Tải bản đầy đủ

SKKN nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu tấn công thuận tay cho học sinh và đội tuyển cầu lông

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI:
“NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG
CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT ĐẬP CẦU TẤN CÔNG THUẬN TAY
CHO HỌC SINH VÀ ĐỘI TUYỂN CẦU LÔNG”


ĐẶT VẤN ĐỀ
Trƣớc những yêu cầu trong sự nghiệp đổi mới đất nƣớc Đảng ta không ngừng chăm
lo, giáo dục cho thế hệ trẻ một cách toàn diện. Việc phát triển giáo dục thể chất trong
trƣờng học và công tác thể dục thể thao là một tất yếu khách quan cùng với sự phát triển
kinh tế, chính trị, xã hội của đất nƣớc. Từ khi giành đƣợc độc lập năm 1945 và thống
nhất đất nƣớc năm 1975, thể dục thể thao đã là một bộ phận hữu cơ của nền văn hoá xã
hội và mang đầy tính lịch sử, tính giai cấp và bản sắc dân tộc.
Đƣợc sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nƣớc, tổng cục thể dục thể thao nay là
Uỷ ban thể dục thể thao đã có mục tiêu là xây dựng một nền thể thao quần chúng phát
triển sâu rộng, ƣu tiên phát triển một số môn thể thao mũi nhọn, tham gia tích cực vào
các Đại hội thể dục thể thao trong khu vực và trên thế giới.
Việc đẩy mạnh và phát triển phong trào thể dục thể thao trong những năm gần đây
đã làm tăng về số lƣợng và chất lƣợng ngƣời tham gia tập luyện thể dục thể thao. Tập

luyện thể thao là phƣơng tiện quan trọng để rèn luyện sức khoẻ, tập luyện thể thao
không những nâng cao sức khoẻ, khả năng vận động sự nhanh nhẹn, khéo léo mà thể
dục thể thao còn là phƣơng tiện vui chơi giải trí giáo dục phẩm chất đạo đức tính kỷ luật
ý chí kiên trì, tƣ duy sáng tạo, bên cạnh đó thể dục thể thao còn góp phần vào việc mở
rộng giao lƣu quốc tế, thắt chặt tình hữu nghị đoàn kết và học hỏi lẫn nhau giữa các
quốc gia, các dân tộc trên thế giới.
Cũng nhƣ các môn thể thao khác, cầu lông là một môn thể thao đƣợc phát triển
mạnh mẽ trên thế giới nhất là ở các nƣớc khu vực Châu Âu, Châu á, và những cƣờng
quốc cầu lông nhƣ: Indonexia,, Malayxia, Trung Quốc, Thuỵ Điển, Đan Mạch…. Cầu
lông là một trong những môn thể thao đƣợc tổ chức trong nƣớc và trong khu vực. Với
tính chất đối kháng gián tiếp, sự hấp dẫn sôi động trong thi đấu, sự linh hoạt trong bƣớc
di chuyển và sự xử lý đa dạng đƣờng cầu trong quá trình thi đấu, thêm nữa là tính chất
đơn giản trong dụng cụ tập luyện đã lôi cuốn đƣợc nhiều ngƣời tham gia. Mặt khác tập
luyện cầu lông có tác dụng lớn trong việc tăng cƣờng sức khoẻ, tăng tuần hoàn hô hấp,
trao đổi chất… Chống và hạn chế đƣợc bệnh cao huyết áp đối với ngƣời cao tuổi, làm
giảm mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng…. Chính vì vậy mà môn cầu lông phù
hợp với mọi ngƣời, mọi lứa tuổi, giới tính, đƣợc tập luyện mọi nơi, mọi lúc.
Để phong trào thể dục thể thao quần chúng nói chung và phong trào tập luyện thi
đấu cầu lông nói riêng đạt thành tích cao thì một trong những đòi hỏi quan trọng đối với
thể thao Việt Nam nói chung và môn cầu lông nói riêng là phải có một đội ngũ cán bộ
giáo viên, huấn luyện viên thể thao có trình độ cao về công tác quản lý cũng nhƣ chuyên
môn.


Trong giai đoạn hiện nay bất cứ một môn thể thao nào cũng đƣa kỹ thuật tấn công
lên hàng đầu so với các kỹ thuật khác. Với một kỹ thuật sắc bén, mạnh mẽ, có hiệu quả
thì ta luôn có thể giành hiệu quả cao trong huấn luyện và các môn thể thao nói chung và
môn cầu lông nói riêng đƣợc đặt lên vị trí hàng đầu.
Cầu lông có rất nhiều kỹ thuật tấn công, nhƣng đập cầu là một kỹ thuật tấn công cơ
bản, đƣợc sử dụng nhiều trong tập luyện và thi đấu. Nó quyết định đến việc dứt điểm
một đợt tấn công bằng cách ăn điểm trực tiếp. Tuy nhiên để sử dụng có hiệu quả kỹ
thuật này đòi hỏi ngƣời tập phải có quá trình tập luyện lâu dài, sáng tạo và công phu.
Qua quá trình giảng dạy môn cầu lông tại trƣờng THPT Trung học phổ thông
Trƣng Vƣơng tôi thấy môn cầu lông là một môn thể thao có thành tích cao tại các giải
hội khoẻ phù đổng , mang nhiều giải cao về cho trƣờng. Xong qua công tác giảng dạy
của trƣờng THPT Trƣng Vƣơng tôi nhận thấy rằng khi đập cầu từ bƣớc di chuyển tạo
đà, bật nhảy còn nhiều hạn chế nhƣ: Không xoay lật đƣợc vai, bật nhảy sai chân, đập
cầu xong không trở về tƣ thế đánh cầu cơ bản dẫn đến việc di chuyển đánh những quả
cầu tiếp theo còn nhiều hạn chế, sai sót.
Để nâng cao khả năng tấn công trong thi đấu cầu lông cho học sinh THPT Trƣng

Vƣơng thì việc nghiên cứu xây dựng một số bài tập là cần thiết phù hợp với điều kiện
hiện nay của trƣờng.
Nâng cao thành tích học tập thi đấu của học sinh môn cầu lông là một lĩnh vực rộng
lớn và cần nhiều tác giả tham gia nghiên cứu khoa học.
Song với những kiến thức chuyên ngành đã thu đƣợc trong những năm học tại
trƣờng Đại học Sƣ phạm Thể dục thể thao Từ Sơn và sự chỉ đạo bạn bè đồng nghiệp tôi
đã chọn nghiên cứu đề tài:
“Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập
cầu tấn công thuận tay cho học sinh và đội tuyển cầu lông trƣờng THPT Trƣng
Vƣơng – Văn Lâm -Hƣng Yên”.
Mục đích:
Xây dựng và lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả
kỹ thuật đập cầu trong tập luyện và thi đấu cho học sinh và đội tuyển cầu lông trƣờng
THPT Trƣng Vƣơng –Văn Lâm –Hƣng Yên.
Mục tiêu nghiên cứu:
Dựa vào kiến thức thực tế của kỹ thuật cầu lông thì kỹ thuật đập cầu là một vấn đề
rộng lớn. Xong trình độ còn hạn chế điều kiện nghiên cứu ứng dụng phƣơng tiện nghiên


cứu còn gặp nhiều khó khăn, thời gian nghiên cứu còn ít. Vậy tôi đƣa ra 2 mục tiêu để
giải quyết đề tài nhƣ sau:
Mục tiêu 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn từ đó lựa chọn một số bài tập
nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu tấn công thuận tay cho vận động viên đội
tuyển nam cầu lông trƣờng THPT Trƣng Vƣơng.
Mục tiêu 2: Thực nghiệm và đánh giá hiệu quả các bài tập đó.


