Tải bản đầy đủ

BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KẾ

BAI SO 1
1. Trình bày lại ví dụ 3.4 trang 161 và ví dụ 4.2 trang 171 Giáo Trình
XSTK 2009.
2.

Một nghiên cứu được tiến hành ở thành phố công nghiệp X để xác
đònh tỷ lệ những người đi làm bằng xe máy, xe đạp và buýt. Việc điều
tra được tiến hành trên hai nhóm. Kết quả như sau:
Xe máy

Buyt

Xe đạp

Nữ

25

100

125


Nam

75

120

205

Với mức ý nghóa α = 5%, hãy nhận đònh xem có sự khác nhau về cơ
cấu sử dụng các phương tiện giao thông đi làm trong hai nhóm công
nhân nam và công nhân nữ hay không.
3.

Với mức ý nghóa α = 2%. So sánh năng suất lúa của 4 hợp tác xã trong một huyện

ở đồng bằng biết rằng gặt ngẫu nhiên ở mỗi HTX 7 điểm khác nhau người ta thu được bảng
số liệu sau đây (tạ/ha):
Số thứ tự
quan sát

Hợp tác xã
I

II

III

IV

1

51

52

56

54


2

59

58

56

58

3

53

66

58

62

4

59

69

58

64

5

63

70

70

66

6

69

72

74

67

7

72

74

78

69

4. Một cuộc điều tra xã hội học được tiến hành ở 5 thành phố A, B, C, D, E yêu
cầu những người được hỏi diễn tả mức độ thỏa mãn của mình đối với
thành phối mà họ đang sống. Kết quả được cho như sau:
Thành phố

Mức độ thỏa mãn
Rất thỏa

Tương đối

Không


mãn
A
B
C
D
E

220
130
84
156
122

121
207
54
95
164

63
75
24
43
73

Với mức ý nghóa α = 3%, kiểm đònh xem mức độ thỏa mãn cuộc sống có
phân bố giống nhau trong 5 thành phố trên hay không?
5. Sau đây là số liệu về số lượng một loại báo ngày bán được ở 5 quận nội thành:
Quận nội thành

Ngày khảo sát
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

22
21
25
24
28
30

18
18
25
24
19
22

22
22
25
18
15
28

18
18
19
20
22
25

18
19
20
22
25
25

Lượng báo bán được ở 5 quận có khác nhau thực sự không? Chọn α = 2%. Lượng báo
bán ra có chòu tác động của các yếu tố ngày trong tuần không?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×