Tải bản đầy đủ

Thiết kế bài giảng thực hành phay

ĐỀ TÀI NCKH
THIẾT KẾ BÀI GIẢNG THỰC
HÀNH PHAY
THỰC HIỆN:

VƯƠNG ANH KIỆT
NGUYỄN VĂN PHƯỚC
HOÀNG TRÍ
LÊ LINH

1
BÀI GIẢNG TH PHAY


MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA
ĐỀ TÀI


ĐẶT VẤN ĐỀ
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU

BÀI GIẢNG TH PHAY

2


ĐẶT VẤN ĐỀ

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY LÀ MỘT
YÊU CẦU CẤP BÁCH
BÀI GIẢNG VỚI HỖ TRỢ CỦA CÁC PHẦN MỀM
MÁY TÍNH & MULTIMEDIA LÀ CÔNG CỤ ĐẮC
LỰC CHO ĐỔI MỚI PPGD
POWER POINT LÀ CÔNG CỤ ĐẠT HIỆU QUẢ
CAO CHO CÁC TRÌNH CHIÊÚ

BÀI GIẢNG TH PHAY

3


ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI
NGHIÊN CỨU

LÀ PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ CHO GIÁO VIÊN
DẠY THỰC HÀNH PHAY
BÀI GIẢNG THIẾT KẾ TRÊN POWERPOINT
DÙNG ACAD ,PHOTOIMPACT, ACD SEE, PHOTO

SHOP ĐỂ VẼ VÀ XỬ LÝ ẢNH
BIÊN SOẠN THEO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH P
HAY 7 TC

BÀI GIẢNG TH PHAY

4


MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ
NGHIÊN CỨU
ỨNG DỤNG POWER POINT VÀ CÁC PHẦN MỀM
XỬ LÝ ẢNH ĐỂ VẼ HÌNH, HIỆU CHỈNH, TẠO
HIỆU ỨNG ĐỂ TRÌNH BÀY TRÊN HẸ THỐNG
MULTIMEDIA ĐƯỢC TRANG BỊ CHO KHOA
TRÊN CƠ SỞ BÀI GIẢNG THỰC HÀNH PHAY
ĐƯỢC BIÊN SOẠN VÀ BIÊN TẬP THEO TRÌNH
BÀY BẰNG POWER POINT

BÀI GIẢNG TH PHAY

5


PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG
TIỆN NGHIÊN CỨU
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Phương pháptham khảo tài liệu
Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU:
Máy vi tính, Scan, đầu ghi đĩa CD-RW
Các phần mềm ACAD, PHOTOIMPACT, PHOTO SHOP,
ACD SEE, POWER POINT...
Các tài liệu: Sách chuyên môn, tài liệu tham khảo, catalog,
CD rom...
Bài giảng thực hiện trên Power point XP, dùng được cho MS
office 95, 97, 2000,2002

BÀI GIẢNG TH PHAY

6


NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN
KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN
– SỐ BÀI GIẢNG ĐƯỢC BIÊN SOẠN 16 BÀI
– TỔNG SỐ SLIDE HƠN 400
– TỔNG SỐ HÌNH ẢNH ĐÃ BIÊN TẬP HƠN 500
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
– PHƯƠNG PHÁP BIÊN TẬP ẢNH
– PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY SLIDE
– BỐ CỤC BÀI GIẢNG

BÀI GIẢNG TH PHAY

7


PHƯƠNG PHÁP BIÊN TẬP
ẢNH


TRÌNH TỰ BIÊN TẬP ẢNH
– LỰA CHỌN ẢNH
– SCAN
– XỬ LÝ ẢNH , CẮT CÚP, TÔ MÀU, GHÉP HÌNH
– MỘT SỐ ẢNH PHẢI VẼ BẰNG ACAD, PHOTO
SHOP...

