Tải bản đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập giải tích 12 chương 1

CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN ÔN KIỂM TRA CHƯƠNG I
Câu 1 :Cho hàm số y =
A. min y =
[ −1;2]

x +1
. Chọn phương án đúng trong các phương án sau:
2x −1

1
2

y=0
B. max
[ −1;0]

C. min y =
[ 3;5]

11
4


D. max y =
[ −1;1]

1
2

1
3

3
2
Câu 2: Cho hàm số y = − x + 4 x − 5 x − 17 . Phương trình y ' = 0 có hai nghiệm x1 , x2 .

Khi đó tổng

bằng ?

A. 5
B. 8
C. −5
D. −8 .
Câu 3: Tìm M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 3 − 3 x 2 − 9 x + 35
trên đoạn [ −4; 4] .

A. M = 40; m = −41 ;

B. M = 15; m = −41 ; C. M = 40; m = 8 ;

D. M = 40; m = −8.

Câu 4 Các khoảng đồng biến của hàm số y = − x + 3x + 1 là:
3

A. ( −∞;0 ) ; ( 2; +∞ )

2

C. [ 0; 2]


B. ( 0; 2 )

D.

Câu 5. Điểm cực đại của đồ thị hàm số y = x − x + 2 là:
3

A. ( 2; 0 )
Câu 6: Cho hàm số y =

 2 50 
÷
 3 27 

B.  ;

2

C. ( 0; 2 )

 50 3 
; ÷.
 27 2 

D. 

3x + 1
. Khẳng định nào sau đây đúng?
1− 2x

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 3;

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 1 ;

3
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = −
2

D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.

Câu 7: Kết luận nào là đúng về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y =
A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất;
B. Hàm số có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất;
C. Hàm số có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất;
D. Hàm số không có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất.

x − x2 ?

1
y = x 3 + m x 2 + ( 2m − 1) x − 1
3
Câu 8: Cho hàm số
. Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. ∀m < 1 thì hàm số có hai điểm cực trị;
B. ∀m ≠ 1 thì hàm số có cực đại và cực tiểu;
C. Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu.
D. ∀m > 1 thì hàm số có cực trị;
Câu 9: Trong các hàm số sau, những hàm số nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó:

y=

2x +1
( I ) , y = − x 4 + x 2 − 2( II ); y = x 3 + 3x − 5 ( III )
x +1

A. ( I ) và ( II )

B. Chỉ ( I )

C. ( II ) và ( III )

D. ( I ) và ( III)

C. 1

D. -1

 π π
− ; ÷
Câu 10 Cho hàm số y=3sinx-4sin3x. Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng  2 2  bằng :
A. 7

B. 3

1 3
x − x 2 − 3 x là: Chọn 1 câu đúng.
3
(
)


;

1
A.
B. (-1 ; 3)
C. ( 3 ; + ∞ )
D. ( − ∞ ; − 1) ∪ ( 3 ; + ∞ )
1 4
2
Câu 12: Khoảng nghịch biến của hàm số y = x − 3 x − 3 là: Chọn 1 câu đúng.
2
Câu 11: Khoảng nghịch biến của hàm số y =


(
C. (

) (

A. − ∞ ; − 3 ∪ 0 ; 3

3;+ ∞)

B.  0 ; −


D. − 3 ; 0 ∪

)

(

Câu 13: Khoảng đồng biến của hàm số y =
A.

( − ∞ ;1)


3  3
∪

;
+


2   2


) (

3;+ ∞

)

2 x − x 2 là: Chọn 1 câu đúng.

B. (0 ; 1)

C. (1 ; 2 )

Câu 14. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số y =

2x + 1
là đúng?
x +1

D. (1; + ∞ )

A. Hàm số luôn đồng biến trên R.
B. Hàm số luôn nghịch biến trên R \ {−1}
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng ( − ∞ ; − 1) và ( − 1; + ∞ )

D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( − ∞ ; − 1) và ( − 1; + ∞ )
Câu 15. Trong các hàm số sau , hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng (1 ; 3) ?

x−3
x −1

x 2 − 4x + 8
C. y = 2 x 2 − x 4
D. y = x 2 − 4 x + 5
x−2
3
Câu 16: Cho hàm số f ( x) = x − 3 x + 2 . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai.
1

