Tải bản đầy đủ

phân loại đề thi thử môn hóa

HỒ XUÂN TRỌNG

PHÂN LOẠI ĐỀ THI THỬ

MÔN HÓA

NĂM 2017


MỤC LỤC
1. ESTE – LIPIT – TRANG 1
2. CACBOHIĐRAT – TRANG 66
3. AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT – TRANG 97
4. POLIME – VẬT LIỆU POLIME – TRANG 168
5. ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI – TRANG 178
6. KIỀM – KIỀM THỔ – NHÔM – TRANG 228
7. CROM – SẮT – ĐỒNG – TRANG 308


400 BÀI TẬP ESTE - LIPIT
Câu 1: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2

Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, khi tham gia phản ứng xà phòng hóa thu được một anđehit
và một muối của axit caboxylic. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là
A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 2: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần 1
Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, không tác dụng
được với Na nhưng phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 3: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1
Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức
phân tử C2H3O2Na. Công thức của X là ?
A. CH3COOC2H5.

B. C2H5COOCH3

C. HCOOC3H7.

D. HCOOC3H5.

Câu 4: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1
Cho các hợp chất sau:
(1) CH2=CH-CH2-CH3 ; (2) CH3-CH=C(C2H5)-CH3; (3) Cl-CH=CH-Br; (4) HOOC-CH=CH-CH3 ;
(5) (CH3)2C=CH-CH3 ;

(6) CHBr=CH-CH3.

Các hợp chất có đồng phân hình học là:

A. 2, 3, 4, 5, 6.

B. 2, 3, 4, 6.

C. 2, 4, 5.

D. 1, 2, 4, 6.

Câu 5: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1
Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng
không tác dụng được với Na là
A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Câu 6: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1
Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại lipit?
A. (C6H5COO)3C3H5

B. (CH3COO)3C3H5

C. (C17H31COO)3C3H5

D. (C2H5COO)3C3H5

1
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

1


Câu 7: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1
Chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H6O2, phản ứng được với Na và dung dịch AgNO3 trong NH3
nhưng không phản ứng với dung dịch NaOH. Hiđro hóa hoàn toàn X được chất Y có thể hòa tan
Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Công thức của X là
A. HO-[CH2]2-CHO.

B. C2H5COOH.

C. HCOOC2H5.

D. CH3-CH(OH)-CHO.

Câu 8: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1
Cho các phản ứng:
2CH3COOH + Ca(OH)2  (CH3COO)2Ca + 2H2O

(1)

2CH3COOH + Ca  (CH3COO)2Ca + H2

(2)

(CH3COO)2Ca + H2SO4  2CH3COOH + CaSO4

(3)

(CH3COO)2Ca + Na2CO3  2CH3COONa + CaCO3

(4)

Người ta dùng phản ứng nào để tách lấy axit axetic từ hỗn hợp gồm axit axetic và ancol etylic?
A. (1) và (3).

B. (2) và (3).

C. (1) và (4).

D. (2) và (4).

Câu 9: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1
Cho các đồng phân mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với NaOH, Na,
AgNO3/NH3 thì số phản ứng hóa học xảy ra là
A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Câu 10: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1
Cho các phát biểu sau về chất béo:
(a) Chất béo rắn thường không tan trong nước và nặng hơn nước.
(b) Dầu thực vật là một loại chất béo trong đó có chứa chủ yếu các gốc axit béo không no.
(c) Dầu thực vật và dầu bôi trơn đều không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch axit.
(d) Các chất béo đều tan trong dung dịch kiềm đun nóng.
Số phát biểu đúng là
A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 11: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang
Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là
A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 12: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang
Cho dãy các chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etylamin, alanin. Phát biểu nào
sau đây sai?
A. Có 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc.
2
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

2


B. Có 3 chất bị thủy phân trong môi trường kiềm.
C. Có 3 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở.
D. Có 3 chất làm mất màu nước brom.
Câu 13: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình
Phát biểu nào sau đây không đúng:
A. Este hóa của phenol được điều chế bằng phương pháp: cho một axit cacboxylic tác dụng với phenol.
B. Các este đều nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ không cực.
C. Chất béo là trieste của glixerol và axit béo, gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
D. Xà phòng giảm tác dụng trong môi trường nước cứng do tạo chất kết tủa.
Câu 14: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 1
Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 trong môi trường axit thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và
Y ( chứa C,H,O). Biết Y có thể được tạo ra từ quá trình khử hóa X ở điều kiện thích hợp. Tên gọi của X
là :
A. ancol etylic

B. axit fomic

C. axit axetic

D. etyl axetat

Câu 15: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 1
Hai este A và B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2 . A và B đều cộng hợp với Br2
tỉ lệ mol 1 : 1 . A tác dụng với dung dịch NaOH cho 1 muối và 1 andehit. B tác dụng với dung dịch
NaOH dư cho 2 muối và H2O. Công thức cấu tạo của A và B lần lượt là :
A. HOOC – C6H4 – CH = CH2 và CH2 = CH – COOC6H5
B. C6H5COOCH = CH2 và C6H5 – CH = CH – COOH
C. HOOC – C6H4 – CH = CH2 và HCOOCH = CH – C6H5
D. C6H5COOCH = CH2 và CH2 = CH – COOC6H5
Câu 16: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 1
Có bao nhiêu phản ứng hóa học có thể xảy ra khi cho các đồng phân mạch hở của C2H4O2 tác dụng lần
lượt với từng chất : Na , NaOH , Na2CO3 ?
A. 2

