Tải bản đầy đủ

những lời dạy của HCM

T

M

B

NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN

^

«MW

p•nh^
hNhén

H ổ c m M INHNHỮNG LỜI D Ạ Y


của
CHỦ TỊCH

HỒ CHÍ MINH

N G U Y Ễ N VŨ - N G U Y Ễ N THÁI ANH

NHÀ XUẤT BẢN THANH lUIÊniLỜ I

Q lớ l

T tllñ V J

»

“Một năm khởi đầu từ m ùa xuân. Một đời khởi
đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã
hôi"'\
Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà.
Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay
mạnh một phẩn lớn là do các thanh nièn”'^\
T ự p hê binh và ph ê bỉnh là thứ vũ khi giúp cho
quàn, đội ta trở nén quân đội tất thấng’^^'.
Muôn việc thành công hoặc thắt bại, đều do cán
bộ tốt hoậc kém ’““’.
Muốn xăy d ự n g chủ nghĩa xã hội phải có con
người xã hội chủ ìighĩa”'^‘.
N h ữ n g lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chi Minh là
tài sản vô giá đối với các tầng lớp thanh niên,
học sinh, sinh viên; với các lực lượng vũ trang;
với cún bộ đảng viên, tổ chức Đảng... và với rất
nhiều đối tượng khác nữa trong xã hội. N hững
câu nói bất hủ ấy được khởi nguồn từ những bài
viết, bài nói chuyện, các bài phát biểu, các tác
phấm văn học, tác phẩm binh thư... của cả một


(ỉ)
(2)
(Jì
ị5)

H ó C h i M i n h : ĩ o ẳ n rặp, 14,
(4) H ồ C h í M i n h : T o ằ n rập,
H ồ C h i M i n h : To àn tập, iố ,
H ó C h i M i n h : T o à n iậ p , tO,

n

41

í/'. 767,
l5, l r . J 8 5 , 252.
ír. 207.
ư . J75,


đời hoạt động cách m ạng tinh kết lại. Đời cách
m ạng của Người là tấm gương ngời sáng ưề
phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống, tư duy,
tri tuệ, tầm nhìn chiền lược của một nhà tư tưởng
lớn, nhà cách m ạng lớn, nhà văn hóa lớn, nhà
quân sự lớn... Bởi vậy, việc học tập, thực hiện
những lời dạy của Người ỉà việc làm cần thiẽt
đối với mỗi tầng lớp nhân dân. Nó trở thành
thước đo tri tuệ, kim chỉ nam cho mọi hành động
của chúng ta.
Vì lẽ đó, chúng tôi đã sưu tầm, tuyển chọn trích
dẫn những câu nói, lời dạy của Người thành tập
sách với tựa đ ề: “N hữ tìg lờ i dạy của Chủ tịc h Hồ
Chí M in h ” được bố cục theo 4 nội dung:
P hần I; D ành cho th a n h n iê n , th iế u niên,
n h i đồng, học sinh, sinh viên.
P hần II: D ành cho các lực lượng vũ tra n g .
Phần III: Dành cho cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng.
Phần IV ; Dành cho công nhân, nông dân, tr í thức,
văn nghệ sĩ, tin h th ầ n đ ạ i đoàn k ế t dán
tộc và đoàn k ế t quốc tế.
T hực hiện công việc này dường n h ư là việc
làm quá sức với n h ữ n g người tuyền chọn, bởi lẽ,
đây là một đề tài lởn, song do khả năng hạn ché
có th ể chúng tôi còn đ ể sót nhiều lời dạy bố' ích
khác nữa. Do đó rất mong nhận được những ý
kiến đóng góp xây dựng của độc giả đ ể sách
được hoàn thiện hơn uào lẩn in sau.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
NHÓM TUYỂN CHỌN


PHẦN 1
d A mh q íio tm an m

ntii

bòm.

MỌC

n iê m , t ỉ i ỉ ế ^ m iề n .

mn, s\m

vi£nN o n sông V iệ t N am có tr ở nên tươi đẹp ha y
kh ô n g , d â n tộc V iệ t N am có bước tớ i đ à i v in h
quang để sá n h v a i v ớ i các cường quôc năm
châu được h a y k h ô n g , c h ín h là n h ờ m ộ t phần
lớ n ở cô n g học tậ p của các em.''*
Ihư gửi (óc hoc ỉinh, 9-1945, Hồ Chí rtinh: ĩoàn b p ,
NXB Chính }rị Quốc giD, Hà Nội, 1995,14, Ir 53.