A. f(x) giảm trên khoảng ( - 1 ; 1)
B. f(x) giảm trên khoảng  − 1; 
2

1 
C. f(x) tăng trên khoảng (1 ; 3)
C. f(x) giảm trên khoảng  ; 3 
2 
1 3
2
Câu 17: Tìm giá trị nhỏ nhất của m để hàm số y = x + mx − mx − m đồng biến trên R.
3
A. y =

B. y =

Điền vào chỗ trống:……………
Câu 18: Tìm m để hàm số y = x 3 − 6 x 2 + mx + 1 đồng biến trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) .
Điền vào chỗ trống:……………
Câu 19: Giá trị của m để hàm số y = mx 4 + 2 x 2 − 1 có ba điểm cực trị là. Chọn 1 câu đúng.
A. m > 0
B. m ≠ 0
C. m < 0
D. m ≤ 0
4
2
Câu 20: Tìm m để hs y = x − 2mx có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một t giác vuông.
Điền vào chỗ trống:……………
Câu 21: Trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) . Kết luận nào đúng cho hàm số y = x +
A. Có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
C. Có GTLN và không có giá trị nhỏ nhất.

1
.
x

B. Có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất.
D. Không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

x
trên nửa khoảng ( -2; 4 ] bằng.
x+2
1
1
2
4
A.
B.
C.
D.
5
3
3
3
Câu 23: Giá trị lớn nhất của hàm số y = 5 − 4 x trên đoạn [-1 ; 1 ] bằng.
Câu 22: Giá trị lớn nhất của hàm số y =

A. 9

B. 3

C. 1

Câu 24: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2 x + 1 +
A.

26
5

B.

10
3

1
trên đoạn [1 ; 2] bằng .
2x + 1
14
24
C.
D.
3
5

x 2 − 3x
Câu 25: Giá trị lớn nhất của hàm số y =
trên đoạn [ 0 ; 3 ] bằng.
x +1
A. 0

B. 1

Câu 26: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y =
A. 0

B. – 2

D. 0

C. 2

D. 3

C. 1

D. – 5

2x + 1
trên đoạn [ 2 ; 3 ] bằng. Chọn 1 câu đúng.
1− x


 π π
;  bằng.
 2 2

Câu 27: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = sin 3 x − cos 2 x + sin x + 2 trên khoảng  −
A.

23
27

B.

1
27

C. 5

D. 1

 π
bằng.
 2 

Câu 28: Giá trị lớn nhất của hàm số y = x + 2 cos x trên đoạn 0 ;
A.

B.

2

C.

3

π
+1
4

D.

π
2

Câu 29. Giá trị lớn nhất của hàm số y = x + 1 − x 2 bằng. Chọn 1 câu đúng.
A.

B.

2

C. 2

5

D. Số khác

Câu 30: Tìm các giá trị của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x) =
bằng – 2. Điền vào chỗ trống:……………
Câu 31: Số đường tiệm cận của hàm số y =

x − m2 + m
trên đoạn [0 ; 1]
x +1

1+ x
là. Chọn 1 câu đúng.
1− x

A. 1
B. 2
C. 0
D. 3
Câu 32: Đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào sao đây? Chọn 1 câu đúng.
A. y =

1+ x
1− x

B. y =

2x − 2
x+2

C. y =

1+ x2
1+ x

D. y =

2 x 2 + 3x + 2
2− x

Câu 33: Đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sao đây? Chọn 1 câu đúng.

1+ x
1 − 2x

2x − 2
x+2

x 2 + 2x + 2
2x 2 + 3
D. y =
1+ x
2− x
2x + 1
Câu 34: Giá trị của m để tiệm cận đứng của đồ thị hsố y =
đi qua điểm M(2 ; 3) là.
x+m
A. y =

A. 2

B. y =

B. – 2

C. y =

C. 3

D. 0

x +1
Câu 35: Cho hàm số y =
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai. Chọn 1 câu sai.
x−2

A. Đồ thị hàm số trên có tiệm cận đứng x = 2.
B. Đồ thị hàm số trên có tiệm cận ngang y = 1
C. Tâm đối xứng là điểm I(2 ; 1)
D. Các câu A, B, C đều sai.
Câu 36: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào? Chọn 1 câu
đúng.
A. y = x 3 − 3 x 2 − 1

B. y = − x 3 + 3 x 2 − 1

C. y = x 3 + 3 x 2 − 1

D. y = − x 3 − 3 x 2 − 1

Câu 37: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào? Chọn 1 câu
đúng.
A. y = x 3 − 3 x 2 + 3 x

