Tải bản đầy đủ

Kĩ năng rèn đọc trong phân môn tập đọc lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm

Kỹ năng rèn đọc trong phân môn Tập đọc lớp 1

PHẦN I: MỞ ĐẦU

I. Đặt vấn đề
1. Lý do chọn đề tài
Nhƣ chúng ta đã biết, từ xƣa đến nay giáo dục là một vấn đề rất quan
trọng trong xã hội hiện nay, một xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặc
biệt là thời kỳ hội nhập với thế giới. Nó đòi hỏi con ngƣời toàn diện có tri thức,
đạo đức. Muốn có một thế hệ con ngƣời nhƣ vậy thì ngay bậc Tiểu học của giáo
dục phải quan tâm chú trọng giáo dục con ngƣời phát triển đúng đắn và lâu dài
về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản góp phần hình
thành nhân cách con ngƣời Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bƣớc đầu xây dựng tƣ
cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học Trung học cơ
sở. Chính vì vậy bậc Tiểu học đƣợc coi là bậc học nền tảng của hệ thống giáo
dục quốc dân, mà lớp 1 là viên gạch đầu tiên để có một nền móng vững chắc
đó. Để có lớp ngƣời nhƣ vậy là nhờ một phần lớn do sự giáo dục ở trƣờng Tiểu
học. Nó đòi hỏi đội ngũ ngƣời thầy phải có đủ trình độ hiểu biết, có lòng say mê
với nghề nghiệp. Từ đó mới giúp các em hình thành những cơ sở ban đầu về

nhân cách cũng nhƣ ngôn ngữ giao tiếp, kiến thức cơ bản để sau này vững bƣớc
lên các lớp trên. Nhận thấy trách nhiệm lớn lao đó mà các cấp quản lý giáo dục
và các nhà trƣờng đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, thực hiện nhằm nâng cao chất
lƣợng lớp 1 trên toàn quốc. Bƣớc đầu đã thu đƣợc kết quả tốt ở một số nơi nhất
là các trƣờng tiên tiến, các trƣờng xuất sắc và trƣờng có công tác quản lý tốt.
Cụ thể là nhiều Lớp 1 lên lớp thực chất 100%, làm cho tỷ lệ chất lƣợng
thực chất ở các lớp sau cũng ngày càng cao. Tuy vậy nói đến lớp 1 , cũng còn
có nhiều vấn đề cần giải quyết, có thể nói chất lƣợng lớp 1 là “ Điểm nóng”.
Một số nơi lớp 1 chƣa đƣợc xem là lớp quan trọng nhất của bậc Tiểu học. Chính
vì thế nên các môn học của lớp 1 thƣờng đƣợc xem nhẹ.
Khi học lớp 1các em phải đọc thông viết thạo biết đọc bằng giọng đọc của

Phạm Thị Linh – Trường tiểu học Thống Nhất – TP Thái Nguyên

28


Sáng kiến kinh nghiệm

Kỹ năng rèn đọc trong phân môn Tập đọc lớp 1

mình một cách tự nhiên, thái độ vui buồn, dí dỏm, trang nghiêm… Từ đó học
sinh biết bộc lộ tình cảm thái độ của mình một cách đúng mực trong mọi hoàn
cảnh khác nhau.
Là giáo viên trực tiếp giảng dạy tôi xét thấy việc rèn đọc cho học sinh là
rất quan trọng. Việc dạy đọc cho học sinh đã có từ lâu và cũng có rất nhiều tài
liệu đề cập đến. Song trong đề tài này tôi vẫn nói tới vì tôi xét thấy trong thực tế
học sinh lớp tôi nói riêng, học sinh trƣờng tôi nói chung đọc ngọng và còn sai
nhiều. Xuất phát từ thực tiễn đó tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Kĩ năng rèn
đọc trong phân môn Tập đọc Lớp 1”.

2. Cơ sở lí luận :
Trên cơ sở nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc nghiên khoa học giáo
dục và nhiệm vụ của ngƣời giáo viên giảng dạy Lớp 1. Tôi muốn tìm tòi, tự phát
hiện để rút ra những kinh nhiệm, giảng dạy về cách rèn nghe, đọc, cho học sinh
sao cho đạt hiệu qủa cao nhất .
Thành ngữ có câu “Lời nói ngàn vàng”
Việc rèn đọc đúng, đọc hay, đọc diễn cảm cho học sinh Tiểu học nói
chung mà đặc biệt cho học sinh Lớp 1 nói riêng là điều hết sức quan trọng và
cần thiết .Vì rèn cho học sinh không những nhằm nâng cao chất lƣợng môn

