Tải bản đầy đủ

Bác Hồ VỚI THIẾU NHI VÀ PHỤ NỮ

NGUVỆT TÚ

UNCLE HỒ WITH CHILDREN AND WOMEN
Chuyển ngữ: LADY BORTON

NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊNb

Ac hú

V Ớ I T H IẾ U NH I
VÀ P H Ụ N Ữ
UNCLE HỔ WI TH CHILDREN AND WOMENB A C HD
V 6 l T H I E U

V A

P H U

N H I
N tr

UNCLE HO WITH CHILDREN AND WOMEN

JVGXIYi^T T U
Chiiven nrfii: LADY BORTON


~

IMHA XUAT BAN THAIMH IMIEN
í ƯỒU^

7^/ õCòÌ^c

-Ẩ£^ / ^ ’ CAa

JẰ 'ĩ^ầổ ~?yrcoi )TU¿rt 'T^ỉyĩi /fJV .
J


-íỊu

'Pì/»4^u^i>^/ơ-f0

'^ Ẩ o

7h^f ^ ¿dớ
¿Ỉ^ắỉkỹ
1^
7^


'Y ử t' yiỂu,

/ìív đJ> /V /

đô

^^ỳỵ>

ô^ Zu^

(Ọ > ỉ^ / t^ ĩL^

aX/ (UÍ ¿ờư y tĩy 2^' ỉ^^cí/
S lc^t) ^iü. S"ổÙ ¿¿*> c¿ 7>7p/

TiÁd^ổý^^ -r>uXỉ êùy> 7 7 ^ đ o
¿d û

'

'Ểỉv< £ íi,

t JU

/4tì

/)rẫ/

/ề ^ ' /<Ầ Z Q ¿ / A íìm ^

cAaajl^

.^Ạ-c
A ,xưi4^
c[l^ ẨaIẬ^ ß~h ^ ¿ 'lí^ yhỹ. ¿ ^ ~ỷil 0^7^ cẬ^ốc^ yÿ/ ỵiẮ/
ÌẨ o đo^

¿^ccf^^ ~ừ(uỂUa

7 f ^ c J ử ' TiXJ ¿cío ĩn ì^

'Ĩ/Ìà^ A^ấ^ c
fằr /% ^-'4zẬLèy>Ệ ~yxJe ỹ< Ỵ)fJui s à ,

/VẴv /^¿ệ ẢẢ< ễac
yy¿t/
/v/ đoL^ /ểÙ>^
l/ực ỉéu ^ ln ¿ ^ fy^ct^. /¿/ ?>^Âã. 7Ố^
/ờ
yụ>/ A ỉi^ c j hỷcCỉ^ PÍJIO Q ỉc / y h a ^ 7^^ ?Ỷ<^iJỉ
C/Vxß. CẦ\AyyJĩ
(Ua^
é>éup
cẲ^
2/1^
k^c,

[ậạ^c ấ i / đcu> ^ ỹ ^ ù a . cJv^M^

Jä Imết 7\^aảạ^ Ỳ h y
'Ĩ^Ìả tĩQ' >IÄ^ /v ^ C'A^c

/4v ÂẨổy^ A j' X ỹ


■ẨẬị /ịèy /ỉ/^/_
Ổ'j2nVi<^ ỡ A Jí^ fĩèf
6


PREFACE
jirst ỉimrd the name “Hồ Chí Minh” in the spring
oị 1954, li’hen I ivas a sevữith grader in Washington,
die capiud o f the ihiited States. Tlie childreii's neivspaper
carried an a n id e that Việt N a m had heatm the
French ai Diện Biên Fluí. There article had a map
U'itii red arrows shooiinịy Oilt jro m Hà N ội to alert us
cìiildnỉìi that Việt Narn was preparing to Ì7wade
Southeast Asia, and tiim India and then ivoidd invade
United Stale. W e children shmdd worry! A t the time, I
tỉiOĩiglit perhaps the journalist had luriitm incorrectly,
tỉiai Sĩỉrely Vietnamese children ivere like myself and
tliai I need ỉiave no fear, hi 1969, I u m working in
Q iiảng N gãi IVỈUĨII Uncle Hồ passed on. I heard the
news from Vietnamese frieiids on both sides, from
liiüse who jnlloive.d the Revolution and from the nld sys'
umi; as fiie iu b fro m ix)th sides laid me the news, they
ỉveỊ)t. A t that time, in ihe midst o f U’ar, Ỉ ne.ver lixonght
ihai Ỉ, an Avwrican, would have ihe chance to go to
là Nội. ỈỈ 0U'ei'cr, ĩny oríĩaniiation, Qĩmker Service,
7