<$> M ộ t năm k h ở i đầu từ m ùa xuân. M ộ t đời kh ở i
đầu từ tu ổ i trẻ . T u ổ i trẻ là m ùa xuân của xã hội.
ỉủ i thanh niẻn và nhi
loàn quóc
nlión dip lê l sắp đến. 1-1946, Ĩ4 , 167.

M ỗ i m ộ t ng ư ời d â n yếu ớ t, tức là cả nước yếu
ổ t, m ồ i m ộ t ng ư ời d â n m ạ n h khỏe tức l à cả
nước m ạ n h khỏe.
5íi( khòe vò Ib ể dục, 27*3-1946, Ĩ4. Ir 212.

<$> T h a n h n iê n là ng ư ời chủ tư ơng la i của nước
nhà. T h ậ t v ậ y nước nhà th ịn h h a y suy, yếu
h a y m ạ n h m ộ t p h ầ n lớ n là d o c á c th a n h n iê n .
Ihư gủi các bgn Ihonb niên, 17-8-1947,15, fr 185.
(*) Từ d ã y c h ỉ gh i s ố tập v à s ố trang.


V iệ c gì có ích cho k h á n g ch iế n , có ích cho Tố
quốc th ì các cháu n ê n g ắ r^ sức làm . L à m được
bao n h iê u tô"t b â y nhiêu. T u ổ i các cháu còn nhỏ,
th ì các cháu là m những còng việc nhỏ. N hiều
công việc nhỏ cộng lạ i th à n h công việc to.
ĩh ii gửi nhi đồng ioàn quốc nhân dịp kỷ niệm
Cóch mong íháng ĩám, 8-1947,15, lf 192,

<ỉ> T h a n h n iê n cần p h ả i có chí tự động, tự cường, tự
lập. P h ả i có k h í k h á i ham là m việc, chứ khô ng
ham đ ịa v Ị . P h ả i có quyết tâ m , đã là m việc gì
th ì là m cho đến nơi đến chôn, làm cho k ỳ được,
<ỉ» P h ả i có lò n g ham tiế n bộ, ham học h ỏ i, học
lu ô n , học m ã i. H ọc vă n hóa, học c h ín h t r ị, học
nghề n g hiệ p. P h ả i có lò n g k iê n q u yế t th a m
g ia k h á n g c h iế n để tra n h cho k ỳ được th ố n g
nhâ"t và độc lậ p , dân chủ v à tự do.
honh nièn phâi làm gì, 10-2-1948, Í5, li 375.
“ H ọc để là m việ c, là m ngư ời, là m cán bộ.
H ọc để ph ụ n g sự đoàn th ể , g ia i cấp và n h â n
dân, Tổ quốc và ĩứ iâ n lo ạ i” .
Lời ghì ó írang đầu quyển i6 vàng cùa
tựờng Nquyln Á i Quốc ỉrunq irang. 9-1949, 15, Ir 684.

❖ C ách dạ y trẻ , cầ n là m cho chúng b iế t: Yêu
TỔ quô'c, th ư ơ n g đồng bào, chuộng lao động,
g iữ k ỷ lu ậ t, b iế t vệ s in h , học vă n hóa... N g à y
n a y chú ng là n h i đồng, 11 năm sau chú ng sẽ
là công dân, cá n bộ. V ì vậ y, C h ín h phủ, các

10


đoàn th ể , và tấ t cả các đồng bào có trá c h
n h iệ m g iú p sức vào v iệ c giáo dục n h i đồng.
C ông việ c ấ y phụ nữ, và th a n h n iê n p h ả i là
ng ư ời phụ trá c h c h ín h , n h ấ t là th a n h n iê n .
G iáo dục n h i đồng ỉà m ộ t khoa học.
hự gựi hội nghị á r bộ phụ írách nhi ểồng.
11-1949, Ỉ5, }r 712,

H ọc ở trư ờ n g , học ỗ sách vở, học lẫ n nhau và
lọ c n h â n dân, k h ô n g học n h â n d â n là m ộ t
th iế u só t r ấ t lớ n .
ái về <ông ó( huấn uyên và học óp, 5-1950,16, r 50.

