Tải bản đầy đủ

Lý thuyết nhiếp ảnh và xử lý ảnh Bài 8: Retouch Export

Bài 8: Retouch & Export
MUL115 : NA&XLHA
Bài gi ng 8


M C TIÊU BÀI H C
 S d ng m t s công c ch nh s a hình nh, t o thêm ý t
hi u ng cho t m hình
 Chu n b file

in n

ng –


CH NH S A NH


CH NH S A HÌNH NH

 Layer:

o Có th k t h p nh ng hình
nh khác nhau thành m t
thông qua layer
o Thay

i Opacity (

m

c c a v t th ) ngay trên
b ng LAYERS


CH NH S A HÌNH NH

 M t s công c ch nh s a
hình nh:
o Brush
o Rubber stamp
o Clone stamp


CH NH S A HÌNH NH

 M t s công c ch nh s a l i
vùng da cho hình ch p chân
dung:
o Dodge
o Burn
o Sponge


GI NG VIÊN DEMO TRÊN
CH
NG TRÌNH


EXPORTNH NG
 Resize (thay

i kích th

 Resolution (

phân gi i hình nh)

 Sharpen (


s c nét)

nh d ng web, email

 L a ch n máy in

c nh)

I U C N CHÚ Ý KHI EXPORT


NH NG
 Resize (thay

i kích th

 Resolution (

phân gi i hình nh)

 Sharpen (


s c nét)

nh d ng web, email

 L a ch n máy in

c nh)

I U C N CHÚ Ý KHI EXPORT


NH NG
 Resize (thay

i kích th

 Resolution (

phân gi i hình nh)

 Sharpen (


s c nét)

nh d ng web, email

 L a ch n máy in

c nh)

I U C N CHÚ Ý KHI EXPORT


NH NG
 Resize (thay

i kích th

 Resolution (

phân gi i hình nh)

 Sharpen (


s c nét)

nh d ng web, email

 L a ch n máy in

c nh)

I U C N CHÚ Ý KHI EXPORT


NH NG
 Resize (thay

i kích th

 Resolution (

phân gi i hình nh)

 Sharpen (


s c nét)

nh d ng web, email

 L a ch n máy in

c nh)

I U C N CHÚ Ý KHI EXPORT


GI NG VIÊN DEMO TRÊN
CH
NG TRÌNHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×