Tải bản đầy đủ

sáng kiến kinh nghiệm một số BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA nội bộ ở TRƯỜNG mầm NON xã NAM TIẾN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI:
“MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA
NỘI BỘ Ở TRƯỜNG MẦM NON XÃ NAM TIẾN”

TaiLieu.VN

Page 1


PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân là mắt xích đầu tiên trong hệ
thống giáo dục chịu trách nhiệm quan trọng là chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục trẻ
phát triển một cách toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mĩ và lao động. Để thực hiện được
mục tiêu này thì thường xuyên cần có sự kiểm tra,đôn đốc, giám sát, nhắc nhở uốn nắn
của các cấp quản lý giáo dục.
Nghị quyết TW Đảng toàn quốc lần thứ VI có đoạn viết: "Kiểm tra là một chức
năng chủ yếu của Đảng, là một khâu quan trọng của tổ chức thực hiện, đó cũng là
biện pháp có hiệu nghiệm để khắc phục bệnh quan liêu".

Trong công tác quản lý trường mầm non, kiểm tra vừa là một chức năng quan
trọng, vừa là một biện pháp quản lý có hiệu quả, Ban Giám Hiệu kiểm tra mọi hoạt
động trong nhà trường cũng chính là kiểm tra hoạt động quản lý của mình. Qua kiểm
tra giúp cán bộ quản lý nắm được đầy đủ những thông tin cần thiết về tình hình thực
hiện nhiệm vụ, đánh giá đúng phẩm chất, năng lực của cán bộ giáo viên, phát hiện
đúng những lệch lạc, thiếu sót để kịp thời bổ sung điều chỉnh, uốn nắn nhằm nâng cao
chất lượng họat động trong nhà trường. Mặt khác việc kiểm tra của Ban Giám Hiệu có
tác động đến hành vi của cán bộ giáo viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ đối
với công việc, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững, đúng hướng của nhà trường.
Ban Giám Hiệu buông lỏng công tác kiểm tra nội bộ cũng chính là buông lỏng công
tác quản lý.
Kiểm tra trước hết là vì sự tiến bộ của cá nhân, của tập thể trong công tác, phát
huy những mặt tốt, mặt tích cực, ngăn chặn, uốn nắn những lệch lạc của tập thể, cá
nhân khi tiến hành công việc. Đồng thời qua kiểm tra Người quản lý thấy được mức độ
hợp lý, chưa hợp lý trong công tác quản lý chỉ đạo trên cơ sở đó có những biện pháp
điều hỉnh, hoàn thiện công tác, nghiệp vụ quản lý chỉ đạo của mình. Kiểm tra tác động
đến hành vi của con người, nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ, qua kiểm tra đánh
giá thấy được mức độ hoàn thành công việc mà khen thưởng, động viên các sáng kiến,
thành tích… của cán bộ giáo viên trong tập thể nhà trường.
Kiểm tra nội bộ trường học là hoạt động nghiệp vụ của Người quản lý nhằm điều
tra, theo dõi, xem xét, kiểm soát, phát hiện, kiểm nghiệm sự diễn biến và kết quả của
các hoạt động giáo dục trong phạm vi nội bộ nhà trường và đánh giá kết quả các hoạt
động giáo dục đó có phù hợp với mục tiêu, kế hoạch, chuẩn mực, quy chế đã đề ra hay
không, qua đó kịp thời động viên mặt tốt, điều chỉnh uốn nắn những mặt chưa đạt
nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo trong nhà trường.
Hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong trường mầm non rất phức tạp
và nhiều mặt đòi hỏi phải có sự kiểm tra thường xuyên và có kế hoạch. Kiểm tra hoạt


động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong trường mầm non, là sự nghiệp và trách
nhiệm của lãnh đạo các cơ quan quản lý giáo dục, là công cụ sắc bén góp phần tăng
cường hiệu lực quản lý giáo dục. Chính vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu
"Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ ở trường mầm non xã Nam
Tiến" nhằm nâng cao chất lượng quản lý trường Mầm non, góp phần khắc phục những
khiếm khuyết trong khâu quản lý. Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục
trẻ trong nhà trường.
2. Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm:
Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực trạng hoạt động kiểm tra nội bộ
của trường Mầm non Nam Tiến - Phổ Yên, đề xuất một số kinh nghiệm,biện pháp tổ
chức hoạt động kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao chất lượng quản lý trường mầm non.

3. Đối tượng của sáng kiến kinh nghiệm:
3.1. Khách thể nghiên cứu
Công tác quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng trường Mầm non Nam Tiến - Phổ Yên
tác động đến quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của nhà trường thông qua việc
kiểm tra nội bộ trong trường mầm non.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Một số kinh nghiệm, biện pháp trong công tác quản lý của Hiệu trưởng trường
Mầm non Nam Tiến - Phổ Yên về việc tổ chức hoạt động kiểm tra nội bộ nhằm nâng
cao chất lượng quản lý trường Mầm non.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu:
4.1. Nghiên cứu lý luận việc quản lý trường học, việc tổ chức kiểm tra nội bộ
trường Mầm Non.
4.2. Điều tra thực trạng việc tổ chức hoạt động kiểm tra nội bộ của trường Mầm
non Nam Tiến - Phổ Yên và nguyên nhân của thực trạng ấy.
4.3. Đề xuất một số biện pháp, kinh nghiệm tổ chức hoạt động kiểm tra nội bộ
nhằm nâng cao chất lượng quản lý của trường Mầm non Nam Tiến - Phổ Yên.
5. Các phương pháp nghiên cứu:
5.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận:
Nghiên cứu các văn bản pháp quy, những quy định của ngành có liên quan đến
công tác kiểm tra nội bộ nhà trường, xây dựng cơ sở nghiên cứu lý luận cho việc
nghiên cứu đề tài.
5.2. Phương pháp thực tiễn:
- Phương pháp quan sát.