^

K h u yê n th a n h n iê n

K hôn g có việc g ì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt làm nèn.
Khuyên ihanh niên, 9-1950,16, fr 95.

<5> T h a n h n iê n p h ả i xu n g phong là m gương m ẫu
tro n g công tác, tro n g học h ỏ i, tro n g tiế n bộ,
tro n g đạo đức cách m ạng.
hư gửi íboníi niên, 4-1951,16, tr 198-

Muốn án quả p h ả i trồng cây
Có cực k h ổ mới có ngày vể vang
Khố íộn cam lai, 3-7-1951,16, fr 235.

11


<5> Thực h à n h s in h ra h iể u b iế t, h iể u b iế t tiế n lê n
lý lu ậ n , lý lu ậ n lã n h đạo thự c hành.
... C hỉ có thự c h à n h m ứ i là mực thước đú ng
nhâ”t cho sự h iể u b iế t cúa ngư ời về th ế g iớ i.
Ihuc hành íinh ra h ic j biẽl..., 19-7-1951, T6, tr 247.

N g à y n a y các cháu là n h i đồng. N gày sau, các
cháu là ngư ời chủ của nước n h à , của th ế g iớ i.
Các cháu đoàn k ế t th ì th ế g iớ i hòa b ìn h và
d â n chủ, sẽ k h ô n g có c h iế n tra n h .
ĩhư trung ih u gùi cóc cháu nhi dồng, 12-9-1951, Ĩ6, h 300.

T h a n h n iê n ta r ấ t h ă n g h á i. Ta b iế t họp lò n g
h ă n g h á i đó lạ i và d ẫ n d ắ t đú ng đắn th ì th a n h
n iê n sẽ th à n h m ộ t lực lư ợ n g r ấ t m ạ nh m ẽ.
Bội íhanh nièn xung phong, 15-11-1947, Ĩ7 , tr 162.

<$* T h a n h n iê n ta là m ộ t bộ p h ậ n quan trọ n g của
d â n tộc. D â n tộc b ị nô lệ th ì th a n h n iê n cũng
b ị nô lệ . D â n tộc được g iả i phóng, th a n h n iê n
m ớ i được tự do.
... B â y g iờ p h ả i học để:
Yêu TỔ quôc: C ái gì t r á i v ở i quyền lợ i của Tổ
quôc, chúng ta k iê n q u y ế t chông lạ i.
Yẻu n h â n dân: V iệ c gì h a y người nào p h ạm
đến lợ i ích chung của n h â n dân, chúng ta k iê n
q u yế t chô ng lạ i.
Yêu lao động: A i k h in h rẻ lao động, ch ú n g ta
k iê n q u yế t cho’ng lạ i.

12


Yêu kh o a học: C ái g ì tr á i v ớ i khoa học, chú ng
ta k iê n q u yế t chông lạ i.
Yêu dạo đức: C húng ta p h ả i thực h iệ n đức tín h
tru n g hậu, chấ t phác, há ng h á i cần kiệ m ; xóa bỏ
hết v ế t tíc h nô lệ tro n g tư tưởng và h à n h động.
Học để p h ụ n g sự a i: Để p h ụn g sự Tô’ quôc,
phụng sự n h â n d â n , là m cho d â n giầu, nước
n ạ n h , tức là là m trò n n h iệ m vụ người chủ của
nước n h à . H ọc p h ả i đ i đ ô i v ớ i hà nh .
Nói (huyện với nam nữ Ihanh riè n hộc iinh
các írưồng írung học Nguyễn Iròi, Chu Ven Ân vò Irưng Vuũng (tíò Nội),
18-12-1954,17, ft 398.

K hiệm vụ của th a n h n iê n khô ng p h ả i là h ỏ i nước
nhà đã cho m ìn h nhữ ng
M à p h ải h ỏ i m ìn h
cã là m gì cho nước nhà? M ìn h p h ả i là m th ế nào
(ho lợ i ích nước nhà n h iề u hơn? M ìn h vì lợ i ích
Iước n h à m à h i s in h ph ấn đấu chừng nào?
'?hanh n iê n cần p h ả i có tin h th ầ n và gan dạ
ỉá n g tạ o , cần p h ả i có chí k h í h ã n g h á i và tin h
ứ iầ n tiế n lê n , vư ợ t m ọ i khó k h ă n g ia n kh ổ để
iế n m ã i k h ô n g ngừng.
Cần p h ả i tru n g th à n h , th ậ t th à , ch ín h trự c.
ià i nói chuyện ígi b iổ i lé khai mgc Im ờng Đgi học Nhãn dõn Việí Nom,
21-1-1955, Ĩ7 , ír 455.

