Tải bản đầy đủ

SKKN nâng cao hiệu quả bồi dưỡng phẩm chất, năng lực và kĩ năng giáo dục cho đội ngũ nhà giáo bằng các biện pháp quản lí giáo dục tích cực

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI:
“NÂNG CAO HIỆU QUẢ BỒI DƯỠNG PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC
VÀ KĨ NĂNG GIÁO DỤC CHO ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO BẰNG CÁC
BIỆN PHÁP QUẢN LÍ GIÁO DỤC TÍCH CỰC”

1


PHẦN I
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề:
Trong những năm qua, do xác định được vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của việc xây
dựng và bồi dưỡng toàn diện đội ngũ Nhà giáo trong tổng thể công cuộc đổi mới sự
nghiệp giáo dục. Việc bồi dưỡng toàn diện đội ngũ Nhà giáo tại nhà trường đã thu được
những kết quả sau:
- Đã tạo được trong tuyệt đại bộ phận Nhà giáo một nhận thức đúng đắn là: phải
không ngừng tự bồi dưỡng và rèn luyện về phẩm chất tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực và kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo
dục để đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo dục mà Đảng và

nhân dân đang đặt trọn niềm tin ở các Nhà giáo;
- Nhà trường đã tạo được một số hình thức bồi dưỡng đội ngũ Nhà giáo khá hiệu quả
như: gắn việc thực hiện cuộc vận động với việc bồi dưỡng về phẩm chất tư tưởng, chính
trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ Nhà giáo. Tạo phong trào thi đua tự học, tự nghiên cứu,
tổ chức những chuyên đề, hội thảo, hội thi; cho Nhà giáo đi học để năng trình độ đào tạo
chuẩn và vượt chuẩn … để bồi dưỡng năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy.
Thông qua các hoạt động giáo dục để rèn kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục cho đội
ngũ Nhà giáo.
Song trong thực tế vấn đề bồi dưỡng toàn diện đội ngũ Nhà giáo vẫn còn bộc lộ
những tồn tại, hạn chế sau:
- Việc xây dựng một chiến lược ngắn hạn và dài hạn với những mục tiêu đáp ứng với
từng giai đoạn đổi mới của sự nghiệp giáo dục cho việc bồi dưỡng toàn diện đội ngũ Nhà
giáo ở nhà trường chưa thực sự bài bản;
- Mặc dù đã tạo được một số hình thức bồi dưỡng khá hiệu quả. Song phương pháp
bồi dưỡng còn bộc lộ khá nhiều điểm chưa thể hiện tính tích cực như: chưa thực sự tạo
được phương pháp bồi dưỡng kiểu thông qua thực hiện nhiệm vụ chính trị các năm hoc
bằng các phong trào thi đua tự bồi dưỡng liên tục trong đội ngũ Nhà giáo để bồi dưỡng;
một số hình thức bồi dưỡng còn mang
tính phong trào;
- Việc tạo sự gắn kết giữa tổ chức các hoạt động giáo dục với phục vụ các

2


mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương và thực tiễn tự nhiên, xã hội đôi khi còn
bị xem nhẹ; chưa có sự sáng tạo nhiều trong việc tạo ra những hình thức giáo dục ngoài
giờ mới để bồi dưỡng. Do vậy hiệu quả việc bồi dưỡng năng lực và kĩ năng tổ chức các
hoạt động giáo dục cho đội ngũ Nhà giáo bị hạn chế.
Nguyên nhân của tồn tại hạn chế trên là do: công tác quản lý, chỉ đạo việc bồi dưỡng
đội ngũ Nhà giáo trong nhà trường đôi khi còn làm theo kiểu lối mòn, có những việc của
công tác bồi dưỡng đội ngũ Nhà giáo còn làm theo kiểu phong trào để có, được đến đâu
hay đến đó. Việc giao lưu giữa các nhà quản lý giáo dục trong các nhà trường để học hỏi
lẫn nhau về kinh nghiệm hay trong công tác bồi dưỡng đội ngũ Nhà giáo rất ít.
Trong thực tiễn đổi mới sự nghiệp giáo dục, yêu cầu có tính quyết định đến chất
lượng đổi mới là đội ngũ Nhà giáo. Nếu có một đội ngũ Nhà giáo có tư tưởng chính trị
vững vàng, tâm huyết và yêu nghề; có năng lực chuyên môn, năng lực giảng dạy và giáo
dục, nghiệp vụ sư phạm giỏi; có năng lực và kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục sáng
tạo; biết không ngừng tự học để vươn lên thì chắc chắn công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo
dục sẽ thành công.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào các biện pháp: bồi dưỡng phẩm chất tư


tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; bồi dưỡng năng lực chuyên môn, phương pháp giảng
dạy; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; năng lực và kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục
cho đội ngũ Nhà giáo.
Mặc dù toàn ngành, cũng như mỗi nhà trường trong những năm qua đã có nhiều
hoạt động khá sôi động trên lãnh vực này và đã thu được những kết quả bước đầu đáng
trân trọng. Song vấn đề này đến nay vẫn còn đang là vấn đề đòi hỏi mỗi nhà trường và
từng nhà quản lý giáo dục trong mỗi nhà trường phải tiếp tục nghiên cứu trong thực tiễn
giáo dục để trao đổi cho nhau những kinh nghiệm hay và bổ ích để cùng nhau làm tốt
nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề từ năm học 2011-2012 đến 2013-2014
với cương vị Hiệu trưởng nhà trường, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Bồi dưỡng
phẩm chất, năng lực và kỹ năng giáo dục cho đội ngũ Nhà giáo bằng các biện pháp quản
lý giáo dục tích cực trong thực tiễn giáo dục nhà trường. Để góp phần nâng cao chất
lượng toàn diện cho đội ngũ Nhà giáo và đã thu được những kết quả bước đầu rất tích
cực, góp phần đưa chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường không ngừng nâng cao. Xin
được trân trọng trình bày để đồng chí, đồng nghiệp tham khảo.
2. Phương pháp tiến hành.

3


2.1. Cơ sở lý luận:
Nhiệm vụ trong tâm của việc bồi dưỡng toàn diện đội ngũ Nhà giáo đối với công tác
quản lý giáo dục trong mỗi nhà trường là phải bồi dưỡng được ở đội ngũ Nhà giáo của
mình những phẩm chất và năng lực và kĩ năng sau đây:
Thứ nhất: Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Phải tạo được một đội ngũ Nhà
giáo có được những phẩm chất sau đây:
Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành gương mẫu đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Giáo dục, Điều lệ, Quy chế, Quy định
của ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm cao; biết giữ gìn phẩm chất,
danh dự, uy tín của Nhà giáo; tham gia tích cực vào các hoạt
động chính trị - xã hội; thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân;
Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; sống trung thực, lành mạnh, văn minh, phù hợp
với bản sắc văn hoá dân tộc và môi trường giáo dục, là tấm gương về đạo đức, tự học và
sáng tạo cho học sinh noi theo;
Sống đoàn kết, biết hợp tác và cộng tác với đồng nghiệp để thực hiện hiệu quả nhất
mục tiêu giáo dục; thương yêu, tôn trọng, đối sử công bằng và giúp đỡ tận tình với học
sinh;
Thứ hai: Về năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy:
Phải bồi dưỡng được một đội ngũ Nhà giáo có được những năng lực sau:
Làm chủ kiến thức môn học mình giảng dạy một cách hệ thống, thường xuyên tự học
để cập nhật kịp thời thông tin khoa học mới của bộ môn vào vốn kiến thức sẵn có của
mình; biết tự học kiến thức của các môn học khác để sử dụng kiến thức liên môn một
cách hợp lí vào làm sáng tỏ những vấn đề khoa học của môn học mình đảm nhận giảng
dạy;
Có phương pháp khoa học: trong thu thập và xử lý thông tin thường xuyên về nhu
cầu và đặc điểm của học sinh; biết thu thập và xử lý thông tin về điều kiện giáo dục trong
nhà trường và tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương và biết sử dụng
thông tin vào mục đích giảng dạy và giáo dục;
Có phương pháp khoa học trong xây dựng theo hướng tích hợp dạy học với giáo dục,
thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù môn học, đặc
điểm học sinh và môi trường giáo dục; phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy theo
hướng phát huy tính tích cực, chủ động, độc lập và sáng tạo trong quá trình học tập của
học sinh;
4


