Tải bản đầy đủ

DẠNG bài tập về KHAI THÁC và ỨNG DỤNG LOADFLOW

DẠNG BÀI TẬP VỀ KHAI THÁC VÀ ỨNG DỤNG LOADFLOW
BÀI TẬP: 19
Cho mạng điện như hình vẽ. Bạn hãy sử dụng LOADFLOW tính tổng vốn đầu tư
cho lưới điện (bao gồm tổng vốn cho phần đường dây và tổng vốn cho các
trạm). Đồng thời xác định hàm chi phí tính toán của toàn lưới ( Z tt = (avh +
atc).K + C.∆Alưới ).

Các tham số về kết cấu lưới và phụ tải cho trên sơ đồ (P max - của các trạm tính
bằng kW). Ngoài ra các tham số vận hành của các trạm cho trong bảng dưới
đây:
Tên trạm Vân Hồ 1 Vân Hồ 2 Vân Hồ 3
Tmax (giờ)
t (giờ)

3000
8600

2700
8750

2770

8700

Bà Triệu
1
2600
8670

Bà Triệu
2
2700
8600

Bà Triệu
3
2500
8700

Các tham số giá cả của đường dây và trạm cho trong bảng dưới đây:
Loại máy biến
áp
Giá: (đồng/máy)
Loại dây
Giá: (đồng/km)

TM630

TM560

TM320

TM250

ABB315

150 000
000

135 000
000


110 000
000

98 000
000

120 000
000

AC95
25 000 000

AC70
19 000 000

Các hệ số avh & atc được lấy theo giá trị ngầm định của chương trình. Giá điện
năng tổn thất lấy C = 800đ/kWh.


Bạn hãy điền những kết quả tính toán vào những ô dưới đây:
1. Tổng vốn đầu tư cho đường dây:

Vdd =

đồng.

Vtrạm =

đồng.

3. Tổng tổn thất điện năng:

∆A =

kWh.

4. Hàm chi phi tính toán của lưới

Z

đồng.

5. Hệ số công suất trung bình lưới

cosϕtb =

2. Tổng vốn đầu tư cho máy biến áp:

6. Tổn thất điện áp lớn nhất trong lưới

=

∆Umax =

%

BÀI TẬP: 20
Cho mạng điện như hình vẽ. Bạn hãy sử dụng LOADFLOW tính tổng vốn đầu tư
cho lưới điện (bao gồm tổng vốn cho phần đường dây và tổng vốn cho các
trạm). Đồng thời xác định hàm chi phí tính toán của toàn lưới ( Z tt = (avh +
atc).K + C.∆Alưới ).

Các tham số về kết cấu lưới và phụ tải cho trên sơ đồ (P max - của các trạm tính
bằng kW). Ngoài ra các tham số vận hành của các trạm cho trong bảng dưới
đây:
Tên trạm Vân Hồ 1 Vân Hồ 2 Vân Hồ 3
Tmax (giờ)
t (giờ)

3000
8600

2700
8750

2770
8700

Bà Triệu
1
2600
8670

Bà Triệu
2
2700
8600

Các tham số giá cả của đường dây và trạm cho trong bảng dưới đây:

Bà Triệu
3
2500
8700


Loại máy biến
áp
Giá: (đồng/máy)

TM630

TM560

TM320

TM250

ABB315

185 000
000

150 000
000

130 000
000

110 000
000

140 000
000

Loại dây
Giá: (đồng/km)

AC95
27 000 000

AC70
21 000 000

Các hệ số avh & atc được lấy theo giá trị ngầm định của chương trình. Giá điện
năng tổn thất lấy C = 800đ/kWh.
Bạn hãy điền những kết quả tính toán vào những ô dưới đây:
1. Tổng vốn đầu tư cho đường dây:

Vdd =

đồng.

Vtrạm =

đồng.

3. Tổng tổn thất điện năng:

∆A =

kWh.

4. Hàm chi phi tính toán của lưới

Z

đồng.

5. Hệ số công suất trung bình lưới

cosϕtb =

2. Tổng vốn đầu tư cho máy biến áp:

6. Tổn thất điện áp lớn nhất trong lưới

=

∆Umax =

%.

