Tải bản đầy đủ

Unit 12: A vacation abroad. Lesson 3

Friday, March 14
Friday, March 14
th
th
, 2008
, 2008
PERIOD 76. UNIT 12: A VACATION ABROAD.
PERIOD 76. UNIT 12: A VACATION ABROAD.
LESSON 3: LISTEN P. 115
LESSON 3: LISTEN P. 115
I. Vocab:
- minus degree =
- humid ( adj) =
wet
- sunny( adj) =
- windy( adj) =
®é ©m

cã n¾ng
cã giã
- cloudy( adj) =
cã m©y, nhiÒu m©y
- snowy( adj) =
cã tuyÕt
- rainy( adj) = cã m­a

II. Gap fill:
II. Gap fill:
City
City
Weather
Weather
Temperature
Temperature


Low High
Low High
1.
1.
Sydney
Sydney
2.
2.
Tokyo
Tokyo
3.
3.
London
London
4.
4.
Bangkok
Bangkok
5.
5.
New York
New York


6.
6.
Paris
Paris

dry , windy
............( 2) , windy
............( 4) , cold
warm , ……………( 6)
windy , ……………( 8)
………..( 10) , ……………( 11)
………
………
. ( 1)
. ( 1)


26
26


15
15
………( 3)
………( 3)


-3
-3
………( 5)
………( 5)
………
………
...( 7)
...( 7)
32
32
………
………
...( 9)
...( 9)
15
15


10
10
……...( 12)
……...( 12)
Friday, March 14
Friday, March 14
th
th
, 2008
, 2008
PERIOD 76. UNIT 12: A VACATION ABROAD.
PERIOD 76. UNIT 12: A VACATION ABROAD.
LESSON 3: LISTEN P. 115
LESSON 3: LISTEN P. 115
I. Vocab:
20
dry 22
humid
7
dry
24
cloudy
8
cool
dry
16

II. Gap fill:
II. Gap fill:
Friday, March 14
Friday, March 14
th
th
, 2008
, 2008
PERIOD 76. UNIT 12: A VACATION ABROAD.
PERIOD 76. UNIT 12: A VACATION ABROAD.
LESSON 3: LISTEN P. 115
LESSON 3: LISTEN P. 115
I. Vocab:
III. Role play:
III. Role play:
City
City
Weather
Weather
Temperature
Temperature


Low High
Low High
1.
1.
Sydney
Sydney
2.
2.
Tokyo
Tokyo
3.
3.
London
London
4.
4.
Bangkok
Bangkok
5.
5.
New York
New York
6.
6.
Paris
Paris

dry , windy
............( 2) , windy
............( 4) , cold
warm , ……………( 6)
windy , ……………( 8)
………..( 10) , …………....( 11)
………
………
. ( 1)
. ( 1)


26
26


15 ………( 3)
15 ………( 3)


-3 ………( 5)
-3 ………( 5)
………
………
...( 7) 32
...( 7) 32
………
………
...( 9) 15
...( 9) 15


10 ……..( 12)
10 ……..( 12)
20
dry 22
humid
7
dry
24
cloudy
8
cool
dry
16
S1: What…s the weather like in Sydney today?
S2: It will be dry and windy.
S1: How about the temperature?
S2: The low will be 20 and the high 26 degrees

Friday, March 14
Friday, March 14
th
th
, 2008
, 2008
PERIOD 76. UNIT 12: A VACATION ABROAD.
PERIOD 76. UNIT 12: A VACATION ABROAD.
LESSON 3: LISTEN P. 115
LESSON 3: LISTEN P. 115
II. Gap fill:
II. Gap fill:
I. Vocab:
I. Vocab:
III. Role play:
III. Role play:

Friday, March 14
Friday, March 14
th
th
, 2008
, 2008
PERIOD 76. UNIT 12: A VACATION ABROAD.
PERIOD 76. UNIT 12: A VACATION ABROAD.
LESSON 3: LISTEN P. 115
LESSON 3: LISTEN P. 115
II. Gap fill:
II. Gap fill:
I. Vocab:
I. Vocab:
III. Role play:
III. Role play:

1 2 3 4 5
6
7 8
Friday, March 14
Friday, March 14
th
th
, 2008
, 2008
PERIOD 76. UNIT 12: A VACATION ABROAD.
PERIOD 76. UNIT 12: A VACATION ABROAD.
LESSON 3: LISTEN P. 115
LESSON 3: LISTEN P. 115
II. Gap fill:
II. Gap fill:
I. Vocab:
I. Vocab:
III. Role play:
III. Role play:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×