Tải bản đầy đủ

Thi thử THPT chuyên hưng yên lần 1 2016

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Khoá h c: Th Thu t CASIO Trong Gi i Toán
Video bài gi ng và l i gi i chi ti t ch có t i
Bùi Th Vi t – nthoangcute

Youtube.com/nthoangcute
Đ THI TH

THPT QU C GIA NĂM
L N1
Môn thi : TOÁN
Th i gian làm bà : 180 phút, không k th i gian phát đ
_________________________

Tờ

NG THPT CHUYÊN
H NG YÊN
BAN CHUYÊN MÔN
__________________


Câu 1 (2,0 đi m). Cho hàm s y  x 4  2 m 2  3 x 2  m  2 (1), v i m là tham s th c.

ww

w.

a) Kh o sát s bi n thiên và v đ th hàm s (1) khi m  2 .
b) Tìm t t c các giá tr m đ ti p tuy n c a đ th hàm s (1) t i đi m có hoành đ b ng 1 song
song v i đ ng th ng d : 12x  y  10  0 .

fa

ce

Câu 2 (1,0 đi m).
a) Gi i ph ng trình 4log3 x  3  2log3 x  2  0 .

bo

b) Tìm ph n th c, ph n o c a s ph c z bi t  1  2i  z   3  i  .

ok

Câu 3 (1,0 đi m).

2

ng trình

ro

/g

om

.c


cos 2x  sin 2x
 1  sin x .
1  sin x
b) L p h c nh c c a m t tr ng g m 6 h c sinh l p A, 8 h c sinh l p B và 7 h c sinh l p C.
Ch n ng u nhiên 6 h c sinh c a l p h c đó đ bi u di n chào m ng ngày thành l p tr ng.
Tính xác su t sao cho l p nào cũng có h c sinh đ c ch n và có ít nh t 3 h c sinh l p A.

a) Gi i ph

ln x  2
dx .
x  ln x  1
1

e

up

Câu 4 (1,0 đi m). Tính tích phân I  

Da
hi

nT

uO

ie

iL

Ta

s/

Câu 5 (1,0 đi m). Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho m t ph ng (P) có ph ng trình
x 1 y 1 z  2


sao cho kho ng cách t M
2x  y  4z  6  0 . Tìm M thu c đ ng th ng d :
2
1
1
đ n m t ph ng (P) b ng 21 .
Câu 6 (1,0 đi m). Cho hình chóp tam giác đ u S.ABC có c nh đáy b ng 2a, góc gi a c nh bên và
m t đáy b ng 30o . G i M, N l n l t là trung đi m AB, AC. Tính th tích kh i chóp S.ABC và
kho ng cách t C đ n m t ph ng (SMN).
Câu 7 (1,0 đi m). Trong m t ph ng v i h t a đ Oxy, cho hình vuông ABCD tâm I, g i G là
 10 11 
tr ng tâm tam giác ADC đi m J  ;  là tâm đ ng tròn ngo i ti p tam giác AGB,
 3 3

1

c0

o
iH

 11 7 
M  ;  là trung đi m c a đo n BI. Tìm t a đ các đ nh c a hình vuông, bi t G có hoành đ
 2 2
là s nguyên.
Câu 8 (1,0 đi m). Gi i h ph ng trình
x  y  3  2 x 2  3  2 y 2  6y  12 2x  5  x  2   2y  7  1  y  xy  2x  y  2  y  2  4x  4
Câu 9 (1,0 đi m). Cho a, b, c là các s th c không âm th a mãn ab  bc  ca  1 . Tìm giá tr nh
1
1
1
5
 2
 2
  a  1 b  1 c  1 
nh t c a bi u th c P  2
2
2
2
2
a b
b c
c a
------------------ H t -----------------BÙI TH VI T - THPT Chuyên Thái Bình
facebook.com/viet.alexander.7
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×