BÀI TẬP: 21
Hãy sử dụng LOADFLOW để thiết lập lưới điện như hình vẽ dưới, đưa máy cắt
vào nhánh gữa nút 2 -> 6. Tiến hành đóng cắt máy cắt, rồi ghi kết quả vào các

bảng sau:


Các tham số về kết cấu lưới và phụ tải cho trên sơ đồ (P max - của các trạm tính
bằng kW). Ngoài ra các tham số vận hành của các trạm cho trong bảng dưới
đây:
Tên trạm Vân Hồ 1 Vân Hồ 2 Vân Hồ 3
Tmax (giờ)
t (giờ)

3300
8700

2500
8750

3000
8650

Bà Triệu
1
3000
8670

Bà Triệu
2
2700
8600

Bà Triệu
3
2500
8700

Bạn hãy điền kết quả tính toán vào các ô dưới đây:
Kết quả tính khi chưa cắt máy cắt (máy cắt đang đóng).
1.
Tổn thất điện năng hàng năm của tất cả các trạm:
kWh/năm
2.
Tổn thất điện năng hàng năm trên đường dây:
kWh/năm.

∆Atrạm =
∆Add =
∆Alưới =

3. Tổn thất điện năng hàng năm toàn lưới:
kWh/năm.
4. Tổn thất điện năng % toàn lưới:

∆A% =

%.

5. Tổn thất điện áp cực đại của lưới

∆Umax =

%.

Kết quả tính khi máy cắt đã cắt (máy cắt đang mở).
1.
Tổn thất điện năng hàng năm của tất cả các trạm:
kWh/năm
2.
Tổn thất điện năng hàng năm trên đường dây:
kWh/năm.

∆Atrạm =
∆Add =
∆Alưới =

3. Tổn thất điện năng hàng năm toàn lưới:
kWh/năm.
4. Tổn thất điện năng % toàn lưới:

∆A% =

%.

5. Tổn thất điện áp cực đại của lưới

∆Umax =

%.

BÀI TẬP: 22


Hãy sử dụng LOADFLOW để thiết lập lưới điện như hình vẽ dưới, đưa máy cắt

vào nhánh gữa nút 3 -> 4. Tiến hành đóng cắt máy cắt, rồi ghi kết quả vào các
bảng sau:
Các tham số về kết cấu lưới và phụ tải cho trên sơ đồ (P max - của các trạm tính
bằng kW). Ngoài ra các tham số vận hành của các trạm cho trong bảng dưới
đây:
Tên trạm Vân Hồ 1 Vân Hồ 2 Vân Hồ 3
Tmax (giờ)
t (giờ)

3300
8700

2500
8750

3500
8650

Bà Triệu
1
3000
8670

Bà Triệu
2
2800
8600

Bà Triệu
3
2500
8700

Bạn hãy điền kết quả tính toán vào các ô dưới đây:
Kết quả tính khi chưa cắt máy cắt (máy cắt đang đóng).
1.
Tổn thất điện năng hàng năm của tất cả các trạm:
kWh/năm
2.
Tổn thất điện năng hàng năm trên đường dây:
kWh/năm.

∆Atrạm =
∆Add =
∆Alưới =

3. Tổn thất điện năng hàng năm toàn lưới:
kWh/năm.
4. Tổn thất điện năng % toàn lưới:

∆A% =

%.

5. Tổn thất điện áp cực đại của lưới

∆Umax =

%.

Kết quả tính khi máy cắt đã cắt (máy cắt đang mở).


1.
Tổn thất điện năng hàng năm của tất cả các trạm:
kWh/năm

∆Atrạm =
∆Add =

2.
Tổn thất điện năng hàng năm trên đường dây:
kWh/năm.

∆Alưới =

3. Tổn thất điện năng hàng năm toàn lưới:
kWh/năm.
4. Tổn thất điện năng % toàn lưới:

∆A% =

%.

5. Tổn thất điện áp cực đại của lưới

∆Umax =

%.

BÀI TẬP: 23
Hãy sử dụng LOADFLOW để thiết lập lưới điện như hình vẽ dưới, Hãy đặt một
bình tụ -300 kVar vào nút số 8. Tiến hành đóng cắt máy cắt, rồi ghi kết quả vào

các bảng sau:
Các tham số về kết cấu lưới và phụ tải cho trên sơ đồ (P max - của các trạm tính
bằng kW). Ngoài ra các tham số vận hành của các trạm cho trong bảng dưới
đây:
Tên trạm Vân Hồ 1 Vân Hồ 2 Vân Hồ 3
Tmax (giờ)
t (giờ)

3300
8700

2500
8750

3500
8650

Bà Triệu
1
3000
8670

Bà Triệu
2
2800
8600

Bạn hãy điền kết quả tính toán vào các ô dưới đây:
Kết quả tính khi chưa cắt máy cắt (máy cắt đang đóng).