B.3

C.4

D.5

Câu 17: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp
Cho các este: CH3COOC6H5; CH3COOCH=CH2; CH2=CH-COOCH3; C6H5COOCH3;
(C17H35COO)3C3H5. Có bao nhiêu este khi bị thủy phân không tạo ra ancol?
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 18: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam
Thuốc thử dùng để phân biệt metyl acrylat và etyl axetat là
3
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

3


A. dung dịch NaOH.

B. dung dịch AgNO3/NH3.

C. Cu(OH)2/OH-.

D. dung dịch Br2.

Câu 19: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam
X là axit Xitric có trong quả chanh có công thức phân tử là C6H8O7. X tham gia các phản ứng theo sơ
đồ sau:

 NaHCO (du )
 Na (du )
 C6H4O7Na4
X  C6H5O7Na3 
3

Biết rằng axit Xitric có cấu trúc đối xứng. Khi cho X tác dụng với CH3OH (H2SO4 đặc, to) thì thu được
tối đa bao nhiêu hợp chất có chứa nhóm -COOCH3?
A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Câu 20: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam
Cho các sơ đồ phản ứng sau:
(a) X + O2
(c) Z + Y

Y

(b) Z + H2O

T

G

(d) T + H2O

Y + G.

Biết X, Y, Z, T, G đều có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa và G có 2 nguyên tử
cacbon trong phân tử. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong phân tử T có giá trị xấp xỉ bằng
A. 37,21%.

B. 44,44%.

C. 53,33%.

D. 43,24%.

Câu 21: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định
Số este có công thức phân tử C3H6O2 là:
A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Câu 22 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định
Cho các phản ứng
𝑡0

(1) X + 3NaOH

C6H5ONa + Y + CH3CHO + H2O𝐶𝑎𝑂; 𝑡0

(2) Y + 2NaOHT + 2Na2CO3

(3) CH3CHO + AgNO3 / NH3
(4) Z + NaOH
(5) R + NaOH

𝑡

𝑡0Z + ……

0

R + ……𝐶𝑎𝑂; 𝑡0T + Na2CO3

Công thức phân tử của X là
A. C11H10O4

B. C11H12O4

C. C12H14O4

D. C12H20O6

Câu 23: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc
Cho các chất sau: etyl axetat, etanol, axit acrylic, phenol, anilin, phenyl amoniclorua, ancol benzylic, pcrezol, m-xilen. Trong các chất trên số chất phản ứng với NaOH là
4
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

4


A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 24 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 2
Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C8H6O2, với các nhóm thế trên các nguyên tử cacbon liên
tiếp trong vòng benzen. X vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với
dung dịch AgNO3/NH3. Số công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện của X là
A. 3
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 25 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 2
Cho các phát biểu sau:
(a) Đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức luôn thu được số mol CO2 bằng mol H2O.
(b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chưa nguyên tố cacbon và hidro.
(c) Axit axetic thể hiện tính axit khi tác dụng với tất cả các chất sau: Na; NaOH; K2S; CuO; C2H5OH.
(d) Dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag.
(e) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, nhưng thành phần phân tử hơn kém
nhau một hoặc nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.
(g) phản ứng ứng thế brom vào nhân benzen cần xúc tác là bột Fe.
Số phát biểu không đúng là
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3
Câu 26: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – lần 3
Cho các chất: HCOO-CH3, CH3-COOH, CH3-COOCH=CH2, CH3-CH2-CHO, (COOCH3)2. Số chất
trong dãy thuộc loại este là
A. 4

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Câu 27: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1
Khi thủy phân este có công thức cấu tạo C4H6O2 thu được sản phẩm có khả năng tráng bạc. Số este
thỏa mãn là :
A. 5

B.4

C.3

D.1

Câu 28: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần 1
Cho dãy chất : p-CH3COOC6H4CH3 ; p-HCOOC6H4OH ; ClH3NCH2CH2COONH4 ; m-C6H4CH2OH ;
p-HO-C6H4CH2OH ; ClH3NCH2COOC2H5 ; axit glutamic ; C6H5NH3NO3 ; p-C6H4(OH)2. Số chất
trong dãy mà 1 mol chất đó phản ứng tối đa được với 2 mol NaOH là :
A.5

B.7

C.6

D.4

Câu 29: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế - Lần 2
Cho sơ đồ phản ứng:
+ dd AgNO3 /NH3
+ NaOH
+ NaOH
Este X (C4 H n O 2 ) 
Y 
 Z 
C2 H 3O 2 Na
t0
t0
t0

Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là
5
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

5


A. CH2=CHCOOCH3.

B. CH3COOCH2CH3.

C. HCOOCH2CH2CH3. D. CH3COOCH=CH2.

Câu 30: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế - Lần 2
Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C4H6O2. Chất X không tác dụng với Na và NaOH
nhưng tham gia phản ứng tráng bạc. Số chất X phù hợp điều kiện trên (không kể đồng phân hình học)

A. 8.

B. 10.

C. 6.

D. 7.

Câu 31: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phúc Thành
Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y.
Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là :
A. rượu metylic.