Có năng lực lựa chọn và tích hợp một cách hợp lý các phương pháp dạy học tích cực
cho quá trình giảng dạy từng loại hình kiến thức trong từng hình thức tổ chức dạy học
một cách hiệu quả nhất của môn học mình đảm nhận;
Có phương pháp khoa học: trong khai thác, sử dụng và chế tạo mới thiết bị, đồ dùng
dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả vào quá trình giảng dạy tích
cực; trong tạo dựng môi trường học tập dân chủ, thân thiện, hợp tác, cộng tác, thuận lợi,
an toàn và lành mạnh cho quá trình giảng dạy của chính mình.
Thứ ba: Về nghiệp vụ sư phạm, năng lực và kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo
dục. Phải bồi dưỡng được một đội ngũ Nhà giáo có năng lực, kĩ năng sau:
Biết xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục có mục tiêu bám
sát mục tiêu của bậc học; có phương pháp giáo dục tích cực, khoa học phù hợp với đặc
điểm học sinh, hoàn cảnh, điều kiện thực tế của môi trường giáo dục và tổ chức thực hiện
kế hoạch một cách hiệu quả thông qua hợp tác, cộng tác với các lực lượng giáo dục khác
trong và ngoài nhà trường;
Có phương pháp và kĩ năng tích hợp giáo dục về tư tưởng, tình cảm, thái độ và các
nội dung giáo dục khác trong hoạt động giáo dục chính khoá và ngoại khoá; có năng lực
phối hợp giữa bản thân, nhà trường với gia đình học sinh và xã hội địa phương trong việc
hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp cho học sinh và huy động các
nguồn lực trong cộng đồng giúp cho sự phát triển của trường;
Có phương pháp và kĩ năng thành thạo trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và
rèn luyện đạo đức của học sinh bảo đảm yêu cầu chính xác, toàn diện, công bằng, khách
quan, công khai; tạo dựng và phát triển ở học sinh năng lực tự đánh giá được chính mình;
biết sử dụng hiệu quả nhất kết quả kiểm tra, đánh giá để tự điều chỉnh hoạt động giảng
dạy và giáo dục của chính mình, chỉ đạo hoạt động học tập và rèn luyện đạo đức của học
sinh ngày một tốt hơn;
Biết phát hiện và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn giáo dục của
bản thân đảm nhận một cách khoa học và hiệu quả.
2.2. Cơ sở thực tiễn:
Để thực hiện được mục tiêu bồi dưỡng, thực tiễn giáo dục đòi hỏi phải có sự lãnh
đạo, chỉ đạo và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục thực sự tích cực và sáng tạo để
tạo cho đội ngũ Nhà giáo tự ý thức được và thi đua rèn luyện liên tục trong thực tiễn đời
sống giáo dục. Muốn vậy các nhà quản lý giáo dục trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ
chính trị này cần làm tốt các vấn đề sau:

5


Thứ nhất: các nhà quản lý giáo dục phải xây dựng được một Chiến lược ngắn hạn và
dài hạn sát với thực tiễn nhà trường của việc bồi dưỡng toàn diện cho đội ngũ Nhà giáo
của nhà trường mình, với mục tiêu bám sát mục tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lối
sống; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực, kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục
đối với Nhà giáo của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục và yêu cầu đổi mới toàn diện sự
nghiệp giáo dục trong thời kì đổi mới, hội nhập của đất nước; có những giải pháp năng
động, sáng tạo sát với thực tiễn nhà trường, để thực hiện mục tiêu Chiến lược;
Định kì có sự rà soát, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu và giải pháp đề ra. Với việc làm
này giúp cho nhà quản lý giáo dục biết: ở từng giai đoạn cần tập trung cao vào bồi dưỡng
mục tiêu nào? mục tiêu nào hiệu quả thấp, tìm ra nguyên nhân và điều chỉnh giải pháp
khắc phục;
Thứ hai: coi trọng khâu bồi dưỡng phương pháp luận những vấn đề mới, theo yêu
cầu từng giai đoạn đổi mới sự nghiệp giáo dục; những vấn đề trong thực thi các nhiệm vụ
giáo dục mà trong vốn hiểu biết, kinh nghiệm của Nhà giáo còn ít và trình độ không đồng
đều trước khi giao nhiệm vụ. Có như vậy thì hiệu quả thực thi nhiệm vụ và những điều
thu nhận được qua thực tiễn giáo dục trong đội ngũ Nhà giáo và hiệu quả bồi dưỡng của
nhà quản lý về những lãnh vực đó mới cao;
Thứ ba: trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhà trường
từng năm học, nhà quản lý giáo dục phải đặc biệt coi trọng việc tạo lập một môi trường
giáo dục lành mạnh, trong sáng, dân chủ, cởi mở và thân thiện; phải đặt từng mục tiêu bồi
dưỡng đội ngũ Nhà giáo tích hợp với từng mục tiêu thực hiện từng nhiệm vụ chính trị của
nhà trường bằng những biện pháp quản lý giáo dục tích cực để Nhà giáo thông qua thực
thi các nhiệm vụ giáo dục được giao, hình thành được trong mình những phẩm chất về
đạo đức, lối sống; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực và kĩ năng tổ chức các hoạt
động giáo dục mà nhà quản lý mong muốn;
Thứ tư: trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính khoá và giáo dục ngoài giờ lên lớp
đối với học sinh, nhà quản lý giáo dục phải tạo được nhiều hình thức tổ chức sáng tạo và
luôn có sự đổi mới, cuốn hút, thân thiện và thi đua rèn luyện trong đội ngũ Nhà giáo và
học sinh. Thực tiễn cho thấy, những nhà trường làm tốt vấn đề này thì đội ngũ Nhà giáo
trưởng thành nhanh, thành đạt nhiều và chất lượng giáo dục toàn diện học sinh cũng được
nâng cao;
Thứ năm: phải có kế hoạch để cho mọi Nhà giáo đều được có cơ hội tham gia vào
tất cả các lãnh vực của đời sống giáo dục nhà trường, không chỉ thực thi nhiệm vụ với tư
cách là người thừa hành lãnh đạo, chỉ đạo của những Nhà giáo khác khi được giao chung
một nhiệm vụ; mà còn luân phiên được tham gia lãnh đạo, chỉ đạo các Nhà giáo khác
6


trong thực thi các nhiệm vụ được giao để rèn năng lực và kĩ năng quản lý giáo dục cho
đội ngũ Nhà giáo;
Thứ sáu: tạo được sự phối hợp một cách đồng bộ giữa các biện pháp bồi dưỡng
toàn diện đội ngũ Nhà giáo của nhà quản lý giáo dục với các tổ chức chính trị nhà trường
và các tổ chức chính trị xã hội địa phương. Có như vậy thì hiệu quả của các biện pháp bồi
dưỡng của nhà quản lý giáo dục mới cao;
Thứ bảy: gắn kết việc tổ chức các hoạt động giáo dục nhà trường với phục vụ các
mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương và các
tổ chức chính trị xã hội các cấp để bồi dưỡng năng lực và kĩ năng tham gia và tổ chức các
hoạt động xã hội cho đội ngũ Nhà giáo;
Thứ tám: không chỉ coi trọng nhiệm vụ nâng cao trình độ chuyên môn đạt vượt
chuẩn đào tạo cho đội ngũ Nhà giáo, mà còn phải đặc biệt coi trọng tạo phong trào thi
đua trong đội ngũ Nhà giáo trong việc tự học và đi đào tạo dài hạn bằng các hình thức
đào tạo thích hợp về các lãnh vực: lý luận chính trị, quản lý hành chính Nhà nước, quản
lý giáo dục; Tin học; Tiếng Anh … vì các lãnh vực này là điều kiện quan trọng giúp Nhà
giáo làm tốt các chức năng giáo dục và đáp ứng được yêu cầu không ngừng đổi mới của
sự nghiệp giáo dục hiện nay.
2.3. Những biện pháp tiến hành và thời gian thực hiện đề tài:
Thứ nhất: Đề tài được thực hiện trên cơ sở sử dụng phương pháp luận duy vật biện
chứng của Triết học Mác- Lê Nin và tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh; Đường lối, chính
sách của Đảng, Chỉ thị, hướng dẫn của Ngành giáo dục về công tác xây dựng và bồi
dưỡng đội ngũ Nhà giáo; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở; phương pháp
luận của Tâm lý học sư phạm và một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học các môn
học ở bậc trung học cơ sở; phương pháp thực nghiệm, phân tích, tổng hợp, thống kê, so
sánh nhằm làm sáng tỏ nội dung và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
Thứ hai: Mọi biện pháp để thực hiện từng mục tiêu bồi dưỡng đều được thực hiện
gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động và phong trào thi đua
từng năm học của nhà trường;
Thứ ba: Định kỳ sau mỗi học kỳ và mỗi năm học đều có sự rà soát đánh giá từng
biện pháp bồi dưỡng ở từng mục tiêu bồi dưỡng để tìm xem biện pháp nào cho hiệu quả
cao thì duy trì và phát huy, biện pháp nào cho hiệu quả thấp thì điều chỉnh và bổ sung.
Đồng thời thường xuyên có sự điều chỉnh trong phương pháp tổ chức thực hiện các biện
pháp khi thấy chưa sát với thực tiễn nhà trường;