^ (á c cháu n ê n th i đua, th i đua học tậ p , th i đua
ro n g m ọ i việ c để tr ở n ê n n h ữ n g n h i đồng có
ổ chức, có k ỷ lu ậ t, có sáng k iế n , có lực lư ợng.
Ihủ gùi các chóu vò (á t cán bộ các {ruòng miền Nam,
l- ố -1 9 5 1 17, Ir 561,

13


<$> C ác ch á u th a n h n iê n p h ả i xung phong tro n g
m ọ i v iệ c sao cho xứng đáng là người chủ tương
la i của nước n h à . Các cháu n h i đồng th ỉ nên
ngoan ngoân, châm học, siên g là m , g iú p đờ
cha m ẹ, th ư ơ n g yêu b ạ n bè.
Bài rói chuyên VỖICỂC dci biếu nhen dãn

fhành phố Hài Phòng, 2 -6-19 55 ,17, fr 5 6 /,

•$> Đ ô i v ớ i các em , việ c giáo dục gồm có:
T h ể dục: dể là m cho th â n th ể m ạ n h khỏe, đồng
th ờ i cần g iữ g ìn vệ s in h riê n g và vệ sin h chung.
T r í dục: ồn lạ i n h ữ n g điều đã học, học th ê m
n h ữ n g t r i th ứ c m ớ i.
M ỹ dục: để p h â n b iệ t cái g ì là đẹp, cá i g ì là
k h ô n g đẹp.
Đ ức dục: là yêu Tổ quôc, yêu n h â n dân, yêu lao
động, yêu kh o a học, trọ n g của công.
Gửi cúc em học sinh, 24-10-1955,18, ir 74.

<$> Đ ại họ c th ì cần k ế t hợp lý lu ậ n khoa học v ớ i
th ự c h à n h , ra sức học tậ p lý lu ậ n và kh o a học
tiê n tiế n của các nước bạn, k ế t h ợ p v ớ i thực
tiễ n của nước ta , để th iế t th ự c g iú p íc h cho
cô n g cuộc x â y dự ng nước n h à .

T r u n g học th ì cần đảm bảo cho học trò n h ữ n g
t r i th ứ c p h ổ th ô n g chắc chắn, th iế t thực, th íc h
h ợ p v ớ i n h u cầu và tiề n đồ x â y dựng nước n h à ,
bỏ rử iữ n g p h ầ n nào k h ô n g cầ n th iế t cho đ ờ i
sống.

14


Tiều học th ì cần giáo dục các cháu th iế u n h i:
yêu tổ quòc, yêu n h â n d á n , yêu lao động, yêu
khoa học, trọ n g của công. C ách dạ y p h ả i nhẹ
n h à n g và VTii vẻ, chớ gò ép th iế u n h i vào
khu ôn k h ổ của người lớ n . P h ả i đặc b iệ t chú ý
giữ g ìn sức khỏe của các cháu.
Ihu gửi giáo viền, hoc iin h , ítỉt bộ iỈKinh niên và nhi đồng,

3M0-Ì955. 18. ír á.
^

T h a n h n iê n s ẽ là m chủ nước n h à ,
P ha i học tậ p m ă i, tiế n bộ m ã i, m ớ i th ậ t là
th a n h n iê n .
Nhiệm VIJ củo íhanh níèn la, 20-Ì2-19S5, Ỉ8 , Ir 95.

<ỉ> H ọc th a n h n iê n cũng p h ả i là m đầu tà u , dạy,
th a n h n iê n cũng p h ả i là m đầu tàu.
f^uâ’r Ih ị t(ji dgi hôi J0 k ẩ công íác bình dân học vụ
6 íháng đồu n ím 1956, 16-7-195Ố, 18, ír 206.

