Tải bản đầy đủ

SLIDE QUY TAC BAO LANH URDG 758 ICC

URDG 758


Bảo lãnh theo yêu cầu – các
thông lệ tốt nhất


Tổng quan về URDG 758


URDG 758 OVERVIEW


Tổng quan về URDG 758


URDG 758 OVERVIEW THROUGH ITS
LIFECYCLE


URDG 758 tổng quan qua quá trình

phát triển


Article 1 – Application of URDG


Điều1 – ứng dụng URDG


Direct Guarantee


Bảo lãnh trực tiếp


Underlying relationship1


Underlying relationship2


Underlying relationship3


Different Types of Guarantees


Các loại bảo lãnh, các hình thức phổ
biến nhất


Instuctions and Guarantees


Các hướng dẫn và bảo lãnh – điều 8


Article 4 – Issuance, EffectivenessĐiều 4 – mở hợp đồng bảo lãnh,
hiệu lực


Underlying relationship1


Underlying relationship1


Amendments


Các sửa đổi


Amendments2


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×