Tải bản đầy đủ

Đề toán cuối kỳ 1 lớp 1

Bµi KiÓmSè
tra
cuèi HäC k× I
Ph¸ch

Hä vµ tªn : ………………

M«n To¸n- Líp 1
(Thêi gian : 40 phót)

Líp 1……
§iÓm

Bµi kiÓm tra cuèi häc k× I –

Sè Ph¸ch

M«n: To¸n – Líp 1
Thêi gian: 40 phót

Bµi 1.


(1 ®iÓm )

a) Viết theo mẫu :

……………
4
b) ViÕt sè thÝch hîp :

…………….

3

……………..

……………..

9

6

c) ViÕt c¸c sè 4, 0 , 2, 9, 7 theo thø tù :

(1 ®iÓm)

a. Tõ bÐ ®Õn lín: …………………………………………………………………..
b. Tõ lín ®Õn bÐ :………………………………………………………………….
Bµi 2. §iÒn dÊu thÝch hîp vµo « trèng( <, >, = )
4+ 3
6–2

Bµi 3 . TÝnh :
10

-

6
.....

Bµi 4 .


Sè ?

5+

=9
+4=8

9

8–3

10 - 4

0+5

8–2

0

8

5

4

.....

.....

+

(1 ®iÓm)

5

3

-

+

(2 ®iÓm)

7
.....
(1 ®iÓm)
8-

=6
-3=4


Bµi 5. Nèi (theo mÉu):

(1 ®iÓm)

9-5+6
7+0+
23
10
4 +- 433--64
10
70 -+48+-042
6
Bµi 6:
a) ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp :

(1®iÓm)

Cã : 5 c©y
Trång thªm :4 c©y
Cã tÊt c¶ :…..c©y ?

b)§iÒn sè vµ dÊu thÝch hîp ®Ó ®îc phÐp tÝnh ®óng

=

Bµi 7 .

Sè?

H×nh bªn cã………h×nh vu«ng

5

(1 ®iÓm )

=

( 1 ®iÓm )

5
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×