Chƣơng 1
TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi 16 – 18:
1.1.1 Đặc điểm tâm lý học thể dục thể thao:
Quá trình tập luyện và thi đấu thể thao ngƣời tập sẽ luôn xuất hiện các trạng thái
tâm lý. Do đặc điểm tâm lý của ngƣời tập thƣờng biểu hiện ở tính linh động, linh hoạt
của hệ thần kinh trung ƣơng cao, khả năng nắm bắt cảm giác các hoạt động vận động.
Do vậy họ có khả năng tiếp thu những động tác kỹ thuật rất nhanh chóng, họ rất sáng
tạo năng học tập, nhƣng do thiếu tính kiên trì bền bỉ khi phải khắc phục khó khăn, mệt
mỏi trong quá trình tập luyện nên dễ nảy sinh các tâm trạng chán nản, không có hứng
thú để thực hiện các bài tập nhƣ: các bài tập có kỹ thuật động tác phối hợp với nhau
phức tạp hoặc những bài tập thể lực với khối lƣợng vận động lớn, thời gian thực hiện
các động tác kỹ thuật cần phải đƣợc chú ý nhiều về thời gian, lƣợng vận động, hình thức
và phƣơng pháp tập luyện cần phải đƣợc sắp xếp hợp lý. Các bài tập này phải mang tính
đa dạng, phong phú và hấp dẫn nhằm gây đƣợc trạng thái hƣng phấn thoải mái trong
những giờ tập luyện để họ có thể hoàn thiện bài tập.
1.1.2 Đặc điểm giải phẫu tâm lý:
Ở lứa tuổi này nổi bật về cơ sở sinh lý, giới tính đã đƣợc hoàn thiện đó là sự biến
đổi phức tạp của việc phát triển cơ thể từ hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ xƣơng, hệ cơ và
hệ thần kinh.
Hệ xƣơng: Ngƣời tập ở lứa tuổi này xƣơng đã trƣởng thành cả về chiều dài và
dày, phát triển ở các xƣơng có khả năng vận động nhỏ, đàn tính của xƣơng giảm, độ dài
do hàm lƣợng Magiê, Photpho, can xi trong xƣơng tăng.
Hệ thần kinh: Sự phát triển của hệ thần kinh đã đi tới hoàn thiện, hoạt động phân
tích của não tăng lên, tƣ duy trừu tƣợng đã hoàn thành tốt. Mức độ tiếp thu kỹ thuật
động tác kỹ năng, kỹ xảo đạt tới mức độ cao, rất lợi cho việc hình thành các phản xạ có
điều kiện. Tuy nhiên ở lứa tuổi này vẫn thƣờng có những biểu hiện nhƣ dễ chán nản.
Khi thực hiện một động tác lặp lại nhiều lần, đánh giá chƣa đúng mình. Vì vậy đƣa ra
các bài tập cần phân tích kỹ thuật, luôn động viên nhắc nhở kịp thời để khích lệ quá
trình học tập tốt hơn.
Hệ tuần hoàn: Hệ tuần hoàn của ngƣời tập phát triển hoàn thiện. Nhịp tim của
ngƣời tập đã tƣơng đối ổn định (70 lần/nhịp). Huyết áp tối đa của ngƣời tập đạt tới


120mmHg, huyết áp tối thiểu đạt 90mmHg. Chứng tỏ sự co bóp và sự lƣu thông máu
khá mạnh mẽ.
Hệ hô hấp: Sự phát triển các cơ quan hô hấp mạnh, cơ quan sƣờn phát triển nhanh
và tần số hơi thở đã dần ổn định và độ sâu hô hấp cao.
Hệ cơ: ở giai đoạn này đã phát triển hoàn thiện, độ linh hoạt cao, khối lƣợng cơ
tăng lên rất nhanh, đàn tính của cơ tăng, nhƣng cơ tăng không đồng đều, các nhóm cơ ở
thời kỳ này lớn mạnh. Do đó hoạt động của cơ khi thực hiện, các bài tập sẽ tốt hơn.
Căn cứ vào đặc điểm sinh lý của lứa tuổi, vận dụng các quy luật tâm sinh lý để tổ
chức giảng dạy, huấn luyện sẽ thu đƣợc kết quả cao. Cũng nhƣ các môn thể thao khác,
giáo dục các nhân tố thể lực cho vận động viên cầu lông là một vấn đề cần thiết. Song
các tố chất thể lực để giáo dục cho học sinh trƣớc hết phải dựa vào các nguyên tắc giáo
dục để cơ thể phát triển toàn diện. Sự phát triển không cân bằng sẽ ảnh hƣởng không chỉ
đến thành tích của ngƣời tập mà còn ảnh hƣởng đến cuộc sống sau này. Đặc điểm môn
cầu lông là mức độ hoàn thiện kỹ thuật đều dựa trên mức độ hoàn thiện của các hoạt
động tay, các bộ phận khác nhƣ chân, thân mình nhằm phối hợp hỗ trợ để thực hiện các
động tác kỹ thuật.
1.2. Cơ sở phƣơng pháp để lựa chọn các bài tập:
Trong bất kỳ môn thể thao mang tính đối kháng nào, cũng đều có hai mảng hệ
thống kỹ thuật cơ bản là hệ thống kỹ thuật tấn công và hệ thống kỹ thuật phòng thủ.
Phƣơng châm tấn công luôn đƣợc các huấn luyện viên và các vận động viên đặc biệt
coi trọng trong các trận đấu. Mặc dù vậy hệ thống kỹ thuật phòng thủ không vì thế mà
coi nhẹ trong quá trình huấn luyện kỹ thuật thể thao. Một trong những yêu cầu trong
quá trình huấn luyện kỹ thuật tấn công ở các môn thể thao đối kháng và các môn bóng
là nâng cao sức nhanh phản ứng vận động. Với môn cầu lông trong quá trình tập luyện
nâng cao kỹ thuật đập cầu thì việc rèn luyện sức nhanh phản ứng vận động phức tạp có
ý nghĩa quyết định. Tuy nhiên, để nâng cao đƣợc kỹ thuật này trong thi đấu cần phát
triển toàn diện các tố chất thể lực, tâm lý, kỹ thuật, chiến thuật khác.
1.2.1Giảng dạy và huấn luyện kỹ thuật:
Đỉnh cao của công tác giảng dạy và huấn luyện kỹ thuật cho học sinh và đội tuyển
cầu lông là giúp cho họ thực hiện các hành vi kỹ thuật động tác ở mức độ tự động hoá.
Động tác trở thành kỹ sảo, nhằm nâng cao hiệu quả của các kỹ thuật tấn công và phòng
thủ, nâng cao khả năng phối hợp hoạt động của các cơ quan, đảm bảo duy trì trạng thái
kỹ thuật ổn định trong quá trình thi đấu. Một yêu cầu đối với công tác huấn luyện kỹ
thuật là cần áp dụng nhiều biến dạng của kỹ thuật để làm sao cho quá trình thực hiện
động tác đánh cầu làm cho đối phƣơng khó phán đoán đƣợc ý đồ bên mình.


