Tải bản đầy đủ

BC chi thi 21 gui so cong thuong 2

UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

/STNMT-PQLTN
Tây Ninh, ngày

tháng

năm 2016

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ
theo Chỉ thi số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015
của Thủ tướng Chính phủ.

Kính gửi:

Sở Công thương.


Sở Tài nguyên và Môi trường có nhận được Công văn số: 2607/SCT-QLCN
ngày 01/12/2016 của Sở Công thương về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ
theo Chỉ thi số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Tài
nguyên và Môi trường báo cáo nội dung có liên quan như sau:
1. Tình hình quy hoạch than trên địa bàn tỉnh.
Than bùn trên địa bàn tỉnh được quy hoạch lòng ghép trong Quy hoạch thăm
dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn
tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020 đã được phê duyệt tại
Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh.
2. Tổng trữ lượng các điểm mỏ:
Theo Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm
2020, than bùn trên địa bàn tỉnh được quy hoạch tại 08 điểm mỏ, tổng diện tích quy
hoạch là 529,98 ha. Diện tích đã cấp giấy phép khai thác 157 ha.
Trữ lượng tài nguyên giai đoạn 2013 – 2015 là 1.446.580 m³, giai đoạn 2016 –
2020 là 2.466.000 m³.
3. Số lượng doanh nghiệp, cơ sở cấp phép khai thác (số lượng khai thác theo
giấy phép, theo thực tế): 05 doanh nghiệp.
- Trữ lượng khai thác theo giấy phép: 2.558.394 m³
- Trữ lượng khai thác theo thực tế: 469.567 m³
4. Sản phẩm sau chế biến than
Sản phẩm sau chế biến than là phân bón hữu cơ vi sinh.
Trên đây là báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi Sở Công
thương tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT. PQLTN.

GIÁM ĐỐCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×