<Ệ> M uôn Đ o à n củng cô" và p h á t triể n , th ì t ấ t cả
đoàn v iê n p h ả i là m gương m ẫu:
P h ả i giữ vữ ng đạo đức cách m ạ n g . P h ả i k h iê m
tố n , cần cù, h ă n g h á i, dũ ng cảm . P h ả i trá n h
tư tưởng k iê u ngạo, công th ầ n , tự tư tự lợ i.
P h ả i xu n g phong tro n g m ọ i công tá c. X ung
phong là đ i trư ớc, là m trư ớ c để lô i cuốn quần
chúng, chứ k ỉiô n g p h ả i là xa r ờ i quần chúng.
P h ả i cố gắ ng học tậ p ch ín h t r ị, v ă n hóa, nghề
n g h iệ p đế tiế n bộ m ã i, để sẵn sàng tr ở th à n h
cán bộ tố t, đả ng v iê n t» t.

15


P h ả i rè n luyệ n th â n th ê cho khỏe m ạnh. Khỏtỉ
m ạ nh th ì m ớ i có đủ sức để th a m g ia m ộ t cách
dẻo d a i bền b ỉ nhừ ng công việc ích nước lợ i dân.
nói dniyẻn !gỉ đgi íiỗi đợi b ỉẩ } loân quỗc

Đoàn Ihanli niên Ldo động Việ} Nom, 2*11-1956, Ỉ8 ,

2Ố3.

Đ oàn v iê n là cánh ta y của Đ ảng. Đ ả n g v iê n C()
gắng th ì đoàn v iê n cũng p h ả i cố’ gắng, kh ô n g
yêu cầu là m tră m p h ầ n tră m n h ư đả ng v iê n ,
như ng cô" gắng được chừng nào tồ^t chừng ấy.
Bôi nói (huyện vói ẩọi biếu cán bộ, ¿ỏng viên ỉính Hà ỉinh,
15Ì-1957, 18. \t 422.

❖ M u ốn xã h ộ i chủ n g h ĩa , p h ả i có: ngư ời xả h ộ i
chủ n g h ĩa . M u ố n có ngư ời xã h ộ i chủ n g h ĩa ,
p h ả i có tư tư ởng xã h ộ i chủ n g h ĩa .
Nói chuyện với học ỉinh vã gião viên truồng phổ íhõng
cốp ỉìl Chu Vân k (Hà Nội), 31-12-1958, T9, fr 296.

0 V ề n h iệ m vụ của th a n h n iê n , nam n ữ th a a h
n iê n p h ả i là m sao thực h iệ n được tố t kh ẩ u hiệu:
V iệ c g ì k h ó có th a n h n iê n ,
ở đâu kh ó có th a n h n iê n .
^ Trong m ọi việc th a n h n iê n p h ải là m đầu tàu, xung
phong gương mẫu. Thanh n iê n hăng h á i là tố t
nhưng chớ xa rờ i quần chúng, xa rờ i th ì không
làm được đầu tàu - đầu tàu rờ i toa là vô dụng.
Bài nói íợi hội ngb| cán bộ Đoãn ỉbanh niên Lao dộng
V iỉf Nom, 19-1-1959, Í9, ir 310.

16


^

Mucn là m chu dưcfc tô”t, p h ả i có n ă n g lực ỉàm
chủ C h ú n g ta học tậ p c h ín h là để có đủ n ă n g
lực à m chủ, có đủ n ă n g lực tổ chức cuộc sông
mớ; - trư ớ c h ế t là tổ chức n ề n sản xuâ't m ới.
tíọc I ễp khống m òi, (ải liế n không ngừng,

Ì4-3-1960, í io ' Ir 103,

M u ờ i lao động sản x u ấ t tô^t, công tá c và học
tậ p tố t th ì cần có sức khỏe. M uốn g iữ sức khỏe
th ì lê n th ư ờ n g xuyên tậ p th ể dục, th ể thao.
Ihư g ủ i fiộ i nghị

d«c M Itiao, 31-3-1960, ỈIO , f r 116.