- Phương pháp điều tra - kiểm tra.
- Phương pháp tổng kết, đúc kết kinh nghiệm thông qua hoạt động của bản thân
và đồng nghiệp.
6. Phạm vi của sáng kiến kinh nghiệm:
Do điều kiện về thời gian và khả năng của bản thân còn hạn chế nên tôi chỉ
nghiên cứu một số biện pháp, kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động kiểm tra nội
bộ trường Mầm non nhằm nâng cao chất lượng quản lý của trường Mầm non xã Nam
Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên.
Sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện áp dụng trong năm học 2009 - 2010 tại
trường Mầm non xã Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên.
7.Tài liệu tham khảo:
1 Văn kiện đại hội Đảng
2. Tạp trí giáo dục mầm non
3. Điều lệ trường mầm non
4. Qui chế nuôi dạy trẻ
5. Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra
6. Báo cáo tổng kết công tác thanh tra Phòng Giáo dục Phổ Yên trong năm
học 2008 - 2009
7. Điều lệ trường mầm non
8. Tài liệu quản lý về giáo dục đào tạo giành cho cán bộ quản lý bậc học mầm
non.
9. Sổ tay nghiệp vụ thanh tra giáo dục - đào tạo.


PHẦN II: NỘI DUNG
I.MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NỘI
BỘ
NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON
1. Cơ sở lý luận:
1.1. Một số khái niệm liên quan đến hoạt động kiểm tra nội bộ Trường mầm
non
a. Khái niệm quản lý và chức năng quản lý
* Quản lý: Là sự tác động của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm đạt
được mục tiêu quản lý.
Quản lý là một quá trình tác động, chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn bằng cách nào
đó của người quản lý đến người bị quản lý để người bị quản lý luôn hồ hởi, phấn khởi
đêm hết năng lực và trí tuệ để sáng tạo ra lợi ích cho bản thân, cho đơn vị và cho cả xã
hội.
* Chức năng quản lý: Là quá trình thực hiện với các chức năng như:
Chức năng kế hoạch hoá
Chức năng dự báo
Chức năng tổ chức
Chức năng chỉ đạo
Chức năng kiểm tra (kiểm tra điều chỉnh)
b. Khái niệm về quản lý giáo dục
- Quản lý giáo dục là hoạt động điều hành, phối hợp các lực lượng xã hội nhằm
đẩy mạnh công tác đào tạo thế hệ trẻ theo yêu cầu phát triển của xã hội.
- Quản lý giáo dục đào tạo là thực hiện đường lối giáo dục của Đảng trong phạm
vi trách nhiệm của mình tức là đưa nhà trường vận hành theo nguyên lý giáo dục của
Đảng để tiến tới mục tiêu giáo dục đã đề ra.
- Quản lý nhà nước trong giáo dục và đào tạo là việc nhà nước thực hiện quyền
lực xã hội, được ủy thác và điều chỉnh các hoạt động GD-ĐT trong phạm vi toàn xã
hội.
- Quản lý nhà trường: Quản lý quá trình sư phạm (Giáo dục dạy học) diễn ra trong
nhà trường bằng cách sử dụng có hiệu quả nhất đầu vào (cơ sở vật chất, nguồn lực, tài
lực…) để đạt kết quả đào tạo cao nhất.


1.2. Khái niệm kiểm tra nội bộ trường học
Kiểm tra nội bộ trường học là một biện pháp quản lý của Người quản lý nhằm
xem xét, đều tra và theo dõi công việc, mối quan hệ của các thành viên, các hoạt động
của nhà trường tiến hành đến đâu và đánh giá kết quả đạt được như thế nào so với mục
tiêu và kế hoạch đặt ra và tìm ra các yếu tố, nhân tố tích cực, những vấn đề tồn tại cần
giải quyết. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục, điều chỉnh nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục.
1.3. Cơ sở thực tiễn của kiểm tra nội bộ trường mầm non
Do yêu cầu thực tiễn của GD&ĐT là: hoạt động giáo dục - dạy học trong các
trường phức tạp đa dạng. Giáo dục - đào tạo con người không được phép phế phẩm, do
đó Ban Giám Hiệu nhà trường thường xuyên hay định kỳ phải kiểm tra toàn bộ hoạt
động, công việc và mối quan hệ trong trường để kịp thời theo dõi, phát hiện kiểm soát,
phòng ngừa và đánh giá chính xác nhằm động viên, giúp đỡ, uốn nắn, điều chỉnh cho
phù hợp với mục tiêu, kế hoạch, quy chế. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, cải tiến cơ
chế quản lý và hoàn thiện chu trình quản lý mới phù hợp hơn, đảm bảo nâng cao chất
lượng và hiệu quả GD&ĐT trong nhà trường.
Kiểm tra là 1 quy trình, quy trình này dù diễn ra ở đâu, dù đang kiểm tra cái gì,
dạng kiểm tra nào cũng bao gồm 3 bước như sau:
a. Xây dựng các tiêu chuẩn
b. Đo lường việc thực hiện nhiệm vụ theo các tiêu chuẩn này.
c. Điều chỉnh sự khác biệt giữa thành tích đạt được với các tiêu chuẩn và các kế
hoạch.
Hành động điều chỉnh = Hành động phát huy + hành động uốn nắn +
+ hành động xử lý
Như vậy thực tiễn đòi hỏi sự cần thiết phải thực hiện kiểm tra nội bộ ở trường
mầm non. Quản lý mà không có kiểm tra thì quản lý sẽ kém hiệu quả và trở thành
quan liêu.
II.THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NỘI BỘTRƯỜNG MẦM
NON NAM TIẾN - PHỔ YÊN .
1. Đặc điểm tình hình của nhà trường:
1.1. Thuận lợi:
Trường Mầm Non Xã Nam Tiến được thành lập từ ngày 28 tháng 7 năm 1995.
Trường có 03 điểm trường ( 1 điểm chính và 02 điểm lẻ ) có tổng diện tích là 1.850m 2,


nằm tại phía Đông của xã Nam Tiến, có đường giao thông thuận tiện cho việc đưa đón
và gửi trẻ. Thu hút trẻ đến trường ngày càng đông.
Nhà trường được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương, sự quan tâm của
ngành, sự nhiệt tình ủng hộ của các bậc phụ huynh lên nhà trường luôn hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.
Nhà trường có đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, yên tâm công tác, chuyên
môn nghiệp vụ vững vàng.
Trong 15 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường liên tục đạt trường tiên tiến và
được nhận nhiều giấy khen của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên, UBND Huyện Phổ Yên,
Phòng GD&ĐT Phổ Yên về việc thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
Trường được UBND Tỉnh Thái Nguyên công nhận trường chuẩn Quốc Gia tháng
11 năm 2007.
Trường có tổng số 11 lớp, 23 cán bộ giáo viên và 300 trẻ được phân chia theo
đúng độ tuổi phù hợp với chương trình Giáo Dục Mầm Non do Bộ GD - ĐT ban hành:
Trình độ đại học : 03đc

Cao đẳng : 03 đc

Đang học đại học: 10 đc

Đang học cao đẳng : 07 đc.