Tiếng Việt, mà nó còn quan trọng cho các môn học khác. Góp phần rèn luyện
một trong những kĩ năng hàng đầu của môn tiếng Việt trong nhà trƣờng, đó là
kĩ năng nghe, đọc. Học sinh có nghe đúng thì mới đọc đúng, đọc rõ ràng, đọc lƣu loát có nhƣ vậy sau này học sinh mới viết tốt đƣợc. Nhờ vậy kết quả học tập
sẽ tốt hơn, cao hơn. Ngƣợc lại học sinh đọc sai, đọc chậm sẽ ảnh hƣởng ngay
đến việc hiểu sai, viết sai, kiến thức sẽ sai lệch và sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến kết
quả học tập của các em. Mặt khác, do đặc điểm tâm lí của học sinh Tiểu học. Do
đặc điểm của địa phƣơng nói riêng còn rất ngọng các phụ âm l /n, r/ d /gi, ch /tr,
s/x và các cặp từ khác. Các em đọc tốt còn giúp các em nghe để viết chính tả.
Việc rèn đọc cho học sinh có thói quen nghe

Phạm Thị Linh – Trường tiểu học Thống Nhất – TP Thái Nguyên

28


Sáng kiến kinh nghiệm

Kỹ năng rèn đọc trong phân môn Tập đọc lớp 1

đúng, để phát âm đúng, đọc đúng là việc làm đòi hỏi tính kiên trì và sự liên kết
chặt chẽ với các môn: Toán, Đạo đức, Hát nhạc, TNXH…Nhƣng có liên quan
và mật thiết hơn cả đó là các phân môn trong Tiếng Việt nhƣ Học vần , Tập đọc.
Việc rèn cho học sinh có thói quen nghe, đọc đúng góp phần rất lớn đối
với việc thực hiện phong trào dạy tiếng Việt trong trƣờng Tiểu học. Từ đó giúp
cho học sinh phải đọc đúng, đọc hay, học sinh có đọc đúng mới dẫn đến học
sinh viết đúng, hiểu đƣợc nghĩa của từ, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Giúp học sinh nghe đúng, phát âm đúng, đọc hay cho học sinh Tiểu học là
nhiệm vụ quan trọng của mỗi ngƣời giáo viên trong việc rèn cho học sinh kĩ
năng nghe, đọc viết đúng. Bên cạnh đó còn giúp cho học sinh hiểu nghĩa của các
từ và tự phân biệt đƣợc cặp từ có phụ âm đầu dễ lẫn nhƣ n/l, r/d/gi, s/x, ch/ tr .
Từ kĩ năng phân biệt nghe, đọc đúng các phụ âm dễ lẫn đó dựa trên các
hoạt động, các biểu tƣợng trên vốn sống của trẻ hay nói một cách đúng hơn là
giúp học sinh Tiểu học hiểu đƣợc cái trìu tƣợng, dựa trên cái cụ thể mà vốn từ
vựng ít ỏi .
Để rèn cho học sinh có kĩ năng nghe, đọc, nói đúng đòi hỏi ngƣời giáo
viên phải nắm đƣợc các kĩ năng phát âm, nói viết và vốn từ vựng của giáo viên
phải đƣợc trau chuốt giàu hình ảnh và phải tuyện đối chính xác .

3. Cơ sở thực tiễn:
- Năm học 2009 -2010, tôi đƣợc nhà trƣờng phân công chủ nhiệm lớp 1A
- Tổng số học sinh có : 34 em.
Trong đó: nữ : 14em, nam: 20 em
Qua kinh nhiệm rèn đọc cho học sinh Lớp 1 trong nhiều năm học qua và
qua
nghiên cứu các bài dạy trực tiếp của mình trong môn tiếng Việt cụ thể là trong
phân môn Tập đọc. Bản thân tôi luôn nghiên cứu về vị trí, nội dung của môn
Tập đọc lớp 1. nghiên cứu các tài liệu nhƣ thông tin giáo dục Tiểu học, các loại
tập san, tài liệu có liên quan đến vấn đề này để từ đó tìm ra những phƣơng pháp
hay, những cách dạy tốt để giúp các em học tốt môn học này.
Phạm Thị Linh – Trường tiểu học Thống Nhất – TP Thái Nguyên

28


Sáng kiến kinh nghiệm

Kỹ năng rèn đọc trong phân môn Tập đọc lớp 1

Bên cạnh đó tôi thƣờng xuyên thăm lớp dự giờ học hỏi những đồng
nghiệp có chuyên môn vững, nghiên cứu kỹ bài dạy. Chuẩn bị đồ dùng trực
quan lựa chọn các phƣơng pháp thích hợp để bài giảng dạy thêm sinh động.
Do đặc điểm của địa phƣơng nhƣ tôi đã nói ở trên và các em học sinh
chƣa thực sự hiếu học. Là ngƣời giáo viên trực tiếp giảng dạy tôi tích cực sửa
chữa, góp ý cho đồng nghiệp giảng dạy cho học sinh đọc đúng và chuẩn. Vì học
sinh đọc không đúng và không chuẩn dẫn đến ngƣời nghe sẽ hiểu sai về nội
dung văn bản và hiểu sang ý khác.
Chính vì vậy, việc rèn đọc cho học sinh đọc đúng là rất quan trọng, nó
gớp phần vào việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, cho nên tôi đã chọn đề
tài này để nghiên cứu.