7


Thứ tư: Thời gian thực hiện đề tài từ năm học 2011-2012 đến năm học 2013-2014
ở Trường trung học cơ sở Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

8


PHẦN II
NỘI DUNG
1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
Làm sáng tỏ một số vấn đề của thực tiễn giáo dục trong nhà trường hiện nay về việc
bồi dưỡng phẩm chất, năng lực và kĩ năng giáo dục cho đội ngũ Nhà giáo đáp ứng được
yêu cầu đổi mới và hội nhập của sự nghiệp giáo dục nước ta trong thời kì đất nước mở
cửa và hội nhập, tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá với nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa;
Tìm ra những mặt tích cực, mặt hạn chế và nguyên nhân của việc bồi dưỡng đội ngũ
Nhà giáo để phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt hạn chế;
Từ đó đề xuất những biện pháp bồi dưỡng phẩm chất, năng lực và kĩ năng giáo dục
đội ngũ Nhà giáo trong tình hình mới ở nhà trường, nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới
căn bản toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước theo tinh thần Nghị quyết
Trung ương 8 (Khoá XI) của Đảng.
2. Những biện pháp quản lý giáo dục tích cực tại nhà trường từ năm học 20112012 đến 2013-2014 trong bồi dưỡng toàn diện đội ngũ Nhà giáo
Từ năm học 2011-2012 đến năm học 2013-2014 trong quản lý chỉ đạo công
tác bồi dưỡng đội ngũ Nhà giáo. Nhà trường đã kiên trì thực hiện các biện pháp bồi
dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bồi dưỡng năng lực chuyên môn, phương
pháp giảng dạy; nghiệp vụ sư phạm, năng lực và kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục
cho đội ngũ Nhà giáo sau đây:
2.1. Những biện pháp trong bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho
đội ngũ Nhà giáo:
Từ năm học 2011-2012 đến năm học 2013-2014, công tác quản lý giáo dục ở
Trường trung học cơ sở Đa Lộc đã kiên trì các biện pháp bồi dưỡng về phẩm chất chính
trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ Nhà giáo nhà trường sau đây:
Thứ nhất: bồi dưỡng lý tưởng trung thành tuyết đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng
và dân tộc; chấp hành gương mẫu chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của
Đảng và Nhà nước; kỉ cương của ngành, của trường và địa phương
Băng các hình thức giáo dục tuyên truyền và tổ chức nghiên cứu lịch sử, học tập các
Nghị quyết của Đảng cộng sản Việt nam ở từng giai đoạn, hội thảo để áp dụng các Nghị
quyết của Đảng vào thực hiện chức năng giáo dục, đưa các Nghị quyết vào đời sống giáo
9


dục nhà trường để giáo dục lý tưởng trung thành tuyết đối với mục tiêu, lý tưởng của
Đảng và dân tộc cho đội ngũ Nhà giáo;
Duy trì thường xuyên, liên tục việc giáo dục cho đội ngũ Nhà giáo nhà trường việc
chấp hành và làm gương cho mọi người noi theo trong chấp hành đường lối, chính sách,
Pháp luật của Đảng và Nhà nước; những quan điểm phát triển kinh tế, chính trị, xã hội,
Giáo dục và Đào tạo của Đảng và Nhà nước; kỉ cương của ngành, của trường và địa
phương... thông qua sinh hoạt trong các hoạt động giáo dục; gắn việc thực hiện của mỗi
người với đánh giá phấm chất chính trị, thi đua của mỗi người để bồi dưỡng trách nhiệm
công dân cho đội ngũ Nhà giáo;
Thứ hai: bồi dưỡng đạo đức, lối sống Nhà giáo thông qua tổ chức các hoạt động
giáo dục trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhà trường các năm học.
Việc bồi dưỡng được một đội ngũ Nhà giáo sống có văn hoá, trung thực, biết yêu
thương, giàu lòng vị tha, tôn trọng tính dân chủ trong các hoạt động giáo dục, tích cực
đấu tranh phê và tự phê vì sự đoàn kết và phát triển; cầu thị trong mọi lãnh vực của đời
sống; có lối sống cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; sống và làm việc theo chân lý
sống: Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người; biết kế thừa và phát huy lên
những tầm cao mới những nét bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc; biết tiếp
thu chọn lọc những tinh hoa văn hoá của nhân loại trong thời kỳ đất nước hội nhập là cái
đích của mỗi nhà trường. Để thực hiện mục tiêu trên, từ năm học 2011-2012 đến nay,
trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhà trường, nhà trường
đã có những giải pháp sau:
Xây dựng và duy trì môi trường văn hoá nhà trường với những giá trị cốt lõi là:
Tính dân chủ và kỉ cương; tình đoàn kết và lòng nhân ái; tinh thần trách nhiệm và sự hợp
tác; tính độc lập và sáng tạo; tính trung thực và khát vọng vươn lên;
Thực hiện các cuộc vân động và phong trào thi đua lớn của toàn ngành bằng những
giải pháp tích cực và hiệu quả như: gắn thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị nhà trường giao
và sự rèn luyện của Nhà giáo với việc thực hiện các cuộc vận động " Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động " Mỗi Nhà giáo là tấm gương về đạo
đức, tự học và sáng tạo " , cuộc vận động " Hai không và phong trào thi đua xây dựng
Trường học thân thiện, học sinh tích cực; mỗi Nhà giáo nhà trường ngay từ đầu năm học
đều đăng kí với nhà trường về mục tiêu, giải pháp và hiệu quả đạt được trong thực hiện
nhiệm vụ được giao trong thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong năm
học; trong quá trình thực hiện lấy xây dựng điển hình tiên tiến làm ngon cờ để tập hợp, tổ
chức sơ kết sau mỗi học kỳ và tổng kết việc thực hiện sau từng năm học để đánh giá và
lấy hiệu quả đạt được để đánh giá đạo đức, lối sống của mỗi Nhà giáo;