- Chi bộ Đảng có : 08 đc

Trung cấp : 17 đc.

- Chi đoàn thanh niên : 15 đc

- Tổng số cháu: 300 trẻ
Mẫu giáo:

247 trẻ .

Nhà trẻ:

53 trẻ

1.2. Khó khăn:
- Nam Tiến là một Xã thuần nông,diện tích đất canh tác hẹp, mức sống của nhân
dân không đồng đều, thu nhập còn hạn chế nên việc thực hiện xã hội hóa giáo dục còn
khó khăn, khả năng đóng góp của các bậc phụ huynh còn hạn chế. Các khoản thu theo
quy định các bậc phụ huynh còn chưa đóng góp được đầy đủ dẫn đến nhà trường
không có khả năng tự trang trải kinh phí. Cơ sở vật chất còn thiếu nên việc huy động
trẻ đến trường chưa được cao.( Nhà trẻ: 53/265 = 20%, Mẫu giáo : 247/321 trẻ =
78,2% ) chưa đạt theo với quy định chung của ngành.
- Về cơ sở vật chất : Phòng lớp học còn chật hẹp chưa đủ diện tích cho trẻ vui chơi
học tập theo qui định, đồ dùng dạy học, đồ chơi còn chưa đa dạng, phong phú,chưa
đồng bộ,đồ chơi ngoài trời còn thiếu .
- Đội ngũ cán bộ giáo viên không ổn định,đa số giáo viên là hợp đồng với mức
lương 650.000đ nhà trường chi trả và ngân sách nhà nước hỗ trợ 400.000đ/tháng/ giáo
viên đời sống còn gặp nhiều khó khăn không yên tâm công tác, luôn thuyên chuyển…
làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ của nhà
trường.


2. Hoạt động kiểm tra nội bộ của trường mầm non Nam Tiến Phổ Yên:
*. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường mầm non.
Tháng

Nội dung công việc
- Kiểm tra Hồ sơ sổ sách của giáo viên

Tháng
9/2008

- Kiểm tra Hồ sơ của trẻ.
- Kiểm tra môi trường giáo dục
- Dự giờ trên các lớp

Tháng
10/2008

Tháng
11/2008

Tháng
12/2008

Tháng
1/2009

Tháng
2/2009

- Kiểm tra vệ sinh ATTP
- Kiểm tra tài chính
- Kiểm tra toàn diện giáo viên

- Kiểm tra môi trường - cơ sở vật chất
- Kiểm tra chuyên môn, chào mừng ngày lễ lớn 20/11
- Kiểm tra cuộc vận động hai không

- Kiểm tra toàn diện giáo viên, tổ chức thao giảng.
- Kiểm tra VSMT, VSATTP
- Kiểm tra tài sản, kiểm tra tài chính
- Kiểm tra VSATTP
- Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn
- Kiểm tra dự giờ
- Kiểm tra chất lượng chăm sóc giáo dục


- Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
Tháng
3/2009

- Kiểm tra cơ sở vật chất
- Kiểm tra môi trường xanh - sạch - đẹp
- Kiểm tra toàn diện giáo viên

Tháng
4/2009

Tháng
5/2009

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
- Kiểm tra việc quản lý tài sản trên lớp
- Kiểm tra thi đua
- Kiểm tra việc đánh giá xếp loại trẻ cuối năm

*. Tổ chức thực hiện: Hàng tuần Ban Giám Hiệu đi dự giờ kiểm tra trên các lớp,
các bộ phận theo nội dung kiểm tra đã xây dựng trong kế hoạch với
hình thức:
+ Kiểm tra có báo trước
+ Kiểm tra đột xuất
- Quá trình thực hiện: Kiểm tra theo phương pháp thăm quan, dự giờ, quan sát các
hoạt động của cô và trẻ.
Có lớp kiểm tra hàng tuần, có lớp ở xa cả tháng mới đến dự giờ, nhận xét nhẹ
nhàng, động viên là chính, chủ yếu dồn vào cuối học kỳ I và cuối năm để đánh giá xếp
loại thi đua học kỳ I và cả năm học.
3. Đánh giá việc kiểm tra nội bộ của trường mầm non Nam Tiến - Phổ Yên.
* ưu điểm: Nắm được mục đích và nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trong trường. Xác
định rõ đối tượng và nội dung kiểm tra, nắm vững nguyên tắc và các hình thức kiểm
tra nội bộ. Chính vì vậy ngay từ đầu năm học sau khi có nhiệm vụ năm học mới Ban
Giám Hiệu xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học của trường đã xây dựng kế hoạch
kiểm tra nội bộ trong trường mầm non với các nội dung như: kiểm tra toàn diện giáo
viên, kiểm tra hồ sơ sổ sách, kiểm tra tài sản, kiểm tra tài chính, kiểm tra ATVS thực
phẩm, kiểm tra vệ sinh môi trường, dự giờ thao giảng… theo từng tháng, từng tuần
trong năm học.