B. y = − x 3 + 3 x 2 − 3x

C. y = x 3 + 3 x 2 − 3 x

D. y = − x 3 − 3 x 2 − 3x

Câu 38: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào? Chọn 1 câu
đúng.
A. y = x 4 − 3 x 2 − 3
C. y = x 4 − 2 x 2 − 3

1 4
x + 3x 2 − 3
4
4
D. y = x + 2 x 2 − 3

B. y = −


Câu 39: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào? Chọn 1 câu
đúng.
A. y = x 4 − 3 x 2 + 1

B. y = − x 4 + 3x 2 + 1

C. y = x 4 + 3 x 2 + 1

D. y = − x 4 − 3x 2 + 1

Câu 40: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào? Chọn 1 câu
đúng.

2x + 1
x +1
2x + 1
C. y =
x −1
A. y =

x −1
2x + 1
x+2
D. y =
1+ x
B. y =

Câu 41: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào? Chọn 1 câu
đúng.

2x + 1
x−2
x +1
C. y =
x−2
A. y =

x −1
2x + 1
x+3
D. y =
2+ x
B. y =

3
2

Câu 42: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
A. y = x 3 − 3 x − 1
B. y = − x 3 + 3 x 2 + 1
C. y = x 3 − 3 x + 1

1
1

-1

D. y = − x 3 − 3 x 2 − 1

O
-1

-1

O

Câu 43: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
A. y = x 3 − 3 x − 4
B. y = − x 3 + 3 x 2 − 4
C. y = x 3 − 3 x − 4

1

2

3

-2

D. y = − x 3 − 3 x 2 − 4

-4

Câu 44: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
A. y = x 3 − 3 x 2 + 3 x + 1 B. y = − x 3 + 3 x 2 + 1
C. y = x − 3 x + 1
3

2

1

D. y = − x − 3 x − 1
3

2

O

-1

Câu 45: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
A. y = x 4 − 3 x 2 − 3
C. y = x 4 − 2 x 2 − 3

1 4
x + 3x 2 − 3
4
D. y = x 4 + 2 x 2 − 3

B. y = −

1

1
O

-2

-3
-4

4

Câu 46: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
A. y = x 4 − 3x 2
C. y = − x 4 − 2x 2

1 4
x + 3x 2
4
D. y = − x 4 + 4x 2

2

B. y = −

2

-2
- 2

O

-2

2


2

Câu 47: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
A. y = x 4 − 3 x 2 − 1
C. y = x 4 + 2 x 2 − 1

1 4
x + 3x 2 − 1
4
D. y = x 4 − 2 x 2 − 1
B. y = −

-1

1

O
-1

4

-2

Câu 48: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.

2x + 1
x +1
x+2
C. y =
x +1
A. y =

x −1
x +1
x+3
D. y =
1− x
B. y =

2

1
O

-1
2

4

Câu 49: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.

2x + 1
A. y =
x −1
x +1
C. y =
x −1

x+2
B. y =
x −1
x+2
D. y =
1− x

2

1
-2

1

O

-2

Câu 50: Đồ thị sau đây là của hàm số y = x 3 − 3 x + 1 . Với giá trị nào của m thì phương trình x 3 − 3 x − m = 0
có ba nghiệm phân biệt. Chọn 1 câu đúng.
A. − 1 < m < 3
B. − 2 < m < 2
C. − 2 ≤ m < 2
D. − 2 < m < 3
3
2
Câu 51 : Đồ thị sau đây là của hàm số y = − x + 3 x − 4 . Với giá trị nào của m thì phương trình

x 3 − 3 x 2 + m = 0 có hai nghiệm phân biệt. Chọn 1 câu đúng.
A. m = −4 ∨ m = 0

-1

O

1

3

2

B. m = 4 ∨ m = 0
-2

C. m = −4 ∨ m = 4

D. Một kết quả khác
-4

-1

Câu 52: Đồ thị sau đây là của hàm số y = x 4 − 3 x 2 − 3 . Với giá trị nào của m
thì phương trình x 4 − 3 x 2 + m = 0 có ba nghiệm phân biệt. ?
Chọn 1 câu đúng.
A. m = -3
B. m = - 4
C. m = 0

