Tải bản đầy đủ

Lý thuyết nhiếp ảnh và xử lý ảnh Bài 1: Làm quen với nhiếp ảnh

Bài 1:
Làm quen v i nhi p nh
MUL115 - NA&XLHA
Bài gi ng 1


M C TIÊU BÀI H C
 Tìm hi u v c u t o c a m t ng
 Cách chuy n đ i màu s c t i não
 Vùng sáng – vùng t i
 Gi i thi u c b n v máy nh

i


Eyes – Brain – Light - Image


CÁCH NHÌN HÌNH NH C A M T
 M t ng i có vùng nh y sáng,
n m sau m t,

c g i là retina
 Vùng retina ch a b n ki u nh y
sáng:
o T bào hình que (Rod)
o 3 ki u khác nhau c a t bào
hình nón
 T bào hình nón là nh ng vùng
nh y sáng,t p trung chú y u
khu v c nh g i là h m t
(fovea)


CÁCH NHÌN HÌNH NH C A M T

 Vì h m t r t nh , nên khi
nhìn, ch m t ph n nh
c a vùng hình nh

c

nhìn rõ nét
 Vùng nhìn rõ nét/ t p
trung (focus) là m c
t m nhìn c a vùng foveal


TRUY N MÀU S C T I NÃO B
 M i lo i nh y sáng c a m t
ng

i s nh y sáng v i các b

c

sáng khác nhau
 M t vùng s nh y sáng v i b
sáng

c


(red)

 M t vùng s nh y sáng v i b

c

sáng xanh (green)
 M t vùng s nh y sáng v i b
sáng xanh (blue)

c


TRUY N MÀU S C T I NÃO B

 Red, green, blue là 3 màu s c
c a ánh sáng d ng additive
 Khi k t h p (ph i) các màu s c
s t o ra nhi u màu khác nhau
 K t h p c 3 màu s t o ra
màu tr ng


TRUY N MÀU S C T I NÃO B

 S l

ng màu s c mà m t ng

th nh n bi t là không xác
 S l

ng dao

i có

nh

ng t 2,3 tri u 

10 tri u màu s c nhau
 Nh m t máy nh k thu t s , t
bào hình que và hình nón t o ra
xung i n khi ti p xúc v i ánh sáng


TRUY N MÀU S C T I NÃO B

 Các tín hi u s

c tách thành

hai kênh:
o 1 kênh cho ánh sáng
o 1 kênh cho màu s c
o C hai kênh

u

c truy n

t i não thông qua th n kinh
th giác


TRUY N MÀU S C T I NÃO B
 Khi các tín hi u nh n

n

vùng th giác trên v não,
chúng

c x lý b ng

nhi u cách khác nhau
 Não có th

i u ch nh màu

s c theo cách này b i vì nó
hi u r ng m t m nh gi y
c coi là màu tr ng


VÙNG SÁNG VÀ T I
 S khác bi t gi a m t ng

i

và máy nh là d i ánh sáng
mà m t ng
bi t

i có th nh n

c

 M t ng

i i u ch nh l

ng

sáng b ng cách ch p m t,
i u ch nh l
võng m c

ng sáng t i


VÙNG SÁNG VÀ T I
 Dynamic range: là vùng tone màu
chuy n

i t vùng t i (dark) t i

vùng sáng (light) mà thi t b có th
ch p

c

 Nhi p nh gia s d ng nhi u cách
o sáng
 M i khi l

ng ánh sáng

nhi p nh gia s thay
hay f-stop

c t ng,
i giá tr stop


GI I THI U V MÁY NH


POINT – AND – SHOOT HAY SLR?
 Máy nh

c phân theo 2

lo i chính:
o Point – and – shoot
o SLR


POINT – AND – SHOOT

 Máy point- and – shoot có
nhi u ki u dáng, kích c
 Th i i m hi n t i, máy pointand – shoot
ch t l

c trang b lens

ng cao, b x lý, và có

kh n ng cho ra nh ng b c
hình t t


POINT – AND – SHOOT

 V i máy nh point- and
shoot ng
th

i dùng

ng s d ng màn

hình LCD thay cho
viewfinder


POINT – AND – SHOOT

 V i máy nh point- and shoot
c thi t k v i flash có s n
 Point- and- shoot th

ng có

thêm ng ng m quang h c ( 2
lens)


SLR

 SLR (single lens reflex): màn
viewfinder ng m qua lens

t p

trung ánh sáng vào c m bi n
(sensor) trong thân máy
 SLR c ng cho phép s d ng màn
LCD gi ng nh viewfinder
 SLR là máy nh có th thay th
c lens


CH P
 Khi ch p

ch

Auto, máy nh s t

CH

ng tính toán thông s

AUTO


CANON AUTO MODE

 Trên máy nh SLR, lens ( ng
kính) có th
ch

i u ch nh

:

o Auto focus
o Manual focus

c


CÁCH B M NÚT CH P NH (SHUTTER)
 V i máy nh SLR, khi ch p
v i ch

auto focus,

nh n nút ch p n a ch ng
(halfway)

có th l y nét

(focus)
 Sau ó nh n nút ch p d t
khoát
 “nh n n a ch ng – ch nh n
I U KHI N FLASH TRONG CH
 Trong ch

AUTO

Auto, máy nh s t

ng tính toán

khi nào c n s

d ng Flash
 Trong máy nh có ch
no-flash

c bi t:


I U KHI N FLASH TRONG CH

AUTO

 V i máy nh SLR, n u nh không có
ch

no-flash Auto, làm theo cách

sau

không s d ng flash:

o Nh n n a ch ng nút ch p, n u nh
máy nh tính toán không c n thi t
ph i ánh èn (s d ng flash) thì
flash s không t

ng m

o Trong khi v n gi nút ch p n a
ch ng,

y flash xu ng

o Sau ó nh n nút ch p

óng l i
ch p nh


I U KHI N FOCUS C A VIEWFINDER
 Khi s d ng SLR, hay máy point-andshoot v i viewfinder quang h c, s
có nút i u ch nh viewfinder nh
hình minh ho
 Nút i u ch nh viewfinder

cg i

là diopter
 Khi xoay nút này, s th y hình nh
hi n th nét hay m

i

 Giúp ích cho nh ng ng

i eo kính


T C

MÀN TR P

 Exposure:
o M t cách

n gi n,

là cách i u ch nh
ánh sáng vào
sensor c a máy
nh trong khi ch p


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×