Ngoài việc huấn luyện kỹ thuật cần chú ý đến đặc điểm cá nhân của từng vận động
viên để xây dựng “kỹ thuật cá nhân” cho phù hợp giúp họ có thể phát huy đƣợc hết khả
năng của bản thân mình để đạt thành tích thể thao cao nhất.
Tố chất con ngƣời thƣờng biểu hiện ở hoạt động thể dục thể thao là sức nhanh,
sức mạnh, sức bền, mềm dẻo, khéo léo. Mà bản chất của nó là năng lực thực hiện kỹ
thuật động tác có độ chính xác cao của con ngƣời. Do đó trong huấn luyện cần tập
trung đến phát triển các kỹ thuật chuyên môn cầu lông để làm cơ sở cho việc tiếp thu
và vận dụng kỹ thuật, chiến thuật vào thi đấu đạt kết quả cao nhất. Nói cách khác việc
tập luyện thể lực chung và thể lực chuyên môn vững chắc là khởi đầu và là nền tảng để
thực hiện các kỹ thuật tấn công phát huy đƣợc sức mạnh tốc độ động tác đánh cầu cao
nhất.
1.2.2 Các yếu tố cơ bản trong đánh cầu:
Trong cầu lông hệ thống kỹ thuật cơ bản rất đa dạng bao gồm các nhóm kỹ thuật
chính: di chuyển, phòng thủ, phát cầu, tấn công. Đặc biệt là nhóm kỹ thuật tấn công.
Trong đó quan trọng nhất là kỹ thuật đập cầu. Điều này đƣợc chứng minh trong các
cuộc thi lớn. Tác dụng của kỹ thuật này cho phép vận động viên phát huy toàn diện sự
phối hợp của các bộ phận cơ thể, tham gia vào quá trình thực hiện kỹ thuật đập cầu,
đồng thời còn cho phép vận động viên kết hợp với 3 yếu tố đặt cơ sở lý luận cho việc
xây dựng và lựa chọn các bài tập nâng cao hiệu quả đập cầu.
Yếu tố sức mạnh: có thể khẳng định yếu tố sức mạnh là yếu tố cơ bản quan
trọng. Việc sử dụng sức mạnh tốt có thể ăn điểm trực tiếp hoặc tạo cơ hội ăn điểm cho
những quả tiếp theo. Đập cầu đƣợc biểu hiện trong phối hợp di chuyển tạo nguồn lực
nhƣ bật nhảy, thực hiện kỹ thuật, song thực hiện một đƣờng cầu với sức mạnh có
nghĩa là thực hiện đƣờng cầu có hiệu quả.
Một yêu cầu quan trọng trong khi sử dụng sức mạnh trong các động tác kỹ thuật
cầu lông là cần đƣợc phát huy với tốc độ tối đa để tình huống bất ngờ, bị động trong quá
trình thi đấu. Đồng thời phải duy trì đƣợc sức mạnh đó trong suốt thời gian dài của quá
trình thi đấu phải chỉ trong từng trận đấu mà trong suốt thời gian diễn biến của một giải.
Sức mạnh tốc độ: là một tố chất cần thiết mà không thể thiếu đƣợc khi sử dụng kỹ
thuật đập cầu. Vì sức mạnh tốc độ là khả năng thực hiện động tác với tốc độ nhanh và
sự co cơ tối đa. Để nâng cao hiệu quả của kỹ thuật đập cầu trong đánh đơn thì sức mạnh
tốc độ là vô cùng quan trọng và không thể không phát triển tố chất này đƣợc.
Muốn có tốc độ ngoài việc học tập kỹ thuật thì ngƣời tập luyện phải trải qua quá
trình tập luyện lâu dài. Khi sử dụng kỹ thuật cần phải phối hợp đƣợc toàn thân cùng với


động tác lăng và gấp cổ tay nhanh. Tuy nhiên để hoàn thiện sức mạnh tốc độ không
những tập luyện với cầu mà phải tập thêm động tác bổ trợ bên ngoài.
Yếu tố điểm rơi: là điểm cầu rơi trên toàn bộ sân, sử dụng yếu tố điểm rơi tốt
cũng có thể thắng trực tiếp hoặc tạo cơ hội thắng điểm. Sử dụng yếu tố điểm rơi vào
thi đấu cũng có ý nghĩa đòi hỏi ngƣời tập mức độ hoàn thiện kỹ thuật ở mức tự động
hoá. Chỉ có nhƣ vậy mới thực hiện đƣợc các đƣờng cầu biến hoá, nhƣ các đƣờng cầu
dài, ngắn, thẳng chéo… trên toàn sân. Đặc biệt là 2 góc cuối sân và hai góc gần lƣới,
các đƣờng cầu nhanh, mạnh dọc biên. Nhƣ vậy để xây dựng các bài tập nâng cao kỹ
thuật đập cầu cần phải xây dựng phát triển yếu tố sức mạnh và hoàn thiện kỹ thuật để
thực hiện tốt kỹ thuật kết hợp với yếu tố điểm rơi.
1.2.3 Nội dunggiảnh dạy, huấn luyện thể thao:
Giảng dạy,huấn luyện thể thao có quan hệ trực tiếp đến việc xác lập các thành tích
thể thao. Bởi vậy mục đích của giảng dạy, huấn luyện thể thao là:
Thứ nhất: Phát triển các năng lực thể chất và tinh thần của ngƣời tập luyện để đạt
đƣợc thành tích thể thao cần thiết.
Thứ hai: Là sử dụng hoạt động thể thao nhƣ một nhân tố để phát triển hài hoà nhân
cách và giáo dục trách nhiệm đối với xã hội. Chỉ nhƣ vậy thể thao mới giữ đƣợc giá trị
xã hội và sƣ phạm của mình, với mục đích nhƣ vậy giảng dạy,huấn luyện thể thao phải
giải quyết những nhiệm vụ chung là đào tạo tâm lý, kỹ thuật – chiến thuật và thể lực cho
vận động viên.
Để đạt đƣợc thành tích thể thao cao thì ngoài những yếu tố liên quan nhƣ con
ngƣời, điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, huấn luyện viên thì giảng dạy, huấn luyện thể
thao là đảm bảo tính toàn diện.
1.2.4. Huấn luyện kỹ thuật – chiến thuật thể thao:
Giảng dạy,huấn luyện kỹ thuật bao gồm giảng dạy,huấn luyện chung và giảng dạy,
huấn luyện chuyên môn. Giữa giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật chung và giảng dạy, huấn
luyện chuyên môn cũng có mối quan hệ chặt chẽ mà nội dung chủ yếu là vận dụng sự
chuyển tốt giữa những tri thức, kỹ năng, kỹ thuật, kỹ xảo vận động. Việc hình thành vốn
tri thức phong phú và kỹ năng – kỹ thuật vận động chung sẽ có tác dụng thúc đẩy sự
tiếp thu và hoàn thiện kỹ thuật ở môn thể thao lựa chọn, huấn luyện kỹ thuật chuyên
môn luôn là định hƣớng cho việc huấn luyện kỹ thuật chung và đòi hỏi sự phát triển và
hoàn thiện trình độ điêu luyện thể thao mà yêu cầu của giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật
chung cũng phải nâng lên một bƣớc tƣơng ứng.