1
O

-2

-3

D. m = 4

-4

4

Câu 53: Đồ thị sau đây là của hsố y = − x 4 + 4x 2 . Với giá trị nào của m thì
phương trình x 4 − 4 x 2 + m − 2 = 0 có bốn nghiệm phân biệt. ?
Chọn 1 câu đúng.
A. 0 < m < 4
B. 0 ≤ m < 4
C. 2 < m < 6
D. 0 ≤ m ≤ 6
4
Câu 54. Cho hàm số y = x − 2 x 2 + 4 . Tìm m để phương trình:

2

2

-2
- 2

O

2

-2

x 2 ( x 2 − 2) + 3 = m có hai nghiệm phân biệt? Chọn 1 câu đúng.
A. m > 3 ∨ m = 2
B. m < 3
C. m > 3 ∨ m < 2
D. m < 2
3
2
Câu 55. Cho hàm số y = x − 6 x + 9 x + 1 . Tìm m để phương trình: x( x − 3) 2 = m − 1 có ba nghiệm phân
biệt? Chọn 1 câu đúng.
A. m > 1

B. 1 < m < 5

C. m > 3 ∨ m < 2

D. m < 5


Câu 56. Cho hàm số y = x 3 − 8 x . Số giao điểm của đồ thị hàm số cới trục hoành là:
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
3
2
Câu 57. Số giao điểm của đường cong y = x − 2 x + x − 1 và đường thẳng y = 1 – 2x là
A. 1
B. 2
C. 3
D. 0
Câu 58. Gọi M và N là giao điểm của đồ thị y =
của đoạn MN bằng: Chọn 1 câu đúng
A. 7

7x + 6
và đường thẳng y = x + 2 . Khi đó hoành độ trung điểm I
x−2
7
2

C. −

B. 3

D.

Câu 59. Giá trị của m để đường thẳng y = m – 2x cắt đường cong y =
chổ trống:……………….

7
2

2x + 4
tại hai điểm phân biệt là: Điền vào
x +1

1 3
x + x 2 − 2. đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ là
3
nghiệm của phương trình y ′′ = 0 là: Chọn 1 câu đúng
7
7
7
7
A. y = − x −
B. y = x −
C. y = − x +
D. y = x
3
3
3
3
Câu 61. Cho hàm số y = x 3 + 3x 2 + 3 x + 1 có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C)
Câu 60. Cho hàm số y =

với trục tung là: Chọn 1 câu đúng
A. y = 8 x + 1
B. y = 3x + 1
Câu 62. Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số
điểm M là: Chọn 1 câu đúng

3
1
y =− x+
2
2
A.

C. y = −8 x + 1

y=

D. y = 3x − 1

2x −1
x − 2 với trục Oy. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị trên tại

3
1
3
1
y = − x−
y = x−
2
2
2
2
B.
C.
D.
x4 x2
y=
+ −1
4
2
Câu 63. Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số
tại điểm có hoành độ x0 = - 1 bằng:
y=

A. -2

3
1
x+
2
2

B. 2

C. 0

D. Đáp số khác

4
y=
x − 1 tại điểm có hoành đo x = - 1 có phương trình là:
Câu 64. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
0
A. y = - x - 3

B. y = - x + 2

C. y = x -1

D. y = x + 2

Câu 65. Cho hàm số y = x − 2 x + 2 x có đồ thị ( C ) . Gọi 1 2 là hoành độ các điểm M, N trên ( C ), mà tại
đó tiếp tuyến của ( C ) vuông góc với đường thẳng y = - x + 2007 . Khi đó x1 + x 2 bằng: Chọn 1 câu đúng
3

4
A. 3

x ,x

2

−4
B. 3

1
C. 3

D. -1

Câu 66. Hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến song song với trục hoành của đồ thị hàm số y = x − 3 x + 2 bằng:
Chọn 1 câu đúng
A. -1
B. 1
C. A và B đều đúng
D. Đáp số khác
3

y=

x3
+ 3x 2 − 2
3
có hệ số góc k = - 9 ,có phương trình là:

Câu 67. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
A. y +16 = - 9(x + 3)
B. y – 16 = - 9(x – 3)

C. y – 16 = - 9(x +3)

Câu 68. Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y =

D. y = - 9(x + 3)

1 3
x − 2 x 2 + 3x − 5 .
3

A Song song với đường thẳng x = 1 .
B. Song song với trục hoành
C. Có hệ số góc dương
D. Có hệ số góc bằng – 1
3
2
Câu 70. Cho hàm số y = − x + 3 x − 3 có đồ thị (C). Số tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng

y=

1
x + 2017 là: Chọn 1 câu đúng
9


A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

1 4 1 2
x + x − 3 . Khẳng định nào là đúng.
4
2
A. Hàm số có hai điểm cực đại là x = ±1
B. Hàm số có điểm cực tiểu là x = 0