* Hạn chế: Từ đặc điểm tình hình của nhà trường như các lớp học không ở tập
trung tại 1 điểm, việc kiểm tra nội bộ thực hiện chưa thường xuyên ổn định, giáo viên
có tuổi đời không đồng đều… Công tác kiểm tra đánh giá còn mang tính hình thức,
động viên, dẫn đến đa số giáo viên có ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt công việc
được giao, song bên cạnh đó vẫn còn một số giáo viên nhận thức còn hạn chế, sống ỉ
lại, chây lười, làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm nên thực hiện nhiệm vụ được giao
một cách qua loa, chống đối, chất lượng chưa cao.
- Việc kiểm tra toàn diện giáo viên thường dồn ép vào cuối học kỳ I và cuối năm.
Do vậy việc kiểm tra còn qua loa, nương nhẹ, nhiều khi chưa thống nhất được quan
điểm xếp loại hồ sơ, xếp loại dự giờ, đánh giá xếp loại giáo viên.
Việc đánh giá xếp loại sau khi kiểm tra còn cả nể, chưa sát thực tế.
Những hạn chế trên là do:
- Nhận thức của Người quản lý còn chưa thật cọi trọng công tác kiểm tra, chưa
nhận thức hết tầm quan trọng của việc kiểm tra nội bộ trong trường mầm non.
- Người quản lý chưa nắm được phương pháp kiểm tra và đặc điểm của đơn vị
mình để đưa ra kế hoạch kiểm tra cho phù hợp.
- Việc tổ chức hoạt động kiểm tra nội bộ nhà trường chưa thật nghiêm túc và khoa
học.
3.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dạy trẻ của trường Mầm non Nam
Tiến - Phổ Yên trong năm học 2008 - 2009 và năm học 2009 - 2010:

Sức khoẻ
Năm học

Tổn
g số
trẻ

Kênh A

Tỷ lệ bé
chuyên
Kênh B cần (%)

2008 - 2009

288

250 =
86,8%

38 =
13,2%

2009 - 2010

300

267 = 89% 33 = 11%

Kết quả đánh giá trẻ
cuối năm
Tốt

Khá

TB

97,5

114

143

31

98,3

128

152

20

3.2. Kết quả kiểm tra nội bộ trường Mầm non Nam Tiến - Phổ Yên:


Năm học

Tổn
g số
GV

Kiểm tra dự giờ
thao giảng
Tốt

Khá TB

Kiểm tra chất
lượng CS giáo
dục trẻ

Kiểm tra tạo môi
trường giáo dục

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

2008 - 2009

20

7

7

6

8

7

5

16

4

0

2009 - 2010

23

10

8

5

10

11

2

21

2

0

3.3. Một số vấn đề đặt ra trong hoạt động kiểm tra nội bộ trường Mầm non
Nam Tiến - Phổ Yên:
Từ những thực trạng của công tác kiểm tra nội bộ ở trường Mầm non Nam Tiến Phổ Yên tôi nhận thấy công tác kiểm tra nội bộ ở trường mầm non là một khâu quan
trọng trong công tác quản lý của Người quản lý. Công tác kiểm tra nội bộ có được thực
hiện thường xuyên thì Người quản lý mới đánh giá chính xác tình hình hoạt động của
nhà trường. Người quản lý có nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra
đánh giá mới thực hiện đánh giá kiểm tra một cách thường xuyên, có khoa học, từ đó
mới đưa ra được những biện pháp khắc phục và điều chỉnh những vấn đề còn tồn tại.
III.MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NỘI
BỘTRƯỜNG MẦM NON NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ Ở
TRƯỜNG MẦM NON NAM TIẾN - PHỔ YÊN
1. nâng cao nhận thức của cấp uỷ - BGH về tổ chức hoạt động kiểm tra nội
bộ trường mầm non :
Tại khoản I, Điều 22, Chương VI "Công tác kiểm tra nội bộ trong các trường học
và các đơn vị trong ngành", trong bản "quy chế về tổ chức và hoạt động của thanh tra
giáo dục - đào tạo" đã nêu rõ "Hiệu trưởng các trường, thủ trưởng các cơ sở GD &
ĐT trong ngành có trách nhiệm sử dụng bộ máy quản lý và các cán bộ giáo viên trong
trường để kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch của cá
nhân và các bộ phận thuộc quyền. Xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về các vấn đề
thuộc trách nhiệm quản lý của mình".
Các hoạt động kiểm tra được thực hiện thường xuyên, công khai, dân chủ, kết quả
kiểm tra được ghi nhận bằng biên bản và được lưu giữ. Hiệu trưởng phải chịu trách
nhiệm về các kết luận kiểm tra này, trường hợp cần thiết Hiệu trưởng hay thủ trưởng
đơn vị lập tổ kiểm tra để tiến hành kiểm tra.


Việc kiểm tra các hoạt động trong trường mầm non, các mối quan hệ của mọi
thành viên trong nhà trường là trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng
có thể huy động Phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn và các cán bộ, giáo viên
khác giúp, Hiệu trưởng vẫn nắm quyền quyết định về những vấn đề quan trọng nhất
của kiểm tra, là người đưa ra kết luận cuối cùng và chịu trách nhiệm về những kết luận
đó.
Người quản lý giỏi là người biết tiến hành kiểm tra thường xuyên và có kế hoạch,
biết biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra của các bộ phận và mọi thành
viên trong nhà trường mình quản lý.
2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường mầm non
2.1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ
- Hiệu trưởng phải căn cứ vào các văn bản, chỉ thị hướng dẫn của ngành, căn cứ
vào đặc điểm tình hình của nhà trường để xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường
mầm non phù hợp với điều kiện cho phép của nhà trường và có tính khả thi.
- Kế hoạch kiểm tra cần thiết kế dưới dạng sơ đồ hoá và được treo ở văn phòng
nhà trường.
- Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường mầm non cần được công bố công khai ngay từ
đầu năm học.
- Nội dung kiểm tra phải có sức thuyết phục, hình thức kiểm tra gọn nhẹ không
gây tâm lý nặng nề cho đối tượng được kiểm tra, cần huy động được nhiều lực lượng
tham gia kiểm tra và dành thời gian cần thiết, thích đáng cho việc kiểm tra.
* Kế hoạch kiểm tra nội bộ Trường Mầm non Nam Tiến - Phổ Yên
Năm học 2009 - 2010
Tuần
Tháng

