Tải bản đầy đủ

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số


GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
MÔN: TOÁN
LỚP: 6A
GV: Quách Mỹ Quyên

Kiểm tra bài cũ
1. Phát biểu quy tắc phép nhân phân
số? Viết công thức tổng quát.
2. Áp dụng: Tính
3 7 2 12
4 2 11 22

   
+ × +
 ÷  ÷
   


1. Số nghịch đảo
?1. Làm phép nhân:

1
( 8)
8
− × =

1
8−
1
8−
Ta nói là số nghịch đảo của -8
-8 là số nghịch đảo của
Hai số -8 và là hai số nghịch đảo của nhau.
1
8−
1 1
4 7
7 4

× =

? ?

?2. Cũng vậy, ta nói là …………………
của , là ………………… của ;
hai số và là hai số ..................................
1
4
7

4
7

4
7

7
4−
7
4−
7
4−
số nghịch đảo
số nghịch đảo
nghịch đảo của nhau.
4 7
7 4

× =


Thế nào là hai số nghịch
đảo của nhau?
Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của
chúng bằng 1.
Định nghĩa:

?3. Tìm số nghịch đảo của
Số nghịch đảo của là
Số nghịch đảo của là
Số nghịch đảo của là
Số nghịch đảo của là
1 11 a
; 5; ;
7 10 b


(a,b Z,a 0,b 0)∈ ≠ ≠
1
7
11
10

a
b
7
1
1
5−
10
11−
b
a
Giải
-5
= 1

2. Phép chia phân số
?4. Hãy tính và so sánh
2 3
:
7 4
2 4
7 3
×
2 3 2.4 8
:
7 4 7.3 21
= =
Giải


2 3
:
7 4
2 4
.
7 3
=
2 4 2.4 8
7 3 7.3 21
× = =

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×