II. Mục đích nghiên cứu
Theo Lê Nin thì “ Ngôn ngữ là phƣơng tiện giao tiếp quan trọng nhất của
loài ngƣời”, luận điểm này không chỉ đơn thuần khẳng định ngôn ngữ là phƣơng
tiện giao tiếp quan trọng nhất mà còn là phƣơng tiện giao tiếp đặc tƣrng của loài
ngƣời, không có ngôn ngữ thì xã hội không thể tồn tại. Mục đích nghiên cứu
trong nhà trƣờng phải là học sinh có thể sử dụng ngôn ngữ làm phƣơng tiện sắc
bén để giao tiếp.Vì vậy phát triển lời nói là nhiệm vụ quan trọng nhất của dạy
học tiếng Việt trong Nhà trƣờng, tất cả các giờ Tập đọc phải đi theo khuynh hƣớng này.
Mục đích nghiên cứu phƣơng pháp dạy học Tập đọc là tìm kiếm những
kiến thức mới đáng tin cậy.
Về bản chất dạy học môn Tập đọc làm rõ quy luật khách quan, những
mối quan hệ giữa động lực của nó để điều khiển quá trình này một cách có ý thức, cụ thể là thiết kế và ứng dụng những phƣơng pháp, những hình thức và phƣơng tiện dạy học có hiệu quả, tạo điều kiện cho sự phát triển nhận thức và kỹ
năng bền vững.
Mục đích của đề tài này nhằm góp phần hỗ trợ cho việc dạy học về việc
rèn đọc cho học sinh Lớp 1.
III. Nhiệm vụ nghiên cứu
Phạm Thị Linh – Trường tiểu học Thống Nhất – TP Thái Nguyên

28


Sáng kiến kinh nghiệm

Kỹ năng rèn đọc trong phân môn Tập đọc lớp 1

Giúp học sinh có thói quen và ý thức đọc đúng ở tất cả các phân môn
cũng nhƣ nói đúng khi giao tiếp.
Nâng cao chất lƣợng toàn diện
Giúp học sinh luôn ý thức giữ gìn và phát huy vốn trong sáng của tiếng
Việt.
IV. Đối tƣợng nghiên cứu
Giáo viên và học sinh Trƣờng tiểu học Thống Nhất – TP Thái Nguyên
V. Thời gian địa điểm nghiên cứu :
Tháng 9 năm 2008 đăng ký tên sáng kiến kinh nghiệm.
Tháng 10 năm 2008 xây dựng đề cƣơng.
Tháng 1/2010 - tháng 3/2010 nghiên cứu.
Tháng 4 năm 2009 Viết tay và vi tính.
Đầu tháng 5 năm 2010 nộp sáng kiến kinh nghiệm

PHẦN II: NỘI DUNG
Chƣơng 1 - Tổng quan
I. Những vấn đề có liên quan đến đề tài:
Phạm Thị Linh – Trường tiểu học Thống Nhất – TP Thái Nguyên

28


Sáng kiến kinh nghiệm

Kỹ năng rèn đọc trong phân môn Tập đọc lớp 1

Cở sở khoa học và tâm lí của trẻ: Học sinh Tiểu học ở độ tuổi 6 - 12tuổi
là giai đoạn phát triển của trẻ có những đặc điểm riêng đó là tri giác của các em
còn mang tính trực quan cụ thể, vì kinh nghiêm sống của trẻ còn hạn chế. Vì thế
trẻ còn thƣờng lẫn khi phát âm, tiếng từ na ná giống nhau, không phân biệt đƣợc
thế nào đúng, thế nào sai. Ở lứa tuổi này các em chủ yếu là học và chơi, đây là
giai đoạn hai hoạt động chủ đạo đan xen vào nhau. Trẻ em mang đậm tính hồn
nhiên, thơ ngây trong sáng. Các em rất dễ tin và nghe lời thầy cô, tin vào khả
năng học tập chính của bản thân, các em tin vào những điều mà nhà trƣờng, gia
đình và xã hội đã dạy dỗ các em nên ngƣời. Cũng ở lứa tuổi này, tâm lí của các
em rất thích đƣợc khen, đƣợc khích lệ động viên hơn là chê, cho nên khi các em
đã đọc đƣợc tốt, đạt điểm cao đƣợc thầy cô khen, bạn bè quí mến thì các em có
sự hƣng phấn, tự tin lên rất nhiều. Vì vậy, ngƣời giáo viên Tiểu học chúng ta
phải nắm chắc đƣợc đặc điểm tâm lí này của trẻ .
Do vậy khi nghiên cứu đề tài này, tôi dùng phƣơng pháp rèn đọc ở phần
Tập đọc Lớp 1 là rất phù hợp với đặc điểm tâm lí của trẻ, góp phần nâng cao
chất lƣợng giáo dục toàn diện cho học sinh Tiểu học.