BÀI GIẢNG TH PHAY

8


MINH HOẠ

ẢNH

CHƯA XỬ LÝ

BÀI GIẢNG TH PHAY

ẢNH

ĐÃ XỬ LÝ
9


HÌNH VẼ TRÊN AUTOCAD

HÌNH SƯU TẬP TỪ CD ROM 10
BÀI GIẢNG TH PHAY


HÌNH TRUY CẬP TRÊN
CÁC WEB SITE
BÀI GIẢNG TH PHAY

11


PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY
SLIDE

NGUYÊN TẮC:
– NGẮN GỌN
– SÚC TÍCH
– DỄ HIỂU
– TRỰC QUAN
– TỪ THẤP ĐẾN CAO
PHƯƠNG PHÁP:
– TẠO ẤN TƯỢNG
– KÍCH THÍCH
– ĐỐI THOẠI
– MANG TÍNH CÔNG NGHỆ

BÀI GIẢNG TH PHAY

12


BỐ CỤC BÀI GIẢNGTÊN BÀI GIẢNG
NỘI DUNG:
– CÁC KHÁI NIỆM
– DỤNG CỤ ĐỂ CẮT GỌT, ĐO KIỂM
– GÁ LẮP DỤNG CỤ, CHI TIẾT GIA CÔNG
– CÁC LOẠI MÁY ĐỂ GIA CÔNG
– CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG
– TRÌNH TỰ GIA CÔNG
– CÁC SAI HỎNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
– BÀI TẬP THỰC HÀNH
– CHUẨN BỊ CHO BÀI THỰC HÀNH

BÀI GIẢNG TH PHAY

13


LẮP BÁNH RĂNG THAY THẾ
Lắp một cặp bánh răng
Z1= Bánh răng
bị động

Trục phụ đầu
phân độ

Zw= Bánh răng
trung gian

Tay quay
bàn máy

Vít me
bànmáy
Z1= Bánh răng
chủ động

BÀI GIẢNG TH PHAY

14


LẮP BÁNH RĂNG THAY THẾ
Lắp 2 cặp bánh răng
Z4

Z2

Z3

Z1

BÀI GIẢNG TH PHAY

15


LẮP BÁNH RĂNG THAY THẾ
Từ thí dụ 2:

Trạc bánh răng

Z1 và Z3 = bánh răng chủ động
Z2 và Z4 = bánh răng bị động
Z1 = 96 răng lắp ở trục vít me bàn
máy
Z2 = 32 răng lắp trên trạc bánh răng
ăn khớp vớI Z1
Z3 = 56 răng lắp chung trục vớI Z2

Trục phụ đầu phân độ
Trục vít me bàn máy

Z4 = 28 răng lắp ở trục phụ đầu
phân độ được kéo bởI Z3 qua 2
bánh răng trung gian Zw có số
răng bất kỳ
1 hay 2 bánh răng trung gian để đổI
16
chiều quay của chi tiết

BÀI GIẢNG TH PHAY


ẤN TƯỢNG

BÀI GIẢNG TH PHAY

17


ĐỀ CƯƠNG MÔN
HỌC
PHAY CHUYÊN
NGÀNH
7 TÍN CHỈ
Số tiết lý thuyết:
27
Số tiết thực hành: 288
tổng cộng:
315 tiết

18
BÀI GIẢNG TH PHAY


Baøi môû
ñaàu
BÀI GIẢNG TH PHAY

19


Baứi 1:
phay maởt phaỳng, thaỳng goực vaứ song
song

BI GING TH PHAY

20


Baøi 2:
phay baäc

BÀI GIẢNG TH PHAY

21


Baøi 3:
phay maët nghieâng

BÀI GIẢNG TH PHAY

22


Baøi 4:
phay raõnh vuoâng

BÀI GIẢNG TH PHAY

23


Baứi 5:
phay raừnh baựn nguyeọt

BI GING TH PHAY

24


Baøi 6:
phay raõnh V

BÀI GIẢNG TH PHAY

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×