B. etyl axetat.

C. axit fomic.

D. rượu etylic.

Câu 32: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1
Chọn nhận xét đúng:
A. Phản ứng thủy phân este luôn là phản ứng 1 chiều.
B. Chất béo là este của glyxerol với axit cacboxylic đơn hoặc đa chức
C. Xà phòng là muối của natri hoặc kali với axit béo.
D. Este chỉ được tạo ra khi cho axit cacboxylic phản ứng với ancol
Câu 33: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần 1
Trong các polime sau: (1) Poli (metyl metacrylat); (2) Poli stiren ; (3) Nilon- 7; (4) Poli (etylen
terephtalat); (5) nilon- 6,6 ; (6) poli (Vinyl axetat ). Các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng
là:
A. 1, 3, 6

B. 3, 4, 5

C. 1, 2, 3

D. 1, 3, 5

Câu 34: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình
Cho các este sau thủy phân trong môi trường kiềm :
C6H5–COO–CH3

HCOOCH = CH – CH3

C6H5–OOC–CH=CH2

HCOOCH=CH2

HCOOC2H5

C2H5–OOC–CH3

CH3COOCH = CH2
C6H5–OOC–C2H5

Có bao nhiêu este khi thủy phân thu được ancol:
A.3

B.4

C.5

D.6

Câu 35: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2
Cho dãy các chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etylamin, alanin. Phát biểu nào
sau đây sai?
6
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

6


A. Có 3 chất làm mất màu nước brom.
B. Có 3 chất bị thủy phân trong môi trường kiềm.
C. Có 3 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở.
D. Có 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc.
Câu 36: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2
Este X có tỉ khối hơi so với He bằng 22. Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 5.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 37: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần 2
X1, X2, X3 là ba chất hữu cơ có phân tử khối tăng dần. Khi cho cùng số mol mỗi chất tác dụng với dung
dịch AgNO3 trong NH3 dư thì đều thu được Ag và muối Y, Z. Biết rằng:
(a) Lượng Ag sinh ra từ X1 gấp hai lần lượng Ag sinh ra từ X2 hoặc X3.
(b) Y tác dụng với dung dịch NaOH hoặc HCl đều tạo khí vô cơ.
Các chất X1, X2, X3 lần lượt là
A. HCHO, CH3CHO, C2H5CHO.

B. HCHO, HCOOH, HCOONH4.

C. HCHO, CH3CHO, HCOOCH3.

D. HCHO, HCOOH, HCOOCH3.

Câu 38: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1
Trong dầu gió hoặc cao dán có chứa chất metyl salixilat có tác dụng giảm đau. Chất này thuộc loại hợp
chất
A. Axit

B. Este

C. Ancol

D. Andehit

Câu 39: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần 1
Cho các este: vinyl axetat, vinyl benzoat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat, số este
có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H2SO4 đặc làm xúc tác) là:
A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 40 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần 7
Nhận xét nào sau đây không đúng ?
A. Hidro hóa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin.
B. Chất béo là este của glixerol và các axit béo.
C. Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C = C ở gốc axit không no của chất béo bị oxi
hóa chậm bới oxi không khí tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành các sản phẩm có mùi khó
chịu.
D. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

7
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

7


Câu 41: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1
Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được
glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là:
A. CH3-COONa, HCOONa và CH3-CH=CH-COONa.
B. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONa.
C. CH2=CH-COONa, HCOONa và CH≡C-COONa.
D. HCOONa, CH≡C-COONa và CH3-CH2-COONa.
Câu 42: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 1
Hai chất X và Y có cùng công thức phân tử C2H4O2. Chất X phản ứng được với kim loại Na và tham
gia phản ứng tráng bạc. Chất Y phản ứng được với kim loại Na và hoà tan được CaCO3. Công thức của
X, Y lần lượt là:
A. HOCH2CHO, CH3COOH.

B. CH3COOH, HOCH2CHO.

C. HCOOCH3, HOCH2CHO.

D. HCOOCH3, CH3COOH.

Câu 43: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần 2
Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân
trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là:
A. 4

B. 2

C. 5

D. 3

Câu 44: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1
Chất nào dưới đây không phải là este?
A) HCOOC6H5.

B) CH3COO–CH3.

C) CH3–COOH.

D) HCOO–CH3.

Câu 45: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1
Cho sơ đồ chuyển hoá:

Tên của Z là
A) axit stearic.

B) axit oleic. C) axit linoleic.

D) axit panmitic.

Câu 46: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1
Đun este E (C6H12O2) với dung dịch NaOH ta được một ancol A không bị oxi hóa bởi CuO. Este E có
tên là
A) isopropyl propionat.

B) isopropyl axetat.

C) tert–butyl axetat.

D) n–butyl axetat.

8
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

8


Câu 47: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1
Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức, hở nếu số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng.
Tên gọi của este là
A) n–propyl axetat.

B) metyl fomat.

C) metyl axetat.

D) etyl axetat.

Câu 48: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngọc Tảo – Lần 1
Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, metyl acrylat, vinyl
axetat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là:
A) 2

B) 3

C) 5

D) 4

Câu 49: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4
Chất nào dưới đây không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương?
A. CH3COOH. B. HCOOCH3. C. OHC-CHO. D. CH2=CH-CHO.
Câu 50: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần 4
Chất nào dưới đây không phản ứng được với kim loại Na?
A. HCOOCH3. B. CH3COOH. C. C2H5OH. D. H2O.
Câu 51: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh
Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được
với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là
A. 5

B. 9

C. 8

D. 4

Câu 52: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh
X là một este có cấu tạo đối xứng, có công thức phân tử C16H14O4. Một mol X tác dụng được với bốn
mol NaOH. Muối natri của axit thu được sau phản ứng xà phòng hoá nếu đem đốt cháy chỉ thu được
CO2 và xôđa. X là
A. este của axit sucxinic (HOOCCH2CH2COOH) với hai phân tử phenol
B. este của axit oxalic với hai phân tử phenol
C. este của axit malonic (HOOCCH2COOH) với một phân tử phenol và một phân tử cresol
D. este của axit oxalic với hai phân tử cresol (CH3C6H4OH)
Câu 53: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2
Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là
A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 54: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2
Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 là:
9
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

9


A. Triolein

B. Tristearin

C. Tripanmitin

D. Stearic.

Câu 55: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần 2
Đun nóng este HCOOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH3COONa và CH3OH.

