Tải bản đầy đủ

Operation management chương 11 điều độ sản xuất

CHƯƠNG 11

Điều độ sản xuất


Nội dung
Thực chất của điều độ sản xuất
Các hoạt động của điều độ sản xuất
Các yếu cầu của điều độ sản xuất
Các phương pháp điều độ sản xuất
Phân giao công việc cho một máy
Phân giao công việc cho hai máy
Phân giao công việc cho nhiều máy


Thực chất
Điều độ sản xuất là phân giao nhiệm vụ
sản xuất và phân bổ công việc cho từng
nơi làm việc, từng bộ phận hoặc từng
người, bao gồm xác định thời gian, trình
tự, khối lượng công việc tại mỗi nơi làm

việc trong từng giai đoạn


Các hoạt động điều độ sản xuất
 Xác định lịch trình sản xuất
 Dự tính các nguồn lực
 Phân giao công việc và thời gian hoàn thành cho
từng bộ phận, từng người và từng máy…
 Sắp xếp thứ tự các công việc trên các máy và
nơi làm việc nhằm giảm thiểu thời gian ngừng
máy
 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương
trình, nhiệm vụ đã xác định
 Điều chỉnh kế hoạch và chương trình sản xuất


Yêu cầu của điều độ sản xuất
 Thực hiện nhiệm vụ sản xuất/cung ứng hàng
hóa đúng thời điểm với chi phí thấp và ít rủi ro
 Đảm bảo sản xuất diễn ra liên tục, đều đặn
 Đảm bảo tính linh hoạt, dễ thích ứng với biến
đổi đột xuất, tiết kiệm chi phí bố trị lại hay
chuyển hướng sản xuất
 Đảm bảo an toàn trong sản xuất
 Góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho người
lao động


Các phương pháp phân giao công việc
 Phân giao công việc cho một đối tương – các
nguyên lý ưu tiên


Đến trước làm trước (FCFS)Đến trước làm trước (FCFS)
Theo thời gian gia công ngắn nhất (SPT)Thời gian gia công dài nhất (LPT)

 Phân giao công việc cho 2 đối tượng
 Phân giao công việc cho n người


Ví dụ về nguyên lý ưu tiên

Một tổ xây dựng nhận được 5 hợp đồng xây
dựng theo trình tự và thời gian thựuc hiện
được cho trong bảng dưới đây. Hãy phân giao
công việc theo các nguyên lý ưu tiên


Ví dụ
Công
việc

Tg thực
hiện

Thời hạn
Dòng Công việc
hoàn thành thời gian
chậm

A

7

10

3

-

B

3

8

10

-

C

9

23

14

-

D

4

19

23

-

E

10

28

33

5

Tổng

33

-

83

5


Ưu tiên đến trước làm trước/FCFS

Công
việc

Tg thực
hiện

Thời hạn
Dòng Công việc
hoàn thành thời gian
chậm

A

7

10

7

-

B

3

8

10

2

C

9

23

19

-

D

4

19

23

4

E

10

28

33

5

Tổng

33

-

92

11


Ưu tiên thời gian hoàn thành sớm nhất/ EDD

Công
việc

Tg thực
hiện

Thời hạn
Dòng Công việc
hoàn thành thời gian
chậm

B

3

8

3

-

A

7

10

10

-

D

4

19

14

-

C

9

23

23

-

E

10

28

33

5

Tổng

33

83

5


Ưu tiên thời gian gia công ngắn nhất/SPT

Công
việc

Tg thực
hiện

Thời hạn
Dòng Công việc
hoàn thành thời gian
chậm

B

3

8

3

-

D

4

19

7

-

A

7

10

14

4

C

9

23

23

-

E

10

28

33

5

Tổng

33

80

9


Ưu tiên thời gian gia công dài nhất/LPT

Công
việc

Tg thực
hiện

Thời hạn
Dòng Công việc
hoàn thành thời gian
chậm

E

10

28

10

-

C

9

23

19

-

A

7

10

26

16

D

4

19

30

11

B

3

8

33

25

Tổng

33

-

118

52


Ví dụ: so sánh giữa các ưu tiên
Nc

Dc

Dttb

11/5 = 2,2 92/5 =18,4

Ntb

FCFS

3

92/33=2,78

EDD

5

5/5 = 1

83/5 = 16,6

83/33=2,51

SPT

3

9/5 = 1,8

80/5 = 16

80/33=2,42

LPT

4

52/5=10,4 118/5=23,6 118/33=3,57


Cách phân giao công việc trên 2 máy

B1. Tìm công việc có thời gian thực hiện ngắn nhất
B2. Ưu tiên bố trí công việc đó trước nếu nó làm trên máy 1
Ngược lại để sau cùng nếu làm trên máy 2.
B3. Lần lượt xếp như thế cho đến khi hết công việc.
B4. Dùng sơ đồ gan tính tổng thời gian thực hiện


