Tải bản đầy đủ

fb dap an bai tap on thi 31 40

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Group : facebook.com/groups/giaitoanbangcasio
BÙI THẾ VIỆT
CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia
Facebbook.com/viet.alexander.7
Youtube.com/nthoangcute
(Bùi Thế Việt – Giảng viên VTED.VN)

Luyện Thi THPT Quốc Gia 2016

01

Bài toán 31. Giải phương trình :

oc

4x 2  x  6  4x  2  7 x  1

(nguyen nguyen)

ai

H

Lời giải
Ta có :



2hi

nT 4x 2  x  6  4x  2  7 x  1

D

4x 2  x  6  4x  2  7 x  1

 2x  1  2 x  1 6x  3  22 x  1  0

uO

Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc.

2 7
.
2
Bài toán 32. Giải phương trình :

Ta
iL

ie

Đáp số : x 

xy
2 x
2

x
y

(Thuần Uchiha)

Lời giải

x  y  2x  y 

om
/g

1

Ta có :

ro

up
s/

 1
y
2 x
 2

y
 x x

2
2
 y x  1  2x  3x  3

xy

0

ok

Nếu y  2x thì

.c

Nếu y   x thì 2x  x x 2  1  3x 2  3  0 (vô lý)
Cách 1 : Ta có :

bo

2x x 2  1  2x  3x 2  3

1
x2  1  x  2  3 4x 2  x  2  2x 2  1 3   4x  1 x 2  1  2x 3x 2  3
2
Ta có 4x 2  x  2  2x 2  1 3   4x  1 x 2  1  2x 3x 2  3  0 do

cew

w

w

.fa

2x

x 2  1  1  3x 2  3  x  0

Bài toán được giải quyết.
Cách 2 : Ta có :2x x 2  1  2x  3x 2  3  2x  3 2x  3
Ta có 2x

  x  1  4x   4x
2

2

2

3x 2  1  2x

 3x  3 x  3  0

x 2  1  1  3x 2  3  x  0  2x  3  0  x 

BÙI THẾ VIỆT3
.
2

Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

1


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Group : facebook.com/groups/giaitoanbangcasio
BÙI THẾ VIỆT
CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia
Facebbook.com/viet.alexander.7
Youtube.com/nthoangcute
3
Suy ra 4x  3x  3  2 3  0
Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc.
Bài toán 33. Giải phương trình :
(Hau Do Van)

oc

Lời giải
Ta có :

ai
H

x  4 x  3  2 3  2x  11nT

hi

D

1
4 x  3  3  2x  9 4 x  3  3  2x  27  0
18
Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc.


01

x  4 x  3  2 3  2x  11

Ta
iL
ie1 
 3x  1 
2
x

y
 7y  1  1   4 2xyuO

Bài toán 34. Giải phương trình :

(Thời Thế Thế Thời)

up
s/

Lời giải

Ta có :

.c

om
/g

ro

 2

2
4 2
1
2


1 xy
3x
7y
3x
x  y
4
4 32


x  y 3x 7y
1  1  4 2
2  2  4 2
 xy

7y
3x
7y


16x  28y  6x  y   0  y  6x

 x  y  xy

ok

2

1 
3x  1 
 2  7 3x  1  4

7x 

Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc.

ce

bo

Khi đó

w

.fa

Bài toán 35. Giải phương trình :
2


1
7
15
1
log 2  x  2   x 
 log 2  3x  2   log 2  x    1    2 x  2
2
4
4
x


w

w

(Young Stars)
Lời giải
Ta có :
2


1
7
15
1
f  x   log 2  x  2   x 
 log 2  3x  2   log 2  x    1    2 x  2
2
4
4
x

Khi đó f '  x  

3x 2  6x  8
7 x1
1
7
1
 0x  0 .
 