B. CH3COONa và C2H5OH.

C. HCOONa và C2H5OH.

D. C2H5COONa và CH3OH.

Câu 56: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2
Vinyl axetat là chất có công thức cấu tạo nào sau đây.
A. CH2=CH-COOCH3 B. CH3COOCH2CH3

C. CH3CH2COOCH3

D. CH3COOCH=CH2

Câu 57: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần 2
Hợp chất X có công thức C8H14O4 . Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):
(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O
(b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4
(c) nX3 + nX4 → nilon-6,6 + 2nH2O
(d) 2X2 + X3 → X5 + 2H2O
Phân tử khối của X5 là:
A. 174.

B. 216.

C. 202.

D. 198

Câu 58: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh
Khi thủy phân tristearin trong môi trường axit thu được sản phẩm là:
A. C17H35COOH và etanol

B. C17H35COOH và glixerol

C. C17H33COONa và etanol

D. C17H35COONa và glixerol

Câu 59: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh
Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: HCOOH; CH3COOH; HCl; C6H5OH (phenol) và
pH của các dung dịch trên được ghi trong bảng sau:

Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Z tạo kết tủa trắng với dung dịch AgNO3
B. X được điều chế trực tiếp từ ancol etylic.
C. Y tạo kết tủa trắng với nước brom.
D. T cho được phản ứng tráng bạc.
Câu 60: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1

10
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

10


Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng
với: Na, dd NaOH, CaCO3. Số phản ứng xảy ra là:
A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 61: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1
Vào mùa mưa khí hậu ẩm ướt, đặc biệt ở các vùng mưa lũ dễ phát sinh một số bệnh như ghẻ nở. Người
bị bệnh khi đó được khuyên nên bôi vào các vị trí ghẻ nở một loại thuốc thông dụng là DEP. Thuốc
DEP có thành phần hoá học quan trọng là điethyl phtalat:

Công thức phân tử của điethyl phtalat
A. C6H4(COOC2H5)2
B. C6H4(COOCH3)2
C. C6H5(COOCH3)2
D. C6H5(COOC2H3)2
Câu 62: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần 1
Cho các hợp chất hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức). Biết
C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3
tạo ra kết tủa là
A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5

Câu 63: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần 1
Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl clorua.
Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng (dư), đun nóng sinh ra ancol là ?
A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 64: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến
Cho các phát biểu sau:
(1) Xà phòng hóa hoàn toàn chất béo thu được muối của axit béo và ancol.
(2) Phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic với ancol (xúc tác H2SO4 đặc) là phản ứng thuận nghịch.
(3) Ở nhiệt độ thường, chất béo tồn tại ở trạng thái lỏng (như tristearin...) hoặc rắn (như triolein...).
(4) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau.
11
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

11


(5) Các axit béo đều là các axit cacboxylic đơn chức, có mạch cacbon dài, không phân nhánh.
Số phát biểu đúng là:
A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Câu 65: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến
Axit axetic (CH3COOH) và este etyl axetat (CH3COOC2H5) đều phản ứng được với
A. Na kim loại.

B. dung dịch NaCl.

C. dung dịch NaOH.

D. dung dịch NaHCO3.

Câu 66: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến
Cho hỗn hợp X (C3H6O2) và Y(C2H4O2) tác dụng đủ với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 1 ancol.
Vậy X, Y là:
A. X là axit, Y là este.

B. X là este, Y là axit.

C. X, Y đều là axit.

D. X, Y đều là este.

Câu 67: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn
Công thức hóa học của metyl axetat là
A. CH3COO-C2H5.

B. CH3COO-C2H5.

C. HCOO-CH3.

D. CH3COO-CH3.

Câu 68: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn
X + 2NaOH → 2Y + H2O và Y + HCl → Z + NaCl. Biết X là chất hữu cơ có công thức phân tử
C8H14O5. Khi cho 1,0 mol Z tác dụng hết với Na (dư) thì số mol H2 thu được là
A. 1,5.

B. 2,0.

C. 1,0.

D. 0,5.

Câu 69: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn
Cho dãy các chất sau: stiren, phenol, ancol benzylic, phenyl acrylat. Số chất làm mất màu nước brom là
A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Câu 70: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn
Chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8O2, chứa vòng benzen, phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 :
1. Biết a mol X tác dụng hết với Na, sinh ra a mol H2. Công thức của X là
A. CH3-O-C6H4-OH.

B. C6H3(OH)2CH3.

C. HO-CH2-O-C6H5.

D. HO-C6H4-CH2OH.

Câu 71: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn
Ứng với công thức phân tử C3H6O2, có x đồng phân làm quỳ tím hóa đỏ; y đồng phân tác dụng được
với dung dịch NaOH, nhưng không tác dụng với Na; z đồng phân vừa tác dụng được với dung dịch
NaOH và vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 và t đồng phân vừa tác dụng được với Na, vừa
tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3. Nhận định nào dưới đây là sai?
A. x = 1

B. y = 2

C. z = 0

D. t = 2

Câu 72: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa
X là chất hữu cơ có công thức C7H6O3. Biết X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3. Số công thức
cấu tạo phù hợp với X là
12
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

12


A. 3

B. 4

C. 6

D. 9

Câu 73: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lao Bảo
Xà phòng hóa este nào sau đây thu được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc
A. Vinyl axetat

