Tải bản đầy đủ

T 12h 08

ÔN TẬP CHƯƠNG 2

I. CÁC HÌNH TRÒN XOAY

Bài tập 1: Cho hình trụ có bán kính đáy r, trục OO’ = 2r
và mặt cầu đường kính OO’
1) Hãy so sánh diện tích mặt cầu và
diện tích xung quanh của hình trụ
2) Hãy so sánh thể tích khối trụ và thể tích
khối cầu được tạo nên bởi hình trụ và mặt cầu

Bài tập 2: 1) Cho hình trụ có đường sinh bằng đường kính đáy và
bằng a. Xác định tâm và tính bán kính các mặt cầu
ngoại tiếp và nội tiếp hình trụ đó

2) Cho hình nón có đường sinh bằng đường kính đáy
và bằng a. Xác định tâm và tính bán kính các
mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếp hình nón đó.


II. HÌNH TRỤ, MẶT CẦU NGOẠI TIẾP KHỐI LĂNG TRỤ


Bài tập 3: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC
là tam giác vuông tại A, BC = 2a, AA’ = a.
1) Tính diện tích xung quanh của hình trụ có hai đáylà
hai hình tròn ngoại tiếp hai tam giác ABC và A’B’C’
2) Xác định tâm I và tính bán kính R của mặt cầu ngoại
tiếp hình lăng trụ ABC.A’B’C’.

III. HÌNH NÓN, MẶT CẦU NGOẠI TIẾP KHỐI CHÓP

Bài tập 4: Cho hình tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a.
Tính diện tích xung quanh của hình nón có đỉnh A
và đáy là hình tròn ngoại tiếp tam giác BCD.

Bài tập 5: Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng a,
cạnh bên bằng a 2 . Xác định tâm I và tính
bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC

Bài tập 6: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC
vuông tại B, AC = 2a, SA  (ABC) và SA = a.
Xác định tâm I và tính bán kính R của mặt cầu
ngoại tiếp hình chóp S.ABC

Bài tập 7: Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a
và chiều cao bằng a. Xác định tâm I và tính
bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×