Tải bản đầy đủ

Bộ đề kiểm tra cuối năm môn tiếng anh lớp 2

BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM - Tiếng Anh Lớp 2

Bộ đề kiểm tra cuối năm Tiếng Anh lớp 2 gồm 2 đề thi và đáp án, giúp các em
học sinh ôn tập và rèn luyện Tiếng Anh hiệu quả. Quý phụ huynh hoặc giáo viên có
thể sử dụng bộ đề thi để cho học sinh ôn tập, giúp các em nắm vững kiến thức
Tiếng Anh trên lớp.

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Môn: Tiếng Anh
Lớp: 2 - Đề số 1
Họ và tên ………………………………………….…Lớp…..……… Điểm…………
I. Read and match
1.

2 .
princess
cook
sister

3.
mouse

monkey
tiger

4
bell
clock
climb
Swing
Sing
Ring

II. Write the correct words with the picture:

dress

grapes

1,…………… 2, …………

boy
3, …………......

cook
4, …………

flower
5………………

III. Complete the sentences

THƯ VIỆN SEN VÀNG

1


BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM - Tiếng Anh Lớp 2

1. I can see a ________________.

2. I am a_______________.


3. They love to _______________ .
______________ .

4. I like to

5. My sister is ___________ the room .
IV. Read and choose the correct answer.

1. A. fly

3. A. ring

THƯ VIỆN SEN VÀNG

B. sing

B. flower

C. mouse

C. house

2.

A. teacher

4. A. round

B. cowboy

C. cook

B. grass

C. flag

2


BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM - Tiếng Anh Lớp 2

5. A. book

B. swing

C. grapes

6. A. sing

B. star

C. swim

V. Recorder the letters

1. o c h l t a c o e-> ....................................

3. e t f e->.....................................................

2. theet->..........................................

4. kspi -> ............................................

5. w o r c n ->............................................

- The end –

THƯ VIỆN SEN VÀNG

3


BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM - Tiếng Anh Lớp 2

ĐÁP ÁN
Môn : Tiếng Anh
Lớp: 2 - Đề số 1
( Mỗi câu đúng 0,4 điểm x 25 câu )
I. Read and match
1.

2 .

3.

4

mouse
monkey
tiger

princess
cook
sister

bell
clock
climb
Swing
Sing
Ring

II. Write the correct words with the picture:

dress: 4

grapes: 1

1,…………… 2, …………

boy: 5
3, …………......

cook: 2

flower: 3

4, …………

5………………

III. Complete the sentences

1. I can see a planet.

THƯ VIỆN SEN VÀNG

2. I am a teacher.

4


BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM - Tiếng Anh Lớp 2

3. They love to skate .

4. I like to swim.

5. My sister is cleaning the room .
IV. Read and choose the correct answer.

1. A. fly

3. A. ring

5. A. book
THƯ VIỆN SEN VÀNG

B. sing

B. house

C. mouse

C. flower

B. swing

C. grapes

2.

A. teacher

4. A. round

6. A. sing

B. cowboy

C. cook

B. grass

C. flag

B. swim

C. star
5


BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM - Tiếng Anh Lớp 2

V. Recorder the letters

1. o c h l t a c o e -> chocolate

2. theet -> teeth

3. e t f e -> feet

4. kspi -> skip

5. w o r c n ->

crown

- The end -

THƯ VIỆN SEN VÀNG

6


BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM - Tiếng Anh Lớp 2

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Môn: Tiếng Anh
Lớp: 2 - Đề số 2
Họ và tên ………………………………………….…Lớp…..……… Điểm…………
I. Read and match
1.

2 .

3.
ski
skip
skate

sweet
swan
swim

4.
pretty
prince
pram
plain
plane
place

II. Write the correct words with the picture:

doll

toy

1,…………… 2, …………

whale
3, …………......

planet

tractor

4, …………

5………………

III. Complete the sentences

1. I like to drive a ________________.

THƯ VIỆN SEN VÀNG

2. That is my ______________.

7


BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM - Tiếng Anh Lớp 2

3. We have to ___________ our teeth.

4. My father is winding the ________ .

5. The birds are flying to the ______________.
IV. Read and choose the correct answer.

1. A. clown

3. A. pretty
beef

5. A. chocolate

B. town

C.crown

B. pram

C. plain

B. chips

C. bread

2.

A. star

B. stand

4. A. chicken

6. A. dog

C.step

B. cake

B. mouse

C.

C. cats

V. Recorder the letters

THƯ VIỆN SEN VÀNG

8


BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM - Tiếng Anh Lớp 2

1. ripnssec-> ....................................

2. okco->..........................................

3. leweh ->............................................

4. aferth -> .......................................

5. rpod ->............................................
- The end -

THƯ VIỆN SEN VÀNG

9


BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM - Tiếng Anh Lớp 2

ĐÁP ÁN
Môn: Tiếng Anh
Lớp: 2 - Đề số 2
( Mỗi câu đúng 0,4 điểm x 25 câu )
I. Read and match
1.

2 .

3.
ski
skip
skate

sweet
swan
swim

4.
pretty
prince
pram
plain
plane
place

II. Write the correct words with the picture:

doll: 5

toy: 2

1,…………… 2, …………

whale: 4
3, …………......

planet: 1

tractor: 3

4, …………

5………………

III. Complete the sentences

1.I like to drive a train .

THƯ VIỆN SEN VÀNG

2. That is my mother .

10


BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM - Tiếng Anh Lớp 2

3.We have to clean our teeth .

4.My father is winding the clock .

5.The birds are flying to the flowers.
IV. Read and choose the correct answer.

1. A. clown

3. A. pretty

5. A. chocolate

B.town

C.crown

2.

B. pram

C. plain

4. A. chicken

B. chips

C. bread

A. star

6. A.dog

B. stand

B. cake

B.mouse

C.step

C. beef

C.cats

V. Recorder the letters

1. ripnssec -> princess
THƯ VIỆN SEN VÀNG

2. okco -> cook
11


BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM - Tiếng Anh Lớp 2

3.leweh -> wheel

4. aferth -> father

5. rpod -> drop
- The end -

THƯ VIỆN SEN VÀNG

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×