Tuần I

Tuần II

Tuần III

Tuần IV

Kiểm tra công Kiểm tra công Kiểm tra cơ Kiểm tra điều
tác tuyển sinh tác tuyển sinh sở vật chất kiện, cơ sở vật
Tháng 8đầu năm
chất chuẩn bị
09
cho khai giảng
năm học mới
Tháng 9- Kiểm tra hồ Kiểm tra hồ Kiểm tra môi Kiểm tra việc
09
sơ sổ sách
sơ sổ sách
trường giáo ổn định nề nếp


dục

lớp, xây dựng
kế
hoạch
chuyên môn
Kiểm tra công
tác vệ sinh,
kiểm tra tài
chính

Kiểm tra tổ
chuyên môn
Tháng10- mẫu
giáo,
09
kiểm tra trang
thiết bị, đồ
dùng học liệu

Kiểm tra hồ
sơ học sinh,
kiểm tra đánh
giá trẻ đầu
năm

Kiểm
tra
công
tác
VSMT,
VSATTP,
kiểm tra toàn
diện 1 GV

Kiểm tra việc
thực hiện quy
Tháng11chế
chuyên
09
môn

Kiểm
tra
chuyên môn,
kiểm tra toàn
diện 2 GV

Kiểm tra việc Kiểm tra toàn
thực
hiện diện 1 GV
cuộc
vận
động
"Hai
không"

Kiểm
tra Kiểm tra việc
chuyên môn thực hiện, xây
Tháng12tổ nhà trẻ
dựng trường
09
học thân thiện
HS tích cực

Kiểm tra CM Kiểm tra hồ sơ
- kiểm tra sổ sách, kiểm
toàn diện 2 tra tài chính
GV

Kiểm tra môi Kiểm tra việc
Tháng 1- trường GD trẻ thực
hiện
2010
khối mẫu giáo chuyên đề vệ
sinh nhà trẻ

Kiểm tra thao Kiểm tra toàn
tác vệ sinh diện 2 GV
khối
mẫu
giáo

Kiểm tra quy
Tháng 2- chế
chuyên
2010
môn khối nhà
trẻ

Kiểm
tra
VSATTP,
kiểm tra toàn
diện 2 GV

Kiểm tra quy
chế
chuyên
môn khối mẫu
giáo

Kiểm tra chất Kiểm tra toàn
lượng chăm diện 2 GV
Tháng 3sóc sức khoẻ
2010
trẻ khối MG

Kiểm tra tài
chính, kiểm tra
toàn diện 1
GV

Kiểm tra chất Kiểm tra môi
lượng
giáo trường xanh dục - chăm sạch - đẹp
sóc trẻ khối
nhà trẻ

Tháng 4- Kiểm tra việc Kiểm tra việc Kiểm tra thi Kiểm tra hồ sơ
2010
quản lý tài sản quản lý tài sản đua trên các sổ sách của


trên các lớp khối
mẫu lớp
nhà trẻ
giáo. Kiểm tra
toàn diện 1
GV

nhà bếp

Kiểm
tra Kiểm tra thi Kiểm tra việc Kiểm tra xếp
Tháng 5- chuyên môn, đua trên các đánh giá trẻ loại giáo viên
2010
kiểm tra toàn lớp
cuối năm
cuối năm
diện 2 GV
2.2. Tổ chức kiểm tra nội bộ Trường mầm non
- Xây dựng lực lượng kiểm tra: Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban kiểm tra
gồm những thành viên có uy tín, có nghiệp vụ chuyên môn giỏi, phân công cụ thể và
xác định quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên trong ban kiểm tra.
- Phân cấp trong kiểm tra: Hiệu trưởng có thể kiểm tra trực tiếp hay gián tiếp. Khi
kiểm tra gián tiếp phải uỷ nhiệm, phân cấp rõ ràng cho Hiệu phó, tổ trưởng tổ chuyên
môn hoặc giáo viên có uy tín.
- Xây dựng tiêu chí kiểm tra để người kiểm tra xem xét đối chiếu kết quả hoạt
động diễn ra trong thực tế, đồng thời đối tượng bị kiểm tra cũng nắm được các tiêu chí
đó để trong quá trình làm việc tự kiểm tra công việc của mình.
- Đa dạng hoá các hình thức, phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt các phương
pháp kiểm tra, hình thức kiểm tra nhằm thu thập đầy đủ thông tin, đánh giá đúng thực
trạng.
3. Ban Giám Hiệu tiến hành kiểm tra nội bộ trường mầm non :
Đầu năm học Ban Giám Hiệu đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, công việc
được tiến hành một cách nhịp nhàng không bị dồn ép vào cuối năm giúp cho nhà
trường hoạt động ổn định, các bộ phận, tổ chuyên môn hoạt động đúng kế hoạch
không bị chồng chéo đan xen, đồng thời giúp cho việc thống kê, tổng kết đánh giá của
Ban Giám Hiệu được tốt hơn.
3.1. Kiểm tra toàn diện một giáo viên
Việc kiểm tra, đánh giá toàn diện một giáo viên là:
+ Kiểm tra trình độ chuyên môn - nghiệp vụ thông qua dự giờ trên lớp và các hoạt
động giáo dục trong nhà trường.
+ Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn: Việc thực hiện chương trình, các
quy định của nhà trường, tham gia các hoạt động cải tiến phương pháp dạy học…ý