II. Điều tra thực trạng việc dạy và học môn Tập đọc ở địa phƣơng:
* Giáo viên: Tôi đã tiến hành điều tra ở trƣờng tiểu học Thống Nhất,
phƣơng thức điều tra giáo viên bằng phiếu thăm dò, đánh dấu x vào ô trống theo
đồng chí là đúng, là thƣờng thực hiện dạy Tập đọc hoặc nêu những hình thức mà
giáo viên thƣờng làm.
Câu 1: Đồng chí cho biết trong một giờ Tập đọc ở Lớp 1 đồng chí đã rèn
đọc cho học sinh nhƣ thế nào? Hãy kể cụ thể ?
Câu 2: Trong 1 giờ Tập đọc đồng chí đã chú ý đến những đối tƣợng học
sinh nào ?
- Học sinh khá, giỏi, học sinh trung bình.
- Học sinh yếu kém.
- Cả ba đối tƣợng trên
Phạm Thị Linh – Trường tiểu học Thống Nhất – TP Thái Nguyên

28


Sáng kiến kinh nghiệm

Kỹ năng rèn đọc trong phân môn Tập đọc lớp 1

Câu 3: Trong số những hình thức dạy học sau đây đồng chí thƣờng lựa
chọn những hình thức nào ? Hãy chọn ý mà đồng chí cho là đúng:
Dạy học cá nhân
Dạy học theo nhóm
Dạy học cả lớp
Cả 3 hình thức trên
Câu 4: Đồng chí hãy kể tên những phƣơng pháp đồng chí đã vận dụng để
dạy một giờ Tập đọc cho học sinh Lớp 1.
a.Ưu điểm:
Thực tế cho thấy việc dạy học ở Trƣờng tiểu học Thống Nhất, giáo viên
đã tìm hiểu kỹ bài dạy và truyền đạt đầy đủ kiến thức cơ bản theo yêu cầu sách
giáo khoa và với việc phát huy tính tích cực của học sinh kết hợp nhiều phƣơng
pháp dạy học, giảng giải, trực quan, vấn đáp, gợi mở để dẫn dắt học sinh tìm ra
kiến thức. Giáo viên có sự chuẩn bị đồ dùng trực quan tốt.
Ví dụ: khi dạy bài “ Hoa Ngọc Lan” giáo viên đã chuẩn bị tranh ảnh về
Hoa ngọc lan, Hoa hồng, Hoa đồng tiền, Hoa cúc...
Một số giáo viên đã tạo điều kiện tốt cho học sinh làm quen với phƣơng
thức dạy theo hƣớng đổi mới.
- HS trả lời các câu hỏi: ( Nụ hoa lan màu gì ? )….Hƣơng hoa lan thơm
nhƣ thế nào ?
- HS hiểu đƣợc Hoa ngọc lan vừa đẹp vừa thơm nên rất có ích cho cuộc
sống con ngƣời .Những cây hoa nhƣ vậy cần đƣợc chúng ta giữ gìn bảo vệ môi
trƣờng xanh - sạch - đẹp.
b. Một số tồn tại:
Khi dạy một tiết Tập đọc giáo viên chƣa thực sự chú ý rèn đọc cho học
sinh, sửa sai cho học sinh chƣa triệt để, còn hời hợt. Một số ít giáo viên chƣa
chú ý tới việc luyện cách đọc một câu văn dài, do đó học sinh đọc còn gặp nhiều
khó khăn.
Một số tiết dạy cô sử dụng hình thức trực quan nhƣng còn sơ sài, tranh
còn kém vy từ đầu năm học. Ngoài ra
giáo viên phải là tấm gƣơng mẫu mực trong đọc đúng, nói đúng. Phải rèn bằng
đƣợc bản thân mình trong lời ăn tiếng nói nhất là trƣớc học sinh.
- Khuyến khích học sinh luyện tập trong nhóm, tổ để thi tại lớp. Chọn lọc
học sinh xuất sắc để làm tấm gƣơng tôt cho các bạn học tập.
- Học sinh phải tự giác và hiểu đúng về tác dụng của đọc đúng và biết
thực hiện trong mọi giờ học cũng nhƣ khi giao tiếp.
Theo tôi, luyện đọc đúng phải rèn cho học sinh thể hiện chính xác các âm
tiếng Việt. Có ý thức phân biệt để không đọc sai, các phụ âm đầu, các vần dễ
lẫn.
Phạm Thị Linh – Trường tiểu học Thống Nhất – TP Thái Nguyên