Huấn luyện chiến thuật thể thao là nghệ thuật tranh tài trong thi đấu thể thao. Huấn
luyện chiến thuật bao gồm 2 công việc liên quan tới nhau đó là lập kế hoạch thi đấu hợp
lý có tính đến khả năng của vận động viên, đặc điểm của đối phƣơng và điều kiện cụ thể
của cuộc thi. Thực hiện kế hoạch đó bằng những cách thức đua tranh cụ thể để có thể
phát huy đầy đủ khả năng của từng vận động viên hoặc toàn đội để giành thắng lợi.
1.2.5 Huấn luyện thể lực:
Là cơ sở để huấn luyện thể lực cho vận động viên phải phù hợp với quy luật chung
của giáo dục các năng lực thể chất những năng lực chung và chuyên môn.
Giảng dạy,huấn luyện thể lực chung là quá trình giáo dục thể chất toàn diện những
năng lực thể chất của học sinh đƣợc sử dụng nhiều bài tập khác nhau để nâng cao chức
phận của cơ thể, làm phong phú vốn kỹ năng, kỹ xảo cho vận động viên. Tuy nhiên do
đặc điểm chuyên môn hoá của từng môn thể thao mà huấn luyện thể lực cho từng môn
cũng khác nhau.
Giảng dạy,huấn luyện thể chất chung và chuyên môn có mối quan hệ biện chứng
với nhau, mối quan hệ này thay đổi theo từng năm cũng nhƣ mỗi thời kỳ của mỗi chu kỳ
lớn.
1.2.6 Huấn luyện tâm lý chuyên môn và trí thức chohọc sinh và đội tuyển :
Để đạt thành tích trong tập luyện và thi đấu trƣớc hết phải giáo dục cho học sinh
động cơ tập luyện đúng đắn và cao đẹp nhƣ mong muốn vƣơn tới thành tích thể thao
ngày càng cao để làm vinh quang cho tập thể, cho tổ quốc.
Nhiệm vụ quan trọng nữa đó là giáo dục cho vận động viên những chuẩn mực về
đạo đức thể thao, tuân thủ các luật lệ thi đấu, tinh thần thi đấu cao thƣợng “thắng không
kiêu, bại không nản” cách xử sự đúng đắn, thân tình với huấn luyện viên, đồng đội và
ngƣời hâm mộ. Giáo dục cho học sinh tính cần cù, chịu khó khăn gian khổ, khắc phục
những khó khăn trong tập luyện và thi đấu.
Giảng dạy, huấn luyện tâm lý chuyên môn đƣợc thể hiện trong việc giáo dục tính
chủ động, sáng tạo tinh thần tự chủ, năng lực vƣợt qua những khó khăn tâm lý trong
môn thể thao lựa chọn điều hoà trạng thái tối ƣu của mình biết điều chỉnh trạng thái tâm
lý xấu xuất hiện trong tập luyện và thi đấu để đạt đƣợc thành tích thể thao cao, ngoài ra
còn trang bị tri thức cho vận động viên.
1.2.7 Tập luyện kỹ thuật cầu lông:
Với tính đối kháng của hoạt động thi đấu, những thay đổi mang tính chất tình
huống trong hoạt động thi đấu của vận động viên cầu lông mà đòi hỏi vận động viên
phải có một hệ thống các kỹ thuật, chiến thuật chuẩn xác và ổn định. Muốn có đƣợc hệ


thống các kỹ- chiến thuật chuẩn xác và ổn định thì cần phải có quá trình giảng dạy, huấn
luyện tốt, giảng dạy ,huấn luyện giỏi, học sinh phải tuân thủ những yêu cầu hƣớng dẫn
của giáo viên và cần đảm bảo thực hiện tốt các nguyên tắc, các yêu cầu của buổi tập.
Nguyên tắc tự giác tích cực: là yếu tố chủ yếu có ảnh hƣởng lớn đến kết quả tập
luyện. Nguyên tắc này thể hiện lòng ham muốn ý trí nghị lực, sự chủ động nghiên cứu
kỹ thuật trƣớc, trong và sau khi học. Tính tích cực tự giác của mỗi cá nhân làm cho
công tác giảng dạy, huấn luyện đƣợc thúc đẩy góp phần nâng cao thành tích thể thao.
Tập luyện phải đảm bảo tính thường xuyên có hệ thống. Đây là nguyên tắc cơ bản
trong tập luyện thể dục thể thao nói chung và tập luyện kỹ thuật cầu lông nói riêng.
Việc tập luyện phải liên tục từ ngày này sang ngày khác, từ tuần này sang tuần khác…
Phải tập theo trình tự từ đơn giản đến phức tạp, từ những động tác đã biết đến những
động tác mới chƣa biết. Trong quá trình tập luyện cần tránh chạy theo các động tác, bài
tập mới hấp dẫn mà bỏ qua những động tác cơ bản, bởi vì kỹ thuật cơ bản tuy đơn giản
nhƣng rất quan trọng, nó là nền tảng để tiếp thu, tập luyện kỹ thuật mới, đúng và có hiệu
quả cao.
Trong tập luyện cần chú trọng việc củng cố và nâng cao tập luyện các bài tập kỹ
thuật. Các động tác kỹ thuật lúc đầu tập còn bỡ ngỡ, động tác thực hiện có thể không
chuẩn xác, nhƣng về sau qua tập luyện sẽ dần trở nên thuần thục chuẩn xác và trở thành
kỹ xảo. Việc ứng dụng trong thi đấu sẽ đạt hiệu quả cao.
Sự lặp lại một tác động cho thuần thục có khi nhanh có khi chậm tuỳ thuộc vào
khả năng từng ngƣời và phƣơng pháp tập luyện. Điều quan trọng ở đây là học phải
kiên trì tập đi tập lại nhiều lần, đồng thời nâng cao dần độ khó của động tác để có thể
hình thành “cảm giác cầu” chính xác. Việc lặp lại này chính là quá trình vận động
chuyển từ lƣợng thành chất.
1.2.8 Các quan điểm về huấn luyện tốc độ nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập
cầu:
Đập cầu: Là một kỹ thuật khó khi vận động viên thực hiện đập cầu có hiệu quả cần
phải có những tố chất kỹ thuật, sức mạnh, sức nhanh, độ cảm giác cầu. Sức mạnh đƣợc
biểu hiện qua sự chịu đựng của học sinh trong thi đấu, cho nên việc giảng dạy, huấn
luyện sức mạnh là quan trọng hàng đầu, không có sức mạnh thì không thể thực hiện
đƣợc các kỹ thuật khác đặc biệt là kỹ thuật đập cầu.
Yếu tố kỹ thuật: Là nhân tố quan trọng nhất vì nếu vận động viên không có kỹ
thuật thì không thể nào thực hiện đƣợc đập cầu có hiệu quả. Vì vậy trong suốt quá trình
giảng dạy ,huấn luyện học sinh cần quan tâm huấn luyện kỹ thuật đập cầu.