thức trách nhiệm, kết quả giảng dạy, giáo dục chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của
lớp do giáo viên đó làm chủ nhiệm.
- Tham gia các hoạt động giáo dục khác.
3.2, Những điểm cần lưu ý khi thực hiện nội dung kiểm tra toàn diện một
giáo viên mầm non:
Công tác kiểm tra một giáo viên mầm non đạt hiệu quả, mỗi thành viên trong
đoàn kiểm tra cần hoàn thành các nhiệm vụ đó là: Kiểm tra - đánh giá - tư vấn và thúc
đẩy.
3.2.1, Kiểm tra công việc của giáo viên:
Xem xét cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện của giáo viên, đối
chiếu với những yêu cầu, tiêu chuẩn, những qui định để xem giáo viên đạt hay chưa
đạt, làm tốt hay chưa tốt các nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra là cơ sở chủ yếu
cho việc đánh giá, tư vấn và thúc đẩy.
a, Dự giờ: Dự các hoạt động học tập và hoạt động khác của nhóm lớp để đánh
giá (Một tiết học, một hoạt động vui chơi hoặc một thao tác chăm sóc trẻ )
-Xem xét trình độ nắm vững mục đích yêu cầu, chương trình nội dung giảng dạy
xác định trọng tâm, yêu cầu về kỹ năng,kỹ sảo, kiến thức đối với sự phát triển của trẻ.
-Kỹ năng sư phạm, đây là nội dung quan trọng nhất cần xem xét khi đánh giá
năng lực sư phạm của giáo viên, yêu cầu những điểm chủ yếu như:
+Phát huy tích cực, ham hiểu biết, tìm tòi khám phá của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ
đựơc trải nghiệm và thể hiện.
+Sử dụng các phương pháp dạy học có phù hợp với đặc điểm, khả năng nhận
thức của trẻ, đặc thù môn học hay không?
+Tác phong sư phạm, nghệ thuật sử dụng đồ dùng dạy học, cách thu hút trẻ vào
hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ?
+Sự hợp lý khi phân phối thời gian, khả năng bao quát lớp, cách sử lý tình
huống sư phạm.
-Việc giáo dục thái độ, tình cảm, hành vi cho trẻ thông qua bài dạy, cấu trúc của
bài dạy, mức độ đạt so với yêu cầu mục tiêu đề ra của bài…
b, Kiểm tra hồ sơ chuyên môn để đánh giá nề nếp hoạt động thường của giáo
viên, việc thực hiện qui chế chuyên môn. Trình độ nghiệp vụ sư phạm. Nội dung kiểm
tra gồm:
Kế hoạch giảng dạy, sổ soạn bài, sổ dự giờ, sổ bồi dưỡng chuyên môn, sổ họp,
sổ điểm danh, sổ theo dõi sức khoẻ trẻ, bảng theo dỏi biểu đồ sức khoẻ của trẻ, sổ
quản lý tài sản của lớp, sổ theo dõi chuyên đề…


c, Quan sát và đánh giá việc bố trí, sử dụng hợp lý các đồ dùng, đồ chơi và các
thiết bị vệ sinh môi trường.
d, Quan sát, đánh giá khả năng tự làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo, cách trang trí
lớp…
e, Xem xét hố sơ lưu trữ về các lần kiểm tra cuả trường đối với giáo viên đó để
tham khảo.
3.2.2, Kiểm tra kết quả chăm sóc giáo dục trẻ:
a, Quan sát các hoạt động: Thao tác vệ sinh, hoạt động vui chơi, qua các tiết
hoạt động chung … để đánh giá sự phát triển về thể lực, đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, nề
nếp, thói quyen và kỹ năng cần đạt ở trẻ theo yêu cầu của từng độ tuổi.
b, Tiếp xúc với trẻ, nêu các câu hỏi, yêu cầu trẻ trả lời, yêu cầu trẻ làm các thao
tác … để đánh giá kết quả phát triển của trẻ.
c, Xem xét các sản phẩm của trẻ ở lớp: Vẽ, nặn, xé dán, vở tập tô, vở toán, tạo
hình …
3.2.3, Đánh giá:
Khi đánh giá giáo viên phải lưu ý thực hiện bằng hai hình thức:
*Nhận xét những ưu điểm, nhược điểm, thiếu xót của giáo viên khi trao đổi và
ghi tóm tắt vào hồ sơ kiểm tra.
*Xếp loại từng mặt và xếp loại chung: Chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục
trẻ của giáo viên được xếp vào một trong những bốn loại như: Tốt – khá - đạt yêu cầu
– chưa đạt yêu cầu. Xếp loại chung trên cơ sở đánh giá xếp loại từng nội dung. Căn cứ
vào việc đánh giá mỗi yêu cầu của từng nội dung đó.
a, Đánh giá trình độ nghiệm vụ sư phạm:
Đây là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá xếp loại giáo dục giáo viên vì vậy
mỗi thành viên phải thận trọng trong việc đánh giá phần này.
-Đánh giá việc nắm vững chương trình, nội dung kiến thức, kỹ năng của giáo
viên về các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
Khi đánh giá giáo viên Kiểm tra viên cần xem xét giáo viên có nắng vững
chương trình mà giáo viên đang thực hiện ở các nhóm lớp. Đòi hỏi người kiểm tra phải
nghiên cứu kỹ hướng dẫn về nghiệm vụ thanh kiểm tra. Nội dung này rất coi trọng
được thể hiện ở việc đặt ra yêu cầu của bài học, của hoạt động, phương pháp truyền
thụ kiến thức đầy đủ, chính xác, cách thu hút trẻ vào các hoạt động
Người kiểm tra phải đặc biệt chú ý đến sự chính xác về mặt kiến thức của giáo
viên và quan sát kết qủa đạt được trên trẻ.