<$>' T ro ig m ọ i công việc, đâ ng v iê n và đoàn v iê n
th a ih n iê n p h ả i là m gương m ẫu để lô i cuôn
nhân d â n cùng tiế n bộ.
Bõt nói c b y ệ n vãi ỉầ ng bào ccc dãn lộ (

lỉnh luyèn Qucng, 3-1961,116, ír 323.
Các cháu th a n h n iê n cần p h ả i xung phong
tro rg lao độ ng và học tậ p , cần thự c h iệ n kh ẩ u
h iệ i: “ Đ âu Đ ả n g cần th ì th a n h n iê n có, việ c gì
khó th ì th a n h n iê n là m ” để xứng đáng là cánh
ta y dắc lực của Đ ảng.
Bời nói chuyện với ỉỏ nq bào vò (ón ỉ)ộ Hnh Bâc Giong,

6-4-1964, no,
<$>

Yèu TỔ quốc, y êu đ ồ n g bào
Học tập tốt, lao động tốt.
Đoàn, kết tốt, kỷ luật tốt

2-y^iHCso

l ó r>Av

17

íf 336.


Giữ g ìn vệ sinh
Thật thà d ũ n g cảm.
ỉh u gủí Hiíếu niên nhi dồng toòn quốc nhõn dịp k ỷ niệm 2 0 nôm
ngày ỉhành lộp Đội ỈN ĨR Î4-5-1961, ÍIO , h 356.

Đ oàn cần p h ả i giáo dục và g iú p đỡ th a n h n iê n
tiế n bộ, chọn lọc rứiững th a n h n iê n to’t , hăng
h á i lao động và học tậ p , tổ chức họ vào Đoàn, để
p h á t triể n và củng cố h ơ n nữa đ ộ i ngũ của m ìn h.
Bàí nói chuyện vồi đồng bào và cán bộ lỉnh Nghệ An,
9 -Ì2 -T 9 6 1 ĨIO . fr 451.

T h ế nào là học tậ p tô't? H ọc tậ p t ố t là c h ín h t r ị,
v ă n hóa đều p h ả i g ắ n liề n v ớ i lao động sản
x u ấ t, k h ô n g học dông d à i.
Bài nói chuyện vói cán bộ và học sinh Iruồng su phgm
m iền núi Nghệ Ân, 9-12-19Ố1, ỈIO , f f 461.

^

N gư ời ta th ư ờ n g n ó i: T h a n h n iê n là ngư ời chủ
tưcmg la i của nước n h à . Đ ể th ậ t xứ n g đá ng là
người chủ của m ộ t nước xã h ộ i chủ n g h ĩa ,
th a n h n iê n ta q u y ế t tâ m th ự c h iệ n m ấ y đ iề u
sau đây;
P h ả i th ấ m n h u ầ n đạo đức cách m ạ n g tứ c là
k h iê m tố n , đoàn k ế t, th ự c h à n h chủ n g h ĩa tậ p
th ể , th ư ơ n g yêu, g iú p đỡ lẫ n nh au , ng ư ời tiê n
tiế n th ì g iú p đỡ người ké m , ngư ời k é m p h ả i cố^
gắng để tiế n lê n , ra sức cần k iệ m x â y dựng
nước nhà.

18


P h ả i n g h iê m khắ c ch ô n g chủ n g h ĩa cá n h â n
n h ư tự tư tự lợ i, tự k iê u tự m ãn, chỉ th a m việc
gì có danh tiế n g , xem k h in h nhữ ng công việ c
b ìn h thường. P h ả i ch ô n g th a m ô, lã n g phí.
P h ả i cố gắng học h ỏ i để k h ô n g ngừng nâ ng
cao tr ìn h độ ch ín h t r ị, vă n hóa và k ỹ th u ậ t để
phục vụ Tổ quo’c, p h ụ c vụ n h â n dân.
Bài nói Ig i 6qi hỗi fhanh niên tíxa hội chí nghiũ, 17-3-1960, ỈIO , fr 106-

^

Đạo đức cộng sản chủ n g h ĩa đôì v ớ i các cháu
chông g iố n g n h ư đ ô ì v ớ i người lớn... C ông
n h â n p h ả i sản x u ấ t cho n h iề u , cho tỗ^t, cho rẻ .
T h ầ y giáo th ì dạ y cho tô t, cho dễ hiể u . Đạo
đức cộng sản chủ n g h ĩa đôi v ớ i các cháu là
chăm học, g iú p ng ư ời lớ n , đoàn k ế t, có k ỷ lu ậ t

tối...
Nói chuyện vó i các chỏu Liẽn Xô, 3-11-1961, ílũ , Ir 680.