Sức mạnh phản ứng vận động: Đó là sự đáp ứng lại các tín hiệu xuất hiện đột ngột
bằng những hành vi vận động nhất định. Nhƣ vậy trong tập luyện và thi đấu cầu lông,
sức mạnh phản ứng vận động phức tạp có ý nghĩa trong thực tế phán đoán cầu đến và
đƣa ra các động tác quyết định trong thời gian ngắn nhất.
Để giảng dạy, huấn luyện sức nhanh động tác, quan điểm của lý luận và phƣơng
pháp thể dục thể thao, sử dụng chủ yếu những phƣơng pháp lặp đi lặp lại với tốc độ giới
hạn và trong thời gian ngắn nhất.
Quan điểm chuyên môn: Trong cầu lông ngƣời ta huấn luyện sức nhanh phản ứng
vận động bằng các bài tập phản ứng lại tín hiệu tiếng, âm thanh,… theo các thủ thuật
chuyên môn.
Để giảng dạy, huấn luyện sức nhanh động tác cần giảng dạy hỗ trợ phát triển sức
mạnh và giảng dạy toàn diện kỹ thuật động tác ở mức tự động hoá.
1.2.9 Cơ sở thực tiễn của kỹ thuật đập cầu thuận tay:
Hiện nay cầu lông đỉnh cao đã thực hiện chiến thuật lấy tấn công làm phƣơng tiện
chính để giành thắng lợi. Việc sử dụng kỹ thuật đập cầu trong thi đấu của đội tuyển nam
cầu lông trƣờng THPT Trƣng Vƣơng nói riêng và vận động viên Việt Nam nói chung
chứng minh tác dụng của kỹ thuật này, chúng tôi tiến hành quan sát và thu thập số liệu
của các trận thi đấu cầu lông trong tỉnh Vĩnh Phúc, giải toàn quốc, giải cầu lông khu
vực và giải cầu lông thế giới.
Đập cầu
Đối tƣợng

Số
lƣợng

Cao sâu

Bỏ nhỏ

Kỹ thuật khác

%

Số
lƣợng

%

Số
lƣợng

%

Số
lƣợng

%

Giải học sinh
62
trƣờng

39,49

26

16,56

37

23,56

32

20,38

Vận động viên
thi đấu vô
94
địch toàn quốc
2012

48,20

27

13,84

40

20,51

37

18,97

Ghi chú: Số lƣợng đập cầu tính trong trận đấu.
Thông qua bảng số liệu trên chúng tôi rút ra kết luận sau:


Trong tổng số lần đập cầu trung bình mỗi trận đấu của vận động viên (kể cả hai
đối tƣợng) đều sử dụng kỹ thuật đập cầu với tỷ lệ cao nhất, giải học sinh trƣờng
THPT là 39,49% ,vận động viên Việt Nam là 48,20%.
Các vận động viên càng có trình độ cao thì số lần sử dụng kỹ thuật đập cầu càng
chiếm tỷ lệ cao trong mỗi trận đấu.
Từ đó ta thấy đập cầu là một kỹ thuật tấn công quan trọng nhất trong hệ thống kỹ
thuật tấn công của cầu lông. Sử dụng kỹ thuật này có thể ăn điểm trực tiếp hoặc tạo cơ
hội để ăn điểm những quả sau. Đối với học sinh yêu cầu phải có sức mạnh nghĩa là tốc
độ bay của quả đập phải lớn, có độ cắm tốt và độ chính xác cao.
Từ tầm quan trọng của kỹ thuật đập cầu trong tập luyện và thi đấu trƣớc hết chúng
tôi phân tích kỹ thuật đập cầu.
Tư thế chuẩn bị : vận động viên đứng trong tƣ thế chân trƣớc, chân sau, trọng tâm
cao dồn vào chân trƣớc, lƣng hơi cong, mắt theo dõi cầu, tay phải cầm vợt ở phía trƣớc
mặt, đầu vợt cao ngang trán. Góc giữa cẳng tay và cánh tay khoảng 900.
Yếu lĩnh động tác:Khi thấy đối phƣơng đánh cầu sang cao trên đầu thì thân trên
nhanh chóng xoay phải, trọng tâm chuyển chân từ trƣớc ra sau. Tay phải cầm vợt đƣa từ
trƣớc lên cao, ra sau, đầu vƣợt chúc xuống. Lúc này vai trái hơi cao hƣớng về hƣớng
đánh cầu, vai phải hạ thấp ở phía sau. Tƣ thế lúc này toàn thân ƣỡn hình cánh cung. Sau
đó nhanh chóng đạp mũi chân phải, duỗi thẳng khớp gối, xoay hông, lật vai. Tay phải
đƣa vợt từ dƣới lên trên ra trƣớc. Khi tiếp xúc cầu là lúc cơ thể vƣơn lên cao nhất. Điểm
tiếp xúc cầu và vợt chếch trƣớc trán một tầm tay với cộng một vợt. Trong quá trình thực
hiện động tác, trọng tâm lại chuyển từ chân sau ra chân trƣớc đồng thời gập nhanh thân
ngƣời để phối hợp lực đập cầu. Chú ý sử dụng động tác gập cổ tay khi tiếp xúc cầu để
cầu đi cắm hơn.
Sau khi tiếp xúc cầu, vợt theo đà đƣa từ trên xuống dƣới, sang trái, thân ngƣời có
xu hƣớng bao về trƣớc thì nhanh chóng bƣớc chân phải lên 1 bƣớc nhỏ để giữ thăng
bằng. Sau đó lại trở về tƣ thế chuẩn bị đánh quả cầu sau.
Từ việc phân tích trên chúng tôi nhận thấy rằng kỹ thuật đập cầu đóng vai trò quan
trọng nhất trong hệ thống kỹ thuật tấn công của cầu lông.
=> Từ phân tích cơ sở lý luận trên chúng tôi rút ra kết luận nhƣ sau:
Muốn phát triển kỹ thuật đập cầu cần phải phát triển các bài tập, phát triển sức
mạnh cho các nhóm cơ đùi, lƣng ,vai và cơ tay.
Phải tập luyện kỹ thuật ở mức tự động hoá để vận dụng đƣợc các yếu tố chiến thuật.