10


Tạo thành phong trào thi đua trong thực hiện từng nhiệm vụ giáo dục ở từng năm
học trong đội ngũ Nhà giáo; lấy sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả thực hiện
nhiệm vụ được giao trong từng nhiệm vụ của mỗi Nhà giáo để đánh giá đạo đức nghề
nghiệp, lối sống của mỗi Nhà giáo;
Mỗi tổ chức chính trị nhà trường đều thể chế hoá trong kế hoạch của mình và tổ
chức thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng đạo đức, lối sống Nhà giáo là thành viên của tổ chức
mình; sau từng học kì và năm học đều tổ chức đánh giá hiệu quả phấn đấu và rèn luyện
về nội dung này ở tổ chức mình để bổ sung cho đánh giá của nhà trường về vấn đề trên
của từng Nhà giáo;
Thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở và phát huy tinh thần đấu tranh phê và tự phê
ở mọi lãnh vực của đời sống giáo dục nhà trường trong công tác quản lý, chỉ đạo để bồi
dưỡng đức tính tôn trọng tính dân chủ trong các hoạt động giáo dục;
Tạo nhiều giải pháp ngăn chặn kịp thời những mặt trái của nền kinh tế thị
trường, lối sống vô cảm, những tai tệ nạn xã hội thời hội nhập và mở cửa xâm nhập vào
môi trường giáo dục nhà trường để tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho thực hiện các
biện pháp bồi dưỡng.
Thứ ba: tổ chức cho đội ngũ Nhà giáo tham gia gia tích cực vào các hoạt động xã
hội khác, để bồi dưỡng trách nhiệm xã hội cho đội ngũ Nhà giáo.
Thông qua việc tổ chức cho các Nhà giáo tham gia một cách tích cực vào các hoạt
động xã hội như: hoạt động từ thiện, nhân đạo; hoạt động đền ơn đáp nghĩa; hoạt động
xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá; hoạt động xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; hoạt
động xây dựng nông thôn mới và các hoạt động phục vụ các mục tiêu kinh tế, chính trị,
xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương... để bồi dưỡng tình thương yêu con người,
trách nhiệm xã hội của Nhà giáo.
Thứ tư: lấy ý kiến từ xã hội địa phương, Hội cha mẹ học sinh và học sinh để tham
khảo đánh giá về hiệu quả việc tự rèn luyện của từng Nhà giáo.
Sau từng học kì và năm học nhà trường đều lấy ý kiến đánh giá về phẩm chất chính
trị, đạo đức, lối sống của Nhà giáo, gia đình Nhà giáo ở địa bàn cư trú; lấy ý kiến đánh
giá của học sinh và Hội cha mẹ học sinh trường về độ tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và
hiệu quả trong giảng dạy và giáo dục của từng Nhà giáo. Thông qua đó làm một căn cứ
11


quan trọng để chính xác hoá việc đánh giá hiệu quả bồi dưỡng về phẩm chất chính trị,
đạo đức, lối sống trong đội ngũ Nhà giáo.
Với bốn biện pháp trong bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội
ngũ Nhà giáo tại nhà trường những năm qua đã góp phần tạo cho nhà trường có một đội
ngũ Nhà giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có đạo đức, lối sống trong sáng;
có tâm huyết nghề nghiệp cao. Được nhiều trường trong huyện trân trọng và học tập.
2.2. Những biện pháp trong bồi dưỡng năng lực chuyên môn, phương pháp
giảng dạy cho đội ngũ Nhà giáo:
2.2.1. Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ Nhà giáo:
Trong công tác quản lý chỉ đạo, từ năm học 2011-2012 đến nay, nhà trường kiên trì
tổ chức thực hiện những biện pháp sau để bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ
Nhà giáo:
Thứ nhất: Tạo phong trào thi đua tự học, tự nghiên cứu thường xuyên, để cập nhật
thông tin khoa học liên tục trong đội ngũ Nhà giáo. Gắn hiệu quả việc tự học, tự nghiên
cứu của mỗi người với đánh giá thi đua sau học kỳ và năm học:
Nhà trường đã tạo thành phong trào tự học, tự nghiên cứu trong đội ngũ Nhà giáo
qua sách, mạng Internet, qua đồng nghiệp, qua các phương tiện thông tin đại chúng khác;
tự nghiên cứu những chuyên đề khoa học ứng dụng của lý thuyết vào thực tiễn, hay sưu
tầm từ thực tiễn những vấn đề làm luận cứ cho lý thuyết giảng dạy... vừa để cập nhật
thông tin khoa học mới vào vốn nhận thức của mình, vừa để phục vụ kịp thời quá trình
giảng dạy, vừa để phổ biến cho đồng nghiệp trong sinh hoạt nhóm chuyên môn hàng tuần
(vì theo qui định của trường, mỗi tuần trong sinh hoạt nhóm chuyên môn, đều giành một
thời lượng đáng kể để mỗi cá nhân thông tin cho nhóm những vấn đề chuyên môn mới
sưu tầm được, để mọi thành viên của nhóm học tập và tích luỹ);
Hàng năm, ngay từ đầu năm học, mỗi Nhà giáo nhà trường đều đăng kí với trường
tự học để biên soạn được 01 đến 02 chuyên đề ngoại khoá mở rộng tầm hiểu biết cho học
sinh về môn học của từng khối lớp phụ trách giảng dạy và tổ chức từ 02 đến 03 buổi
ngoại khoá cho học sinh bằng các chuyên đề ấy; mỗi chương của từng môn học phụ trách
giảng dạy 01 chủ đề dạy tự chọn đáp ứng, 01 chủ đề dạy tự chọn bám sát, 01 chủ đề dạy
tự chọn nâng cao và các chủ đề này được cung cấp cho học sinh tự học ở nhà. (vì nhà
trường được Phòng giáo dục chỉ đạo dạy môn Tin Học thay cho dạy chủ đề tự chọn mà
không tổ chức dạy chủ đề tự chọn chính khoá). Tất cả những chuyên đề ngoại khoá, chủ
đề dạy tự chọn đều được gửi cho mọi thành viên của nhóm chuyên môn học tập và tích
luỹ cho những năm học sau;

12


Thứ hai: Tạo phong trào thi đua hướng dẫn học sinh tập nghiên cứu khoa học trong
đội ngũ Nhà giáo, gắn hiệu quả việc hướng dẫn học sinh tập nghiên cứu khoa học của
mỗi người với đánh giá thi đua sau từng học kỳ, từng năm học:
Ngay từ đầu năm học, mỗi Nhà giáo nhà trường đều có sự đăng kí với trường trong
năm học ở mỗi lớp giảng dạy môn học mình phụ trách, tổ chức cho học sinh ở mỗi thôn
thành 01 nhóm nghiên cứu từ 01 đến 03 đề tài khoa học nhỏ theo đề cương nghiên cứu
của thầy, cô giáo và trong quá trình làm nhóm luôn nhận được sự giúp đỡ thường xuyên
của thầy, cô giáo (ví dụ: môn Sinh học 6 giáo viên cho nhóm học sinh nghiên cứu đề tài:
Tác động của việc bón các loại phân đạm, lân, kali đúng lúc, đúng cách đến việc nâng
cao năng xuất cây ngô; môn Lich Sử 9 giáo viên cho nhóm học sinh nghiên cứu đề tài:
Sưu tầm tiểu sử và các chiến công của các Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh của thôn từ
năm 1930 đến nay; môn Ngữ Văn 6, 7, 8, 9 giáo viên cho nhóm học sinh nghiên cứu đề
tài: Sưu tầm các câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao, dân ca, câu truyện nói về sản xuất, về
truyền thống lịch sử quê hương, về những nét tập quán truyền thống tốt đẹp của quê
hương …). Khi hoàn thành báo cáo lại kết quả cho thầy chấm điểm thi đua và thầy công
bố kết quả cho cả lớp học tập;
Thứ ba: Tạo điều kiện cho Nhà giáo tham gia tích cực các lớp tập huấn chuyên môn
do ngành tổ chức và đi học dài hạn để nâng trình độ vượt chuẩn bằng các hình thức học
tập khác nhau; mở các lớp Tin Học, Tiếng Anh tại trường để bồi dưỡng cho đội ngũ Nhà
giáo:
Với tất cả các lớp tập huấn chuyên môn của môn khoa học nào do ngành tổ chức, nhà
trường đều bố trí cho 100% Nhà giáo của môn khoa học ấy tham gia đầy đủ, sau tập huấn
đều tổ chức thảo luận cấp nhóm chuyên môn để ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy;
Vấn đề cho các Nhà giáo đi học dài hạn để nâng trình độ vượt chuẩn, nhà trường đã
tạo điều kiện cho tất cả các Nhà giáo được đi học bằng hai hình thức: tại chức và từ xa,
mỗi năm đều có từ 03 đến 05 đồng chí đi học, bằng các nguồn kinh phí của quĩ phúc lợi
nhà trường có sự trợ cấp cho những đồng chí khó khăn mỗi năm đi học 500.000 đồng, khi
tốt nghiệp loại khá thưởng 200.000 đồng, loại giỏi thưởng 300.000 đồng để động viên.
Ngoài việc tạo điều kiện cho các Nhà giáo đi học dài hạn để nâng trình độ vượt chuẩn về
chuyên môn giảng dạy. Hàng năm nhà trường còn cho từ 01 đến 02 Nhà giáo đã có trình
độ vượt chuẩn nằm trong qui hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý đi đào tạo dài hạn về
Trung cấp lý luận chính trị, quản lý hành chính Nhà nước, quản lý giáo dục;
Hàng năm nhà trường mở hai lớp Tin Học và Tiếng Anh dạy cho đội ngũ