-Đánh giá việc vận dụng các phương pháp để tổ chức các hoạt động chăm sóc
giáo dục trẻ.
Thể hiện chủ yếu ở các hoạt động chung và các hoạt động chăm sóc, nuôI dưỡng
mà kiểm tra viên dự.
Để đánh giá chính xác phần này thì người kiểm tra cần trú trọng các mặt:
+Đảm bảo phương pháp giáo dục mầm non, đưa nội dung giáo dục đến với trẻ
nhẹ nhàng theo yêu cầu sư phạm, gắn bó giữa cô và trẻ.
+Không phổ thông hoá giờ học.
+Chú trọng đến việc lựa chọn và vận dụng đúng đắn linh hoạt các phương pháp
giáo dục trẻ. Sử dụng đồ dùng đồ chơi linh hoạt sáng tạo.
+Giờ học sôi nổi. Trẻ hứng thú tham gia hoạt động một cách tích cực không gò
bó …
-Để đánh giá về trình độ nghiệp vụ sư phạm của giáo viên người kiểm tra đều
phải dự và đánh giá 02 hoạt động của giáo viên (tiết dạy và hoạt động chăm sóc nuôi
dưỡng, thao tác vệ sinh cho trẻ …)
Việc đánh giá chính xác khả năng tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc
giáo dục trẻ của giáo viên hết sức quan trọng vì giáo viên được đánh giá, xếp loại ở
mức nào về các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ thì được đánh giá chung về hoạt động
sư phạm ở loại đó.(Không tính bình quân so bù giữa các nội dung đánh giá). Đây cũng
là tồn tại của người kiểm tra vì vẫn còn có thành viên của đoàn kiểm tra đánh giá chưa
chính xác do còn nể nang đồng nghiệp hoặc do kỹ năng trong công tác kiểm tra. Để
khắc phục hạn chế này Nhà trường đã nhấn mạnh ý thức nghề nghiệp của đội ngũ và
chỉ đạo nếu cần thiết thì sẽ cho 02 thành viên kiểm tra cùng dự một giáo viên để đánh
giá xếp loại một cách thống nhất.
b, Đánh giá việc thực hiện qui chế chuyên môn:
Tiêu chí này đặc biệt chú ý đến việc thực hiện chương trình dạy học, tổ chức các
hoạt động vui chơi, chăm sóc trẻ, chế độ sinh hoạt của trẻ trong ngày (ăn – chơi – ngủ
– vệ sinh …), chế độ chăm sóc, đảm bảo an toàn cho trẻ… Đánh giá việc soạn giáo
án, chuẩn bị bài, tổ chức các ngày hội, ngày lễ, các việc lao động tự phục vụ của trẻ,
qui chế đón – trả trẻ… Đây là những qui định của ngành mà đội ngũ cán bộ giáo viên
bắt buộc phải thực hiện nghiêm túc. Nếu vi phạm sẽ bị sử lý bằng các hình thưc kỷ
luật theo qui định.
Trong tiêu chí này người kiểm tra phải đặc biệt chú đến chất lượng giáo án, bài
soạn có đủ không? Có đúng với kế hoạch phân phối theo từng chủ điểm hay không?
Có thực hiện đúng các qui định về nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo vệ sinh an


toàn cho trẻ. Tổ chức có hiệu qủa các tiết học và hoạt động vui chơi cho trẻ hay
không? Thì mới đánh giá một cách chính xác và khách quan được.
c, Đánh giá việc thực hiện công tác phụ huynh và các công tác khác:
Tiêu chí này lấy căn cứ từ việc giáo viên có gần gũi, phối hợp chặt chẽ với cha
mẹ của trẻ để thống nhất việc chăm sóc giáo dục và tuyên truyền những kiến thức khoa
học về nuôi dạy trẻ. Kiểm tra đầy đủ các công tác khác của nhà trường giao, các phong
trào thi đua mà ngành, địa phương, nhà trường phát động.
d, Đánh giá về kết quả chăm sóc giáo dục trẻ:
Đánh giá qua việc kiểm tra quan sát tỷ lệ bé chuyên cần, duy trì sỹ số trẻ đến
lớp, kết quả phát triển của trẻ ở nhóm lớp, của giáo viên phụ trách theo đúng qui định
của từng lĩnh vực: Ngôn ngữ - nhận thức – thể lực và quan hệ tình cảm xã hội. Trẻ
hứng thú, tự nguyện tham gia các hoạt động. Đạt được các yêu cầu về kỹ năng hoạt
động, giao tiếp… Trẻ có nền nếp, thói quen, hành vi tốt trong hoạt động.
e, Đánh giá trung khi kết thúc kiểm tra:
Đánh giá xếp loại chung trên cơ sở đánh giá tổng hợp các nội dung đã thanh tra,
không lấy mặt này bù mặt khác. Nếu có mặt đạt tốt thì ghi nhận và biểu dương, nhưng
không bù vào mặt còn yếu khác để xếp loại chung.
Khi đánh giá xếp loại chung cho giáo viên người kiểm tra phải đắc biệt lưu ý về
tổng hợp 04 tiêu chí trên:
Cụ thể:
-Loại tốt: Các nội dung được xếp loại:
a, Trình độ nghiệp vụ: Tốt
b,Thực hiện qui chế chuyên môn: Tốt
c,Công tác phụ huynh và công tác khác: Khá trở lên
d,Kết quả chăm sóc giáo dục trẻ: Khá trở lên
-Loại khá: Các nội dung đánh giá được xếp loại:
a, Trình độ nghiệp vụ: Khá trở lên
b,Thực hiện qui chế chuyên môn: Khá trở lên
c,Công tác phụ huynh và công tác khác: Đạt yêu cầu trở lên
d,Kết quả chăm sóc giáo dục trẻ: Đạt yêu cầu trở lên
-Loại đạt yêu cầu: Các nội dung đánh giá được xếp loại:
Nội dung (a) và (b) đều đạt yêu cầu trở lên
Nội dung (c) và (d) đều đạt yêu cầu trở lên


