Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra học phần môn kế toán tài chính 1 năm 2015 (trường đại học kinh tế quốc dân)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Bộ môn Kế toán tài chính

ĐỀ THI HỌC PHẦN
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
Hệ: Chính quy Khoá 55
Địa điểm: GĐ Vũ Trọng Phụng
Ngày thi: 8/12/2015 Ca: 03
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ SỐ 212
Câu 1:
Cho ví dụ có đầy đủ dữ liệu để thể hiện kết quả tính giá NVL xuất và tồn cuối kỳ
theo phương pháp giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ khi áp dụng phương pháp kế
toán hàng tồn kho kiểm kê định kỳ?
Câu 2:
Các định khoản sau đúng hay sai, vì sao? Nếu đúng, hãy cho số liệu cụ thể và nội
dung kinh tế?
1. Nợ TK 642


Có TK 155
2. Nợ TK 627
Có TK 352
3. Nợ TK 642
Có TK 3386
4. Nợ TK 154
Có TK 112
Câu 3:
DN A hạch toán HTK theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT
theo phương pháp khấu trừ có thành phẩm tồn kho đầu tháng 9/N là 15.000kg, giá
thành đơn vị 116.000 đ/kg. Trong tháng 9 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
1. Nhập kho 30.000 kg hoàn thành từ bộ phận sx theo giá thành đơn vị là 119.000

đ/kg.
2. Xuất kho 36.000 kg bán trực tiếp cho khách hàng, giá bán chưa thuế GTGT
10% là 187.000 đ/kg, đã thu bằng chuyển khoản sau khi trừ chiết khấu thương
mại trực tiếp trên hoá đơn 1.6%.
3. Chi phí bán hàng phát sinh trong tháng 69.000.000 đ, CP QLDN là 92.000.000
đ.


4. Ngày 16/9, nhượng bán 1 TBSX có nguyên giá 380.000.000 đ, hao mòn luỹ kế

hết 31/8/N là 152.000.000đ. Giá bán thu bằng chuyển khoản chưa thuế GTGT
10% là 264.000.000đ. Biết TBSX được tính khấu hao theo phương pháp đường
thẳng và thời gian sử dụng dự kiến là 10 năm.
Yêu cầu: Biết DN tính giá thành sản phẩm xuất kho theo phương pháp bình quân
sau mỗi lần nhập, định khoản, phản ánh vào tài khoản, kết chuyển xác định kết quả
kinh doanh tháng 9/N. Cho biết lợi nhuận gộp của DN?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x