13


Nhà giáo nhà trường bằng hình thức: cử những Nhà giáo có trình độ Đại học Tin Học và
Tiếng Anh dạy cho 02 lớp này mỗi tháng 06 tiết và giúp đỡ đồng nghiệp tự học. Những
Nhà giáo có đủ năng lực nhà trường tạo điều kiện cho đi thi ở các trung tâm Tin Học và
Tiếng Anh để lấy chứng chỉ.
Với ba biện pháp trong bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ Nhà giáo
những năm qua đã góp phần nâng cao đáng kể trình độ chuyên sâu về chuyên môn đào
tạo và mức độ am hiểu rộng những lãnh vực khoa học khác để vận dụng vào chuyên môn
giảng dạy của đội ngũ Nhà giáo.
2.2.2. Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ Nhà giáo:
Trong công tác quản lý, chỉ đạo từ năm học 2011-2012 đến nay, nhà trường kiên trì
tổ chức thực hiện những biện pháp sau để bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ
Nhà giáo:
Thứ nhất: Tổ chức hội thảo các chuyên đề khoa học giáo dục trong năm học, để giúp
cho Nhà giáo có điều kiện cập nhật và nâng cao trình độ nhận thức về đổi mới phương
pháp giảng dạy, phương pháp tổ chức các hoạt động học tập tích cực cho học sinh:
Từ năm học 2011-2012 đến năm học 2013-2014 nhà trường đã tổ chức hội thảo từ
cấp trường đến cấp tổ chuyên môn các chuyên đề nâng cao nhận thức về đổi mới phương
pháp dạy học và trong hội thảo chọn những Nhà giáo dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh của
trường dạy minh chứng cho phần lý luận của hội thảo:
a- Năm học 2011-2012
a.1. Ở cấp trường tổ chức 04 hội thảo sau:
Chuyên đề 1: Tích hợp các phương pháp giảng dạy tích cực thích hợp trong giảng
dạy từng loại hình tri thức mới theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng ở các môn học để phát huy
tính tích cực, chủ động, độc lập, sáng tạo của học sinh trong học tập"
Chuyên đề 2: Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá để thúc đảy việc đổi mới
phương pháp dạy và học.
Chuyên đề 3: Khai thác, sử dụng, chế tạo mới đồ dùng dạy học và ứng dụng công
nghệ thông tin theo hướng tích cực để thúc đảy đổi mới phương pháp dạy
và học trong giảng dạy tri thức mới ở các môn học.
Chuyên đề 4: Đổi mới phương pháp học của học sinh theo hướng tăng cường việc
rèn kĩ năng tự học cho học sinh trong giờ chính khóa và ngoài giờ lên lớp.
a.2. Ở cấp tổ, tổ chức 04 hội thảo sau:

14


a.2.1- Tổ khoa học tự nhiên tổ chức hội thảo và áp dụng 04 chuyên đề theo đơn vị
nhóm chuyên môn sau:
Chuyên đề-1: Tích hợp các phương pháp giảng dạy tích cực thích hợp trong giảng
dạy từng loại hình tri thức mới theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng ở các môn học: Toán học,
Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học để phát huy tính tích cực, chủ động, độc
lập và sáng tạo của học sinh trong học tập.
Chuyên đề-2: Đổi mới các phương pháp kiểm tra, đánh giá để thúc đảy việc đổi mới
phương pháp dạy và học ở các môn học: Toán học, Vật lí, Hoá jọc, Sinh học, Công nghệ,
Tin học.
Chuyên đề-3: Khai thác, sử dụng, chế tạo mới đồ dùng dạy học và ứng dụng Công
nghệ thông tin theo hướng tích cực để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học trong
giảng dạy tri thức ở các môn học: Toán học, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin
học.
Chuyên đề-4: Đổi mới phương pháp học của học sinh theo hướng tăng cường việc
rèn kĩ năng tự học cho học sinh trong giờ chính khóa và ngoài giờ lên lớp ở các môn học:
Toán học, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học.
a.2.2- Tổ khoa học xã hội tổ chức hội thảo và áp dụng 04 chuyên đề theo đơn vị
nhóm chuyên môn sau:
Chuyên đề 1: Tích hợp các phương pháp giảng dạy tích cực thích hợp trong giảng
dạy từng loại hình tri thức mới theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng ở các môn học: Ngữ văn,
Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tiếng Anh, Mĩ thuật, Âm nhạc để phát huy tính tích cực, chủ
động, độc lập và sáng tạo của học sinh trong học tập.
Chuyên đề 2: Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá để thúc đảy việc đổi mới
phương pháp dạy và học ở các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD,
Tiếng Anh, Mĩ thuật, Âm nhạc.
Chuyên đề 3: Khai thác, sử dụng, chế tạo mới đồ dùng dạy học và ứng dụng Công
nghệ thông tin theo hướng tích cực để thúc đảy đổi mới phương pháp dạy và học trong
giảng dạy tri thức ở các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tiếng Anh, Mĩ thuật,
Âm nhạc.
Chuyên đề 4: Đổi mới phương pháp học của học sinh theo hướng tăng cường việc
rèn kĩ năng tự học cho học sinh trong giờ chính khóa và ngoài giờ lên lớp ở các môn học:
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tiếng Anh, Mĩ thuật, Âm nhạc.
b- Năm học 2012-2013:
15


b.1. Ở cấp trường tổ chức 04 hội thảo sau:
Chuyên đề 1: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thông qua giảng dạy tri thức
mới ở các môn học bằng các phương pháp dạy học tích cực và hình thức tổ chức dạy học
theo bản đồ tư duy.
Chuyên đề 2: Đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá theo Chuẩn kiến thức, kĩ
năng để thúc đảy việc đổi mới phương pháp dạy và học ở các môn học.
Chuyên đề 3: Khai thác, sử dụng, chế tạo mới đồ dùng dạy học và ứng dụng công
nghệ thông tin trong các phương pháp dạy học tích cực khi dạy tri thức mới ở các môn
học để phát huy tính tích cực, chủ động, độc lập, sáng tạo và rèn kĩ năng tự học cho học
sinh.
Chuyên đề 4: Đổi mới phương pháp học của học sinh theo hướng đa dạng hoá các
hình thức tổ chức học tập ngoài giờ chính khoá để rèn kĩ năng tự học cho học sinh bằng
các phong trào thi đua liên tục.
b.2. Ở cấp trường tổ chức 04 hội thảo sau:
b.2.1- Tổ khoa học tự nhiên tổ chức hội thảo và áp dụng 04 chuyên đề theo đơn vị
nhóm chuyên môn sau:
Chuyên đề 1: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thông qua giảng dạy tri thức
mới ở các môn học: Toán học, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học bằng các
phương pháp dạy học tích cực và hình thức tổ chức dạy học theo bản đồ tư duy.
Chuyên đề 2: Đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá theo Chuẩn kiến thức, kĩ
năng để thúc đảy việc đổi mới phương pháp dạy và học ở các môn học: Toán học, Vật lí,
Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học.
Chuyên đề 3: Khai thác, sử dụng, chế tạo mới đồ dùng dạy học và ứng dụng Công
nghệ thông tin trong các phương pháp dạy học tích cực khi dạy tri thức mới ở các môn
học: Toán học, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học nhằm phát huy tính tích
cực, chủ động, độc lập, sáng tạo và rèn kĩ năng tự học cho HS.
Chuyên đề 4: Đổi mới phương pháp học của học sinh theo hướng đa dạng hoá các
hình thức tổ chức học tập ngoài giờ chính khoá để rèn kĩ năng tự học cho học sinh bằng
các phong trào thi đua liên tục ở các môn học: Toán học, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công
nghệ, Tin học.
b.2.2- Tổ khoa học xã hội tổ chức hội thảo và áp dụng 04 chuyên đề theo đơn vị
nhóm chuyên môn sau:

16


Chuyên đề 1: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thông qua giảng dạy tri thức
mới ở các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tiếng Anh, Mĩ thuật, Âm nhạc
bằng các phương pháp dạy học tích cực và hình thức tổ chức dạy học theo bản đồ tư duy.
Chuyên đề 2: Đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá theo Chuẩn kiến thức, kĩ
năng để thúc đảy việc đổi mới phương pháp dạy và học ở các môn học: Ngữ văn, Lịch
sử, Địa lí, GDCD, Tiếng Anh, Mĩ thuật, Âm nhạc.
Chuyên đề 3: Khai thác, sử dụng, chế tạo mới đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT
trong các phương pháp dạy học tích cực khi dạy tri thức mới ở các môn học: Ngữ văn,
Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tiếng Anh, Mĩ thuật, Âm nhạc nhằm phát huy tính tích cực, chủ
động, độc lập, sáng tạo và rèn kĩ năng tự học cho học sinh.
Chuyên đề 4: Đổi mới phương pháp học của học sinh theo hướng đa dạng hoá các
hình thức tổ chức học tập ngoài giờ chính khoá để rèn kĩ năng tự học cho học sinh bằng
các phong trào thi đua liên tục ở các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tiếng
Anh, Mĩ thuật, Âm nhạc.
c- Năm học 2013-2014:
c.1. Ở cấp trường tổ chức 04 hội thảo sau:
Chuyên đề 1: Lựa chọn và tích hợp các phương pháp dạy học tích cực hợp lý cho
giảng dạy từng loại hình kiến thức, trên cơ sở khai thác, sử dụng một cách hiệu quả thiết
bị dạy học và CNTT trong giảng dạy tri thức mới ở các môn học để phát huy tính tích
cực, chủ động, độc lập, sáng tạo và rèn kỹ năng tự học cho học sinh.
Chuyên đề 2: Tích hợp hình thức kiểm tra đánh giá theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng
và Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học để thúc đẩy chất lượng đổi mới PPDH.
Chuyên đề 3: Rèn kỹ năng tự học và hợp tác trong tự học, bằng các phong trào thi
đua tự học trong giờ chính khóa và ngoài giờ lên lớp trong nhà trường và tham gia các
cuộc thi trên mạng Internet do Bộ GD&ĐT tổ chức để nâng cao chất lượng học của HS.
Chuyên đề 4: Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh bằng các
phương pháp giáo dục tích cực của giáo viên chủ nhiệm lớp.
c.2. Cấp tổ chuyên môn:
c.2.1- Tổ khoa học tự nhiên hội thảo và áp dụng 04 chuyên đề theo đơn vị nhóm
chuyên môn sau:
Chuyên đề 1: Lựa chọn và tích hợp các phương pháp dạy học tích cực hợp lý cho
giảng dạy từng loại hình kiến thức, trên cơ sở khai thác, sử dụng một cách hiệu quả thiết
bị dạy học và CNTT trong giảng dạy tri thức mới ở các môn Toán học, Vật lý, Hoá học,
17


Sinh học, Công nghệ, Tin học để phát huy tính tích cực, chủ động, độc lập, sáng tạo và
rèn kỹ năng tự học cho học sinh.
Chuyên đề 2: Tích hợp giáo dục Bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm
trong giảng dạy các môn học: Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học.
Chuyên đề 3: Tích hợp các hình thức kiểm tra đánh giá theo Chuẩn kiến thức, kỹ
năng và Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học ở các môn học: Toán học, Vật Lý, Hoá
học, Sinh học, Công nghệ, Tin học để thúc đẩy chất lượng đổi
mới PPDH.
Chuyên đề 4: Rèn kỹ năng tự học và hợp tác trong tự học, bằng các phong trào thi
đua tự học trong giờ chính khóa và ngoài giờ lên lớp ở các môn học: Toán học, Vật Lý,
Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học trong nhà trường và tham gia các cuộc thi trên
mạng Internet do Bộ GD&ĐT tổ chức ở môn Toán học để nâng cao chất lượng học của
HS.
c.2.2. Tổ khoa học xã hội hội thảo và áp dụng 04 chuyên đề theo đơn vị nhóm
chuyên môn sau:
Chuyên đề 1: Lựa chọn và tích hợp các phương pháp dạy học tích cực hợp lý cho
giảng dạy từng loại hình kiến thức, trên cơ sở khai thác, sử dụng một cách hiệu quả thiết
bị dạy học và CNTT trong giảng dạy tri thức mới ở các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý,
Tiếng Anh, GDCD, Mỹ thuật, Âm nhạc để phát huy tính tích cực, chủ động, độc lập,
sáng tạo và rèn kỹ năng tự học cho học sinh.
Chuyên đề 2: Tích hợp giáo dục Bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tiết
kiệm trong giảng dạy các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh,
GDCD, Mỹ thuật, Âm nhạc.
Chuyên đề 3: Tích hợp các hình thức kiểm tra đánh giá theo Chuẩn kiến thức, kỹ
năng và Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học ở các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý,
Tiếng Anh, GDCD, Mỹ thuật, Ấm nhạc để thúc đẩy chất lượng đổi mới PPDH.
Chuyên đề 4: Rèn kỹ năng tự học và hợp tác trong tự học, bằng các phong trào thi
đua tự học trong giờ chính khóa và ngoài giờ lên lớp ở các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý,
Tiếng Anh, GDCD, Mỹ thuật, Âm nhạc trong nhà trường và tham gia các cuộc thi trên
mạng Internet do Bộ GD&ĐT tổ chức ở môn Tiếng Anh và Giao thông thông minh để
nâng cao chất lượng học của HS.
Thứ hai: Tổ chức hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, tham gia hội
thi giáo viên dạy giỏi các cấp trong năm học để giúp cho Nhà giáo có điều kiện rèn kĩ
18


năng giảng dạy và học tập các kinh nghiệm hay của đồng nghiệp vận dụng vào thực tiễn
giảng dạy của cá nhân:
- Từ năm học 2011-2012 đến năm học 2013-2014 nhà trường tổ chức hội
giảng với phương châm: 100% Nhà giáo đều có giờ thao giảng ở những môn mình phụ
trách giảng dạy, một tiết thao giảng có 100% Nhà giáo nhà trường dự giờ, góp ý, rút kinh
nghiệm. Trước hội giảng nhà trường tổ chức hội thảo cấp trường để vận dụng chuyên đề
hội giảng vào thao giảng, sau hội giảng tổng kết đúc rút bài học kinh nghiệm, tuyên
dương, khen thưởng các Nhà giáo có thành tích cao.
Năm học 2011-2012 hội giảng theo chuyên đề: " Tích hợp các phương pháp giảng
dạy tích cực thích hợp trên cơ sở Khai thác, sử dụng, chế tạo mới đồ dùng dạy học và ứng
dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy từng loại hình tri thức mới theo Chuẩn kiến
thức, kĩ năng các môn học để phát huy tính tích cực, chủ động, độc lập và sáng tạo của
học sinh trong học tập ".
Năm học 2012-2013 hội giảng theo chuyên đề: "Nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện thông qua giảng dạy tri thức mới ở các môn học bằng các phương pháp dạy
học tích cực thích hợp và hình thức tổ chức dạy học theo bản đồ tư duy”
Năm học 2013-2014 hội giảng theo chuyên đề: “ Lựa chọn và tích hợp các phương
pháp dạy học tích cực hợp lý cho giảng dạy từng loại hình kiến thức, trên cơ sở khai thác,
sử dụng một cách hiệu quả thiết bị dạy học và CNTT trong giảng dạy tri thức mới ở các
môn học để phát huy tính tích cực, chủ động, độc lập, sáng tạo và rèn kỹ năng tự học cho
học sinh ”
- Từ năm học 2011-2012 đến năm học 2013-2014. Nhà trường tổ chức thi giáo viên
dạy giỏi cấp trường ở tất cả các môn học, thành lập Ban tổ chức hội thi và tổ chức thi
theo đúng qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau hội thi mọi giáo viên đạt
giải và danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường đều được trường cấp Chứng nhận giáo
viên dạy giỏi cấp trường và khen thưởng và gắn thành quả này với đánh giá thi đua sau
năm học của mỗi Nhà giáo. Nhà trường cử giáo viên tham gia tất cả các cuộc thi giáo
viên dạy giỏi trong giảng dạy các môn văn hoá, thi giáo viên giỏi Tin học, thi giáo viên
có phần mềm Tin học ứng dụng sáng tạo từ cấp huyện đến cấp tỉnh và đều đạt giải cao.
Sau tham gia các cuộc thi, tất cả những bài giảng, sản phẩm thi đều được biểu diễn lại
cho toàn trường học tập và ghi lại bằng đĩa mềm làm tài liệu học tập cho những năm sau.
Nhà trường gắn thành quả này với việc khen thưởng bằng tiền, đề nghị năng lương sớm
và đánh giá thi đua sau năm học để động viên khích lệ các Nhà giáo.