28


Sáng kiến kinh nghiệm

Ví dụ: s -> x,

Kỹ năng rèn đọc trong phân môn Tập đọc lớp 1

n -> l, con cừu -> con cìu

mua

rƣợu->

mua

riệu…
8. Tổ chức phong trào đọc sách báo cho học sinh
Ngoài việc luyện cho học sinh đọc các từ khó, tiếng khó trong giờ Tập
đọc giáo viên cần tổ chức cho các em đọc truyện thiếu nhi, báo nhi đồng...
Phong trào này giúp học sinh rất nhiều trong việc rèn đọc đúng, nói đúng tiếng
Việt. Qua đó các em đƣợc làm quen với nhiều từ ngữ, có thêm sự hiểu biết về
cấu tạo hệ thống sự liên kết giữa các thành phần trong câu để từ đó rèn cho mình
thói quen đọc đúng, nói đúng tiếng Việt ngày một tốt hơn.
Lời ăn tiếng nói cũng là một góc con ngƣời, chúng ta phải luôn rèn rũa để
“cái góc ấy” luôn đúng, luôn đẹp.
Trên đây là những kinh nghiệm thuần tuý mà bản thân tôi đã đúc rút đƣợc
sau khi dạy và dự giờ các đồng nghiệp và đã áp dụng trong năm học 2009 –2010
nhằm góp phần chung vào đổi mới phƣơng pháp dạy học đem lại hiệu quả
cao hơn trong giờ dạy Tập đọc Lớp 1.

CHƢƠNG 3:
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
I. Phƣơng pháp nghiên cứu
1. Phương pháp trực quan
Là phƣơng pháp đòi hỏi học sinh phải đƣợc quan sát vật thật, tranh ảnh,
mô hình.
Tác dụng: phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong bƣớc giới thiệu bài, bƣớc
giải nghĩa từ giúp các em tiếp thu kiến thức nhanh hơn. Giáo viên tiết kiệm lời
giảng mà giờ dạy vẫn sinh động.
2. Phương pháp đàm thoại
Phƣơng pháp này đƣợc tiến hành trên cơ sở các câu hỏi của thầy và sự trả
lời của trò. Của trò với trò để cùng tìm ra tri thức mới.

Phạm Thị Linh – Trường tiểu học Thống Nhất – TP Thái Nguyên

28


Sáng kiến kinh nghiệm

Kỹ năng rèn đọc trong phân môn Tập đọc lớp 1

Tác dụng: Giúp học sinh tham gia vào tìm hiểu bài mới một cách tự giác,
tích cực chủ động.
Nhờ đó các em dễ thuộc bài, hào hứng học tập , lớp học sinh động. Giáo
viên nắm chắc đƣợc đối tƣợng học sinh. Từ đó phân loại học sinh để có phƣơng
pháp điều chỉnh phù hợp.
.3. Phương pháp luyện tập thực hành
Là phƣơng pháp đa kiến thức từ đơn giản đến phức tạp dƣới sự chỉ đạo
của giáo viên. Học sinh vận dụng trí thức đã học rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo và
cung cấp kiến thức.
Tác dụng: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức vừa học, góp phần hình thành
kỹ năng đọc và viết cho học sinh khi đọc không mắc lỗi và đọc trơn một cách
thành thạo.
4. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
Là phƣơng pháp nghiên cứu bám sát thực tiễn và dạy học Tập đọc.
5. Phương pháp thực nghiệm.
Là phƣơng pháp nghiên cứu phổ biến nhất hiện nay trong phƣơng pháp
dạy học môn Tiếng Việt. Đặc trƣng của phƣơng pháp này là quá trình dạy học sẽ
diễn ra dƣới sự điều khiển của ngƣời nghiên cứu.
II. Kết quả nghiên cứu
Dạy thực nghiệm ở 2 lớp 1A – 1B bài “ Bàn tay mẹ ”
Kết quả thu đƣợc nhƣ sau:
Lớp

Sĩ số

Đọc chuẩn

Đọc đúng

1A

34

18

12

1B

35

15

10

Đọc không đúng

2

6

Đọc ngọng

2

4

- Lớp 1A là lớp thực nghiệm.
Phạm Thị Linh – Trường tiểu học Thống Nhất – TP Thái Nguyên

