Tải bản đầy đủ

Mẫu 1 phiếu đăng ký xét duyệt đề tài TN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
(Biểu mẫu 1)

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG
- Họ tên sinh viên

: …………………………..……………………………………………………….…………….Lớp : …….………..…,,,,……

- Điạ chỉ E mail

: ………………………………………………………………………………....…Số điện thoại : …….…………...…..

1/ Tên đề tài và địa điểm XD : ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2/ Các tài liệu đã sưu tầm :

QUI MÔ CÔNG TRÌNH
Số tầng

SỐ LƯNG BẢN VẼ KIẾN TRÚC

2

DT trệt ( m )

MB

MCĐịa chất CT

ĐỊA ĐIỂM XD

Lưu ý : (số tầng tạm tính cả tầng hầm, diện tích trệt ghi kích thước mỗi phương )
3/ Nhóm đề tài đăng ký :

- Kết cấu chính :

4/ Làm ĐATN : - Tại Tp.HCM

[

],

[

], - Thi công chính :

- Tại Vĩnh Long [

],

[


]

- Tại Phú n [

]

Ngày …… tháng …… năm ……
Sinh viên đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………………………..
5/ PHẦN XÉT DUYỆTĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP :
-

Tên đề tài và địa điểm XD : …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
-

Quy mơ chiều cao: CT có : ……..…. tầng hầm, ……..…. tầng trên và ……………...= …….…. Tầng

-

Chiều cao mỗi tầng : ……………………………………………………………………………………

-

Bước cột : ……………………………………………………………………………………………….

-

Nhịp cột : ………………………………………………………………………………………………..

-

Thơng tin khác : ………………………………………………………………………………………...

Ngày…….. tháng……… năm …….., GV duyệt : ……………………………Chữ ký GV : .....................


Trang 1/1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×