19


Thứ ba: Tổ chức phong trào nghiên cứu các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy và
học, phương pháp giáo dục để viết thành sáng kiến kinh nghiệm góp phần rèn kĩ năng
nghiên cứu khoa học giáo dục và nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp giảng dạy
và giáo dục của đội ngũ Nhà giáo:
Ngay từ đầu năm học, mỗi Nhà giáo đều đăng ký với trường tên và nội dung nghiên
cứu một chuyên đề đổi mới phương pháp dạy và học hay phương pháp giáo dục sẽ thực
hiện trong năm học. Trong quá trình thực hiện của mỗi cá nhân, nhà trường có sự theo
dõi sát sao và đánh giá đúng mức, khen thưởng kịp thời và có sự giúp đỡ về vật chất và
tinh thần để mỗi cá nhân thực hiện tốt đăng ký của mình, gắn kết quả thực hiện của mỗi
người vào đánh giá thi đua năm học.
Thứ tư: Tổ chức một số phong trào thi đua và một số cuộc thi trong chuyên môn
khác để góp phần nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp giảng dạy cho đội ngũ Nhà
giáo:
Trong ba năm học qua, công tác quản lý, chỉ đạo nhà trường đã tạo được
phong trào thi đua liên tục từ đầu năm học đến hết năm học: phong trào thi đua bồi dưỡng
học sinh giỏi; phong trào giúp đỡ học sinh thi giải Toán, Tiếng Anh, thi giao thông thông
minh trên Internet; phong trào thi đua khai thác và ứng dung công nghệ thông tin vào đổi
mới phương pháp dạy học; phong trào tự làm đồ dùng dạy học trong đội ngũ Nhà giáo
giảng dạy;
Tổ chức một số cuộc thi để chọn những sản phảm xuất sắc nhất triển lãm cho toàn
trường học tập và làm theo như: thi giáo án mẫu; thi giáo án điện tử; thi phần mềm Tin
học ứng dụng sáng tạo; thi đồ dùng dạy học tự làm; thi sử dụng đồ dùng dạy học với chủ
đề “ Khai thác, sử dụng đồ dùng dạy học theo hướng: là đối tượng cho quá trình nhận
thức độc lập của học sinh trong quá trình giảng dạy tri thức mới ” vào các dịp 20-11, 2212, 26-3. Thành quả đạt được qua các phong trào và các cuộc thi do trường tổ chức của
Nhà giáo đều được khen thưởng và gắn với đánh giá thi đua;
Thứ năm: giao nhiệm vụ cho đội ngũ Nhà giáo tham gia tổ chức một số hình thức tự
học ngoài giờ ở các môn học cho học sinh để góp phần bồi dưỡng phương pháp dạy học:
phát huy tính tích cực, chủ động, độc lập và sáng tạo của học sinh trong quá trình học
tập cho đội ngũ Nhà giáo:
Từ năm học 2011-2012 đến năm học 2013-2014 nhà trường đã giao nhiệm vụ cho
các Nhà giáo tham gia tổ chức hình thức tự học ngoài giờ thông qua câu lạc bộ học tập
các môn học cho học sinh toàn trường bằng biện pháp: ra những đề để học sinh toàn
trường thi đua rèn kĩ năng vận dụng những vấn đề được học vào giải quyết những vấn đề
đòi hỏi của thực tiễn đời sống của khoa học bộ môn, ngày đầu tuần đăng đáp án của học
20


sinh giải hay nhất đề ra của tuần trước và đăng đề ra cho tuần sau của môn học trên bảng
tin câu lạc bộ học tập của trường để mọi học sinh đều có cơ hội tham gia thi đua với bạn.
Tổ chức hình thức tự học sau: tập làm nhà khoa học nhỏ tuổi bằng biện pháp: ra những
chủ đề gắn với chủ điểm giáo dục của tháng và tung chủ đề này đến học sinh toàn trường
đầu tháng, yêu cầu các em tự nghiên cứu và viết thành chuyên đề, chọn những bài hay
nhất cho các em tự trình bày trong dịp sinh hoạt tập thể.
Với năm biện pháp trong bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ Nhà giáo
những năm qua đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức về lý luận các
phương pháp dạy học tích cực; nâng cao trình độ tích hợp các phương pháp dạy học tích
cực trong thực tiễn giảng dạy; nâng cao kĩ năng tổ chức dạy học, khai thác sử dụng thiết
bị dạy học và ứng dụng CNTT cho giảng dạy theo các phương pháp dạy học tích cực cho
đội ngũ Nhà giáo ...
2.3. Những biện pháp trong bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, năng lực và kĩ năng
tổ chức các hoạt động giáo dục cho đội ngũ Nhà giáo:
Trong công tác quản lý, chỉ đạo từ năm học 2011-2012 đến nay, nhà trường kiên trì
tổ chức thực hiện những giải pháp sau để bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, năng lực và kĩ
năng tổ chức các hoạt động giáo dục cho đội ngũ Nhà giáo sau:
Thứ nhất: kết hợp tốt việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ Nhà giáo cả về
mặt lý luận và thực tiễn thông qua sinh hoạt chuyên môn và tổ chức các hoạt động giáo
dục:
Từ năm học 2011-2012 đến năm học 2013-2014 thông qua sinh hoạt chuyên môn
bằng hội thảo tập trung vào việc bồi dưỡng về mặt phương pháp luận những nghiệp vụ sư
phạm cơ bản sau: phương pháp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện từng hoạt động giáo
dục của cá nhân Nhà giáo; phương pháp xây dựng kế hoạch phối hợp giáo dục; phương
pháp soạn giáo án theo hướng tích hợp các phương pháp dạy học tích cực thích hợp và
giáo án điện tử; phương pháp khai thác, sử dụng, chế tạo mới đồ dùng dạy học và ứng
dụng công nghệ thông tin phục vụ cho các phương pháp dạy học tích cực; đổi mới
phương pháp kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; phương pháp soạn thảo đề
thi, đề kiểm tra theo ma trận Blum… ;
Trong thực tiễn tổ chức các hoạt động giáo dục đầu năm học, sau học kì I và cuối
năm học, nhà trường chọn những bản kế hoạch tổ chức thực hiện những nhiệm vụ giáo
dục và phối hợp giáo dục khoa học nhất, hiệu quả nhất, những bộ đề thi, đề kiểm tra tốt
nhất, phổ biến cho đội ngũ Nhà giáo nhà trường học tập và tổ chức cho những Nhà giáo
có nghiệp vụ sư phạm giỏi ở từng lãnh vực báo cáo kinh nghiệm cho toàn trường học tập
thông qua hội thảo chuyên đề.
21