B. anlyl propionat

C. Etyl acrylat

D. Metyl metacrylat

Câu 74: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lao Bảo
Cho các chất a) đimetyl oxalat b) o-cresol c) 0-xylen d) phenol e) etanal
g) axit fomic
h) anlyl
propionat. Chất nào trong số trên phản ứng được với nước Brom, Na, dung dịch NaOH nhưng không
phản ứng được với NaHCO3
A. a,c

B. b,d

C. b,d,g

D. b,e,h

Câu 75: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2
Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là
A. CH3COOCH3. B. C2H3COOC2H5. C. CH3COOC2H5. D. C2H5COOCH3.
Câu 76: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2
Hợp chất X có công thức phân tử C11H20O4. Biết X tác dụng được với NaOH tạo ra muối của axit hữu
cơ Y mạch không phân nhánh và 2 ancol là etanol và propan-2-ol. Nhận định nào dưới đây là không
đúng?
A. X là đieste.

B. Từ Y có thể điều chế được tơ nilon-6,6.

C. Y là HCOO-(CH2)4-COOH (axit glutamic) D. Tên gọi của X là etyl iospropyl ađipat.
Câu 77: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2
Phát biểu đúng là :
A. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2
B. Tất cả các este khi phản ứng với dung dịch kiềm thì luôn thu được sản phẩm muối và ancol
C. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch
D. Phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol khí có H2SO4 đặc là phản ứng 1 chiều
Câu 78: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2
Trong số các chất hữu cơ chứa (C,H,O) để có phân tử khối là 60 có : a chất tác dụng với Na giải phóng
H2 ; b chất tác dụng với dung dịch NaOH ; c chất tham gia phản ứng tráng bạc. Giá trị của a,b,c lần lượt
là :
A. 2 ; 2 ; 0

B. 2 ; 1 ; 0

C. 3 ; 2; 1

D. 4 ; 2 ; 2

Câu 79: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần 2
Nhận xét không đúng là :
Trong số các các chất : Vinylaxetilen ; axit fomic ; etilen glicol ; axit glutamic ; axetandehit có :
13
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

13


A. 3 chất tác dụng với AgNO3 / NH3

B. 2 chất tác dụng với nước Br2

C. 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc

D. 2 chất tác dụng với C2H5OH tạo este

Câu 80: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2
Khi thủy phân chất béo X trong dung dịch NaOH thu được glixerol và 3 muối natri. Số đồng phân của
X là :
A.6

B.3

C.2

D.4

Câu 81: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc – Lần 2
Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc :
A.etyl propionat

B.phenyl axetat

C.metyl axetat D.metyl fomat

Câu 82: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hồng Lĩnh - Lần 1
X có vòng benzen và có công thức phân tử là C9H8O2. X tác dụng dễ dàng với dung dịch brom thu
được chất Y có công thức phân tử là C9H8O2Br2. Mặt khác, cho X tác dụng với dung dịch NaHCO3 thu
được muối Z có công thức phân tử là C9H7O2Na. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa
mãn đề ra?
A. 4

B. 5

C. 3

D. 6

Câu 83 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần 1
Chỉ ra nhận xét đúng trong số các nhận xét sau :
A. So với các axit đồng phân , este có nhiệt độ sôi cao hơn
B. Phản ứng xà phòng hóa este là phản ứng 1 chiều
C. Các este là những chất lỏng hoặc chất rắn ở nhiệt độ thường và chúng tan nhiều trong nước
D. Giữa các phân tử este tạo được liên kết hidro với nhau
Câu 84: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần 2
Este etyl fomiat có công thức là
A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH=CH2. D. HCOOCH3.
Câu 85: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 1
Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây:
(1) CH3CH2COOCH3;

(2) CH3OOCCH3;

(3) HCOOC2H5;

(4) CH3COC2H5;

Chất không thuộc loại este là
A. (2).

B. (1).

C. (4).

D. (3).

Câu 86: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 1
Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no, đơn chức mạch hở thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể
tích khí O2 cần cho phản ứng ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Tên gọi của este đem đốt là
14
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

14


A. metyl fomat

B. metyl axetat

C. etyl axetat

D. propyl fomat

Câu 87: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần 2
Chỉ số iot đặc trưng cho số nối đôi trong các hợp chất không no (ví dụ chất béo...), là số gam iot cộng
hợp vào 100 gam hợp chất hữu cơ. Chỉ số iot của triolein là
A. 28,730. B. 8,620. C. 86,20 . D. 2,873.
Câu 88: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 2
Dung dịch chất nào sau đây phản ứng với CaCO3 tạo CO2 ?
A. HCOOC2H5

B.C2H5OH

C.CH3COOH

D.CH3CHO

Câu 89: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1
Este X có công thức cấu tạo thu gọn là CH3COOCH3. Tên gọi của X là
A. metyl fomiat.

B. etyl fomiat.

C. metyl axetat.

D. etyl axetat.

Câu 90: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1
Khi đun nóng hỗn hợp gồm glixerol và 2 axit béo RCOOH và R’COOH có thể thu được tối đa bao
nhiêu loại chất béo (tri glixerit)?
A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 91: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1
Khi xà phòng hóa triolein bằng dung dịch NaOH ta thu được sản phẩm là
A. C17H33COONa và glixerol.

