Tải bản đầy đủ

Mo dau hoa huu co bài 20

Điều chế urê từ
amoni xianat

F. Wohler

Điều chế benzen từ
axetilen

Marcellin Berthelot


Chương 4:


Bài 20:


Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
NỘI DUNG BÀI HỌC
I) Khái niệm về hợp chất hữu cơ
và hóa học hữu cơ

II) Phân loại hợp chất hữu cơ
III) Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ
IV) Sơ lược về phân tích nguyên tố


Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơNhững
hợp
chất
hữu

Hợp chất hữu
này có điểm chung gì về
cơ là gì?
thành phần nguyên tố ?
C2H5OH
CCl4

CH3COOH
C12H22O11
( CH2-CH2 )n


Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
- Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon


Dãy chất nào dưới đây đều là hợp chất
hữu cơ ?
A. C2H5OH; C2H7N; CaCO3
B. C6H6; CH3COOH ; C6H12O6
C. C2H4; CO ; CCl4
D. CH3COOH; CO2 ; C6H12O6Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
- Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon
( trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua….)


Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
- Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon
( trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua….)
- Hóa học hữu cơ là ngành hóa học nghiên cứu các
Hóa học hữu
hợp chất hữu cơ.

cơ là gì?


Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
II. Phân loại hợp chất hữu cơ
- Dựa vào thành phần nguyên tố
Hợp chất hữu cơ
thường được phân
loại dựa vào đặc
điểm nào ?


Cho các hợp chất hữu cơ sau:
CH4 ; C2H4 ; C6H6 ; C2H5OH; CH3COOH; CH3Cl
Chỉ chứa
(1) hai
nguyên tố C và H

Ngoài nguyên
(2)
tố C,H
còn
có O,Cl
Hãy nhận xét thành
phần

nguyên tố của các hợp chất
trong nhóm (1) và nhóm (2).
Hiđrocacbon
xuất
của hiđrocacbon
Từ đó cho biếtDẫn
chúng
thuộc
loại hợp chất hữu cơ gì ?


Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
II. Phân loại hợp chất hữu cơ
- Dựa vào thành phần nguyên tố
Hợp chất hữu cơ

Hiđrocacbon
( Chỉ chứa C,H )

Dẫn xuất của hiđrocacbon
(Ngoài C,H còn chứa O,N,Cl,S..)


Một số hiđrocacbon

Axetilen

Metan
(Hiđrocacbon no)

Etilen
(Hiđrocacbon không no)

Benzen
(Hiđrocacbon thơm)


Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
II. Phân loại hợp chất hữu cơ
- Dựa vào thành phần nguyên tố
Hợp chất hữu cơ

Hiđrocacbon
( Chỉ chứa C,H )
Hidro Hidro
Hidro
cacbon cacbon
cacbon
no
không
thơm
no

Dẫn xuất của hiđrocacbon
(Ngoài C,H còn chứa O,N,Cl,S..)


Một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Nhóm chức
CH3Cl

CH3OH

Dẫn xuất
halogen

Ancol

CH3COOH
Axit

CH3CHO
Andehit


Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
II. Phân loại hợp chất hữu cơ
- Dựa vào thành phần nguyên tố
Hợp chất hữu cơ

Hiđrocacbon
( Chỉ chứa C,H )
Hidro Hidro
Dẫn
Hidro
cacbon cacbon
Xuất
cacbon
no
không
halo
thơm
no
gen

Dẫn xuất của hiđrocacbon
(Ngoài C,H còn chứa O,N,Cl,S..)
Hợp
Ancol,
Axit, Chất
Andehit Amin,
phenol,
este Tạp
xeton nitro
ete
Chức,
polime


Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
II. Phân loại hợp chất hữu cơ
- Dựa vào thành phần nguyên tố
- Dựa vào mạch cacbon

Mạch vòng
Mạch không vòng (hở)


Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
III. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ
Đặc điểm cấu tạo - Chủ yếu là liên kết cộng hóa trị

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học


NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY VÀ NHIỆT ĐỘ SÔI
CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ
Hợp chất hữu cơ

Nhiệt độ
nóng chảy

Nhiệt độ sôi

metan (CH4)

- 1830C

-1620C

đimetyl ete
(CH3OCH3)

-1830C

-240C

ancol etylic
(C2H5OH)

- 114,50C

78,30C

benzen (C6H6)

550C

800C


Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
III. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ
Đặc điểm cấu tạo - Chủ yếu là liên kết cộng hóa trị
Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

- Thường có nhiệt độ nóng chảy,
nhiệt độ sôi thấp ( dễ bay hơi )


Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
III. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ
Đặc điểm cấu tạo - Chủ yếu là liên kết cộng hóa trị
Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

- Thường có nhiệt độ nóng chảy,
nhiệt độ sôi thấp ( dễ bay hơi )
- Phần lớn không tan trong nước
nhưng tan trong dung môi hữu cơ.


Baøi 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
III. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ
Đặc điểm cấu tạo - Chủ yếu là liên kết cộng hóa trị
Tính chất vật lý

- Thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt
độ sôi thấp ( dễ bay hơi )
- Phần lớn không tan trong nước nhưng
tan trong dung môi hữu cơ.

Tính chất hóa học - Thường kém bền với nhiệt, dễ cháy


QUY TRÌNH NẤU RƯỢU GẠO

Lên men
rượu

Rắc men

Chưng cất rượu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×