Phát triển khả năng phán đoán linh hoạt để rút ngắn thời gian chuẩn bị đập cầu cần
phải xây dựng các bài tập phát triển phối hợp kỹ thuật để tăng tốc độ kỹ thuật đập cầu.
Còn vấn đề thực tiễn huấn luyện kỹ thuật đập cầu cho vận động viên nhƣ thế nào
chúng ta đi nghiên cứu phần tiếp theo.


Chƣơng 2
PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU
2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu:
Để giải quyết mục tiêu đề ra trong đề tài này tôi đã sử dụng các phƣơng pháp
nghiên cứu khoa học sau:
2.1.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu:
Khoa học là sự kế thừa, nhờ nền tảng của cái cũ mà chúng ta biết đƣợc qua vận
động, phát triển cái mới. Chính vì vậy mà việc tham khảo tài liệu để khám phá từ cái cũ
ra cái mới là một phƣơng pháp quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Do vậy việc tham
khảo các tài liệu có liên quan là một vấn đề không thể thiếu đƣợc đối với ngƣời làm
công tác khoa học cũng nhƣ việc trang bị kiến thức cho bản thân.
Trong quá trình nghiên cứu tôi tiến hành đọc và phân tích tài liệu có liên quan bao
gồm:
2.1.1.1 Các tài liệu cơ sở:
a. Sách lý luận và phƣơng pháp thể dục thể thao
b. Sách sinh lý học thể dục thể thao
c. Sách tâm lý học thể dục thể thao
d. Tuyển tập nghiên cứu khoa học thể dục thể thao
e. Một số sách học các môn thể thao khác.
2.1.1.2 Các tài liệu chuyên môn bao gồm:
a. Giáo trình giảng dạy cầu lông
b. Chƣơng trình giảng dạy cầu lông
Việc tham khảo này giúp tôi tìm ra một số nội dung phù hợp với việc nâng cao
hiệu quả tập luyện và sử dụng kỹ thuật đập cầu.
2.1.2 Phương pháp phỏng vấn- toạ đàm:
Đây là phƣơng pháp đƣợc chúng tôi sử dụng trong quá trình nghiên cứu dƣới hình
thức dùng phiếu phỏng vấn nhằm điều tra thực trạng việc sử dụng các bài tập bổ trợ
nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu tấn công trong tập luyện và thi đấu tại các đơn
vị: Trƣờng THPT Trƣng Vƣơng, các thầy cô giáo có chuyên môn tốt. Mặt khác thông
qua hình thức dùng phiếu phỏng vấn chúng tôi có thêm cơ sở thực tiễn để lựa chọn các


bài tập ứng dụng trong quá trình nghiên cứu. Kết quả của việc sử dụng phƣơng pháp
nghiên cứu này chúng tôi trình bày ở phần “kết quả nghiên cứu”.
2.1.3 Phương pháp quan sát sư phạm:
Chúng tôi quan sát ghi chép các buổi tập của các vận động viên đội tuyển nam cầu
lông trƣờng THPT Trƣng Vƣơng để đánh giá mức độ tiếp thu lƣợng vận động và khả
năng phối hợp vận động trên cơ sở đó lựa chọn các bài tập phù hợp với đặc điểm của
đối tƣợng tập luyện cụ thể.
2.1.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm:
Phƣơng pháp này chúng tôi sử dụng nhằm mục đích kiểm tra tính hiệu quả và mức
độ phù hợp của bài tập lựa chọn trên đối tƣợng nghiên cứu.
Quá trình thực nghiệm đƣợc chúng tôi tiến hành nhƣ sau:
Lấy tổng số 12 học sinhlà đội tuyển nam cầu lông trƣờng THPT Nguyễn Trƣng
Vƣơng và chia thành 2 nhóm: Đối chứng và thực nghiệm, mỗi nhóm gồm 6 học sinh có
trình độ tƣơng tự nhƣ nhau . Quá trình thực nghiệm kéo dài trong 7 tuần gồm 30 tiết
(thời gian mỗi tiết là 45 phút, mỗi tuần 4 tiết).
2.1.5 Phương pháp toán học thống kê:
Đƣợc chúng tôi sử dụng trong quá trình sử lý số liệu đi thu thập đƣợc. Các tham số
đặc trƣng mà chúng tôi quan tâm là: X,  , T, W và đƣợc tính theo công thức
n

Chỉ số trung bình cộng:
X

X

: Giá trị trung bình

Xi: Giá trị cá thể
n: Kích thƣớc tập hợp mẫu
Công thức tính T quan sát:
t

x A  xB
2. .

1
n

x
i 1

n

i


Phƣơng sai:  x2

 x


A  xA

   x
2

B  xB2

nA  nB  2

(n<30)

Công thức tính độ lệch chuẩn:

  2
Nhịp độ tăng trƣởng:
T

V2  V1

1/ 2 V1  V2 

 100%
W% =

2.2. Tổ chức nghiên cứu:
2.2.1 Tổ chức nghiên cứu:
Sau khi xác định đề tài, lập đề cƣơng báo cáo, thu thập và xử lý số liệu chỉnh lý và
đánh máy tôi đã gặp thuận lợi và khó khăn sau:
a. Thuận lợi:
Là giáo viên giảng dạy đúng chuyên ngành có ít nhiều thuận lợi.
b. Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi trên trong quá trình nghiên cứu tôi đã gặp nhiều khó
khăn. Lần đầu tiên tiếp xúc với công tác khoa học còn gặp bỡ ngỡ vì kinh nghiệm và
thực nghiệm còn quá ít chƣa đáp ứng đủ cho quá trình nghiên cứu.
2.2.2 Đối tượng nghiên cứu:
Đối tƣợng nghiên cứu: Học sinh đội tuyển nam cầu lông trƣờng THPT Trƣng
Vƣơng – Văn Lâm – Hƣng Yên.
2.2.3 Địa điểm nghiên cứu:
- Trƣờng THPT Trƣng Vƣơng – Văn Lâm – Hƣng Yên.
2.2.4. Thời gian nghiên cứu:
Đề tài tiến hành từ tháng 09/2013 đến tháng 3/2014 đƣợc chia thành 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Từ tháng 9/2013 – 11/2013
- Phân tích lý luận và thực tiễn, xác định hƣớng nghiên cứu tên đề tài.
- Xác định mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu lập giả thiết khoa học dự báo về các
kết quả nghiên cứu.


