Tải bản đầy đủ

skkn một số KINH NGHIỆM về DẠY tập đọc lớp 2

Một số kinh nghiệm về dạy Tập đọc lớp 2

1đậ đọ
ậ đọ
độđđ
đ

ọ đ
đ
độ đọ
ậ đọ

đọ


ậ đọđ

độ

đ

ậ đọ
đ

ậ đọ đ
đđđ

ệ đ
ệ –

ậ đọ

riêng.
đạ


ề ộ

ạ độ
đđềđ
đ

đạ độ

1


Một số kinh nghiệm về dạy Tập đọc lớp 2


độ


ạ độ


đđđộ ốđ

đ

bệ

ậ đọ đ


đ


đ

đ

ọ đ

đ

đậ đọ

đ

đ

đ

đ
ọ ậọ đề

2-

:
đ

ạ đ

đạ đ


đ


ệ đạ đ


ố ộđ

đ

đ


đ
đềđề

ậ đọố độ


2


Một số kinh nghiệm về dạy Tập đọc lớp 2đ
đ đ

đọ

đọ

đọ đ ạ

ớ ớ

đọ
đ

ệ đọọ đ
đậ đọ
đ
đ


ọ đ đ

đề

đ
đ

ệ đđ


đ


đậ đọ

đđề


đđ

ố đ

ộ ố

:P
ệ ớ
ệ ớ-

ọ – ạ


-

ọ .

3


Một số kinh nghiệm về dạy Tập đọc lớp 2
đ

-
đ

-đ

đạ

1-

:

đ

đốđ


đọ

ệ đọ


ạ đọđọ


đệ đớ đ

ậ đọ

đ

độ

đđọ


đều.


-

ớ đ


ệ ớ


đ


đ


đ4


Một số kinh nghiệm về dạy Tập đọc lớp 2
ộ ố

-đ

ộ ố

đề

đềđọđ

đSL

2A

36

1

25

6

4

2B

34

0

22

7

5

2C

35

0

23

7

5

2D

24

1

17

3

3ậ đọđọ đ

đ
ạ đọ

đ
ậ đọ


ọ ậ đọ

2-

:
đ
đề ậ đọ

đđ
ậ –

đ

đ

đề

đ đ

đ


ộ ố
2.1.

đề ậ đọđ

ậ đọ
:

5


Một số kinh nghiệm về dạy Tập đọc lớp 2

ệ đọ
đđ

đ

đ

đọ
ậ đọ

đọ


đọ đ
đọ

đọ
đđộđ

đọ đ

đọ

đọ đ
đ ạ


đ

đọ
đọ
đọ đ ạ

đọ đ ạđ ạ
đọ

đ2.2.


đọđọ


đđ đ

đọậ đọ


đ

đ

ạ độ


đọ

đđ

đề
ậ đọ

đ
6


Một số kinh nghiệm về dạy Tập đọc lớp 2

ọ đđọđ

đọ


đọ

đ ạ

đọ đđọ

ạ đọ

đọ

viên
đ

đ
đ
đ

đđ
đ
đ
đ
đề

đđ


ậ đọ

đ

đđ

đề

ậ đọ

đ

đ
ậ đọ

đ

đậ đọ


đ

7


Một số kinh nghiệm về dạy Tập đọc lớp 2


-


đề

-ậ đọ
đọ

đ

đ
đ
ậ đ

đ

đ

đ
đđ


đọđọ

đ


ậ đọ

đố

đ

ộ đ ố

đ

đ
đđ2.3.

:

đ

8


Một số kinh nghiệm về dạy Tập đọc lớp 2


đố ậ

đọđ
đọ


đọ
đọ

đ

ớ đ


đ

độ
đọ
đ

đ

ộ ố
đốđ
đ


đ


ệ đọ
đ

đđ

ớ ớđọ
đề


ộ ố
đ


đ

đọ
độ


9


Một số kinh nghiệm về dạy Tập đọc lớp 2
đọ
ậ đọđọ

đ
đ
đ
đố

độđ đ

đ

đốem.

đọ đ
ậ đọệ đ
đ

đọ

đọ đ


đọ

đ


đđệ

ậ đọ
đ

+ệ – ộđ

đ ạđọ

đệ


đ
2.4.

:

đ

ạ độ

ọ ậđạ

đ
đạ độ

10


Một số kinh nghiệm về dạy Tập đọc lớp 2
ọ ậđ đạ

đđ

ọ ậ


đđ

đ
độ ọ

đ

ộ ốậ đọ


ậ đọ đ
đọ


đọ
đ

đ

ọ đọ

đọđọ


đọ
đđọố đ
đ ạđọ đ ạ đ
đốđề

ạ độ

đ

đọđ

đ


đđọ

ọ đ ạ
đọ đ ạ


đ

ậ đọ

đ

đọ

đ


đ

ậ đọđ

11


Một số kinh nghiệm về dạy Tập đọc lớp 2
đề đ

đ


đ

đ

đọ

đ


ậ đọđọ đ

đọ đđọ

đ ạ

đọ đ

-

đọđệ


ậ đ

đ
đ

đ

đ

đ

ậ đọ

đ

ạ đạ

3.
đ

đ

đ
3.1-
đ

ộ ố

:

đ

ậ đọệ đọ


ệ đ

ạ đ
ệ đọ

đ

ệ đ
đđ


đạ đ

ề đ đ12


Một số kinh nghiệm về dạy Tập đọc lớp 2
ạ độ2-đạ:
đọ

a)

ố ọ

đ

đọ

đ ạ

đđọ ố độ

đọậ đọ
đọ

b)


đọ

đọ

đọ

ạ đọ

đ


đ

đọ


-

đ
c)

đ

đ

ộ ố

đọ ậ

ề đ

đ

ạ độ


SL2A

36

6

28

3

0

2B

34

3

24

5

2

2C

35

4

24

5

2

2D

24

3

17

3

1ậ đọ


đ

13


Một số kinh nghiệm về dạy Tập đọc lớp 2


ậ đọ

đọđạ

ậ đọđ đ

đ


đđềđ
đố

ậ đọ đđđ

ọ –đđọ

đđ
độ
đđ


đ


ọ đề


ệ đ

ậ đọđ

đọ

đọ
đ


ề đề
ạ đ

đ


độ
14


Một số kinh nghiệm về dạy Tập đọc lớp 2
ậ đọ


đố
đ

ạ đốđọ

đạ


đ

đọ

đ

ề ố độ

đđ2ộ


ệ đ

đề

chđđ
đ

đ

ạ đọ

ậ đọ

đ đ
đ

đ
20/3/2007

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×