Tải bản đầy đủ

casio bai tap bai 9 THỦ THUẬT CASIO GIẢI BPT cơ bản(1)

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Khoá h c: Th Thu t CASIO Trong Gi i Toán
Video bài gi ng và l i gi i chi ti t ch có t i
Bùi Th Vi t – nthoangcute

Youtube.com/nthoangcute
THU T CASIO GI I BPT C

TH

B N
(Bùi Th Vi t

Vted.vn)

ww

C BÀI T P

ng trình : x 2  2x  1  4 13x 2  6x  3


fa

ng trình : 2x 2  x  1  3 2x 2  19x  5

ce

w.

Bài 1. Gi i b t ph

ok

bo

Bài 2. Gi i b t ph

3
3
3 2 3
13
x  x
ng trình : x 3  x 2  
2
4
4
2
16

/g

om

.c

Bài 3. Gi i b t ph

ng trình : 2 2  x 2  2x 3  x  3

Bài 5. Gi i b t ph


ng trình : x 2  44

Bài 6. Gi i b t ph

ng trình : 2x 3  x  26  x  x  4  x 2  x  1

Bài 7. Gi i b t ph

ng trình : x 2  6x  11  3 x  1

Bài 8. Gi i b t ph

ng trình : 2 2x  1 x  2   x 5x 2  8x  5

Bài 9. Gi i b t ph

ng trình : 2x 2  5x  1  26x  922  x2  0

2x 2  1  2x 3  2x 2  3x  4

Bài 10. Gi i b t ph

ng trình : x 3  x 2  2x  1  x 2 x 2  x  1

BÙI TH VI T - THPT Chuyên Thái Bình

facebook.com/viet.alexander.7

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

1

c0

o
iH

Da
hinT

uO

ie

iL

Ta

s/up

ro

Bài 4. Gi i b t ph

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×