28


Sáng kiến kinh nghiệm

Kỹ năng rèn đọc trong phân môn Tập đọc lớp 1

- Lớp 1B là lớp đối chứng
So sánh đối chứng giữa kết quả thu đƣợc ở 2 lớp 1A và 1B thì chất lƣợng
của lớp thực nghiệm cao hơn. Tỉ lệ học sinh đọc đúng, đọc chuẩn nhiều hơn.
Với kết quả trên tuy nhiên phần nào còn hạn chế, song so với yêu cầu
thực tế thì kết quả đáng mừng đối với lớp tôi. Đặc biệt trong giờ Tập đọc học
sinh không những không còn sợ sệt, nhút nhát mà các em còn biểu hiện đƣợc sự
tự tin vào bản
thân, các em cảm thấy thích mỗi khi đƣợc tham gia vào việc rèn đọc và thi đọc
cùng các bạn một cách tự nhiên.
Để việc rèn đọc đạt đƣợc kết quả cao, thì công việc soạn giảng cũng là
điều rất quan trọng, bài soạn khoa học thể hiện đƣợc đầy đủ nội dung công việc
của
thầy và trò, hệ thống các câu hỏi phải linh hoạt, khoa học phù hợp đối tƣợng học
sinh của mình và phải thật dễ hiểu.
Dƣới đây tôi xin trình bày một tiết dạy mà tôi thấy tâm đắc và đạt hiệu
quả cao nhất: .
Môn: Tập đọc

Mời vào
A. Mục tiêu
1. Đọc: - Học sinh đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: kiễng chân, sửa
soạn, buồm thuyền, nai, gạc.
- Nghỉ hơi đúng theo dòng thơ.
2. Ôn các vần : ong, oong
Tìm đƣợc tiếng trong bài, ngoài bài có vần ong, oong
3. Hiểu các từ ngữ : kiễng chân, buồm thuyền
Hiểu nội dung bài : chủ nhà hiếu khách, niềm nở đón những ngƣời bạn
đến chơi.
4. Học sinh nói về : Những con vật mà em yêu thích.
B. Chuẩn bị
Bảng phụ, bộ chữ
C. Hoạt động dạy và học
Tiết 1
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
I. Ổn định tổ chức:

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hát tập thể

Phạm Thị Linh – Trường tiểu học Thống Nhất – TP Thái Nguyên

28


Sáng kiến kinh nghiệm

Kỹ năng rèn đọc trong phân môn Tập đọc lớp 1

II. Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra 5 em học sinh
3 HS đọc bài và trả lời câu hỏi
Hƣơng sen trong bài đƣợc tả nhƣ thế nào? 2 HS viết: xanh mát, thanh khiết
- Nhận xét đánh giá và ghi điểm
III. Bài mới
1. Giới thiệu bài ( trực tiếp )
2 HS đọc đầu bài
2. Hƣớng dẫn học sinh luyện đọc
a. GV đọc mẫu lần 1
- Lắng nghe
- Hƣớng dẫn cách đọc bài
b. Luyện đọc:
* Luyện đọc tiếng, từ
Giải thích từ: Kiễng chân
Buồm thuyền

- Đọc CN, ĐT tiếng từ:
. kiễng chân
. soạn sửa

* Luyện đọc từng dòng thơ

. buồm thuyền
. nai, gạc
- Đọc nối tiếp từng dòng thơ

* Luyện đọc đoạn thơ, bài thơ

3. Ôn các vần ong. oong
? Tìm tiếng trong bài có vần: ong
? Tìm tiếng ngoài bài có vần: ong

? Tìm tiếng từ có vần: oong
coong

- Đọc nối tiếp từng đoạn thơ
- Đọc từng bàn nối tiếp
- 5 HS đọc cả bài
- Đọc đồng thanh
- Tiếng trong bài có vần ong: trong
- Thi 3 tổ cùng lên bảng viết theo
kiểu tiếp sức.
VD : song cửa, dong biển, cõng
bạn
cái võng
- cải xoong, long coong, coong
VD: - Bạn Lan nhìn qua song cửa
- Con rất thích nằm võng
- Nhà em trồng rau cải

xoong
- 1 h/s đọc toàn bài
? Nói thành câu có từ em vừa tìm đƣợc
- Nhận xét tiết học

Phạm Thị Linh – Trường tiểu học Thống Nhất – TP Thái Nguyên

28


Sáng kiến kinh nghiệm

Kỹ năng rèn đọc trong phân môn Tập đọc lớp 1

Tiết 2
4. Tìm hiểu bài và luyện nói
a. Tìm hiểu bài và luyện đọc
- GV đọc mẫu bài lần 2

- lắng nghe
- 2 h/s đọc bài

? Những ai đã đến gõ cửa ngôi nhà
- 1 h/s đọc 2 khổ thơ cuối
? Gió đƣợc mời vào để làm gì

-> thỏ, nai, gió

- Thi đọc đối đáp

- Mỗi tổ cử bạn đọc tốt, đọc đối đáp
theo bài.

