Tải bản đầy đủ

Bản mềm Sơ yếu lí lịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc
ẢNH
4x6
(đóng dấu giáp lai của
nơi xác nhận hồ sơ)

SƠ YẾU LÝ LỊCH
TỰ THUẬT
I. LÝ LỊCH BẢN THÂN
Họ và tên:
Bí danh:
Sinh năm:
Hộ khẩu thường trú:

Nam, nữ:
Tên thường gọi:
tại:

Nguyên quán:
Số Chứng minh thư nhân dân:

cấp tại
Quốc tịch:
Thành phần xuất thân:
Trình độ văn hóa:
Ngày vào Đoàn TNCSHCM:
Ngày vào Đảng CSVN:
Nghề nghiệp hiện nay:
Báo tin cho:

ngày
Dân tộc:

tháng
năm
Tôn giáo:

Trình độ ngoại ngữ:

Tình trạng sức khoẻ:


Số điện thoại:
Email:
Tóm tắt quá trình học tập, công tác và lao động (ghi rõ thời gian, nơi học tập, công tác, lao động
hoặc đơn vị phục vụ, chức vụ, danh hiệu nghề nghiệp, bậc lương).


Khen thưởng và kỷ luật:

II. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha:
- Họ và tên:
Tuổi
- Hộ khẩu thường trú:
- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?):

Quốc tịch:

Trước 30-4-1975:
Từ 30-4-1975 đến nay:


2. Mẹ:
- Họ và tên:
Tuổi
- Hộ khẩu thường trú:
- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?):

Quốc tịch:

Trước 30-4-1975:
Từ 30-4-1975 đến nay:

3. Anh chi em ruột: (ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ văn hoá của từng người)

4. Vợ hoặc chồng: (nếu chưa thành lập gia đình thì bỏ trống phần này)

III. LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có điều gì không đúng tôi xin chịu
trách nhiệm hoàn toàn.
Xác nhận của Chính quyền Xã, Phường nơi cư trú(Đề nghị Chính quyền địa phương xác nhận
theo nội dung: Hộ khẩu thường trú, việc thực hiện nghĩa vụ công dân và chấp hành pháp luật tại địa
phương).


Người khai ký tên

,ngày
tháng
năm
(Ghi rõ họ, tên, chức vụ, ký và đóng dấu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×