Thứ hai: tạo cho mỗi Nhà giáo đều được tham gia vào tổ chức, thực hiện
mọi nhiệm vụ chính trị của nhà trường và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục được giao để bồi dưỡng năng lực và kĩ năng tổ
chức các hoạt động giáo dục cho đội ngũ Nhà giáo
Ba năm học qua bằng việc tạo điều kiện cho mỗi Nhà giáo đều được tham gia vào tổ
chức, thực hiện những hoạt động giáo dục sau:
Tổ chức, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua học sinh "Làm theo lời Bác dạy"
bằng những việc làm cụ thể trong học tập và rèn luyện đạo đức, lối sống. Tổ chức, thực
hiện các ngoại khoá theo các chuyên đề để giáo dục tư tưởng, chính trị; giáo dục pháp
luật; giáo dục truyển thống; giáo dục lịch sử; giáo dục tình yêu quê hương đất nước, con
người; giáo dục hướng nghiệp; giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội; giáo dục an ninh,
quốc phòng; giáo dục bảo vệ đa dạng Sinh học và sử dụng năng lượng tiết kiệm ...;
Tổ chức, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua trong học sinh thực hiện tốt
Nội qui nhà trường và những qui định về những điều học sinh không được làm như qui
định tại Điều lệ trường trung học cơ sở...; phong trào sống thanh lịch, văn minh, ứng xử
văn hóa trong học sinh; phong trào nói không với ma tuý, tai tệ nạn xã hội;
Tổ chức, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua tự học trong hoạt động quay xổ số
học tập trong học chính khoá; hoạt động câu lạc bộ học tập ngoài giờ; hoạt động sáng tác
thơ và truyện ngắn nói về tình yêu quê hương, con người, cuộc sống học đường; hoạt
động đôi bạn học tập giúp nhau...;
Tổ chức, chỉ đạo học sinh tham gia tích cực vào phục vụ mọi nhiệm vụ chính trị của
địa phương; tham gia sinh hoạt các tổ chức Đoàn, Đội tại địa phương; tham gia các hoạt
động văn hoá, văn nghệ, Thể dục, thể thao; tham quan, chăm sóc, tôn tạo các công trình
lịch sử, văn hoá tại địa phương;
Tổ chức hội thảo cấp trường, cấp tổ, nhóm chuyên môn về kỹ thuật ra đề thi và
kiểm tra cho việc kiểm tra, đánh giá học sinh theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng; giao nhiệm
vụ cho từng giáo viên việc ra đề thi và đề kiểm tra thuộc bộ môn giảng dạy ngay từ đầu
năm học, có sự khai thác nguồn đề thi và kiểm tra trên Website của Bộ, của Sở để bổ
xung nguồn tư liệu cho thư viện đề thi và kiểm tra của trường, làm công cụ hữu hiệu cho
việc tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh; tổ chức thi, kiểm tra đánh giá học sinh một cách
khách quan, sử lý nghiêm minh những trường hợp gian lận trong thi và kiểm tra; chấm
bài đảm bảo tính khách quan, công bằng, dân chủ và sử lý có tính giáo dục trong tiếp
nhận thông tin phản hồi từ phía học sinh khi các em nhận được kết quả chấm bài; tạo
được nhận thức đúng trong tự đánh mình và biết tự điều chỉnh chính minh của học sinh
22


sau mỗi lần thi và kiểm tra, nhà trường gắn hiệu quả thực hiện vấn đề này của mỗi Nhà
giáo với đánh giá kết quả thi đua năm học;
Tạo phong trào thi đua trở thành chủ nhiệm lớp giỏi trong đội ngũ giáo viên chủ
nhiệm và có sự phân công để giáo viên nào cũng cơ cơ hội được làm chủ nhiệm lớp sau
một vài năm;
Mỗi giáo viên hàng năm đều được phân công vào một nhóm có nhiệm vụ phối hợp
với các giáo viên khác, các tổ chức chính trị nhà trường, gia đình học sinh và địa phương
nơi các em sống, giúp đỡ một nhóm học sinh trong rèn luyện đạo đức, lối sống và tự học
ngoài giờ. Nhà trường lấy hiệu quả việc giúp đỡ này của từng nhóm và từng Nhà giáo để
gắn với đánh giá thi đua và thành quả công tác của mỗi người sau từng học kì và năm
học;
Mỗi Nhà giáo nhà trường đều được phân công làm một việc đến nhiều việc trong
công tác xã hội hoá giáo dục của trường như: tuyên truyền đường lối, chính sách giáo dục
của Đảng trong địa bàn dân cư; vận động sự ủng hộ về vật chất của các nhà hảo tâm cho
xây dựng cơ sở vật chất nhà trường; phối hợp cùng gia đình xã hội để giáo dục học sinh...
Những Nhà giáo còn độ tuổi sinh hoạt ở tổ chức chính trị xã hội nào của địa phương đều
tham gia sinh hoạt với tổ chức đó tại địa phương...;
Trong bố trí phân công công tác lãnh đạo từng tổ chức chính trị, từng lãnh vực quản
lý giáo dục nhà trường, nhà trường tạo điều kiện để có nhiều Nhà giáo được tham gia
lãnh đạo nhất và thực hiện việc luân chuyển vị trí lãnh đạo hợp lý để tạo điều kiện cho có
nhiều Nhà giáo được tham gia lãnh đạo nhất;
Trong tổ chức chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo dục trên của Nhà giáo, nhà
trường thực hiện quan điểm lãnh đạo là: giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục được giao trên cơ sở lấy mục tiêu, phương pháp
giáo dục của trường để tổ chức thực hiện, lấy hiệu quả thực hiện của từng Nhà giáo để
đánh giá năng lực, phẩm chất và thi đua của từng Nhà giáo.
Bằng hai biện pháp nêu trên đã góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng cho độ ngũ
Nhà giáo nhà trường những năng lực và kĩ năng sư phạm cơ bản sau:
- Năng lực và kĩ năng tổ chức giáo dục tư tưởng, đạo đức, tình cảm, thái độ cho học
sinh thông qua các hoạt động giáo dục chính khoá và ngoại khoá;
- Năng lực tổ chức chỉ đạo hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh trong các
hoạt động giáo dục chính khoá và ngoại khoá;
- Năng lực, kĩ năng tổ chức chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
- Năng lực và kĩ năng tổ chức chỉ đạo học sinh tham gia các hoạt động xã hội;
23


- Năng lực và kĩ năng tổ chức chỉ đạo kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện
đạo đức của học sinh bảo đảm yêu cầu chính xác, toàn diện, công bằng, khách quan, công
khai; tạo dựng và phát triển ở học sinh năng lực tự đánh giá được chính mình để các em
biết tự điều chỉnh chính mình trong học tập và rèn luyện;
- Năng lực và kĩ năng tổ chức chỉ đạo phối hợp giữa bản thân, nhà trường với gia
đình học sinh và xã hội địa phương trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện,
hướng nghiệp cho học sinh; tham gia các hoạt động xã hội hoá giáo dục và các hoạt động
xã hội khác; quản lý, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức chính trị và từng lãnh vực hoạt
động giáo dục nhà trường …
- Năng lực và kĩ năng phát hiện và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong thực
tiễn giáo dục của bản thân đảm nhận một cách khoa học và hiệu quả.
3. Những kết quả đạt được sau ba năm đổi mới công tác bồi dưỡng toàn diện
đội ngũ Nhà giáo bằng các biện pháp quản lý giáo dục tích cực:
3.1. Trong bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ
Nhà giáo:
Trong hai năm học 2011-2012 và năm học 2013-2014 nhà trường được ngành giáo
dục và đào tạo huyện Ân Thi xếp là đơn vị dẫn đầu ngành về công tác giáo dục tư tưởng,
chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ Nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh
và thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn của toàn ngành. Trong ba năm
học đã có 03 Nhà giáo được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam, 04 Nhà
giáo được cử đi học cảm tình Đảng và đưa vào diện qui hoạch phát triển Đảng trong thời
gian tới.
3.2. Trong bồi dưỡng năng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và kĩ
năng tổ chức các hoạt động giáo dục cho đội ngũ Nhà giáo:

NỘI DUNG
T
T

NĂM
HỌC

NĂM
HỌC

NĂM
HỌC

NĂM
HỌC

20102011

20112012

20122013

20132014

SL Nhà SL Nhà SL Nhà SL
giáo
giáo có: giáo
Nhà
có: 22 26
có: 29 giáo

24


có: 30
S
L

%

S
L

%

S
L

%

S
L

%

1 Trình - Cao đẳng sư phạm
độ
chuyê
- Đại học sư phạm
n
môn

15 68, 15 57,7 13 44, 07 23,
2
8
3

2 Trình - Sơ cấp
độ
LLC
- Trung cấp
T

07 31, 09 34,6 16 55, 23 76,
9
2
6

3 Trình - Chứng chỉ
độ
QLG
- Sơ cấp
D

01

-Chứng chỉ A
4 Trình -Chứng chỉ B
độ
Tin
Học

-Chứng chỉ C

07 31, 11 42,3 16 55, 23 76,
8
2
6

01

02

7,7 03 10, 04 13,
3
3

02

7,7 02

03 10,
6,9
0

01

3,8 02

02 6,7

4,5
4,5
0
0,0

6,9

03 13, 08 30,8 12 41, 09 30,
6
4
0
01

03 11,5 06 20, 09 30,
4,5
7
0

0

02

7,7 05 17, 06 20,
2
0

0

0,0 0

0,0
-Trung cấp

0
0,0

-Cao Đẳng

01

- Đại học

02

0,0

0,0
01

4,5

0

3,8 01

01 3,3
3,4

03 11,5 04 13, 05 16,
9,1
8
6

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×