-Loại chưa đạt yêu cầu: Trong 04 nội dung đánh giá có nội dung (a) hoặc (b)
xếp loại chưa đạt yêu cầu.
3.2.4. Tư vấn:
Đánh gía chính xác và khách quan là một biện pháp giúp đỡ đối tượng, nhưng
để giúp đỡ có hiệu quả hơn thì không chỉ dừng lại ở việc đánh giá, mà người kiểm tra
còn có nhiệm vụ “Tư vấn” cho đối tượng, chỉ ra cho họ các biện pháp để cải thiện chất
lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Cần chỉ cho giáo viên thấy những vấn đề hiểu chưa đúng,
làm chưa được, chưa đầy đủ trong nội dung chăm sóc giáo dục trẻ, trong việc thực
hiện nhiệm vụ của người giáo viên mầm non. Chỉ ra những chỗ chưa hợp lý trong việc
sử dụng những phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Qua đó đưa
ra những lời khuyên từ những kinh nghiệm của mình đã tích luỹ được.
Để đạt được kết quả tư vấn cao thì khi trao đổi phải trên tinh thần đồng nghiệp,
chân tình. Nội dung tư vấn phải dựa trên thực tế đã quan sát được khi kiểm tra, phải
chân trọng những thành tích, những sáng kiến, mặt tiến bộ của giáo viên, những nội
dung góp ý phải đúng với thực tế, không mang tính áp đặt, phải có tính khả thi, phù
hợp với hoàn cảnh công tác của giáo viên, giải đáp được những băn khoăn, thắc mắc
của giáo viên.
3.2.5, Thúc đẩy:
Đây cũng là một trong những tồn tại, bất cập của công tác kiểm tra trong những
năm học vừa qua. Muốn nhiệm vụ “Thúc đẩy” có hiệu quả thì người cán bộ kiểm tra
phải hiểu rõ nhiệm vụ này. Nhiệm vụ “Thúc đẩy” nhằm giúp cho giáo viên phát huy
nội lực, tạo điều kiện và định hướng cho đối tượng được kiểm tra thể hiện trong các
yêu cầu như:
-Phát hiện và khẳng định những kinh nghiệm tốt của giáo viên, tạo sự tự tin,
đồng thời tìm cách phổ biến cho giáo viên khác nhằm góp phần thúc đẩy, nhân diện.
-Phát hiện những bất cập, thiếu xót chưa hợp lý trong chương trình, trong kế
hoạch… và trong qui định quản lý để kiến nghị, điều chỉnh, bổ xung nhằm thúc đẩy cả
hệ thống. Muốn như vậy thì các đề nghị, kiến nghị đưa ra phải cụ thể, xuất phát từ thực
tế đã quan sát được trong quá trình thanh kiểm tra và trao đổi với giáo viên, không đưa
ra những kiến nghị có tính chất phương hướng lâu dài, kiến nghị phải khả thi sao cho
đối tượng kiến nghị có thể thực hiện được sau một thời gian nhất định.
3.3. Kiểm tra giờ dạy của giáo viên.
+ Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên.
+ Kiểm tra bài giảng trên lớp của giáo viên.
+ Kiểm tra kết quả nhận thức của trẻ.
3.4. Kiểm tra hoạt động sư phạm của tổ chuyên môn.


+ Kiểm tra đánh giá công việc quản lý của tổ chuyên môn về nhận thức, tác dụng,
uy tín, khả năng lãnh đạo chuyên môn của tổ trưởng tổ chuyên môn.
+ Kiểm tra hồ sơ chuyên môn: Kế hoạch hoạt động của tổ, biên bản, chất lượng
giảng dạy, các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, sáng kiến kinh nghiệm.
+ Kiểm tra nề nếp chuyên môn, soạn bài, dự giờ, giảng mẫu…
3.5. Kiểm tra cơ sở vật chất
Kiểm tra nhà cửa, bàn ghế, tủ, đồ dùng dạy học, đồ chơi, đồ dùng sinh hoạt, giáo
cụ trực quan, tài liệu tham khảo, sân vườn, đồ chơi ngoài trời, môi trường giáo dục…
để đánh giá nắm được số lượng, cách sử dụng, bảo quản, bổ sung, tự làm thêm của
giáo viên để có sự định hướng, điều chỉnh sau kiểm tra.
3.6. Kiểm tra tài chính
Kiểm tra chế độ thu - chi, nguyên tắc quản lý tài chính, hoá đơn chứng từ thu chi, sổ sách kế toán, kiểm tra quỹ tiền mặt để nhằm điều tiết nguồn ngân sách, sử dụng
đúng các nguồn vốn chống tham ô lãng phí, lạm dụng của công.


PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Kiểm tra nội bộ trường học là một công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực
quản lý nhà trường. Nếu kiểm tra, đánh giá chính xác, chân thực sẽ có tác dụng giúp
Ban Giám Hiệu xác định mức độ, giá trị, các yếu tố ảnh hưởng, từ đó tìm ra được
những nguyên nhân và đề ra những biện pháp điều chỉnh có
hiệu quả.
Kiểm tra nhằm mục đích xác nhận thực tiễn, phát huy nhân tố tích cực, phòng
ngừa ngăn chặn các sai phạm, giúp đỡ đối tượng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời
giúp cho nhà trường quản lý điều khiển và điều chỉnh chu trình quản lý của mình đi
đúng hướng.
Kiểm tra nhằm giúp cho nhà trường nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, nâng
cao chất lượng giáo dục - đào tạo.
Đối với các đối tượng kiểm tra thì kiểm tra nội bộ Trường mầm non có tác động
tới ý thức, hành vi và hoạt động của con người, nâng cao tinh thần trách nhiệm, động
viên thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ, uốn nắn, giúp đỡ sửa chữa sai sót, khuyết điểm
và tuyên truyền kinh nghiệm giáo dục tiên tiến, kiểm tra đánh giá tốt sẽ dẫn tới tự kiểm
tra đánh giá tốt của đối tượng.
Công tác kiểm tra nội bộ trường mầm non là một trong những công việc thường
xuyên của Người quản lý. Làm tốt công tác này Người quản lý sẽ góp phần thúc đẩy
các hoạt động toàn diện của nhà trường đi lên, tránh được những sai sót đáng tiếc có
thể xảy ra, kiểm tra nội bộ trường mầm non có được làm thường xuyên thì hoạt động
của nhà trường mới được đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao trong công việc. Người quản
lý phải nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác quản lý kiểm tra nội bộ
trong trường mầm non thì mới có định hướng và xây dựng kế hoạch kiểm tra sát với
thực tế và thực hiện một cách linh hoạt, gọn nhẹ, từ đó hoàn thành vai trò, trách nhiệm
được giao.
Phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường tiến hành việc tự kiểm tra
nội bộ nhà trường, hiệu trưởng tự kiểm tra công tác quản lý, phát huy và thực hiện dân
chủ hoá trong quản lý nhà trường, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, không ngừng nâng
cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non.
2. Khuyến nghị:
- Các cấp giáo dục cần quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra nội bộ
trường học.


- Hàng tháng, hàng quý báo cáo với cấp trên, đồng thời xin ý kiến cấp trên về
cách xử lý những vấn đề chưa hợp lý.
- Tăng cường mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra nội bộ trong trường mầm non
nói riêng và kiểm tra nội bộ trường học nói chung cho các thanh tra, kiểm tra viên,
những cán bộ, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện
nay.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×