B. C15H31COONa và glixerol.

C. C17H33COONa và etanol.

D. C17H33COOH và glixerol.

Câu 92: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần 1
Số lượng đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là:
A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 93: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2
Số este ứng với CTPT C5H10O2 có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là
A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 94: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2
Số đồng phân cấu tạo mạch hở có cùng công thức C4H8O2 tác dụng được với dung dịch NaOH không
tác dụng với NaHCO3 là
A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Câu 95: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần 2
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Những hợp chất mà trong phân tử có chứa nhóm cacboxyl gọi là este.
15
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

15


B. Những hợp chất được tạo thành từ phản ứng giữa các axit với ancol là este.
C. Khi thay thế nhóm -OH trong ancol bằng các nhóm RCO- thu được este.
D. Este là dẫn xuất của axit cacboxylic khi thay thế nhóm -OH bằng nhóm -OR (R là gốc hiđrocacbon).
Câu 96: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3
Aspirin là loại dược phẩm có tác dụng giảm đau hạ sốt, chống viêm,... Axit axetylsalixylic là thành
phần chính aspirin, nó được tổng hợp từ phenol. Phân tích nguyên tố cho thấy trong axit axetylsalixylic
có chứa 60% C; 4,44% H; 35.56% O. Công thức cấu tạo thu gọn phù hợp với công thức phân tử axit
axetylsalixylic là:
A. C6H4(COOH)(OCOC2H5). (thơm)
B. C6H4(COOH)(OCOCH3). (thơm)
C. C6H4(OH)(COOH). (thơm)
D. C6H4(OH)(OCOCH3). (thơm)
Câu 97: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3
Hợp chất hữu cơ có phản ứng tráng bạc là
A. CH3COOCH3

B. CH3CHO

C. C2H5OH

D. CH3COOH

Câu 98: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 3
Cho các phương trình hóa học sau (với hệ số tỉ lệ đã cho)
X + 4NaOH -> Y + Z + T + 2NaCl + X1
Y + 2[Ag(NH3)2]OH -> C2H4NO4Na + 2Ag + 3NH3 + H2O
Z + HCl -> C3H6O3 + NaCl
T + Br2 + H2O -> C2H4O2 + X2
Phân tử khối của X là :
A. 227

B. 231

C. 220

D. 225

Câu 99: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm – Lần 3
Dung dịch làm quì tím chuyển sang màu đỏ là :
A.C2H5OH

B.CH3COOH

C.CH3NH2

D.CH3COOC2H5

Câu 100: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm – Lần 3
Vinylaxetat có công thức là :
A.HCOOC2H5 B.CH3COOCH=CH2 C.C2H5COOCH3

D.CH3COOCH3

Câu 101 Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đặng Thai Mai

16
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

16


Khi cho chất béo X phản ứng với dung dịch brom thì 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol Br2. Đốt cháy
hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít CO2 (đktc). Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là
A. V = 22,4 (4a – b).

B. V = 22,4(b + 3a).

C. V = 22,4(b + 6a).

D. V = 22,4(b + 7a).

Câu 102 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đặng Thai Mai
Trong các chất sau: C2H5OH, CH3CHO, CH3COONa, HCOOC2H5, CH3OH. Số chất từ đó điều chế
trực tiếp được CH3COOH (bằng một phản ứng) là
A. 5

B. 4

C. 3

D. 6

Câu 103: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đào Duy Từ - Thái Nguyên lần 1
Chất béo là trieste của axit béo với ancol nào sau đây
A. ancol metylic

B. etylenglycol

C. Glyxerol

D. Etanol

Câu 104: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đào Duy Từ - Thái Nguyên lần 1
Xà phòng hóa este nào sau đây thu được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc
A. Vinyl axetat

B. anlyl propionat

C. Etyl acrylat

D. Metyl metacrylat

Câu 105: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đào Duy Từ - Thái Nguyên lần 1
Cho các chất a) đimetyl oxalat b) o-cresol c) 0-xylen d) phenol
e) etanal g) axit fomic
h) anlyl propionat. Chất nào trong số trên phản ứng được với nước Brom,
Na, dung dịch NaOH nhưng không phản ứng được với NaHCO3
A. a,c

B. b,d

C. b,d,g

D. b,e,h

Câu 106: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đào Duy Từ - Thái Nguyên lần 1
Số mol chất X bị đốt cháy + nH2O = nCO2. Loại chất nào sau đây, khi bị đốt cháy hoàn toàn thu được
kết quả thỏa mãn điều kiện trên
A. Ancolvà anđêhit no đơn chức mạch hở
B. Axit và anđêhit no hai chức mạch hở
C. Anken và xyclo ankan
D. Axit và este mạch hở không no một liên kết ba đơn chức
Câu 107: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2
Este nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài?
A. Isoamyl axetat.

B. Etyl axetat.

C. Benzyl axetat.

D. Etyl propionat.

Câu 108: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 2
Chất béo nào sau đây ở trạng thái rắn ở điều kiện thường?
A. Tristearin.

B. Triolein.

C. Trilinolein.

D. Trilinolenin.

Câu 109: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu 5 – Lần 1
17
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

17


Vinyl axetat có công thức là
A. CH3COOCH3

B. HCOOC2H5

C. CH3COOCH=CH2 D. C2H5COOCH3

Câu 110: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1
Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và chất nào trong số các
chất sau?
A. Phenol.

B. Este đơn chức.

C. Glixerol.

D. Ancol đơn chức.

Câu 111: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1
Este X có công thức cấu tạo thu gọn là CH3COOCH3. Tên gọi của X là
A. etyl fomat.