Câu 71: Trong hàm số y = −

C. Cả A và B đều đúng
D. Chỉ có A đúng
Câu 72: Trong các mệnh đề sau hãy tìm mệnh đề sai. Chọn 1 câu sai
A. Hàm số y = − x 3 + 3x 2 − 1 có cực đại và cực tiểu.
B. Hàm số y = x 3 + 3 x + 2 có cực trị
C. Hàm số y = −2 x + 1 +

1
không có cực trị
x+2

1
có hai cực trị
x +1
Câu 73: Hàm số y = 2 x 3 − 9 x 2 + 12 x + 5 có mấy điểm cực trị?. Chọn 1 câu đúng.
D. Hàm số y = x − 1 +

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
4
2
Câu 74: Hàm số y = x + x có điểm cực trị bằng. Chọn 1 câu đúng.
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
3
2
Câu 75: Giá trị của m để hàm số y = x − x + mx − 5 có cực trị là. Chọn 1 câu đúng.

1
1
1
C. m >
D. m ≥
3
3
3
3
2
Câu 76: Giá trị của m để hàm số y = − x − 2 x + mx đạt cực tiểu tại x = - 1 là .
A. m = −1
B. m ≠ −1
C. m > −1
D. m < −1
3
2
Câu 77: Cho hàm số y = − x + 3 x − 3x + 1 . Mệnh đề nào sau đây là đúng? Chọn 1 câu đúng.
A. m <

1
3

B. m ≤

A. Hàm số luôn nghịch biến.
B. Hàm số luôn đồng biến.
C. Hàm số đạt cực đại tại x = 1.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 .
3
2
Câu 78: Cho hàm số y = − x + 3 x − 3 x + 1 . Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số luôn nghịch biến;
B. Hàm số luôn đồng biến;
C. Hàm số đạt cực đại tại x = 1;
D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1;

1
3

3
2
Câu 79: Cho hàm số y = − x + 4 x − 5 x − 17 . Phương trình y ' = 0 có hai nghiệm x1 , x2 . Khi đó x1.x2 = ?

C. −5
1 4 1 2
Câu 80: Trong hàm số y = − x + x − 3 , khẳng định nào đúng?
4
2
A. 5

B. 8

D. −8 .

A. Hàm số có điểm cực tiểu là x = 0;
B . Hàm số có cực tiểu là x = 1 và x = −1
C. Hàm số có điểm cực đại là x = 0
D. Hàm số có cực tiểu là x =0 và x = 1
3
2
Câu 81: Hàm số y = x − 3 x + mx đạt cực tiểu tại x = 2 khi:
A. m = 0
B. 0 ≤ m < 4
C. 0 < m ≤ 4
D. m > 4
3
2
Câu 82: Hàm số: y = x + 3 x − 4 nghịch biến khi x thuộc khoảng nào sau đây:
A. (−2;0)

B. (−3;0)

C. (−∞; −2)

D. (0; +∞)

Câu 83 Trong các hàm số sau, những hàm số nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó:

y=

2x +1
(I ) ,
x +1

A. Chỉ ( I )

y = − x 4 + x 2 − 2( II ) , y = x 3 + 3 x − 5 ( III )
B. ( I ) và ( II)

.

Câu 1:
Hàm số
A. (0;2)

đồng biến trên :

C. ( II ) và ( III )

D. ( I ) và ( III


B.
C.
D.
[
]
Câu 2:
Hàm số

nghịch biến trên các khoảng :

A.

B.

C.

D.
[
]

Cho hàm số :

. Nhận xét nào sai :

A. Hàm số đồng biến trên các khoảng
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
D. Hàm số đồng biến biến trên khoảng
[
]
Câu 4: Cho hàm số

và (1; +∞). .
và đồng biến biến trên (1; +∞).
và (1; +∞). .
và nghịch biến trên (1; +∞).

. Với m=-1 thì :

A. Hàm số nghịch biến trên R.
B. Hàm số đồng biến trên R.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-1;0)
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1;0)
[
]
Câu 5:
Cho hàm số

. Chọn câu trả lời đúng :

A. Với m=1 hàm số nghịch biến trên R.
B. Với m=-1 hàm số nghịch biến trên R.
C. Với

hàm số nghịch biến trên R.