- GV đánh giá
b. Luyện đọc thuộc bài (7’)
- Treo bảng phụ có nội dung bài thơ
thơ
- Xoá dần bảng
- Gọi h/s xung phong đọc thuộc bài

….cùng soạn sửa, đón trăng
lên….làm việc tốt

- Học sinh đọc nối tiếp từng câu
- Học sinh học thuộc bài
- đọc đồng thanh

- Nhận xét ghi điểm tuyên dƣơng
c. Luyện nói: (10’)
? Nêu chủ đề luyện nói hôm nay là gì
? Em thích con vật gì hãy nói về chúng
bắt

- ….. nói về con vật mà em thích
VD:
- Con rất thích con mèo vì nó hay
chuột
- Con rất thích nuôi gà
- Con thích tiếng gà gáy vào buổi

sáng
- Con thích con bò lông vàng
IV. Củng cố:
? Những ai đã đến gõ cửa ngôi nhà
- Nhận xét tiết học
V. Dặn dò
- Nhắc h/s đọc và học thuộc bài, làm BT

- Học sinh trả lời câu hỏi
- 2 h/s đọc thuộc toàn bài

- HS lắng nghe

Phạm Thị Linh – Trường tiểu học Thống Nhất – TP Thái Nguyên

28


Sáng kiến kinh nghiệm

Kỹ năng rèn đọc trong phân môn Tập đọc lớp 1

- Đọc bài và chuẩn bị bài sau

Đánh giá kết quả
* Ƣu điểm :
- 34/34 em đọc bài lƣu loát trong đó:
+ 29/34 em đọc tốt, đọc thể hiện đƣợc cả các câu đối thoại
+ 28/34 em đọc tốt các phụ âm n/l, s/x….
* Nhƣợc điểm:
- 2/34 em còn đọc sai các tiếng có phụ âm n/l
- Số h/s đọc diễn cảm còn ít
- Nên cho h/s đọc nhiều lần phân vai theo các nhân vật.
KIỂM TRA LẤY KẾT QUẢ
Sau khi tiến hành dạy thực nghiệm với giáo án trên ở lớp 1A và 1B tôi
tiến hành kiểm tra miệng ( gọi học sinh đọc cả bài ), kết quả thu đƣợc nhƣ sau:

Lớp

Số HS đọc đúng
Đọc lƣu loát %

Số HS đọc
không đúng %

1A

98%

2%

1B

96%

4%

Căn cứ vào những kết quả thu đƣợc ở trên, tôi nhận thấy việc áp dụng một
số biện pháp ở chƣơng 3 vào việc hƣớng dẫn học sinh luyện đọc đúng thực sự
nâng cao hiệu quả của giờ dạy, phát huy đƣợc tính chủ động sáng tạo và tạo
đƣợc sự hứng thú say mê học tập của học sinh.
Phạm Thị Linh – Trường tiểu học Thống Nhất – TP Thái Nguyên

28


Sáng kiến kinh nghiệm

Kỹ năng rèn đọc trong phân môn Tập đọc lớp 1

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Bài học kinh nghiệm
Để đạt đƣợc kết quả cao trong quá trình rèn đọc đúng cho học sinh Lớp 1
trong giờ Tập đọc. Ngoài việc hiểu hết về chuyên môn còn đòi hỏi ở ngƣời giáo
viên phải kiên trì vƣợt khó, tìm tòi sáng tạo và có bản lĩnh, có tinh thần trách
nhiệm cao say mê với công việc. Có lòng yêu nghề, mến trẻ thực sự và cần có kế
hoạch cụ thể chi tiết hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng trong việc rèn đọc cho
học sinh. Qua thời gian thực nghiệm, tôi rút ra một số bài học nhƣ sau:
1. Ngay từ đầu năm học giáo viên cần phân loại từng học sinh, xếp loại
vào nhóm cần lƣu ý để bồi dƣỡng, rèn luyện:
Ví dụ:
- Nhóm ngọng phụ âm đầu.
- Nhóm ngọng vần, tiếng
- Nhóm đọc yếu, luôn phải đánh vần
Để từ đó có biện pháp kèm cặp bồi dƣỡng thƣờng xuyên hơn.
2. Lập kế hoạch cho từng ngày, tuần, tháng cho việc rèn đọc đúng cho
học sinh.
3. Giáo viên và học sinh phải có quyết tâm cao trong việc đọc chuẩn, đọc
đúng, không ngọng. Phát động phong trào chống ngọng trong lớp.
4. Giáo viên phải mẫu mực trƣớc học sinh đọc nói phải chuẩn, bởi mỗi lời
nói việc làm của giáo viên đều có tác động lớn đối với học sinh. Giáo viên phải
thực sự là tấm gƣơng sáng để học sinh noi theo.
5. Giáo viên cần vận dụng các phƣơng pháp thích hợp rèn luyện cho học
sinh trong giờ Tập đọc và tất cả các giờ học khác, rèn cách nói đúng, đọc đúng,
viết đúng.
6. Khuyến khích động viên tuyên dƣơng kịp thời đối với học sinh có tiến
bộ rõ rệt trong quá trình rèn.
Phạm Thị Linh – Trường tiểu học Thống Nhất – TP Thái Nguyên

