Tải bản đầy đủ

mẫu đơn xin miễn học miễn thi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN MIỄN THI

Kính gửi:

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Tên em là :

.

Ngày sinh :

Lớp sinh viên:
Mã sinh viên: LTQL – K2

Khóa học:
Điện thoại :


Căn cứ quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT; căn cứ quy định của Học viện; căn cứ kết
quả học tập của cá nhân ;
Em làm đơn này đề nghị được miễn thi học phần môn. : Cơ sở văn hoá Việt Nam.
Hồ sơ gửi kèm:
1- Danh sách các môn học xin miễn thi.
2- Bảng điểm : ( bản sao bảng điểm).
Em xin cam kết thực hiện đúng các quy định của Học viện về việc miễn thi.
Xin trân trọng cảm ơn!
Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ XÉT HỒ SƠ

Hà Nội, ngày 15 tháng 11năm 2010
SINH VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC XIN MIỄN THI
(Nộp kèm theo Đơn xin miễn thi)
Họ tên sinh viên :
Lớp sinh viên:

TT

Môn học/học phần

1

Cơ sở Văn hoá Vi ệt Nam

Số đvht
Đã được
CTĐT của
học, đã thi
4

ĐHSP


Điểm môn
học/học
phần đã đạt

Ghi chú

7

Hà Nội
H à N ội , ngày 15 tháng11năm 2010
SINH VIÊNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×