Bà Triệu
3
2500
8700


1.
Tổn thất điện năng hàng năm của tất cả các trạm:
kWh/năm
2.
Tổn thất điện năng hàng năm trên đường dây:
kWh/năm.

∆Atrạm =
∆Add =
∆Alưới =

3. Tổn thất điện năng hàng năm toàn lưới:
kWh/năm.
4. Tổn thất điện năng % toàn lưới:

∆A% =

%.

5. Tổn thất điện áp cực đại của lưới

∆Umax =

%.

Kết quả tính khi máy cắt đã cắt (máy cắt đang mở).
1.
Tổn thất điện năng hàng năm của tất cả các trạm:
kWh/năm
2.
Tổn thất điện năng hàng năm trên đường dây:
kWh/năm.

∆Atrạm =
∆Add =
∆Alưới =

3. Tổn thất điện năng hàng năm toàn lưới:
kWh/năm.
4. Tổn thất điện năng % toàn lưới:

∆A% =

%.

5. Tổn thất điện áp cực đại của lưới

∆Umax =

%.

BÀI TẬP: 24


Hãy sử dụng LOADFLOW để thiết lập lưới điện như hình vẽ dưới, Hãy đặt máy

cắt vào nhánh giữa nút 2 -> 6. Tiến hành đóng cắt máy cắt, rồi ghi kết quả vào
các bảng sau:
Các tham số về kết cấu lưới và phụ tải cho trên sơ đồ (P max - của các trạm tính
bằng kW). Ngoài ra các tham số vận hành của các trạm cho trong bảng dưới
đây:
Tên trạm Vân Hồ 1 Vân Hồ 2 Vân Hồ 3
Tmax (giờ)
t (giờ)

3300
8700

2500
8750

3500
8650

Bà Triệu
1
3000
8670

Bà Triệu
2
2800
8600

Bà Triệu
3
2500
8700

Bạn hãy điền kết quả tính toán vào các ô dưới đây:
Kết quả tính khi chưa cắt máy cắt (máy cắt đang đóng).
1.
Tổn thất điện năng hàng năm của tất cả các trạm:
kWh/năm
2.
Tổn thất điện năng hàng năm trên đường dây:
kWh/năm.

∆Atrạm =
∆Add =
∆Alưới =

3. Tổn thất điện năng hàng năm toàn lưới:
kWh/năm.
4. Tổn thất điện năng % toàn lưới:

∆A% =

%.

5. Tổn thất điện áp cực đại của lưới

∆Umax =

%.

Kết quả tính khi máy cắt đã cắt (máy cắt đang mở).


1.
Tổn thất điện năng hàng năm của tất cả các trạm:
kWh/năm

∆Atrạm =
∆Add =

2.
Tổn thất điện năng hàng năm trên đường dây:
kWh/năm.

∆Alưới =

3. Tổn thất điện năng hàng năm toàn lưới:
kWh/năm.
4. Tổn thất điện năng % toàn lưới:

∆A% =

%.

5. Tổn thất điện áp cực đại của lưới

∆Umax =

%.

BÀI TẬP: 25
Hãy sử dụng LOADFLOW để thiết lập lưới điện như hình vẽ dưới, Hãy đổi chõ

vị trí nút hệ thồng từ nút 1 sang nút 3. Rồi ghi lại kết quả tính cả 2 trường hợp.
Các tham số về kết cấu lưới và phụ tải cho trên sơ đồ (P max - của các trạm tính
bằng kW). Ngoài ra các tham số vận hành của các trạm cho trong bảng dưới
đây:
Tên trạm Vân Hồ 1 Vân Hồ 2 Vân Hồ 3
Tmax (giờ)
t (giờ)

3300
8700

2500
8750

3500
8650

Bà Triệu
1
3000
8670

Bạn hãy điền kết quả tính toán vào các ô dưới đây:
Kết quả tính khi nút hệ thống là nút 1.

Bà Triệu
2
2800
8600

Bà Triệu
3
2500
8700


1.
Tổn thất điện năng hàng năm của tất cả các trạm:
kWh/năm
2.
Tổn thất điện năng hàng năm trên đường dây:
kWh/năm.

∆Atrạm =
∆Add =
∆Alưới =

3. Tổn thất điện năng hàng năm toàn lưới:
kWh/năm.
4. Tổn thất điện năng % toàn lưới:

∆A% =

%.