28


Sáng kiến kinh nghiệm

Kỹ năng rèn đọc trong phân môn Tập đọc lớp 1

7. Không ngừng suy nghĩ tìm tòi các biện pháp sáng tạo, linh hoạt chủ
động trong kế hoạch giảng dạy với mục tiêu nâng cao chất lƣợng nói đúng, đọc
hay góp phần nâng cao chất lƣợng ở các bộ môn khác có hiệu quả.
8. Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh cùng nhà trƣờng để tạo điều
kiện cho học sinh có đầy đủ đồ dùng học tập. Thƣờng xuyên kiểm tra khuyến
khích con em học ở nhà. Trao đổi với phụ huynh học sinh để khắc phục nhƣợc
điểm mà học sinh còn mắc phải.
9. Thực hiện tốt việc rèn đọc đúng có tác dụng
- Giúp học sinh đọc đúng để viết đúng, nói đúng và có thói quen trong các
giờ học khác.
- Nâng cao chất lƣợng toàn diện
- Việc rèn luyện và hƣớng dẫn học sinh phải tiến hành ngay từ buổi đầu
và trong suốt quá trình học tập của học sinh ở Tiểu học.
2. Ý kiến đề xuất
* Đối với giáo viên
- Giáo viên luôn tìm tòi học hỏi, tiếp thu kết quả nghiên cứu của nhà giáo
dục về phƣơng pháp dạy Tập đọc và rèn đọc đúng cho học sinh.
- Bản thân mỗi giáo viên cần rèn rũa lời ăn tiếng nói của mình cho thật
chuẩn. Để thực sự trở thành tấm gƣơng sáng ngời thầy mẫu mực cho học sinh
noi theo.
- Tăng cƣờng dự giờ thăm lớp học hỏi kinh nghiệm để nâng cao tay nghề.
* Đối với phụ huynh học sinh
- Mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập cho các em. Thƣờng xuyên quan tâm
hơn nữa về việc học tập của các em.
- Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trƣờng để cùng giáo dục.

* Đối với cấp trên
- Nên tổ chức nhiều chuyên đề về đổi mới phƣơng pháp giảng dạy môn Tập đọc
để cho giáo viên cùng học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
Phạm Thị Linh – Trường tiểu học Thống Nhất – TP Thái Nguyên

28


Sáng kiến kinh nghiệm

Kỹ năng rèn đọc trong phân môn Tập đọc lớp 1

Thƣờng xuyên tổ chức các cuộc thi giao lƣu nói, đọc, viết đúng tiếng Việt
Trên đây là một số kinh nghiệm rèn đọc đúng cho học sinh Lớp 1 trong
giờ Tập đọc mà tôi đã tiến hành. Với khả năng có hạn, thời gian nghiên cứu
chƣa nhiều và thời gian thực nghiệm đang tiến hành chắc chắn không tránh khỏi
những hạn chế song tôi mạnh dạn ghi lại để trao đổi cùng với đồng nghiệp.
Tôi rất mong đƣợc sự giúp đỡ, góp ý bổ sung của đồng nghiệp, các cấp
lãnh đạo và Hội đồng khoa học để bản sáng kiến của tôi đƣợc hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, Ngày 30 tháng 4 năm
2010
Ngƣời viết

Phạm Thị Linh

1. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM
SKKN CƠ SỞ
Điểm:.......................

Xếp loại:.....................

Chủ tịch hội đồng chấm SKKN

Phạm Thị Linh – Trường tiểu học Thống Nhất – TP Thái Nguyên

Hiệu trƣởng

28


Sáng kiến kinh nghiệm

Kỹ năng rèn đọc trong phân môn Tập đọc lớp 1

2. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM
SKKN
PHÒNG GD – ĐT THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
Điểm:.......................

Xếp loại:.....................
Ngƣời chấm

3. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM
SKKN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
Điểm:.......................

Xếp loại:.....................

4. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM
SKKN TỈNH THÁI NGUYÊN
Điểm:.......................

Xếp loại:....................

Phạm Thị Linh – Trường tiểu học Thống Nhất – TP Thái Nguyên

28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×