B. metyl axetat.

C. metyl fomat.

D. etyl axetat.

Câu 112: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1
Thuỷ phân các chất sau trong môi trường kiềm:
(1) CH2Cl-CH2Cl; (2) CH3-COO-CH=CH2; (3) CH3- COO-CH2-CH=CH2; (4) CH3-CH2-CHCl2; (5)
CH3-COO-CH2Cl Các chất phản ứng tạo sản phẩm có phản ứng tráng bạc là:
A. (2), (3), (4).

B. (1) ,(2) ,(4).

C. (1) , (2), (3).

D. (2), (4),(5).

Câu 113: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1
Ba hợp chất hữu cơ X, Y, Z có cùng công thức phân tử C3H4O2. X và Y đều tham gia phản ứng tráng
bạc; X, Z có phản ứng cộng hợp Br2; Z tác dụng với NaHCO3. Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt

A. OHC-CH2-CHO; HCOOCH=CH2, CH2=CH-COOH.
B. CH3-CO-CHO; HCOOCH=CH2, CH2=CH-COOH.
C. HCOOCH=CH2; OHC-CH2-CHO, CH2=CH-COOH.
D. HCOOCH=CH2; CH2=CH-COOH, HCO-CH2-CHO.
Câu 114: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1
Trong các chất: m-HOC6H4OH; p-CH3COOC6H4OH; CH3CH2COOH;
(CH3NH3)2CO3; CH2(Cl)COOC2H5; HOOCCH2CH(NH2)COOH; ClH3NCH(CH3)COOH
Số chất mà 1 mol chất đó phản ứng được tối đa với 2 mol NaOH là
A. 4.

.

B. 3.

C. 6.

D. 5.

Câu 115: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định 1
Cho sơ đồ phản ứng sau:
C2H4 → C2H6 → C2H5Cl → C2H5OH → CH3CHO → CH3COOH → CH3COOC2H5
Số phản ứng trong sơ đồ chuyển hoá trên thuộc phản ứng oxi hoá khử là
A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 4.

18
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

18


Câu 116: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn
Chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H6O2, phản ứng được với Na và dung dịch AgNO3 trong NH3
nhưng không phản ứng với dung dịch NaOH. Hiđro hóa hoàn toàn X được chất Y có thể hòa tan
Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Công thức của X là
A. HO-[CH2]2-CHO.

B. C2H5COOH.

C. HCOOC2H5.

D. CH3-CH(OH)-CHO.

Câu 117: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn
Cho các đồng phân mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với NaOH, Na,
AgNO3/NH3 thì số phản ứng hóa học xảy ra là
A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Câu 118: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn
Cho các phát biểu sau về chất béo:
(a) Chất béo rắn thường không tan trong nước và nặng hơn nước.
(b) Dầu thực vật là một loại chất béo trong đó có chứa chủ yếu các gốc axit béo không no.
(c) Dầu thực vật và dầu bôi trơn đều không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch axit.
(d) Các chất béo đều tan trong dung dịch kiềm đun nóng.
Số phát biểu đúng là
A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 119: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang
Tỉ khối hơi của một este đơn chức X so với khí cacbonic là 2. Công thức phân tử của X là:
A. C2H4O2.

B. C4H8O2.

C. C3H6O2.

D. C4H6O2.

Câu 120: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang
Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng được
với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là:
A. Axit acrylic.

B. Metyl axetat.

C. Anilin.

D. Phenol.

Câu 121: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương
Khi xà phòng hoá tristearin ta thu được sản phẩm là
A. C17H35COOH và glixerol.

B. C15H31COONa và glixerol.

C. C15H31COOH và glixerol.

D. C17H35COONa và glixerol.

Câu 122: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương
Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit?
19
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

19


A. CH3–COO–CH2–CH=CH2.

B. CH3–COO–C(CH3)=CH2.

C. CH2=CH–COO–CH2–CH3.

D. CH3–COO–CH=CH–CH3

Câu 123: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu
Trong dầu gió hoặc cao dán có chứa chất metyl salixilat có tác dụng giảm đau. Chất này thuộc loại hợp
chất
A. axit.
B. este.
C. ancol.
D. andehit.
Câu 124: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu
Cho các chất: metyl fomat, anđehit axetic, saccarozơ, axit fomic, glucozơ, axetilen, etilen. Số chất cho
phản ứng tráng bạc là
A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
Câu 125: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Giang
Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng
được với dung dịch NaOH là
A. 6.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Câu 126: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Giang
Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
C3H4O2 + NaOH  X + Y
X + H2SO4 loãng  Z + T
Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là:
A. HCHO, CH3CHO.

B. HCHO, HCOOH.

C. CH3CHO, HCOOH.

D. HCOONa, CH3CHO.

Câu 127: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Giang
Este X hai chức, mạch hở có công thức phân tử C6H8O4 không có khả năng tham gia phản ứng tráng
bạc, được tạo ra từ ancol Y và axit cacboxylic Z. Đun Y với H2SO4 đặc ở 170oC không tạo ra được
anken; Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Trong X có ba nhóm -CH3.
B. Chất Z không làm mất màu dung dịch brom.
C. Chất Y là ancol etylic.
D. Trong phân tử chất Z có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.
Câu 128: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần 1
Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là
A. CnH2nO (n ≥ 3).

