Tải bản đầy đủ

Lý thuyết nhiếp ảnh và xử lý ảnh Bài 4: Xử lý ảnh khi chụp

Bài 4:
X lý nh khi ch p
MUL115 : NA&XLHA
Bài gi ng 4


M C TIÊU BÀI H C
 Tìm hi u v

nh d ng RAW

 Ch nh s a nh v i

nh d ng RAW

 M t s k thu t ch p

c bi t


RAWNH D NG RAW LÀ GÌ?nh d ng RAW

c s d ng

hi n d án ch p l n – ti n l i

th c
i u

ch nh hình nh
 Hi n nay có nhi u ch

ng trình

ch nh

s a nh file RAW


nh JPEG ch ch a

c t 10 -14 bit d

li u hình nh ch p.

ng th i s d ng

nh d ng nén, nên s b m t d li u


NH D NG RAW LÀ GÌ?


i u ch nh cân b ng tr ng

o Cân b ng tr ng m c

nh

c áp vào d li u hình
nh b i máy nh
o Cân b ng tr ng s tác

ng

t i vi c i u ch nh màu s c
c a hình nh
o File RAW có th
l i

i u ch nh

c cân b ng tr ng


NH D NG RAW LÀ GÌ?i u ch nh l i Highlight:

 N u ch p v i

nh d ng

JPEG, không có cách nào
i u ch nh l i

c

highlight trên hình
 V i

nh d ng RAW, vi c

i u ch nh d dàng h n


NH D NG RAW LÀ GÌ?
 Nh

c i m c a file RAW:

 File RAW dung l

ng l n, gây khó

cho vi c l u tr
 Ng

i khác có th không

c

file
 Ph n m m

c/ ch nh s a có th

không h tr máy nh
 Workflow ph c t p

c


NH D NG RAW LÀ GÌ?i u ch nh ch p file
RAW trên máy nh


CÁC CH

CH P


BLACK AND WHITE

 M c

nh máy nh ch p v i ch

 M t ng

màu

i nh y sáng v i màu en tr ng ( ví

d : trong bóng t i, m t ng

i nhìn

c ít

màu s c h n)
 Hình nh en tr ng là d ng tr u t

ng


BLACK AND WHITE
 Black and white exposure:
o N u nh ch p máy phim, s
làm vi c v i h th ng ánh
sáng Zone
o Khi ch p v i máy k thu t
s , h th ng ánh sáng Zone
không còn quan tr ng n a


BLACK AND WHITE

 Black and white exposure:
o

i u khi n

c ánh sáng khi

ch p en tr ng trên máy k thu t
s , c n chú ý:
• Không nên l a ch n ch
Grayscale
• S d ng
ch p

nh d ng RAW + JPEG khi


CH P

CH

 M t s i u chú ý khi ch p
nh n nh:

N
t

NH
c hình

o S d ng i u khi n t xa ho c h n gi
o Khi ch p trong i u ki n bùn b n, hãy m r ng
chân máy
o S d ng tripod (chân máy) i u ch nh
c các
n c
o Chú ý t i gió
o S d ng móc tr ng l ng
o
m b o ph n tr c máy nh không quá n ng
o Hãy nh mang chân máy khi ch p (khi b t
bu c ph i ch p v i chân máy)


CH P PHONG C NH (LANDSCAPE)

 M ts

i u chú ý khi ch p

phong c nh:
o Tránh m t b hi n t
flare (chóa)

ng


CH P PHONG C NH (LANDSCAPE)

 M ts

i u chú ý khi

ch p phong c nh:
o Chú ý v DOF


PANORAMA
 Có th s d ng lens tiêu c
 S d ng tripod

ch p nh d ng panorama


PANORAMA
 Có th s d ng lens tiêu c
 S d ng tripod

ch p nh d ng panorama


MACRO
 K thu t ch p làm

it

ng r t l n


MACRO
 Chú ý khi th c hi n ch p Macro:
o Ch n lens tiêu c phù h p
ch p macro
o

i m focus macro

o DOF


HIGH DYNAMIC RANGE (HDR)

 Chú ý khi th c hi n ch p Macro:
o Ch n lens tiêu c phù h p
ch p macro
o

i m focus macro

o DOF


T NG K T
 Máy nh cung c p nhi u cách o sáng khác nhau:
o Th

c o sáng Matrix

o Center-weight Averaging
o Th

c o sáng Partial

o Th

c o Spot

 Máy nh cho phép b n l a ch n lens v i tiêu c khác nhau
 4 bài t p

luy n t p ch p nh t t h nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×