<$> ... T h a n h n iê n ta p h ả i nâ ng cao tin h th ầ n là m
chủ tậ p th ể , trừ bỏ chủ n g h ĩa cá n h â n , chớ
phô trư ơ n g h ìn h th ứ c, chớ k iê u ngạo tự m ân.
Gci nói chuyện igi Đoi hội foàn qué( lán fhứ IICỦG

Hội liên hiệp Ihanh niỂn Việt Nam. 20-12-1961, ÍÌO , tr 489.

<$> T h a n h n iê n p h ả i lu ô n lu ô n rè n lu yệ n đạo đức
cách m ạng. Đ ạo đức cách m ạng có th ể tó m tắ t
tro n g m ấy điểm :

19


T ru n g th à n h : T rọ n đ ờ i tru n g th à n h v ớ i sự
n g h iệ p cách m ạng, v ớ i T ổ quô'c, v đ i Đ ảng, vớ i
g ia i câp.
D ũ n g cảm : K h ô n g sợ kh ổ , k h ô n g sợ kh ó , thực
h iệ n : “ Đ âu cần th a n h n iê n có, việ c gì khó
th a n h n iê n là m ” , “ g ia n kh ổ th ì đ i trư ớc, hưởng
th ụ sau m ọ i ngư ời” .
K h iêm tổn: K h ồ n g n ê n tự cho m ìn h là tà i g iỏ i,
k h ô n g khoe công, k h ô n g tự phụ.
Bòi nói chuyện f(ji Hồi nghị cón bộ Boàn ĩhonh niên Lao động
Việl Nom foàn m iền Bổc, 22-9-19 6 2 ,110, tr 621.

^ G iáo v iê n p h ả i chú ý cả tà i, cả đức, t à i là vă n
hóa, chuyên m ôn, đức là c h ín h t r ị. M u ốn cho
học s in h có đức th ì g iá o v iê n p h ả i cổ đức... Cho
n ê n th ầ y giáo, cồ giáo p h ả i gương m ẫu, n h ấ t
là đ ô l v ớ i trẻ con.
Bài nói fç i lớp học
T h ầ y và trò p h ả i lu ô n lu ô n n â n g cao tin h th ầ n

yèu T ổ quốc, yêu ch ủ nghĩa xã hội, tăng cường
tình cảm cách m ạ n g đối với công nông, tuyệt
đối trung thầnh với s ự nghiệp cách m ạng,
triệt đ ể tin tưởng vào sự lã n h đạo củ a Đ ảng,
sẵn sà n g n h ậ n b ấ t k ỳ n h iệ m vụ nào m à Đ ă n g
và n h â n d â n giao cho.
ỉh u 5Ử1 cốt cán bô, cô giáo, íháy giáo, công nhân viến,

học íinh, ỉin íi viên nhõn dịp bdl đồu nâm hgc m ói,
16 -Ì0-1 96 8, m , ỉ : 4 0 3 .

20


<ỉ> T h a n h n iê n bây g iờ là th ế hệ vẻ vang, v ì vậ y
cho n ê n p h ả i tự giác, tự nguyện m à tự động
cải tạ o tư tưởng của m ìn h để xứng đáng v ớ i
n h iệ m vụ của m ìn h . Tức là th a n h n iê n p h ả i có
đức, có tà i. Có tà i m à k h ô n g có đức v í n h ư m ộ t
a n h là m k in h tế t à i ch ín h râ 't g iỏ i như ng lạ i
đ i đến th ụ t k é t th ì chẳng nhữ ng k h ô n g là m
được gì ích lợ i cho xã h ộ i, m à còn có h ạ i cho
xã h ộ i nữa. N ếu có đức m à k h ô n g có tà i ví như
ông B ụ t k h ô n g là m h ạ i gì, như ng cũng kh ô n g
có lợ i g ì cho lo à i người.
Bài nói tgi 0gi hội Sinh viên Việt Nom lẳn fhứ il,
7-5-1958, Ỉ9, ír172 ’