B. CnH2n+2O2 (n ≥ 2).

C. CnH2n+2O (n ≥ 3).

D. CnH2nO2 (n ≥ 2).

20
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

20


Câu 129: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 5
Cho dãy các chất : etilen ; axetandehit ; triolein ; etyl axetat ; glucozo ; etylamin. Số chất trong dãy có
thể dùng để điều chế trực tiếp ra etanol là :
A.3

B.4

C.5

D.6

Câu 130: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 5
Cho dãy gồm các chất : metyl metacrylat ; triolein ; saccarozo ; xenlulozo ; glyxylalanin , tơ nilon-6,6.
Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit là :
A.3

B.4

C.5

D.6

Câu 131: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 4
Cặp chất nào sau đây không tạo được este khi đun nóng có xúc tác:
A. axit acrylic và phenol

B. axit axetic và ancol isoamylic

C.axit fomic và axetilen

D. axit adipic và metanol

Câu 132: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 3
Các chất X,Y,Z là các sản phẩm chính trong sơ đồ :
Etylbenzen

KMnO4


H SO ;t 0
2

4

X

HNO3
C2 H 5OH

 Y 
Z
H SO ;t 0
H SO ;t 0
2

4

2

4

Công thức cấu tạo thu gọn của Z là :
A. p-O2N-C6H4-COOCH2CH3

B. m-O2N-C6H4COOCH2CH3

C.m-O2NC6H4CH2COOCH2CH3

D. p-O2NC6H4CH2COOCH2CH3

Câu 133: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên tự nhiên lần 3
Khi xà phòng hóa tripanmitin thu được sản phẩm là :
A. C15H31COOH và glixerol

B. C15H33COOH và glixerol

C. C17H35COOH và glixerol

D. C17H35COOH và etanol

Câu 134: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2
Thủy phân hoàn toàn một lượng tristeanrin trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 1 mol glixerol và :
A. 1mol axit stearic.
B. 3mol axit stearic.
C. 1 mol natri stearat.
D. 3 mol natri stearat.
Câu 135: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2
Tỉ khối hơi của một este no, đơn chức X so với dung dịch hidro là 30. Công thức phân tử của X là:
A. C4H8O2

B. C3H6O2

C. C5H10O2

D. C2H4O2

21
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

21


Câu 136: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 2
Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành HCOONa và C2H5OH?
A. CH3COOCH3

B. HCOOC2H5

C. CH3COOC2H5

D. HCOOCH3

Câu 137: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An
Este X phản ứng với dd NaOH, đun nóng tạo ra ancol metylic và natri axetat. Công thức cấu tạo thu
gọn của X là:
A. CH3COOCH3

B. HCOOCH3

C. C2H5COOCH3

D. CH3COOC2H5

Câu 138: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An
Số hợp chất hữu cơ đơn chức mạch hở, có công thức phân tử C3H6O2 và tác dụng được với dd NaOH
là:
A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 139: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An
Cho các dãy chất: CH3OH, CH3COOH, CH3CHO, CH4, CH3COOC2H5. Số chất trong dãy tác dụng
được với Na sinh ra H2 là:
A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 140: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An
Cho các phát biểu sau:
(a) Este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit không no, đơn chức (có 1 liên kết đôi C=C) có công
thức phân tử chung là CnH2n-2O2 (n≥4)
(b) Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là
C6H5CH2COOCH3
(c) Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có số chẵn nguyên tử cacbon, mạch
cacbon dài và không phân nhánh
(d) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,…
(e) Chất béo là các chất lỏng
(h) Chất béo chứa các gốc không no của axit béo thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi
là dầu
(i) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch
Số phát biểu đúng là:
A. 3

B. 5

C. 4

D. 6

Câu 141 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Quang Diệu lần 1
Este tham gia phản ứng tráng gương là

22
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

22


A. axit fomic.

B. metyl axetat.

C. axit axetic.

D. etyl fomat.

Câu 142: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Quang Diệu lần 1
Khi xà phòng hóa chất béo thu được muối của axit béo và glyxerol. Công thức phân tử của glyxerol

A. C3H8O.

B. C2H6O.

C. C3H8O3.

D. C3H6O3.

Câu 143: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1
Nhận xét nào sau đây không đúng ?
A. Chất béo là este của glixerol và các axit béo.
B. Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C = C ở gốc axit không no của chất béo bị oxi hóa chậm
bới oxi không khí tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành các sản phẩm có mùi khó chịu.
C. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước
D. Hidro hóa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin.
Câu 144: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1
Cho các chất sau: CH3COOCH2CH2Cl, ClH3N-CH2COOH, C6H5Cl (thơm), HCOOC6H5 (thơm),
C6H5COOCH3 (thơm), HO-C6H4-CH2OH (thơm), CH3CCl3. CH3COOC(Cl2)-CH3. Có bao nhiêu chất
khi tác dụng với NaOH đặc dư, ở nhiệt độ và áp suất cao cho sản phẩm có 2 muối
A. 7

B. 5

C. 4

D. 6

Câu 145: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần 1
Hợp chất hữu cơ C4H7O2Cl (X), khi thủy phân trong môi trường kiềm được các sản phẩm, trong đó có
hai chất có khả năng phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo đúng của (X) là
A. HCOOCHCl-CH2-CH3.

B. CH3COO-CH2-CH2Cl.

C. ClCH2COO-CH2-CH3.

D. HCOO-CH2-CHCl-CH3.

Câu 146: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần 2
Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H6O4. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH dư, thu được một
muối và một ancol. Công thức cấu tạo của X có thể là
A. HOOC–CH2–CH=CH–OOCH.

B. HOOC–CH2–COO–CH=CH2.

C. HOOC–CH=CH–OOC–CH3.

D. HOOC–COO–CH2–CH=CH2.

Câu 147: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1
Chất X có công thức phân tử C9H8O2. Đun nóng X trong dung dịch NaOH thu được 2 muối. Có bao
nhiêu chất X thỏa mãn?
A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

Câu 148: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần 1

23
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×