác cầ n nêu rõ biện phá p chỉ tiê u cụ thể.
1.2. Chỉ đạ o thự c hiệ n kế hoạch.
- Hiệ u trưở n g lê n kế hoạch chỉ đạ o hoạt độ n g dạy và họ c
của giáo viê n và học sinh trong cả năm và được cụ thể hóa hà n g
tuầ n , tháng, học kì.
- Mỗi thá n g khố i trưở n g tổ chức sinh hoạ t khố i 2 lầ n với
nộ i dung: Dự giờ, thao giả n g, kiể m tra hồ sơ, triể n khai cá c

Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 24


Đề tài: “PhóHiệu trưởng với công tá c chỉ đạo
đổi mới phương phá p dạ y họ c đểû nâng cao chất lượng dạ y - học ở
trường tiểu học”.
chuyê n đề, sơ kế t thá n g và bà n kế hoạch thá n g tớ i , thố n g nhất
nộ i dung giảm tải…
- Phâ n cô n g chuyê n mô n hợ p lí, phù hợp với trình độ i giá o
viê n .
1.3. Quả n lí thự c hiệ n quy chế chuyê n mô n .
Phó Hiệu trưở n g chỉ đạ o thực hiệ n các khâu sau:
1.3.1. Thực hiệ n chương trình:
Phó H iệu trưởng thườ n g xuyê n kiể m tra việc thự c hiệ n nộ i
dung chương trình của tấ t cả giá o viê n trong toà n trườ n g thô n g
qua kiểm tra hồ sơ, dự giờ, kiể m tra vở học sinh độ t suất và đònh
kì theo kế hoạch. Việc ra đề kiể m tra đònh kì bao qua ùt cả nội
dung chương trình gó p phầ n trá n h việc cắt xén chương trình, bỏ
tiế t .
Qua dự giờ, Phó hiệ u trưởng kiểm tra được việc nắ m nội
dung kiế n thức của bài học, của phâ n môn ở từ n g giá o viê n có
chắc không? Hình thức tổ chức dạ y học đã hợ p lí chưa? Việc vận
dụ n g phương phá p có phù hợ p đặ c trưng bộ môn hay khô n g?
Phương phá p học của họ c sinh thế nà o ?
Trê n cơ sở nhữ n g chứng cứ thu thậ p được Phó Hiệ u trưở n g
có nhữ n g quyế t đònh chỉ đạ o phù hợ p tình hình cụ thể từ n g lớ p
và của toà n trườ n g.
1.3.2. Chỉ đạ o việc soạ n bài.
Để giờ lên lớ p thà n h công, đò i hỏ i ngườ i giá o viên phải
đầ u tư thích đá n g cho khâ u soạ n bài (thiết kế bà i dạ y ). Bài học
phải đònh hướng được từ n g hoạt độ n g, cá c h thức tổ chức để giú p
học sinh tìm tòi và tự khám phá chiế m lónh kiế n thức.
Phó Hiệ u trưở n g chỉ đạ o cho giá o viê n phả i xác đònh kiế n
thức cơ bả n trọ n g tâm của từ n g tiế t dạ y , trên cơ sở đònh hướ n g
thời gian cho từng hoạt độ n g. Sử dụ n g hệ thố n g câ u hỏ i chặt
chẽ, lô g ic phù hợ p vớ i các đối tượ n g học sinh.
Kiểm tra việc soạ n bài: Hằ n g tháng tổ trưở n g kiểm tra việc
soạ n bài củ a giáo viên trong khối. Phó Hiệ u trưở n g và các
tổtrưở n g kiểm tra bà i soạ n của giá o viê n 2 tháng/ 1 lầ n . Ngoài
ra cò n có kiểm độ t xuấ t .

Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thái

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×