- Xây dựng đề cƣơng.
- Chọn phƣơng pháp nghiên cứu, đối tƣợng nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu cơ sở vật
chất.
- Bảo vệ đề cƣơng.
Giai đoạn 2: Từ tháng 12/2013 – 02/2014
- Phân tích khái quát các dữ liệu thu đƣợc, lập các biểu bảng trình bày số liệu.
- Viết từng phần nhỏ của luận văn
- Thực nghiệm sƣ phạm.
Giai đoạn 3: Từ tháng 2/2014 –3/2014
- Viết diễn giải các số liệu bằng lời, đi đến các kết luận và kiến nghị.
- Hoàn thiện thành văn bản đánh máy thành quyển.


Chƣơng 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
A. Giải quyết mục tiêu 1: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn từ đó lựa chọn
một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật đập cầu tấn công thuận tay cho học
sinh và đội tuyển cầu lông trƣờng THPT Trƣng Vƣơng”
3.1 Đề xuất các bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu tấn công thuận tay
cho học sinhvaf đội tuyển cầu lông trường THPT Trưng Vương- Văn Lâm – Hưng
Yên.
Căn cứ vào cơ sở lý luận trình bảy ở chƣơng 1 chúng tôi xây dựng một số bài tập
với mục đích nâng cao hiệu qủa kỹ thuật đập cầu tấn công thuận tay cho học sinh và đội
tuyển trƣờng THPT Trƣng Vƣơng nhƣ sau:
3.1.1 Các bài tập về thể lực:
1. Nâng tạ gan te
2. Nằm sấp chống đẩy
3. Gập duỗi thân trên thang dóng.
4. Nhảy dây tốc độ
5. Chạy 800m – 1500m
6. Bật cóc 30m
7. Bật bục 30cm tốc độ tối đa
8. Di chuyển đánh cầu trên lƣới và 2 góc sân bật nhảy đập cầu
9. Bài tập phối hợp 3 bƣớc nhảy đập cầu.
3.2.2 Các bài tập phối hợp:
1. Đập cầu chéo sân
2. Đập cầu dọc biên
3. Đập cầu phải trái trên lƣới
4. Đập cầu kết hợp chặn cầu trên lƣới
5. Đập cầu liên tục vào ô quy định có ngƣời phục vụ. Tính số lần
6. Phối hợp đập cầu và chặn cầu ngay trên lƣới.


7. Một ngƣời đánh nhanh trên lƣới 1 cuối sân bật cầu cao trên lƣới 20cm.
8. Hai ngƣời một cầu đánh nhanh phía trƣớc
9. Phối hợp di chuyển toàn sân đánh cầu.
10.

Bài tập thi đấu.

Kết quả thu đƣợc tôi trình bày ở bảng 2.
Bảng 2: Kết quả phỏng vấn lựa chọn các bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật
đập cầu tấn công trong thi đấu (n = 12)
Mức độ

Ƣu tiên 1
(3 điểm)

STT
Nội dung bài tập

n

%

Ƣu
tiên2

Ƣu
tiên3

(2điểm) (1điểm)
n %

n %

Tổng
điểm
/

I

Các bài tập thể lực

1

Nâng tạ gan te

5

41,67 5 41,67 2 16,66 27

2

Nằm sấp chống đẩy

4

33,33 4 33,33 4 33,34 24

3

Gập duỗi thân trên thang dóng. 5

41,67 4 33,33 3 25

4

Nhảy dây tốc độ

3

25

5

Chạy 800m – 1500m

8

66,67 3 25

6

Bật cóc 30m

9

7

BT phối hợp 3 bƣớc bật nhảy 9
đập cầu
9
Bật bục 30 cm tốc độ tối đa
9

8
9

26

4 33,33 5 41,67 22
1 8,33

31

75

2 16,67 1 8,33

32

75

1 8,33

75

2 16,67 1 8,33

32

75

2 16,67 1 8,33

32

75

3 25

0 0

33

1 8,33

33

2 16,67 31

Di chuyển đánh cầu trên lƣới
và 2 góc sân bật nhảy đập cầu
II

Các bài tập phối hợp

1

Đập cầu chéo sân

9

2

Đập cầu dọc biên

10 83,33 1 8,33


3

Đập cầu phải trái trên lƣới

4

Đập cầu kết hợp chặn cầu trên 9
lƣới
9
Đập cầu liên tục vào ô quy
định có ngƣời phục vụ. Tính số
4
lần

5
6
7
8

4

33,33 5 41,67 3 25

25

75

2 16,66 1 8,33

32

75

2 16,66 1 8,33

32

33,33 4 33,33 4 33,33 24

Phối hợp đập cầu và chặn cầu
ngay trên lƣới.
10 83,33 1 8,33 1 8,33 33
Một ngƣời đánh nhanh trên
lƣới 1 cuối sân bật cầu cao trên 3 25
4 33,33 5 41,67 22
lƣới 20cm

9

Hai ngƣời một cầu đánh nhanh
4
phía trƣớc

10

Phối hợp di chuyển toàn sân
đánh cầu.
10 83,33 1 8,33
Bài tập thi đấu

33,33 3 25

5 41,67 23
1 8,33

33

Trên đây là hệ thống các bài tập đƣa ra để lấy ý kiến của các nhà chuyên môn về
mức độ ƣu tiên sử dụng các bài tập. Mỗi bài tập đƣa ra đều có những tác động nhất định
đối với việc nâng cao hiệu quả tấn công bằng kỹ thuật đập cầu. Tuy nhiên nâng cao hiệu
quả phù hợp với đối tƣợng và điều kiện tập luyện, các nhà chuyên môn có những quan
điểm và ƣu tiên sử dụng khác nhau.
Căn cứ vào kết quả phỏng vấn chúng tôi đã lựa chọn những bài tập mà phần lớn là
các ý kiến của các chuyên gia sử dụng ở mức độ ƣu tiên 1 (đều có ý kiến trên 50% ý
kiến lựa chọn trở lên).
3.2 Căn cứ ứng dụng các bài tập huấn luyện kỹ thuật đập cầuhọc sinh và đội
tuyển cầu lông trường THPTTrưng Vương:
Dựa trên cơ sở lý luận thực tiễn đã trình bày ở chƣơng 1 trên các luận điểm cơ bản
của đặc điểm tập luyện và thi đấu trong việc lựa chọn các bài tập đảm bảo các yêu cầu
của chuyên môn về giảng dạy ,huấn luyện kỹ thuật đập cầu.
3.2.1 Yêu cầu 1:


Các bài tập phải đảm bảo tính định hƣớng nâng cao hiệu quả đập cầu tấn công, cho
phép phát huy hết sức mạnh tốc độ tối đa, cho phép huy động toàn diện các nhóm cơ
chính vào hoạt động.
3.2.2 Yêu cầu 2:
Các bài tập lựa chọn phải đảm bảo cơ sở chỉ tiêu đánh giá hình thức tập luyện đơn
giản dễ tập dễ đánh giá.
Căn cứ vào các yêu cầu nêu trên và kết quả phỏng vấn bảng 2 từ đó chúng tôi lựa
chọn ra 11 bài tập để nâng cao hiệu quả tấn công bằng kỹ thuật đập cầu đó là:
Nhóm bài tập phát triển thể lực
Nhóm bài tập phối hợp
Trên cơ sở đó chúng tôi ứng dụng vào công tác huấn luyện đập cầu cho vận động
viên đội tuyển nam cầu lông trƣờng THPT Trƣng Vƣơng .
HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP LỰA CHỌN
I. Bài tập thể lực:
Cũng nhƣ các môn thể thao khác yếu tố thể lực trong cầu lông có vai trò hết sức
quan trọng.Bởi vì thể lực là nền tảng để thực hiện kỹ thuật, chiến thuật trong quá trình
tập luyện và thi đấu. Ngƣợc lại kỹ thuật – chiến thuật không tốt thì hiệu quả đạt đƣợc
trong thi đấu sẽ không cao. Vì vậy yếu tố kỹ thuật và thể lực có ý nghĩa rất quan trọng
nó có mối tác động qua lại lẫn nhau để đạt thành tích thi đấu cao.
I.1 Bài tập 1: Chạy 800m – 1500m
Mục đích: Nhằm phát triển sức bền trong tập luyện và thi đấu.
Yêu cầu: Tuỳ vào mục đích luyện tập thể lực cho từng buổi tập để sử dụng các cự
ly khác nhau, tránh lặp lại một cự ly nào đó trong nhiều buổi tập liên tục.
I.2 Bài tập 2: Bật cóc 30m
Mục đích: Phát triển sức mạnh nhóm cơ đùi, sức bật của cơ chân, phát triển thể lực
chung.
Yêu cầu: Số lần lặp lại từ 2-3 lần thời gian nghỉ giữa mỗi tổ là 1-2 phút.
I.3 Bài tập 3: Bài tập phối hợp 3 bước bật nhảy đập cầu:
Mục đích: Đây là bài tập phối hợp đƣợc sử dụng nhiều với mục đích phát triển khả
năng phối hợp và tốc độ động tác. Thời gian thực hiện bài tập là 30’’.


Yêu cầu: Khi thực hiện kỹ thuật động tác phải đúng vừa thực hiện đƣợc sức mạnh
và tốc độ động tác, tốc độ thực hiện tối đa. Thực hiện lặp lại 2 – 3 tổ. Nghỉ giữa các lần
2 phút, nghỉ ngơi tích cực để duy trì hƣng phấn.
I.4 Bài tập 4: Bật bục 30cm tốc độ tối đa.
Mục đích: Phát triển sức bền tốc độ các nhóm tam đầu cẳng chân và nhóm cơ đùi.
Yêu cầu: Bật nhanh, đầu gối phải vuông góc. Thời gian thực hiện 45’’ thực hiện lặp
lại 2 -3 tổ. Nghỉ giữa các lần 2’.
I.5 Bài tập 5: Di chuyển đánh cầu trên lưới và hai góc cuối sân bật nhảy đập cầu.
Mục đích: Phối hợp phát triển sức mạnh kỹ thật đập cầu thời gian 1’.
Yêu cầu: Thực hiện đảm bảo tính nhịp điệu của kỹ thuật và phán đoán tình huống bất
ngờ. Thực hiện 2 – 3 tổ nghỉ giữa tổ 2’, nghỉ ngơi tích cực tránh thụ động hoàn toàn.
II. Bài tập phối hợp:
II.1 Bài tập 6: Đập cầu chéo sân.
Mục đích: Phát triển tốc độ và tính ổn định của kỹ thuật đi cắm chéo sân sang ô quy
định. Khi thực hiện phải bật nhảy đập cầu. Ngƣời thực hiện đập 10 quả với tốc độ tối đa.
(Hình 1)

Thực hiện

Phục
vụvụ


II.7 Bài tập 7: Đập cầu dọc biên.
Mục đích: Phát triển tốc độ động tác đập cầu
Yêu cầu: Khi thực hiện đập cầu phải biết kết hợp với động tác bật nhảy, đƣờng cầu
đi phải chuẩn, có lực mạnh. Ngƣời thực hiện phải đập liên túc, tăng cƣờng sức mạnh,
nhanh về đƣờng biên dọc của sân. (Hình 2)

Phục vụ

Thực hiện

II.8 Bài tập 8: Đập cầu liên tục vào ô quy định có người phục vụ. Tính số lần.
Mục đích: Phát triển sức bền tốc độ
Yêu cầu: Thực hiện kỹ thuật nhanh, mạnh, chuẩn xác. Ngƣời phục vụ phát cầu liên
tục nhanh, ngƣời thực hiện sử dụng kỹ thuật đập cầu, thực hiện trong 2phút. (Hình 3)


Thực hiện

Phục vụ

II.9 Bài tập 9: Đập cầu kết hợp chặn cầu rơi trên lưới (2 người)
Mục đích: Phát triển năng lực phối hợp vận động, phát triển thể lực.
Yêu cầu: Ngƣời thực hiện chặn cầu, cần phải đi sát lƣới, đập cầu có lực, cầu đi cắm
(Hình 4).

Thực hiện

Phục vụ


II.10 Bài tập 10. Một người đánh nhanh trên lưới, một cuối sân bật cầu cao trên lưới
20cm.
Mục đích: phát triển khả năng phản ứng vận động, hình thành cảm giác về sử dụng
lực tiếp xúc cầu.
Yêu cầu: Ngƣời thực hiện dùng lực cổ tay là chính để đập cầu phải trái, ngƣời thực
hiện với nhịp độ nhanh dần và với lực mạnh dần (Hình 5).

Thực hiện

Phục
vụ

II.11 Bài tập thi đấu:
Có thể tiến hành với các hình thức khác nhau, sau khi tập các bài tập kỹ thuật nhằm
ứng dụng kỹ thuật vừa học vào thực tiễn thi đấu, từ đó nâng cao hiệu quả các bài tập đối
với quá trình tập luyện và thi đấu.
Bài tập thi đấu này đƣợc chúng tôi phân thành 2 đối tƣợng tƣơng đối đều nhau tiến
hành thi đấu trong 3 hiệp. Tổ chức theo yêu cầu sau.
Các động tác tấn công trên cao chủ yếu kỹ thuật đập cầu, cầu đi có lực nhanh và
mạnh. Để khẳng định tính ƣu điểm của kỹ thuật và tính khách quan chúng tôi tiến hành
đƣa bài tập vào thực nghiệm.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×