ỵyưẦUẨ c.Ậ ẩaj^~c^

I-C?
\ y s-^

r ì t ^ »

^

7 > t^ c c ^ --'íẨ A c

^
cẨj,

y\ỹ^A ^ yT^ẪK- 1 /ĩ^

Yu

I

/w - 'u

--'

x/% ¿y y'y>ế-ĩ OU^¿rr7

Q<ỹợr) nẮAÍrỵ c ^ cẮ4.¿Xt¿« A>í^'
>M^,
ỵ>Ảl^ ^aàẶc oLccJt /3ÍcẨ yựĩ^
>a;;X ?x^
^ //ơ'
//-.
7'ỆiXề^
TiaX^
ỹ 0^
cò Tĩĩ^ ^Ậ-(Èf 7^ f u líi AÁJ^
J^ .'I/?

Clí ÍTwhA. /<ỳf Cu^
ìX
aaẴc tc'

^'¿¿ỵ cÁaI ^

AôC ^

-^ícít yìky yù^

^

7^ CÄCcẤdCct

'^'

/Í^C

Ẩ / ¿::iẩ CẮaL ^ ¿ố. /12^^ j f í f ¿ũLỹ đtữi^ Áĩỷ
'Ttì' ^ cay cãu
Ệ^^uia Av¿¿^

è < ^ ß'V L y 'P iố y ^ ~ h Ắ a ^ 1/ủ

/xẮjÁA4^ Xakỷ

8

A¿ir x¿^

Ắ^^inX


tries

ĩìr v e r

LO d is c r im in a te , íhiriiiíĩ th e

w a r , lue h a d

innnaniiarian aid work in the North, in areas o f the
SoulIì that jollou'ed tỉie Revolution mid in areas that
folloived the old regime. A n d so, I had a cliance 10
travel to Hà N ội in the 5priiii} o f 1975, before April
30. That was my first opportunity to meet people who
had knrm’n Uncle Ho and to hear their stories. From
tiiai time Iiiitil IIOIV, I have o f t e n asked m y f r i e n d s w ho

kneiv I hide HỒ 10 tell me anecdotes so that I could
better laiderstaild I'Tide’s psychology. Ỉ was delighted to
hear dial the writer Nguyệt T ú had ỉưrittai a book of
vignettes abuiil Uncle HỒ with woman and children. I
asked peiinission to iranslaie it into English so that
Ịoreiíịĩiers coidd better knoiv and understand about HỒ
C hi M)ri/i. 1 also had the hope that this book ivoidd ludp
internaLionaỉ jriends to study V ietnam ese and
Vietnamese chiidreii to study English so that we can all
arasp licnids in unity 10 build a bridge o f ị rieiidship
among frieiids who prize each other and will work
togcdlier 10 build peace.

Lady Bor ton
(Út Lý)
9


AI YÊU CÁC CHÁU NHI ĐÔNG
BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH

âu hát âV đã hoà cùng tiếng trô^ng ếch

C

rộn ràng những ngày đầu C ách mạng

tháng Tám . Và vang lên khắp nước là
câu hát đồng ca của các cháu:
A i yêu Bấc H ồ C h í M in h hơn c h w ig em, nhi
đồng...

C ho đ ế n h ô m nay, sau ngày nước n h à
Độc lập được hơn 60 năm , tôi v ẫ n còn nghe
n h ư th oản g b ê n tai bài h á t ấy cù n g với tiếng
trô"ng ếch của các em n h i đồng. C ũ n g c h ín h
trong một dịp T ế t T ru n g T h u Lrơng K háng
c h iế n chô"ng Pháp, Bác Hồ đã làm m ột bài
thơ d à n h riêng cho các cháu với m u ô n vàn
tìn h thương yêu:
10


WHO LOVES OUR CHILDREN AS
MUCH AS HỒ CHÍ MINH?

uring th e first days of the August
Revolution in 1945, these lines from a
song mingled with the sound of drums.
C^hiildren from all across our country respondec
in chorus;

D

W ho loves Uncle Ho Chi Minh more than we
chiildren?
E v en today, more th an tifty-five years after
ouir country’s independence, that song and the
?e;at of children’s drums are like a fresh breeze
crushing my ears.
1 remember, too, a C h ild re n ’s l e t in
Sejptember 1952 during the Resistance against
t h e French. Uncle Ho wrote this special poem
expressing his endless love for our children;
11


