Tải bản đầy đủ

Đề thi học phần Văn hoá và đạo đức kinh doanh năm 2013 (trường đại học kinh tế quốc dân)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Bộ môn Văn hoá kinh doanh

ĐỀ THI HỌC PHẦN
VĂN HOÁ VÀ ĐẠO ĐỨC
KINH DOANH
Hệ: Chính quy
Địa điểm thi: ĐH KTQD
Ngày thi: 3/12/2013
Ca thi: 4
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (2 điểm):
Luận điểm dưới đây là đúng hay sai? Giải thích vì sao?
Ở những xã hội có độ tin cậy thấp thì những vấn đề như chuyên môn, học vấn,
tay nghề… thường được chú trọng nhất trong công tác tuyển dụng do vậy doanh
nghiệp sẽ tuyển dụng được nhân lực có chất lượng cao.
Câu 2: (2 điểm):
Luận điểm dưới đây là đúng hay sai? Giải thích vì sao?

Dựa vào các triết thuyết đạo đức cơ bản, mỗi tổ chức doanh nghiệp có thể lựa
chọn và tạo dựng giá trị nền tảng và niềm tin cho tổ chức doanh nghiệp của mình.
Câu 3: (2 điểm):
Luận điểm dưới đây là đúng hay sai? Giải thích vì sao?
Bộ quy tắc ứng xử có thể được coi là căn cứ để giải quyết những mâu thuẫn
nảy sinh trong từng tổ chức doanh nghiệp.
Câu 4: (4 điểm):
Phân tích vai trò của văn hoá doanh nghiệp trong việc xây dựng năng lực cạnh
tranh cho doanh nghiệp trong thời kỳ hồi nhập kinh tế toàn cầu. Lấy ví dụ minh hoạ từ
thực tiễn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×