Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG PHáP GIảI các bài tập HOáN VI GEN

sở GD - Đt Hà nam
Tr-ờng THPT c Duy tiên

I.

T

S
12

,
D
,

V
H

T

:


PHƯƠNG PHáP GIảI CáC BàI TậP HOáN VI GEN
GV: Phan viết Hạnh
1


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

Ii. C¥ Së KHOA HäC
-T


ế

phân I


,

NST é

x
ù

ng


-Tf

ồ ,ếc gen trên

NST
- Các gen trên NST có xu h ớủ ế

50% f  50% )Nên
-T

ế
NST:x

GV: Phan viÕt H¹nh
2


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn
-Công

í

ố HVG f)

(f = ố

ử HV / ổ

x

100%
(f = ố

HVG / ổ

x 100%
(f) = 2 x %

ử HV

B
I. c¸c d¹ng bµi tËp th-êng gÆp
ạng I:
kiện bài cho:
-C

KH ủ P

GV: Phan viÕt H¹nh
3
së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

í

-Tỉế

Yêu cầu:
ế

-BCách giải chung :
Bước 1.
x

-B

í,

ố ự

í

ở ý

*Cế:


-Dự

í ,

í

ủ G M

x

í


-Nế ở
í
tuân theo

ế

x

4
í

Bước 2.

GV: Phan viÕt H¹nh
4


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

X(f) ừ

KG ủ Pgen
*C

ở ý

ế :Dù

íxHVG ( f )
Từ ỉ

í

ộ íế

th
 ỉ

ộ í

%

mangế

:T

x KG ủ


Bước 3:
LBài tập vận dụng:
1.Trường hợp HVG xảy ra một bên bố hoặc mẹ
í dụ 1:
Khi cho giaoữ hai,
2


x

1

sau:

GV: Phan viÕt H¹nh
5

,

c
1


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

,

70% X
20% Đ ,
5% X

,

5% Đ ,
1B

ếừ P ế2

ỉx

Bài giải:
Bước1.
-Biện luận:
+P

í+Tí
3: 1

:M
ùC

í70% + 5% : M

Đ

 M

X

í
=> P:

:C
ù

KH ủ ừ

X

ĐL
Đ

+Tí
3: 1(

í

M
x aa

1:

í

=> P: BB x

 C

M
1:Aa x Aa (1)

70% + 5% : C

ĐL

20% + 5% <=> ỉ

20% + 5% <=> ỉ
D

Bb x Bb (2)

GV: Phan viÕt H¹nh
6

B:


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

2  P (AA,BB) x (aa,bb)

+ Từ 1
*P

í

X

KH ủ

x D :N

T
X

í

,B

1x

,B

í

:

= 3: 1 x 3: 1 = 9:3:3:1

:
,D :X

,N

9:3:3:1 

:Đ ,

= 70%: 5%: 5%: 20% 

:Đ ,

í

Bước2:
F1 Đ , N

(

ab
) = 20% = 40% ab x 50% ab
ab

 Giao ử AB = ab = 40%  Ab = aB = 10% 25%
KG ủ

+R ồAB
x
ab

1ử AB = ab =50%  KGgen

hoán

)

Bước3: V ế

Pt/c : X,

x Đ ,N

GV: Phan viÕt H¹nh
7

ử HVG

ố f = 20%

1

AB
ab

ế


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

AB
AB

Gp :

AB

F1

ab
ab

x
ab

100% AB

X

,

ab

F1
AB

ab
GF1

AB = ab = 40 %

x

F1

x

AB

ab
AB = ab = 50%

Ab = aB = 10 %

F2

,

70% X

20% Đ ,
5% X

,

GV: Phan viÕt H¹nh
8


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

5% Đ ,
2.Trường hợp HVG xảy ra hai bên bố và mẹ
í dụ 2:
C


50,16%

ù

F1F2
í ,

ỏ,


í
: 24,84%

ế:
í ,

: 24,84%

ếỏ,

: 0,16%

B

í ,1

ế

2

í
Bài giải:
Bước1:
-Biện luận:
+F2 x

í

V
í

 F1

ỏ,
í ,GV: Phan viÕt H¹nh
9
së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