 0 vì 
3
4
2x  x  2  3x  2  ln 2 4 2x
x2
x2

BÙI THẾ VIỆT

Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

2


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Group : facebook.com/groups/giaitoanbangcasio
BÙI THẾ VIỆT
CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia
Facebbook.com/viet.alexander.7
Youtube.com/nthoangcute
Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc.
Bài toán 36. Giải phương trình :

oc

01


3x
 2x  y
 x  2  1 
y


 y 2 1  3x  2x 2  y 2  4x

y


(Hieu Nguyen)

ai
H

Lời giải

2x  y
x2
 2
  x  y  2  2x 2  y 2  2xy  4x  0
2
2
y
2x  y  4x
Nếu y  2  x thì :1

2
2
3x
3x 
 3x  2   x  2   1 
  3x  2   x 11x  14   0

2x
 2x

uO

x  2

nT

hiD

Ta có :

y2 1 

Ta
iL
ie

Nếu 2x 2  y 2  2xy  4x  0 thì :

 3x 
3x
 2xy  y 4  1    4x 2 y 2  y 2  4x  y  x  y   0
y
y 


up
s/

Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc.

om
/g

ro

Bài toán 37. Giải phương trình :
xy  2y  3  y  x  1  y  3x  5

 1  y  2x  y  2 x  1   2x  y  1 y

bo

ok

.c

Ta có :

1  y 
(Pu Nguyễn)
Lời giải

2x  y  2 x  1   2x  y  1 y



y 1

2x  y  1

2x  y  y  2  0

ce

Nếu y  1 thì :

x  5  x  6  3x  0  x  0 (vô lý)

w

w

w

.fa

Nếu y  2x  1 thì :

x  2x  1  4x  1  x  2  4  x
 4  x 1
1
  x  3 

 4  x  1

Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc.

BÙI THẾ VIỆT



x  2  1 2x   2x  1 x  2

1x  2  1 2x   2x  1


0
x  2 
Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

3


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Group : facebook.com/groups/giaitoanbangcasio
BÙI THẾ VIỆT
CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia
Facebbook.com/viet.alexander.7
Youtube.com/nthoangcute
Bài toán 38. Giải phương trình :
3x 3  21x 2  58x  56
 x  2  x2  x  6  2
3x  6x  19  3 x  1
(Chiến Lms)
Lời giải

3x 2  6x  19  3 x  1

  x  2  x2  x  6   x  2 3x 2  6x  19  3 x  1

oc

x x6 

3x 3  21x 2  58x  56ai
H

x  2

2

01

Ta có :

2

 x 2  8x  17  3 x 2  x  6 x  1 2 x2 

hi

  3x  6x  19
2

 x  1 x  3    5

 x  1 x  3    0

Ta
iL
ie

Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc.

x2 

nTx2  x  6  3 x  1

uOD

 x 2  x  6  3 x  1  3x 2  6x  19

Bài toán 39. Giải phương trình :

up
s/

x 2  x  1  x 3   2x  2  x 2  x

(Ngô Thanh Sơn)

Lời giải

ro

Ta có :

  x  x  1 
2x  2   1  x  0

x 2  x  1  2x  2 1  xx2  x  1 

Khi đó x x  x  1  1  x 2x  2  0 

ok

2

2

x2  x  1

.c

x

om
/g

x 2  x  1  x 3   2x  2  x 2  x

x2  x  1  1

2x  2

  0

 x  1  0  x  1

ce

bo

Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc.
Bài toán 40. Giải phương trình :.fa

(Bắc Đậu Đại Học)

w
w
wx 2  2  x x 2  2x  2  x 4  4

Lời giải
ĐKXĐ : x  0 . Ta có :

x 2  2  x x 2  2x  2  x 4  4
 x 2  2  x 2  2x  2 x2  2

BÙI THẾ VIỆT

  x
2

2x  x 2  2x  2

 2x  2 x 2  3x  2  2 x x 2  2x  2Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

4


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Group : facebook.com/groups/giaitoanbangcasio
BÙI THẾ VIỆT
CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia
Facebbook.com/viet.alexander.7
Youtube.com/nthoangcute
 x 2  2x  2  x 2  3x  2  2 x 2 2x  2x 


2
2
 x  2x  2 x  3x  2  4x

 x 5x 2  14x  10  0  x  0

w

w

w

.fa

ce

bo

ok

.c

om
/g

ro

up
s/

Ta
iL
ie

uO

nT

hi

D

ai
H

oc

01

Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc.

BÙI THẾ VIỆT

Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×