5. Tổn thất điện áp cực đại của lưới

∆Umax =

%.

Kết quả tính khi nút hệ thống tại nút số 3.
1.
Tổn thất điện năng hàng năm của tất cả các trạm:
kWh/năm
2.
Tổn thất điện năng hàng năm trên đường dây:
kWh/năm.

∆Atrạm =
∆Add =
∆Alưới =

3. Tổn thất điện năng hàng năm toàn lưới:
kWh/năm.
4. Tổn thất điện năng % toàn lưới:

∆A% =

%.

5. Tổn thất điện áp cực đại của lưới

∆Umax =

%.

BÀI TẬP: 26
Hãy sử dụng LOADFLOW để thiết lập lưới điện như hình vẽ dưới,


Các tham số về kết cấu lưới và phụ tải cho trên sơ đồ (P max - của các trạm tính
bằng kW). Ngoài ra các tham số vận hành của các trạm cho trong bảng dưới
đây:

Bạn hãy điền kết quả tính toán vào các ô dưới đây:
1.
Tổn thất điện năng hàng năm của tất cả các trạm:
kWh/năm.
2.
Tổn thất điện năng hàng năm trên đường dây:
kWh/năm.

∆Atrạm =
∆Add =
∆Alưới =

3. Tổn thất điện năng hàng năm toàn lưới:
kWh/năm.
4. Tổn thất điện năng % toàn lưới:

∆A% =

%.

5. Tổn thất điện áp cực đại của lưới

∆Umax =

%.

BÀI TẬP: 27


Hãy sử dụng LOADFLOW để thiết lập lưới điện như hình vẽ dưới,
Các tham số về kết cấu lưới và phụ tải cho trên sơ đồ (P max - của các trạm tính
bằng kW). Ngoài ra các tham số vận hành của các trạm cho trong bảng dưới

đây:
Hãy sử dụng chức năng tình toán lưới nhiều phân vùng để phân bổ tổn thất điện
năng cho hai Điện lực A và B theo phương pháp truyền thống. Sau đó điền các
kết quả vào các ô dưới:
Kết quả tổn thất của Điện lực A.
1.
Tổn thất điện năng hàng năm của tất cả các trạm:
kWh/năm.
2.
Tổn thất điện năng hàng năm trên đường dây:
kWh/năm.

∆Add =
∆Alưới =

3. Tổn thất điện năng hàng năm toàn lưới:
kWh/năm.
4. Tổn thất điện năng % toàn lưới:

∆Atrạm =

∆A% =

Kết quả tổn thất của Điện lực B.

%.


1.
Tổn thất điện năng hàng năm của tất cả các trạm:
kWh/năm.
2.
Tổn thất điện năng hàng năm trên đường dây:
kWh/năm.

∆Add =
∆Alưới =

3. Tổn thất điện năng hàng năm toàn lưới:
kWh/năm.
4. Tổn thất điện năng % toàn lưới:
BÀI TẬP: 28

∆Atrạm =

∆A% =

%.

Hãy sử dụng LOADFLOW để thiết lập lưới điện như hình vẽ dưới,
Các tham số về kết cấu lưới và phụ tải cho trên sơ đồ (P max - của các trạm tính
bằng kW). Ngoài ra các tham số vận hành của các trạm cho trong bảng dưới

đây:
Hãy sử dụng chức năng tình toán lưới nhiều phân vùng để phân bổ tổn thất điện
năng cho hai Điện lực A và B theo quan niệm mới (vùng chung được lấy từ nút
12 ngược trở về phía nguồn). Sau đó điền các kết quả vào các ô dưới:
Kết quả tổn thất của Điện lực A.


1.
Tổn thất điện năng hàng năm của tất cả các trạm:
kWh/năm.
2.
Tổn thất điện năng hàng năm trên đường dây:
kWh/năm.

∆Add =
∆Alưới =

3. Tổn thất điện năng hàng năm toàn lưới:
kWh/năm.
4. Tổn thất điện năng % toàn lưới:

∆Atrạm =

∆A% =

%.

Kết quả tổn thất của Điện lực B.
1.
Tổn thất điện năng hàng năm của tất cả các trạm:
kWh/năm.
2.
Tổn thất điện năng hàng năm trên đường dây:
kWh/năm.

∆Add =
∆Alưới =

3. Tổn thất điện năng hàng năm toàn lưới:
kWh/năm.
4. Tổn thất điện năng % toàn lưới:

∆Atrạm =

∆A% =

%.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×