Bác Hổ thăm trại thiếu nhi miền Nam ở tỉnh Thanh Hóa, 1957
Uncle Hổ with Southern children at Thanh Hóa, 1957

Ai yêu các nhi đồng
Bằng Bấc Hồ Chí Minh!
Tính các cháu ngoan ngoãn.
Mặt cấc cháu xinh xinh.
Moĩig các cháu cô' gắng,
Thi đua học và hành.
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,
Tuỳ theo sức của mình,
Đ ể tham gia kháng chiên
Và gìn giữ hoà bình.
Các cháu hãy xứng đáng
Chấu Bác H ồ Chí Minh.
12


Bác Hồ với các cháu học sinh trường Trưng Vương - Hà Nội
lUrcle Hổ with Trưng Vương - Hà Nội Junior school’s pupil

W ho loves our children
A s much as HỒ Chi Minh?
Your manners are so gentle
Your faces all so sweet.
Ỉ ỉiope you’ll try your hardest
To stiưỉy, learn and practice.
Small ones, try a small task
In keeping Take part in our Resistance
A nd help preserve the peace.
Try to be praise'Worthy
Children o f Uncle HỒ.
13


BÁC HÔ LÀM THƠ
TẶNG CÁC CHÁU THIÊU NHI

'’gày 21 th á n g 9 năm 1941, Bác Hồ làm
bài thơ kêu gọi thiếu nhi đ ể các em
góp sức vào sự nghiệp cách mạng
chung của dân tộc.

N

Bác nói trẻ em ngoan là như t h ế nào:
Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.
Và Bác hứa với các em:
Bao giờ đuổi hết Nhật Tầy
Trẻ em ta sẽ là bầy con cưng
N hững dịp T ế t T rung Thu, trong Kháng
c h iến chô"ng Pháp. Bác Hồ thường có thư cho
các cháu n hi đồng.
14


UNCLE HO’S POEMS FOR CHIL­
DREN

n 21 September 1941, Uncle Ho wrote a
poem calling on the children to con­
tribute to the Revolution for all our

O

people.

Uncle described how good children should he:
Children are like buds on a branch
Good children know to eat, sleep and study.
Uncle promised our children;
O ice we drive out the Japanese
and French invaders
Our children will he a nurtured group.
During the Resistance, Uncle Ho always
wrote a special letter for M id-A utum n
C hildren’s Te^t.
15


N ăm 1951, Bác Hồ sô^ng ở c h iế n k h u Việt
Bắc, viết 4 câu thơ gửi trẻ em ca nưóc:
Trung Thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nìii đồng.
Sau đầy Bấc viết mấy dòng.
Gití cho các chấu tỏ lòng nhớ nỉiimg.
T rung T h u năm 1952, khi Bác Hồ hỏi:
Ai yêu các nhi đồng
Bằng Bác Hồ Chí Minh?
T rẻ em hiểu rất rõ tìn h yêu thương của
Bác Hồ đ ôì với trẻ em n ê n đã trả lời; A i yêu
Bác Hồ C hí M in h hơn ch ú n g em, n h i đồng...
T ru ng th u n ă m 1953, trong lúc cuộc K h án g
c h iế n chô"ng thực d â n Pháp gần đ ế n ngày
th ắ n g lợi c ò n trải qua n h iề u gian nan, Bác Hồ
ại
viết:
«

Thư này

Bác gửi

thư chung

Bấc hôn các chấu khắp vùng gần xa...
Sau ngày hoà b ìn h lập lại, hầu như T ê t
nào, Bác cũng đ ó n các cháu vào ă n T ế t với
Bác ở C h ủ tịch Phủ, và thay vào những câu
thơ là những chiếc kẹo, những bông hoa.
16


\)Chiile Uncle H6 was living in the Northern
Resistance Area during 1951, he wrote these four
ines :or children across the entire country:
T he M id'Autum n moon shines like a mirror.
Seeing such beauty makes me miss you children.
A n d so, let me write these few lines
T o express my deepest feelings of missing you.
A: Mid'Autumn in 1952, when Uncle Ho asked.
W ho loves you children
A s much as Ho Chi Minh?
the children understood clearly Uncle H o ’s
ove for them. T h e y answered,
W ho loves Uncle Ho Chi Minh
More than we children^
By M id-A utum n of 1953, the Resistance
against French colonialism was nearing victory.
However, many difficulties remained. Uncle
Flo wrote again to the children:
W ith this letter shared in common
I seiul my lasses to all you children near and far.
After peace returned, Uncle Ho usually invit­
ed children to visit him at the Presidential Palace
for New Years. But now there was a change: In
place of poems were candy and flowers.
2-BHVTN - PN