B ác r ấ t v u i lò n g k h e n n g ợ i các cháu th a n h n iê n
tro n g cả nước. N h â n d ịp n à y, Bác m uôn dặn
th ê m các cháu m ấ y điều:
^ h á i lu ô n n â n g cao chí k h í cách m ạ ng “ tru n g
v ớ i nước, h iế u v ớ i dân, n h iệ m vụ nào cũng
ho àn th à n h , khó k h ă n nào cùng vư ợ t qua, kẻ
th ù nào cũng đ á n h th ắ n g ” . K h ô n g sợ g ia n khổ ,
ly s in h , h ă n g h á i t h i đua tă n g gia sản xu â t và
an h d ũ n g ch iế n đấu, xung phong đ i đầu tro n g
sự n g h iệ p chông M ỹ , cứu nước.
P h ả i t in tư ởng sâu sắc ở lực lượng và t r í tuệ
của tậ p th ể , của n h â n dân. T ă n g cường đoàn
k ế t và g iú p đỡ lẫ n nhau. N â n g cao ý thức tổ
chức và k ỷ lu ậ t. K iê n q u yế t chống chủ n g h ĩa
cá n h â n và chủ n g h ĩa tự do.

21


L u ô n lu ô n tra u d ồ i đạo đức cách m ạ n g , k h iê m
tố n và g iả n d ị. C hông k iê u căng, tự m ã n .
C h ô n g lã n g p h í, xa hoa. Thực h à n h tự phô
b ìn h và phê b ìn h n g h iê m c h in h , để g iú p nhau
cùng tiế n bộ m ã i.
Ra sức học tậ p n â n g cao tr ìn h độ c h ín h t r ị,
vă n hóa, kh o a học k ỹ th u ậ t và quân sự để
cống h iế n n g à y càng n h iề u cho Tổ quốc, cho
n h â n dân.
L u ô n lu ô n chú ý dìu d ắ t và giáo đục th iế u n iê n
và n h i đồng, là m gưcmg tốt về m ọ i m ặ t cho
đ à n em n o i theo.
Thu gủi Ihonh niỀn, 2-9-1965,

^

ni, tr 504-505,

T h a n h n iê n ta có ccí gắng, có tiế n bộ và có
n h iề u th à n h tíc h . N hư ng chớ v ì th ế m à tự cao,
tự đ ạ i; p h ả i k h iê m tố n , p h ả i lu ô n lu ô n cô"^ gắ ng
h ơ n nữa, vư ợ t m ọ i kh ó kh ă n , để g ià n h lấ y
th à n h tíc h n h iề u h ơ n và to lớ n hơn.
C ầ n p h ả i: n â n g cao chí k h í a n h h ù n g cách
m ạ n g ; n ắ m vữ ng kh o a học, k ỹ th u ậ t; ra sức
học tậ p và sáng tạ o ; th ự c h iệ n cần cù và t iế t
k iệ m ; đoàn k ế t c h ặ t chẽ, thưcfng yêu g iú p đỡ
lẫ n nh au để cùng tiế n bộ k h ô n g ngừng.
Bài nói fg i lễ kỷ niệm làn líiứ 35 ngày fhành Igp
Boòn ĩhanh niên Lao áộng Việl Nom, 2 5 -3 -1 9 6 6 ,112, h 66.

22


PHẦN n

bm

c n o c A c L ựé c

M •m

vO TRAMO^

D â n quân, tự vệ và du kích là lực lư ợng của
to à n d â n tộc, là m ộ t lự c lư ợ ng vô đ ịch , là m ộ t
bức tư ờ n g s ắ t của T ổ quốc. V ô lu ậ n đ ịc h hung
bạo th ế nào, hễ đụ ng vào lực lư ợng đó, bức
tư ờ n g đó, th ì đ ịc h nào cũng p h ả i ta n rã .
Gửi nom nữ chiến si don quân, ly vệ vò du kích toòn quốc,
27-5-1947, Ĩ5 , Ir 132.

<$> D ố t n á t cũng là kẻ d ịch . Đ ịc h d ô t n á t g iú p cho
đ ịc h ngoại xâ m . Đ ịc h d ố t n á t tấ n công ta về
tin h th ầ n , cũng n h ư đ ịch thự c dân tấ n công ta
b ằ n g vũ lực. Đ ịc h thự c dân dựa vào đ ịch dô”t
n á t để th i h à n h ch iế n lược ngu dân. Đ ịch d ố t
n á t dựa vào đ ịc h thực dân để đưa dân ta vào
n ơ i m ù quáng.
Bộ đ ộ i ta tiê u d iệ t được giặc dô^t, tức là
tiê u d iệ t được m ộ t lự c lư ợng hậu th u ẫ n của
th ư c dân.
íhu gửi ỉoàn ffiề bỏ đội k h i II và khu 111, 24-2-1948,

25

rs, ír 379.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×