Tải bản đầy đủ

Nhung y kien tam huyet họa tập nghị quyết TW 4

ĐND Online – Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị cán bộ toàn quốc học
tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (19 và 20-4), nhiều đại biểu
tham dự Hội nghị đã có những ý kiến sâu sắc, gợi mở nhiều giải pháp quan
trọng, để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
XII của Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị đạt kết quả thiết thực,
vững chắc...
Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Hà Giang: Phải thực hiện tốt việc nói đi đôi với làm
Để học tập, quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của
Đảng, một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra là phải thực hiện tốt việc nói
đi đôi với làm, và làm đến nơi đến chốn. Vừa qua, Tỉnh ủy Hà Giang đã ban
hành Chỉ thị 03 về việc giám sát cấp ủy viên các cấp và đảng viên thực hiện giữa
việc nói và làm. Nghĩ và nói không giống nhau, nói và làm không giống nhau,
làm không đến nơi đến chốn chính là suy thoái. Chính vì vậy, Tỉnh ủy Hà Giang
ban hành một chỉ thị để giám sát nội dung này.


Đồng chí Triệu Tài Vinh. Ảnh: Trịnh Dũng
Trong tổ chức quán triệt và đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, vai trò của
người đứng đầu hết sức quan trọng. Bởi vậy, luôn phải phát huy tốt vai trò, trách
nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu các cấp phải quán triệt sâu sắc tinh

thần, nội dung của Nghị quyết. Ngoài ra, sau khi tham gia học tập và quán triệt
Nghị quyết Đại hội Đảng XII tại Hội nghị này, chúng ta cần phải rà soát lại Nghị
quyết của cấp mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả.
PGS.TS. Trần Hoàng Ngân, Thành ủy viên Thành ủy TP Hồ Chí
Minh, Giám đốc Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh: Coi bảo đảm an sinh xã
hội là một trong những ưu tiên hàng đầu
Trước hết, tôi đánh giá cao việc Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội
nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây


là dịp để chúng ta chuyển tải kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân
ta được thể hiện trong Nghị quyết, đến với cuộc sống.

PGS.TS. Trần Hoàng Ngân. Ảnh: Hoàng Hà
Qua nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày chuyên đề “Báo
cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 20112015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020”, có
thể thấy, chúng ta đã thẳng thắn nhìn nhận các kết quả đạt được trong 5 năm
2011-2015, đồng thời phân tích chi tiết những tồn tại, yếu kém trong quá trình
thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm vừa qua. Quan trọng hơn, chúng ta đã
xác định rõ một trong những nhiệm vụ quan trọng trước mắt là cần triển khai các
biện pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, trong đó phải
bảo đảm tốc độ tăng trưởng từ 6,5-7% và GDP bình quân đầu người từ 3.2003.500 USD.
Như chúng ta đã thấy, ngay từ Qúy 1-2016, vấn đề hạn hán, ảnh hưởng
của biến đổi khí hậu tác động nghiêm trọng đến tình hình kinh tế, đặc biệt là tác
động mạnh đến nền nông nghiệp nước ta. Cho nên, để đạt được chỉ tiêu kinh tếxã hội 5 năm 2016-2020, trước mắt là chỉ tiêu kinh tế-xã hội của năm 2016 thì
chúng ta cần phải thực hiện tốt một số giải pháp, trong đó có việc bảo đảm
lương thực cũng như nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai quá trình tái cơ cấu nền kinh tế theo
hướng nâng cao năng suất, chú ý đến chất lượng tăng trưởng; đảm bảo cho quá
trình tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước-vốn đã đạt
được kết quả bước đầu - nay tiếp tục được đẩy nhanh hơn. Một điểm quan trọng
khác là chúng ta phải quản lý hiệu quả doanh nghiệp có vốn nhà nước để sử
dụng hiệu quả nguồn vốn này, và góp phần tăng nguồn thu cho Nhà nước.


Đặc biệt, Chính phủ và các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác an
sinh xã hội, bảo đảm tốt hơn cuộc sống của người dân, coi đây là một trong
những ưu tiên hàng đầu, trong đó chú trọng quan tâm giải quyết có hiệu quả
những vấn đề đang đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân như vấn đề an
toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, khô hạn nguồn nước...


Thiếu tướng, PGS.TS. Phùng Văn Thiết, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ
quan Chính trị: Gắn học tập, quán triệt Nghị quyết với tổ chức hội thảo
chuyên sâu
Theo tôi, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhằm đưa
nhanh Nghị quyết vào cuộc sống là việc cần làm ngay của mọi cấp, mọi ngành
từ Trung ương đến địa phương. Các học viện, nhà trường Quân đội cần tập trung
nghiên cứu, giảng dạy làm rõ tính đúng đắn, sáng tạo, sát thực tiễn của Nghị
quyết; cơ sở lý luận và thực tiễn, những yêu cầu cơ bản, nhất là những quan
điểm chỉ đạo căn cốt, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng.
Trên cơ sở đó tổ chức quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết vào chương trình, nội
dung, phương pháp giáo dục và đào tạo.

Thiếu tướng, PGS.TS. Phùng Văn Thiết. Ảnh: Trịnh Dũng


Bên cạnh đó, các học viện, nhà trường Quân đội cũng cần coi trọng việc tổ chức
hội thảo chuyên sâu để làm rõ các lĩnh vực mà các Văn kiện đã đề cập, nhất là
nội dung “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân
lực”; đồng thời cần tiếp tục chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị
kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi
với hành, lý luận gắn với thực tiễn; phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với
nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tiến bộ khoa
học và công nghệ, với quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực...
HOÀNG HÀ-TRỊNH DŨNG (ghi)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×