Qui ớ :

í

;B

;

 F1 ( Aa,Bb) x F1 (Aa,Bb)
+Tỉ

í

3:1 Đ

ế2:

50,16% : 28,84% : 28,84% : 0,16%  9 : 3:di

Bước 2:
ỏ,

F2

(

x

ab
) = 0,16% = 4% ab x 4% ab  H
ab

1

AB = ab = 4%  25%

ử HVG

Ab = aB = 46% 25% KG ủ

ố HVG f) = 2 x 4% = 8%
Bước3:
L

F1 ( H


í ,

x

F1 ( H

GV: Phan viÕt H¹nh
10

í ,

1Ab

aB


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

Ab

aB
GF1

Ab = aB = 46 %

AB = ab = 4 %

F2

50,16%

í ,

24,84%

ỏ,

x

Ab

aB
Ab = aB = 46 %

AB = ab = 4 %

; 24,84%
; 0,16%

í ,
ỏ,

ạng :
ự kiện bài cho:
- KH ủ P
P

ế

ớ KG ủ

1

1

GV: Phan viÕt H¹nh
11

ế

ớ KH ủ


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

-Tỉ

%1

KH ở

í

,

ế

2

nh

,

ộ íộ í

,B-)

-,
Yêu cầu:
ế

-BừP ế

2

Cách giải chung:
Bước 1.
x

-B


í

ộ,

x

í

b ớ 1 ủ

I)

Bước 2.
ố HVG KG ủ

-X
*C
số

ở ý

1

KG ủ P

ế :Dùng phương pháp lập phương trình để xác định tần

(f)

GV: Phan viÕt H¹nh
12


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

Gử ủ

1

AB = ab = x
Ab = aB = y
x + y = 0,5(1)
+ DựKH

1 í

ộ,1 í

-bb; aaB-) =

ng trình y2 + 2xy = m % 2 ồ

m%
& 2ùng trình(1)

ố HVG

ủ P

1

Bước3.


-L

1.Trường hợp 1:

:

cho biết KH của P và đ biết trước KG

của F1
í dụ1
K


. F1

,
,ngô

. Cho các cây F1 ự

GV: Phan viÕt H¹nh
13

,
ụ ph


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

18400 cây bao ồ

2

,

Bế ằ

B

ế4

,

í

ừP ế

44162

Bài giải:
Bước1.


-P

í

ù

ĐL ồ

1

;
1(Aa,

,

-Tỉ

18,75%(

-

B2

=

3
1
)  25%( ) 
16
4

ử ủ


4416
x 100% = 24%(0,24) 
18600í

Ab aB
Ab
x
 KG(F1)
Ab aB
aB

Bước 2


,

Bb)

 KG(p)

G

í

Men del )  í

íhoàn toàn1

GV: Phan viÕt H¹nh
14


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

AB = ab = x
Ab = aB = y
Ta có y2 + 2xy = 0,24 (1)
x+y=
G

1
(2)
2

ng trình (1) & (2) ta có x= 0,1 ; y = 0,4

0,2
=> Gế = 80%

Bước3.
S

ế

2

Pt/c : C ,
Ab
Ab

Gp :

Ab

x T

,

x

aB
aB

aB

GV: Phan viÕt H¹nh
15

ố HVG f ) =


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

F1

100% Ab

C ,

aB

(C ,

F1
Ab

x
x

aB
GF1

F2

F1

C ,

Ab

aB

Ab = aB = 40 %

Ab = aB = 40 %

AB = ab = 10 %

AB = ab = 10 %

51%
24%

,
,

; 24%

,

; 1%

,

;

2.Trường hợp2: ề chưa cho biết KH của P và chưa biết được KG
của F1

GV: Phan viÕt H¹nh
16


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

í dụ2:
Đt

1


,

B

ế

íừP ế

ế

,

íế

12,75%

4

F2

2

ộ í

Bài giải:
Bước1:


-P
,


í

í
,

+qui ớ

ng p

ù
í:
í:

í


,B

+F1
-Tỉ

í:
B:

1

í2

GV: Phan viÕt H¹nh
17

Mí

 cao,

í
së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

,

í

-;bb) = 12,75% ố ự

3
1
 
16 4

í

Bước2:
-Gử ủ

1

AB = ab = x
Ab = aB = y
Ta có
y2 + 2xy = 0,1275(1)
x + y =

1
(2)
2

ng trình (1) & (2) ta có
+x = 0,35  0,25+y = 0,15  0,25+S

1AB
ab

ế ;

ố HVG f) = 0,15 x 2 = 0,3 => G

ế = 70%

GV: Phan viÕt H¹nh
18
së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

+K

ủ P

AB
ab
x
AB
ab

-Bước 3:
Sừ P ế

2

Pt/c : cây c ,

íAB
AB

Gp :

x cây t

íab
ab

x

AB

F1

,

ab

100% Ab

C ,

í)

F1 ( Cao,

íaB

( Cao,

í) F1

AB

x

ab

x
AB

ab

GV: Phan viÕt H¹nh
19

)


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

GF1

AB = ab = 35 %

AB = ab = 35 %

Ab = aB = 15 %

Ab = aB = 15 %

62.25% cao,

í

ớ ; 12 75%

12 75%

í

ớ ; 12 25%

F2

,

,

í
,

ộ ;
íạng II :
kiện bài cho:
-C

í

ộ,

-Số ế
-Các gia

ử,


ố ế


Yêu cầu:
-X

ế

Cách giải chung:

GV: Phan viÕt H¹nh
20

x


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªnBước1:X
*C

ở ý

ế:

-1 ế

ử ự

4

ử ự


-Nế 1 ế

ử x

HVG ở

ử:

-T

ế =

ố HVG

ử HVG=1/2
= ố


Bước2:X

ử HV/ ổ

KH ở

ế-Dự


-Lí

x 100%

:
x

 ỉKG ủ P

KH ở

ế

Bài tập vận dụng:
í dụ:
C

1í NST

ớ ự


GV: Phan viÕt H¹nh
21

G1000 ế


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn,

x

C
ế

ù

1

é

%
í100 ế

ế

í

Bế ằ

ỏ,Bài giải:
1X

ốH

:

- Số

ừ 1000 ế

: 4 1000 =

4000
- Nế 1 ế

x


+
V
ế =:


ừ 100 ế

=

1
2

x
:

ử ớ

4.100
= 200
2

GV: Phan viÕt H¹nh
22x


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

V:

2Xí

x

-B
+Qui ớ

=

KH ở

KG ủ
:

200
x 100% = 5%
4000
2)

:

1

í

:

B::
ù

+F1


ế

NST

ng ồ

 KG F1

AB
ab

Ab
.
aB

+ Nế

1

có KG

Lai phân tích F1:
G1

AB
ab
AB
ab

x

AB= ab = 47,5%

ab
ab

100% ab

Ab = aB =2,5%
Tỉ

KG ở

2

47,5%

AB
ab
Ab
aB
: 47,5% : 2,5% : 2,5%
ab
ab
ab
ab

GV: Phan viÕt H¹nh
23


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

Tỉ

KH

2

47,5%

í ,

: 47,5%

: 2,5%
+Nế

1

ỏ,í ,

:

Ab
aB

ab
ab

x

Ab = aB= 47,5%

1

: 2,5%

Ab
.
aB

có KG

Lai phân tích F1:
G

ỏ,

100% ab

AB = ab= 2,5%
Tỉ

KG ở

Tỉ

KH

2,5%

2

2,5%

AB
ab
Ab
aB
: 2,5%
: 47,5%
: 47,5%
ab
ab
ab
ab

2

í ,
: 47,5%

: 2,5%
ỏ,

ỏ,

: 47,5%

tròn:

K1 Kết quả thực tiển:

GV: Phan viÕt H¹nh
24

í ,


së GD - §t Hµ nam
Tr-êng THPT c Duy tiªn

-Q

, ũếỏ,ế


+Số
ế:


ố HS ỏế
ế

ng

ế
2 Bài học kinh nghiệm:
-T

ế

x
GV: Phan viÕt H¹nh
25


ế


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×