17


LÀM SAO LO CHO CẮC CHÁU
ÄN NO, CÓ QUÂN ÁO MẶC?

f

I 'i h á n g 8 năm 1945, ủ y ban C á c h mạng

I

họp ở đ ìn h T â n Trào, có các đại biểu
kh ắp nơi dự để c h u ẩ n bị cuộc Tổng

Khởi nghĩa T o à n quô"c. Bác Hồ và các đại biểu
đang ngồi họp trong đ ìn h T â n T rào th ì đồng
Dằo địa phương ' đại biểu các d â n tộc Tày,
Trại, N ùng đ ế n chào mừng th ă m hỏi. H ôm â"y
có hai, ba em n h ỏ chừng ba, bô"n tuổi trong
xóm ra chơi trước đình.
Các em đều xanh gầy, bụng ỏng, đír beo, lại
trầ n truồng lấm lem, đi c h â n đất. Bác Hồ trông
thấy rất thương, xúc động, chỉ các cháu, nói
với các đại biểu đ ế n dự Đại hội T â n Trào:
18


HOW WILL WE ASSURE OUR CHIL­
DREN HAVE ENOUGH TO EAT AND
CLOTHES TO WEAR?

n
August
1945,
the
Revolutionary
C o m m itte e met at th e T â n
T rào
Com m unal House. Representatives came
from across th e country to prepare the Nationa
Uprising. Uncle HỒ and the delegates were
gathering in the T â n Trào Communal House
w h e n local people ' representatives of th e Tây,
T rạ i and N ùng ethnic groups - came to we '
come them. T h at day, two or three small village
children three or four years old were playing in
ro n t of the Communal House.

I

T he children were thin and pale, with distenc cd bellies and skinny bottoms. They were stark
naked, dirty and barefoot. Yet Uncle HỒ thought
of them as loveable, as just children. Moved, he
said to rhose at the Tân Trào Meeting:
19


N h ie m vu chüng ta lä läm sao cho cäc
chäu diiöc a n no, cö q u a n äo mäc.
C äu nöi dö cüa Bäc mäi mäi ghi säu trong
tri n h 6 moi ngiföi cö m ät trong buoi hop vä ai
cüng thä'y cö träch n h ie m th ie n g heng c h äm
o cho döi s6"ng tre em diiöc no cdm, ä"m äo.

(Theo Icfi ke cüa Dai tuöng Vö Nguyen Giäp)

20


“O u r responsibility is to find a way so that
our children have enough to eat and clothes to
wear.
Uncle H o ’s com m ent lodged in th e memory
of everyone participating in that meeting. We
each saw we had a sacred responsibility for
ch ildren’s’ lives, that all children must have
enough rice and enough warm clothes.
(As told by General Võ Nguyên Giáp)

21


số TIỀN NHỎ - Ý NGHĨA TO

uộc Kháng chiến chống Pháp bước vào

C

thời kỳ rất khó khăn. Toàn dán hăng hái
mua công trái để ủng hộ Khang chiến.

Ngày mồng 10 th án g 5 n ă m 1951, Bác Hồ

viết thư gửi các ch áu học sinh trường Việt Bắc;
Biết các cháu nhịn ăn, quét chợ, lái củi bán
bánh tiết kiệm dành dụm được 215,445 đồng
mua công trái ' Bấc rất cảm động ' Bác ilĩân
ái gửi lời khen ngỢi các chấu nổr.g nàn yêu
nước.

Việc cấc cháu xung ỳìiung làm LÙ chắc học
sinh cấc tritông khác cũng sẽ làm đ/ợc. Sô' tiền
tuy nhỏ nhưìig các cháu học sinh ra sic lao động
đ ể lấy tíển num công trái thì có ý VỊ^hĩa to.

22


A BIT OF iMONEY - A HUGE MEANING

■^he Resistance Against France hac
entered a difficult perioc.
Everyone enthusiastically bought public
3onds to support the Resistance.
O n 10 May 1951, Uncle Ho wrote this letter
to students attending schools in the Northern
Resistance Area;
Ỉ kncni' you children ìĩãve skipped meals, swept
nuirkets, collected firewood and sold bread to save
216,445 dồng to buy public bonds ' I am so moved '
I send my affectionate praise to you children, who
lai’e our country so passionatdy.
You struggkd to accomỊ?ỉish a task that, 1WW,

siUiients from other schools can surely achieve.
Although the amount is small, the fact that you
contributed your ouni labor to raise money for pub'
lie bonds has huge meaning.
23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×