D. Với
[
]

hàm số ngịch biến trên R.


Câu 6:
Hàm số

có tối thiểu là bao nhiêu cực trị :

A. 0 cực trị
B. 1 cực trị
C. 2 cực trị
D. 3 cực trị
[
]
Câu 7:
Chọn phát biểu sai :
A. Hàm số không đạt cực trị tại
khi

B. Hàm số bậc hai luôn có cực trị
C. Hàm số bậc nhất không có cực trị
D. Hàm số bậc bốn trùng phương luôn có cực trị tại x=0.
[
]
Câu 8:
Cho hàm số

Nhận xét nào sau đây sai :

A. Nếu a>0, b<0 hàm số có ba cực trị, đạt cực đại tại x=0 và đạt cực tiểu tại hai điểm còn lại.
B. Nếu a<0, b<0 hàm số có một cực trị, đạt cực tiểu tại x=0.
C. Hàm số có tối thiểu một cực trị.
D. Nếu a>0, b=0 hàm số có một cực trị tại x=0.
[
]
Câu 9:
Chọn phát biểu đúng :
A. Đồ thị hàm số của một hàm đa thức luôn có điểm uốn.
B. Hàm số không có đạo hàm tại điểm x0 thì sẽ không có cực trị tại điểm x0
C. Cực đại là giá trị lớn nhất, cực tiểu là giá trị nhỏ nhất của Hàm số
D. Hàm số bậc bốn trùng phương
có ba cực trị
[
]
Câu 10:
Cho các mệnh đề sau :
(I) Giá trị cực đại của hàm số luôn lớn hơn giá trị cực tiểu của hàm số .
(II) Hàm số bậc hai luôn có một cực trị .
(III) Giá trị cực đại của hàm số luôn lớn hơn mọi giá trị trong hàm số đó .
(IV) Hàm số

không có cực trị .


A. (I), (II) đúng – (III),(IV) sai
B. (I), (IV) đúng – (II), (III) sai
C. (I), (II), (IV) đúng – (III) sai
D. (II), (IV) đúng – (I), (III) sai
[
]
Câu 11:
Cho hàm số

. Chọn câu trả lời đúng :

A. Hàm số đạt cực trị tại x=0.
B. Hàm số đạt cực trị tại
C. Hàm số đạt cực trị tại x=3.
D. Hàm số không có cực trị.
[
]

.

Câu 12:
Hàm số

có bao nhiêu cực trị :

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
[
]
Câu 13 :
Tìm m để hàm số sau đạt cực đại tại x=-1 :
A. m=1
1
B. m = −
3
C. m=-1
D.
[
]
Câu 14:
Cho hàm số
đại, cực tiểu :
A. m>1
B. m<1
C. ∀m ∈ R
D. Không có giá trị m nào thỏa yêu cầu bài toán.
[
]
Câu 15:

(Cm) . Với giá trị nào của m thì (Cm) luôn có cực


Cho hàm số y =

x 3 3x 2

+ 2 x + 1 . Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên [0;3] là :
3
2

A. 1
B.
C.
D. 0
[
]
Câu 16:
Cho hàm số

, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên

là :

A. Giá trị lớn nhất là 3, Giá trị nhỏ nhất là -1
B. Giá trị lớn nhất là 3, Không có giá trị nhỏ nhất
C. Không có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất là -1
D. Không có giá trị lớn nhất, Không có giá trị nhỏ nhất
[
]
Câu 17

Cho hàm số y =

x 3 3x 2

+ 2 x + 1 , Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên
3
2

A. Giá trị lớn nhất là

, giá trị nhỏ nhất là

B. Không có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất là
C. Giá trị lớn nhất là , không có giá trị nhỏ nhất
D. Không có giá trị lớn nhất, không có giá trị nhỏ nhất
[
]
Câu 18:
Cho hàm số
. Câu nào sau đây đúng :
A. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là 0, giá trị lớn nhất là 1
B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là 0, không có giá trị lớn nhất
C. Không có giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số là 1
D. Không có giá trị nhỏ nhất, không có giá trị lớn nhất
[
]
Câu 19:
Cho hàm số

, Câu nào sau đây đúng :

là :


A. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là 0, đạt được khi x=1.
B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là 0,đạt được khi x=1 hoặc x=-1
C. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là 0, đạt được khi x=1 hoặc x=-1 hoặc x=0
D. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất
[
]
Câu 20:
Cho hàm số

. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên

:

A. Không có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất là 2
B. Giá trị lớn nhất là 6, không có giá trị nhỏ nhất
C. Giá trị lớn nhất là 6, giá trị nhỏ nhất là 2
D. Không có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
[
]
Câu 21:
Cho hàm số

. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số :

A. Giá trị lớn nhất của hàm số là 1, Giá trị nhỏ nhất là 0.
B. Không có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất là 0.
C. Giá trị lớn nhất của hàm số là 0, không có giá trị nhỏ nhất.
D. Không có giá trị lớn nhất, không có giá trị nhỏ nhất.
[
]
Câu 22:
Cho hàm số

.Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số là :

A. Giá trị lớn nhất của hàm số là -1, giá trị nhỏ nhất là
B. .Không có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất là
.
C. Giá trị lớn nhất là -1, không có giá trị nhỏ nhất.
D. Không có giá trị lớn nhất, không có giá trị nhỏ nhất.
[
]

.

Câu 23:
Cho hàm số
thì hoành độ tại điểm M là
A. 5
B. 6
C. 12
D. -1
[
]
Câu 24:

có đồ thị là (P) . Nếu tiếp tuyến tại điểm M của (P) có hệ số góc bằng 8


Cho hàm số
là :

. Tiếp tuyến tại điểm uốn của đồ thì hàm số, có phương trình

A.
B.
C.
D.
[
]
Câu 25:
Đồ thị hàm số

tiếp xúc với trục hoành khi :

A. m=1
B.
C. m=-1
D. Đáp án khác.
[
]
Câu 26:
Cho hàm số
nhất :

(C) . Đường thẳng nào sau đây là tiếp tuyến của (C) có hệ số góc nhỏ

A. y=0
B. y=-3x+3
C. y=-3x
D. y=-3x-3
[
]
Câu 27:

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
A. y-34=-9(x+3)
B. y-34=-9(x-3)
C. y+34=-9(x+3)
D. y=-9(x+3)
[
]
Câu 28:

, có hệ số góc k=-9, có phương trình là :


Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số y =

2 x −1
với trụ Oy . Phương trình tiếp tuyến với đồ thị trên tại
x−2

điểm M là :

A.
B.
C.
D.
[
]
Câu 29:
Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =

x4 x2
+ − 1 tại điểm có hoành độ x0 = 1 là :
4 2

A. -2
B. 2
C. 0
D. 1
[
]
Câu 30:
Trong các tiếp tuyến tại điểm trên đồ thị hàm số y = x 3 − 3x 2 + 2 , tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất
bằng :
A. -3
B. 0
C. -4
D. 3
[
]
Câu 31:
Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =
là :

A. y=x-1
B. y=x+1
C. y=x
D. y=-x

x 2 − 3x + 1
2x −1

tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung phương trình


[
]
Câu 32:
Tung độ tiếp điểm của tiếp tuyến song song với trục hoành của đồ thị hàm số y =

1
bằng :
x −1
2

A. -1
B. 1
C. 2
D. 4
[
]
Câu 33:
Số giao điểm của đồ thị hàm số

và trục hoành là :

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
[
]
Câu 34:
Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm :

A.
B.
C.
D.
[
]
Câu 35:
Cho hàm số :
3 điểm phân biệt :

A.
B.
C.
D.
[
]

có đồ thị
, với giá trị nào của m thì

cắt Ox tại


Câu 36:
Đường thẳng y=m cắt đồ thị (C):

tại 3 điểm phân biệt khi :

A.
B.
C.
D.
[
]
Câu 37:
Đường thẳng là tiếp tuyến của đồ thị hàm số :
với đồ thị đó?

với có tối đa bao nhiêu giao điểm

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[
]
Câu 38:
Đồ thị hàm số:
có bao nhiêu điểm chung với trục hoành?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
[
]
Câu 39:
Các điểm có tọa độ nguyên trên đồ thị hàm số :
nào?

có hoành độ đều là ước của số tự nhiên

A. 3
B. 9
C. 15
D. 21
[
]
Câu 40:
Tìm m để đường thẳng
A. m<2
B. m>6

cắt đồ thị

tại 2 điểm phân biệt :


C.
D. 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×