Ví dụ ph©n giao c«ng viÖc trªn 2 m¸y
Cã 5 c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn trªn 2 m¸y. Thêi gian
thùc hiÖn ®­îc cho trong b¶ng d­íi ®©y. H·y ph©n
giao thø tù c«ng viÖc ®Ó cã thêi gian thùc hiÖn trªn 2
m¸y ng¾n nhÊt.
C«ng viÖc

A

B

C

D

E

M¸y 1

5

3

8

10

7

M¸y 2

2

6

4

7

12


Ví dụ ph©n giao c«ng viÖc trªn 2 m¸y
Gi¶i
XÕp thø tù BEDCA
M1
M2

B=3

E=7

D = 10

B=6

C=8

E = 12
9

D=7
22

A=5
C = 4 A=2
33 35
29


Phân giao công việc cho nhiều đối
tượng

Phân giao công việc cho nhiều đối tượng
là việc bố trí nhiều công việc cho nhiều đối
tượng với điều kiện chỉ được phân công 1
công việc cho một đối tượng và chỉ dùng
một đối tượng để thực hiện một công việc
Mục tiêu là bố trí sắp xếp các công việc
sao cho có tổng chi phí thực hiện là nhỏ
nhất, tổng thời gian thực hiện là ngắn
nhất, tổng doanh thu hoặc tổng lợi nhuận
là lớn nhất


Căn cứ để bố trí công việc cho
nhân viên

Khả năng làm việc của mỗi cá nhân
Nhu cầu thực hiện công việc (các công việc
cần tiến hành và đặc điểm của chúng)
Mối quan hệ giữa các công việc và các cá
nhân có thể đảm nhận
Thái độ, phong cách và đặc điểm của nhân
viên
Hiệu quả các phương án phân công dự kiến
(về công việc trước mắt, lâu dài, tác động tới
sự phát triển của doanh nghệp, của các cá
nhân,…)


Ví dụ
 Công ty A có 4 nhân viên lập chương trình và cả
4 người đều có thể viết được một trong 4
chương trình hiện có của công ty với thời gian
thực hiện như sau:
Người

Chương trình
I

II

III

IV

A

70

110

115

130

B

10

105

135

50

C

30

90

75

35

D

55

25

15

65

 Hãy phân giao công việc cho từng người?


Các bước thực hiện
 Bước 1: chọn số nhỏ nhất trong mỗi hàng của bảng phân việc và lấy các số trong
hàng trừ đi số nhỏ nhất đó
 Bước 2: từ bảng phân việc của bước 1, chọn số nhỏ nhất trong mỗi cột và lấy các số
trong cột trừ đi số nhỏ nhất đo
 Bước 3: tìm cách kẻ các đường thẳng đi qua hàng hoặc cột có các số 0 sao cho sô
đường thẳng kẻ được là ít nhất, cụ thể như sau:
 3a: xét từng hàng, nếu trong hàng có 1 số 0 thi khoanh tròn số 0 đó và kẻ một
đường thẳng xuyên suốt cột. Nếu điều kiện không thỏa mãn thì bỏ qua
 3b: xét từng cột của ma trận, nếu trong hàng có 1 số 0 thì khoanh tròn số 0 đó
rồi gạch đường thẳng qua hàng. Nếu điều kiện không thỏa mãn thì bỏ qua
 3c: lập lại bước 3a và 3b cho đến khi không thể khoanh thêm được số 0 nào
nữa
 Bước 4: Tạo thêm số 0 bằng cách:
 Chọn số nhỏ nhất trong các số không nằm trên các đường thẳng đã kẻ và lấy
các số không nằm trên đường thẳng đã kể trừ đi số đó
 Các số bị kẻ hai đường thẳng cộng số nhỏ nhất
 Giữ nguyên các số bị kẻ bởi một đường thẳng
 Quay lại bước 3 và tiếp tục qui trình cho đến khi tìm được phương án tối ưu


Ví dụ
Bước 1: chọn số nhỏ nhất trong từng hàng và
lấy các số trong hàng trừ đi số đó:
Người

Chương trình
I

II

III

IV

A

0

40

45

60

B

0

95

125

40

C

0

60

45

5

D

40

10

0

50


Ví dụ
 Từ bảng phân việc của bước 1, chọn số nhỏ
nhất trong từng cột và lấy các số trong cột trừ đi
số đó
Người

Chương trình
I

II

III

IV

A

0

35

45

55

B

0

85

125

35

C

0

50

45

0

D

40

0

0

45


Ví dụ
Bước 3: kẻ các đường thẳng đi qua hàng hoặc
cột sao cho số đường thẳng kẻ được là ít nhất
Người

Chương trình
I

II

III

IV

A

00

35

45

55

B

0

85

125

35

C

0

50

45

D

40

00

0

0
45


Ví dụ
Bước 4: tạo thêm số 0, sau đó quay lại bước 3
Người

Chương trình
I

II

III

IV

A

0

0

15

55

B

0

55

95

35

C

0

20

15

0

D

70

0

0

45


Ví dụ
Quay lại bước 3
Người

Chương trình
I

II

III

IV

A

0

15

55

B

95

35

C

00
0

0
0
55
20

15

D

70

0

00

00
45


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×